VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atbilst 1 rezultāti

Karte

E DAUGAVA SIA

“Akači”, “Atvari”,“Medņi”,Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045

Piesārņojuma kategorija: A atļauja
Piesārņojošā darbība: tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: bioloģiskā apstrāde, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: fizikāli ķīmiskā apstrāde, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: sajaukšana vai maisīšana pirms nodošanas citu šīs daļas 1. un 2.punktā minēto darbību veikšanai, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: pārpakošana pirms nodošanas citu šīs daļas 1. un 2.punktā minēto darbību veikšanai, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: šķīdinātāju pārstrāde un (vai) reģenerācija, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: neorganisko materiālu, izņemot metālus un metālu savienojumus, pārstrāde un (vai) reģenerācija, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic šādu darbību: naftas produktu atkārtota pārstrāde vai citi atkārtotas izmantošanas veidi, iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai: nebīstamiem atkritumiem - ar jaudu virs 3 tonnām stundā;, iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai: bīstamiem atkritumiem - ar jaudu virs 10 tonnām dienā, iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai un apglabāšanai ar jaudu virs 75 tonnām dienā (izņemot darbības, kas ietvertas normatīvo aktu regulējumā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), ievērojot šā pielikuma astotajā daļā minēto nosacījumu, kurās tiek izmantota šāda darbība: bioloģiskā attīrīšana, iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai un apglabāšanai ar jaudu virs 75 tonnām dienā (izņemot darbības, kas ietvertas normatīvo aktu regulējumā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), ievērojot šā pielikuma astotajā daļā minēto nosacījumu, kurās tiek izmantota šāda darbība: atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4.punktā minētajiem nosacījumiem un kuros uzglabā bīstamos atkritumus ar kopējo daudzumu virs 50 tonnām, pirms ar bīstamajiem atkritumiem tiek veiktas darbības, kas minētas šīs daļas 1., 2., 4. un 6.punktā. Bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana to rašanās vietā (pirms to savākšanas) neietilpst šajā darbībā, iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk, apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem, iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā, iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par gadu, notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
Zemgales reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 12.09.2018
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Finanšu nodrošinājums: Ir
Finanšu nodrošinājuma termiņš:
no 03.01.2021 līdz 02.01.2022