VVD logo

VVD uzdevis AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” rast risinājumu ražošanas atkritumu uzkrāšanās novēršanai

10.09.2019 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) ir pagarinājis termiņu, līdz kuram AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” ir jānovērš uzņēmumā atklātie pārkāpumi. Termiņš pagarināts līdz 2020.gada 5.martam.

Likums “Par piesārņojumu” nosaka, ka VVD var pagarināt pārkāpumu novēršanas termiņu līdz deviņiem mēnešiem, ja uzņēmums ir izstrādājis un iesniedzis akceptēšanai pasākumu plānu pārkāpumu novēršanai, pārkāpumus nav iespējams novērst ātrāk un piesārņojums nerada būtisku kaitējumu vai risku videi un cilvēku veselībai.

AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” VVD iesniedza pasākumu plānu, kas, pēc atkārtotas nodošanas uzņēmumam papildināšanai un aktivitāšu plāna izstrādes uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanai, tika akceptēts. Atbilstoši akceptētajam plānam, uzņēmumam ir jāizstrādā un jāievieš tehnoloģijas uz Olaines pilsētas attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu samazināšanai, jāuzstāda skaitītāji dažādu ražošanas procesu notekūdeņu un atkritumu uzskaitei un jānodrošina notekūdeņu papildu analīžu veikšana akreditētās laboratorijās. Šo analīžu rezultāti regulāri jāiesniedz VVD, lai dienesta speciālisti varētu izvērtēt pasākumu plāna ieviešanas gaitu.

 Plānā iezīmētas paredzētās pārbaudes. Daļa no tām notiks sadarbībā ar AS “Olaines ūdens un siltums”.

VVD izdotais lēmums paredz: ja līdz 2020.gada 5.martam uzņēmums nebūs radis risinājumu, kā turpmāk ražošanas procesā neradīt nepārstrādājamus atkritumus, ko varētu attīrīt vai atkārtoti izmantot, VVD lems par uzņēmuma darbības daļēju – porofora ražošanas iekārtas – apturēšanu.

Turpinās arī darbi pie piesārņojuma likvidēšanas Zemgalē, kur vairākos pagastos ceļmalas tika nolaistītas ar ķīmisku vielu. Neraugoties uz to, ka AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” ķīmisko vielu piesārņojumos Zemgalē savu vainu vai saistību ar kriminālprocesā iesaistītajām personām neatzīst, uzņēmums ir sazinājies arī ar vairākiem lauksamniecības zemju īpašniekiem un saņēmis piecu lauksamniecības zemju īpašnieku piekrišanas grunts analīžu veikšanai. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, sazinoties telefoniski, noskaidrots, ka īpašniekiem nav iebildumu arī sanācijas darbu veikšanai, ja tādi būs nepieciešami. Ap diviem lauksaimniecības īpašumiem uzņēmums izpļāva buferjoslas - desmit metru platumā ap piesārņotu vietu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, par to informējot VVD.

VVD aicina arī pārējo zemju īpašniekus, kuru īpašumi tika piesārņoti ar ķīmiskajām vielām, sadarboties ar AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS””, lai uzņēmums varētu veikt nepieciešamos sanācijas darbus.

Kā ziņots iepriekš, VVD šā gada 5.jūnijā izdeva brīdinājumu par AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS” iekārtas organisko ķīmisko vielu ražošanai darbības daļēju apturēšanu ar šā gada 5.septembri.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024