VVD logo

VVD un VID kopīgu pārbaužu laikā atklāj 12 autoservisus, kas strādā bez C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājuma

29.10.2019 Centrālā struktūrvienība

28. un 29. oktobrī Rīgā un tās apkaimēs Valsts vides dienesta (VVD) inspektori veica 50 pārbaudes uzņēmumos, kas nodrošina transportlīdzekļu remontdarbus ( autoservisos). Šiem uzņēmumiem saimnieciskās darbības veikšanai VVD ir jāsaņem C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. Daļa no pārbaudēm notika kopīgi ar inspektoriem no Valsts ieņēmuma dienesta (VID). Pārbaužu laikā atklājās, ka izvirzītās prasības ievēro puse. Savukārt 12 uzņēmumi strādā bez C kategorijas apliecinājuma. Savukārt 18 autoservisos inspektori konstatēja neatbilstības apliecinājumā izvirzītajām prasībām atkritumu apsaimniekošanā un gaisa kvalitātes aizsardzībā. Dati līdz šīs nedēļas beigām tiks papildināti ar šodien, 29.oktobrī, veikto pārbaužu rezultātiem.

Šā gada jūlijā VVD uzsāka pilotprojektu, kura mērķis bija apzināt situāciju autoservisu nozarē, kurā ir ievērojama “pelēkā zona” un novērst nolietotu riepu uzkrāšanos, kā arī izglītot nozarē strādājošos uzņēmējus par vides aizsardzības prasībām. Sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju tika īstenota informatīva izglītojoša kampaņa: nosūtītas vēstules autoservisiem, ievietota informācija sociālajos tīklos, sniegtas individuālas konsultācijas uzņēmējiem.

VVD atgādināja uzņēmējiem, ka transporta līdzekļu remontdarbnīcas darbībai ir jāsaņem C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. Tika arī uzsvērts, ka apliecinājuma izsniegšanas procesā tiek vērtēta paredzētās darbības atbilstība teritoriālajam plānojumam, kā arī norādīts uz pienākumiem, kas jāpilda. Autoservisiem jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju un jānodod tam bīstamie un videi kaitīgie atkritumi – eļļas, riepas un filtri. Par radīto atkritumu apjomu jāveic uzskaite žurnālā. Reizi gadā līdz 1. martam autoservisiem jāiesniedz pārskats par atkritumiem LVĢMC – "Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi.”

Kontrolējot autoservisus, VVD inspektori pārbaudīja, kā notiek nolietoto riepu un šķidro bīstamo atkritumu nodošana apsaimniekošanas vai pārstrādes uzņēmumiem, jo tieši autoservisos riepas un smēreļļas kļūst par atkritumiem, kas vēlāk var radīt vides piesārņojuma risku. Uzmanība tika pievērsta tam, vai ražošanas notekūdeņus novada, neapdraudot vidi. Vides inspektori vērtēja arī uzstādīto siltuma sistēmu atbilstību vides aizsardzības prasībām, kāds kurināmais tiek lietots vai nodrošinātas prasības gaisa aizsardzībai.

Pārbaudēs visvairāk tika atklāti pārkāpumi saistībā ar atkritumu neatbilstošu uzglabāšanu, to nesankcionētu uzkrāšanos un neatbilstošu, nepieļaujamu apsaimniekošanu, piemēram dedzināšanu. Arī notekūdeņu apsaimniekošana daudzviet bija neapmierinoša: mazgāšanas ūdeņi ar eļļas un citu naftas produktu piejaukumiem bez attīrīšanas tiek novadīti vidē.

Savukārt VID pārbaužu laikā konstatēja, ka vienā gadījumā netiek veikta lietoto riepu uzskaita, tāpat atklāti gadījumi, kad netiek uzrādītas darba lapas par transportlīdzekļa pieņemšanu remontā, bet vienā no uzņēmumiem atklāti nereģistrēti ienākumi. Nevienā no pārbaudītajām vietām netika konstatēta nelegālā nodarbinātība, taču VID speciālistiem atsevišķos gadījumos ir aizdomas par “aplokšņu algu” izmaksu strādājošajiem. Kopumā dažādi pārkāpumi konstatēti piecos objektos.

VVD plāno šādas kampaņveida pārbaudes turpināt visā Latvijā.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.04.2024