VVD logo

Tehniskie noteikumi būvniecībai ar 2020.gada 1.janvāri jāpieprasa Būvniecības informācijas sistēmā

10.02.2020 Centrālā struktūrvienība

No 2020.gada 1.janvāra viss būvniecības process un ar to saistītā dokumentu aprite veicama tikai Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/. Tas nozīmē, ka būvniecības ieceri jāpiesaka elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)  un tāpat arī  elektroniski BIS jāpievieno iesniegums Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai. Valsts vides dienests, tāpat kā citas atbildīgās institūcijas, BIS sistēmā elektroniski saskaņos arī būvprojektus. Pasūtītājiem vai arhitektiem vairs nebūs nepieciešams dokumentus nogādāt dažādās reģionālajās nodaļās.

Dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas kārtība Būvniecības informācijas sistēmā noteikta Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” III nodaļā.

Ja būvniecības ieceres dokumentācija ir iesniegta rakstveidā līdz 2020.gada 1.janvārim, neizmantojot BIS, tad būvniecības procedūru atļauts turpināt rakstveidā. Šajos gadījumos arī Valsts vides dienests var pieņemt un izsniegt dokumentus klātienē, kā arī veikt būvprojekta saskaņošanu papīra formātā.

Gadījumos, ja paredzētā darbība nav pakļauta būvniecības procedūrai, iesniegums Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai iesniedzams:

- kā elektroniski parakstīts dokuments vai klātienē, vai pa pastu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (reģionālās vides pārvaldes kontaktinformāciju var atrast šeit). Ieteicamā iesnieguma veidlapa pieejama šeit.

- elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā „TULPE”, identifikācijai izmantojot minētajā sistēmā pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. 

Informācija par darbībām, kurām jāsaņem tehniskie noteikumi Valsts vides dienestā atrodama šeit. Piemēri darbībām, uz kurām var netikt attiecināta būvniecības procedūra (par būvniecības procesu atbildīga ir pašvaldības būvvalde), bet ir jāsaņem tehniskie noteikumi Valsts vides dienestā:

- derīgo izrakteņu ieguve vai esošo ieguves vietu (karjeru) paplašināšana; 

- iekārtu uzstādīšana esošās ražošanas telpās t.sk. sadedzināšanas iekārtu (ar siltuma jaudu 0,2 MW un vairāk) uzstādīšana/nomaiņa katlumājās;

- dažādas mājražošanas darbības (metālapstrādes: nazīšu, kapļu ražošana; akmeņkaļu darbnīcas; parfimērijas un kosmētikas; fotoproduktu ražotnes; alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu ražotnes; kafijas, tējas, garšvielu, konditorejas izstrādājumu, sīrupa un pārtikas piedevu ražotnes;)

- virszemes ūdensobjektu tīrīšana un padziļināšana, ūdensaugu pļaušana upēs un ezeros;

- ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšana vidē vai audzēšana.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024