VVD logo

Valsts vides dienests ārkārtējā situācijā turpina nodrošināt valsts kontroli vides aizsardzības jomā

18.03.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests, ievērojot noteiktos piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā Latvijā, turpina strādāt, veicot likumdošanā noteiktos uzdevumus un īstenojot pasākumus, lai valstī tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomās.

VVD atbilstoši savai kompetencei turpina izdot un saskaņot atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai.

Piesārņojuma, atkritumu, zemes dzīļu un radiācijas drošības kontroles process pēc iespējas tiek organizēts attālināti – pārbaudot operatoru sniegtos datus, izmantojot informācijas sistēmas, bet papildus informāciju pierasot sniegt elektroniski vai telefoniski. Savukārt iekārtu klātienes apsekošana tiek veikta izvairoties no tiešiem sociāliem kontaktiem. Tāpat VVD turpina īstenot zvejas kontroli gan iekšējos, gan Baltijas jūras ūdeņos*.

Ņemot vērā šobrīd valstī noteiktos piesardzības un drošības pasākumus, aicinām iedzīvotājus ziņot tikai par vides pārkāpumiem, kas var radīt tūlītēju būtisku vides piesārņojuma risku. Vēršam uzmanību, ka, ārkārtējās situācijas apstākļos, VVD inspektori pastiprināti izvērtēs nepieciešamību klātienē apsekot notikumu vietas.

Lai maksimāli samazinātu koronavīrusa COVID-19 izplatību un mazinātu darbinieku inficēšanās riskus, VVD veiktas izmaiņas ikdienas darba organizēšanā. Šobrīd VVD ārējās sanāksmes tiek organizētas attālināti, līdz aprīļa beigām atcelta VVD nodarbināto dalība starptautiskos pasākumos Latvijas teritorijā, darbiniekiem maksimāli nodrošinātas iespējas strādāt attālināti. Tāpat attālināti tiek organizēts personāla atlases process – klātienes kandidātu atlases intervijas tiek aizstātas ar attālinātām video intervijām tiešsaistē, bet zināšanu pārbaudes testi tiek organizēti ar elektroniskā pasta starpniecību.

Atgādinām, ka kopš 12. marta VVD ir ierobežojis klātienes klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu, aicinot klientus nepieciešamības gadījumā sazināties telefoniski vai elektroniski. Informācija par iespējām saņemt konsultācijas attālināti pieejama šeit  .

* Papildus informācija par šobrīd spēkā esošajiem makšķerēšanas un zvejas liegumiem pieejama šeit 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024