VVD logo

Valsts vides dienests ievieš jaunu pieeju piesārņojuma kontrolē - teritorijas videonovērošanu tiešsaistē

28.04.2020 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD), reaģējot uz sistemātiskiem pārkāpumiem, uzsācis īstenot jaunu pieeju piesārņojuma kontrolei – uzdodot piesārņojošas darbības veicējiem nodrošināt savas teritorijas videonovērošanu tiešsaistē, sniedzot VVD tiešsaistes piekļuvi video. Administratīvā rajona tiesa (tiesa) šādu pieeju ir atzinusi par tiesisku un samērīgu.

Šādas pieejas mērķis ir nodrošināt efektīvu vides aizsardzības normatīvo aktu kontroli, lai iespējamās neatbilstības tiktu atklātas pēc iespējas ātrāk un VVD varētu informēt sabiedrību un uzdot atbildīgajam operatoram turpmāk veicamās darbības.

2019. gada vasarā VVD uzdeva SIA “Rīgas Ogļu Termināls” nodrošināt pastāvīgu videonovērošanu teritorijā, kurā notiek akmeņogļu pārkraušana, tostarp uzbēršana uz kuģiem, un nodrošināt VVD tiešsaistes piekļuvi videonovērošanai. SIA “Rīgas Ogļu Termināls” to apstrīdēja tiesā.

Tiesa ir atzinusi, ka VVD, pat ja tas kontroles pasākumus sāk nekavējoties pēc ziņu saņemšanas iestādē, objektīvi nevar veikt fizisku pārbaudi operatora terminālī tieši pārkāpuma brīdī vai uzreiz pēc tā. Tas būtiski ietekmē vides kontroles efektivitāti, jo ogļu putekļu emisijas mēdz būt īslaicīgas. Savukārt VVD iespēja veikt termināļa pārbaudi attālināti, izmantojot tiešsaistes pieeju, ļautu emisiju esību konstatēt tieši to norises brīdī. Tas būtiski uzlabotu vides kontroles efektivitāti sabiedrības interesēs.

Tāpat tiesa norādījusi, ka kopumā, saistībā ar ogļu pārkraušanas termināļu darbību Krievu salā, pastāv reāls vides pārkāpumu atkārtošanās risks, kura efektīvai kontrolei ir svarīgs pēc iespējas ātrāks VVD reaģēšanas laiks. 

Tiesa ir noraidījusi SIA “Rīgas Ogļu Termināls” argumentu, ka ātrāks VVD reaģēšanas laiks nav būtisks sabiedrības ieguvums, jo pats par sevi nenovērš ogļu putekļu emisiju, piekrītot VVD argumentam, ka nekavējoša pārkāpuma konstatācija būtiski uzlabo vides kontroles efektivitāti, jo ļauj tūlītēji dot atbildīgajam operatoram pārkāpuma raksturam un konkrētajiem apstākļiem vislabāk atbilstošus norādījumus pārkāpuma pārtraukšanai un atkārtošanās novēršanai.

Tiesas spriedumā atzīts, ka ogļu putekļu emisija rada būtisku kaitējumu vides kvalitātei un var ietekmēt cilvēku veselību. Tāpēc tiesa piekrīt VVD vērtējumam, ka SIA “Rīgas Ogļu Termināls” uzliktais pienākums piešķirt VVD pieeju tās izveidotajai videonovērošanas sistēmai ir ar sabiedrības interesēm dzīvot kvalitatīvā vidē sniegto ieguvumu (būtiski ātrāka un tāpēc efektīvāka vides kontrole) samērīgs operatora komerciālo interešu ierobežojums.

Spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelācijas sūdzību.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.04.2024