VVD logo

Arī turpmāk sabiedriskie vides inspektori veiks zvejas un makšķerēšanas kontroli

12.06.2020 Centrālā struktūrvienība

Sabiedriskie vides inspektori turpmāk darbosies tikai zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā. To nosaka 2020. gada 11. jūnijā Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Vides aizsardzības likumā, kas likvidē regulējumu par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu dabas aizsardzības jomā.

Šobrīd ir 64 sabiedriskie vides inspektori – Valsts vides dienesta (VVD) pilnvarotās personas, kas ir tiesīgas veikt zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. No tiem 59 sabiedriskie vides inspektori turpinās darboties arī pēc 1. jūlija, bet 5, kuriem jūnija beigās beigsies sabiedriskā vides inspektora statusa termiņš, pagaidām nav pieprasījuši statusa pagarināšanu.

Zvejniecības likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, nosaka, ka sabiedriskajiem vides inspektoriem būs tiesības pārbaudīt ar zivju resursu ieguvi saistītās darbības, tai skaitā ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā veikt vietas apskati, pārbaudīt dokumentus, zivju ieguves rīkus un lomu, kā arī veikt mantu apskati. Sabiedriskie vides inspektori varēs izcelt nelikumīgos zivju ieguves rīkus un nodot tos lēmumu pieņemšanai atbildīgajai iestādei. Par veiktajām uzraudzības darbībām sabiedriskie vides inspektori  sastādīs dokumentus, norādot konstatētos faktus par zivju ieguvi regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, nelikumīgi izmantotajiem zivju ieguves rīkiem un nelikumīgi iegūtajām zivīm, un iesniegs tos atbildīgajai iestādei (VVD, Dabas aizsardzības pārvaldei vai pašvaldības policijai).

Jau tuvākajā laikā VVD organizēs apmācības sabiedriskajiem vides inspektoriem, kur iepazīstinās ar izmaiņām normatīvajā regulējumā un to, kā turpmāk būs jārīkojas, atklājot zvejas vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu.

2019. gadā sabiedriskie vides inspektori patstāvīgi atklāja un sastādīja protokolus par 48 zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, par kuriem tika uzlikti un iekasēti naudas sodi 1656 EUR apjomā.

Sabiedriskā vides inspektora statusu VVD piešķir uz 2 gadiem. Ja sabiedriskais vides inspektors pildījis savus pienākumus kvalitatīvi, statuss tiek pagarināts uz 2 gadiem bez atestācijas kārtošanas. Sabiedrisko vides inspektoru reģistrs ir publiski pieejams VVD tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskie-vides-inspektori/sabiedrisko-vides-inspektoru-registrs/  

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024