VVD logo

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga: uzņēmumu formālā attieksme pret sabiedrības līdzdalību veicina iedzīvotāju noraidošo attieksmi pret jaunu projektu īstenošanu

02.06.2020 Centrālā struktūrvienība

Arvien biežāk uzņēmumu ieceres uzsākt jaunu piesārņojošo darbību saskaras ar sabiedrības noraidošo attieksmi. Valsts vides dienests (VVD), analizējot atsevišķus gadījumus, kad uzņēmuma plānotā darbība ir saistīta ar būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi vai cilvēku veselību, secinājis, ka iemesls iedzīvotāju noraidošajai attieksmei saistīts ar uzņēmumu formālu pieeju sabiedrības līdzdalībai, t.sk. sabiedriskajai apspriešanai.

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga: “Sabiedrības attieksme pret jauniem projektiem ir cieši saistīta ar sabiedrības informētību par plānoto darbību un tās ietekmēm uz vidi un cilvēku drošību, tehnoloģiskajiem risinājumiem šo ietekmju ierobežošanai, kā arī kontroles pasākumiem, ko operators un atbildīgās institūcijas izmantos, lai visas darbības laikā uzraudzītu vides stāvokli. Diemžēl šobrīd redzam, ka uzņēmumi un piesaistītie vides konsultanti ļoti formāli attiecas pret sabiedrības iesaistīšanu, uzklausīšanu. Atbildes netiek sniegtas iedzīvotājiem saprotamā izklāstā. Sabiedrībai nav pieejama pilnīga informācija, vai arī tā tiek sniegta sarežģītā, tikai ekspertiem saprotamā, valodā. Ja vēlamies, lai Latvijā attīstās ražošana un uzņēmumi baudītu sabiedrības atbalstu, ir jāmaina šī formālā pieeja. Iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kādi pasākumi tiek ieviesti negatīvās ietekmes samazināšanai, kā tiks kontrolēta to ievērošana. Iedzīvotāji var pieprasīt, lai atļaujā tiktu iekļautas prasības uzņēmējam sniegt informāciju sabiedrībai par vides kvalitāti visā uzņēmuma darbības laikā. Tikai zinoša sabiedrība var sniegt kvalitatīvus priekšlikumus, kuru iekļaušana atļaujā samazinātu iedzīvotāju bažas par plānotās darbības negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides drošību”.

Šobrīd VVD, izskatot SIA ECOLEAD iesniegums A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, secinājis, ka uzņēmums sabiedrībai nav sniedzis detalizētu, vienkāršā valodā formulētu informāciju par uzņēmuma plānoto darbību un tās ietekmi uz vidi, plānotajiem risinājumiem šo ietekmju ierobežošanai, kā arī plānotajiem monitoringa pasākumiem. VVD šobrīd ir saņēmis vairāk nekā 30 iesniegumus no iedzīvotājiem, kuros lielākajā daļā pausta kategoriski noraidoša attieksme pret plānoto darbību, bet nav sniegti priekšlikumi pēc būtības. Tāpēc var secināt, ka interesentiem nav bijusi pietiekoša informācija, kas ir priekšnoteikums, lai varētu kvalitatīvi līdzdarboties un sniegt konkrētus priekšlikumus par papildus nepieciešamajiem pasākumiem, kas samazinātu darbības negatīvo ietekmi uz vidi un viņu veselību. Tādējādi ir saprotama sabiedrības noraidošā attieksme pret šo darbību kopumā.

Ņemot vērā šo aspektu, kā arī, lai rūpīgi izvērtētu gan saņemtos sabiedrības iebildumus, gan uzņēmuma sniegto informāciju par piesārņojuma ierobežošanas pasākumiem, tai skaitā, lai pārliecinātos par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinumā par šo ziņojumu izvirzīto nosacījumu ievērošanu, VVD ģenerāldirektores un Zemgales reģionālās vides pārvaldes tikšanās laikā secināts, ka nepieciešams pagarināt SIA ECOLEAD iesnieguma izskatīšanas termiņu. Lēmums par iesnieguma izskatīšanas pagarinājumu tiks pieņemts tuvākajā laikā. Tāpat VVD aicinās uzņēmumu rīkot papildus sabiedrisko apspriešanu, lai sniegtu iedzīvotājiem detalizētu informāciju par pasākumiem paredzētās darbības ietekmju samazināšanai, t.sk. sabiedrības iespējām sekot līdzi monitoringa datiem.

“Lai ierobežotu paredzētās darbības sagaidāmo ietekmi, kā arī sniegtu sabiedrībai pārliecību, ka plānotās darbības laikā uzņēmumam ir izvirzīti sabiedrības prāt būtiski nosacījumi darbības ietekmju samazināšanai, VVD ir ļoti svarīgi no iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus priekšlikumus. Diemžēl šobrīd tas nav bijis iespējams pēc būtības. Tāpēc būtiski ir radīt papildus iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes un atbilstoši tām sniegt savus ierosinājumus,” atzīmē E.Baklāne- Ansberga.

Vienlaikus VVD vērš uzmanību, ka IVN procesa laikā ir sagatavots visaptverošs pētījums (ziņojums), kurā izvērtēta gan šīs paredzētās darbības ietekme uz vidi (augsni, gaisu, ūdeni), kā arī ietekme uz cilvēku, viņa veselību un drošību. Un atbilstoši procedūrai VPVB ir noteicis papildus obligāti īstenojamos pasākumus negatīvo ietekmju ierobežošanai.

Izsniedzot atļauju VVD šajā gadījumā, kad ir veikts IVN, vērtē vai atļaujas iesniegumā operators ir sniedzis darbības aprakstu atbilstoši tam, kas ir vērtēts IVN procesa ietvaros, vai paredzētā darbība un tās rezultātā radītais piesārņojuma līmenis nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai tiks īstenoti visi VPVB noteiktie obligātie pasākumi ietekmju ierobežošanai. VVD, izsniedzot atļauju, ir tiesības izvirzīt papildus nosacījumus un uzdot īstenot papildus pasākumus.

Ja paredzētās darbības īstenotājs būs ņēmis vērā visus iepriekš minētos nosacījumus, kā arī, ņemot vērā Augstākās tiesas spriedumu, kas atstāja spēkā pašvaldības lēmumu par darbības akceptēšanu šajā teritorijā, VVD nebūs pamata pieņemt lēmumu par atteikumu A kategorijas atļaujas izsniegšanai.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024