VVD logo

No 1.jūlija zvejas licences un žurnālus zvejai iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos izsniedz pašvaldības

07.07.2020 Centrālā struktūrvienība

No 2020. gada 1. jūlija zvejas atļaujas (licences) Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos izsniedz pašvaldības. To nosaka grozījumi Zvejniecības likumā, kas stājas spēkā 1.jūlijā.

Ja iesniegums saņemts līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, tas ir līdz šā gada 30.jūnijam (ieskaitot), to izskata un zvejas atļaujas (licences) izsniedz Valsts vides dienests.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu*, zvejnieks drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja tam ir noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju (licenci). Zvejas atļaujā (licencē) ir norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits (tīkliem - tīklu garuma metru limits) un atsevišķu zivju sugu, tostarp vēžu un trīsuļodu kāpuru, nozvejas apjoma limits, ja attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts. Tāpat zvejniekam ir jāsaņem zvejas žurnāls papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas datus elektroniski Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētajā sistēmā (LZIKIS), un speciālā atļauja (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, ja zvejnieks nodarbojas ar komerciālo zveju.

Līdzīgi arī attiecībā uz zveju jūras piekrastē** noteikts, ka attiecīgā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, izsniedz zvejas atļauju (licenci) un zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas datus LZIKIS.

Savukārt papīra formā aizpildītie zvejas žurnāli joprojām, tāpat kā iepriekš, zvejniekiem ir jāiesniedz Valsts vides dienestā.

 

*2020. gada 7. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem (MK noteikumi Nr. 199) Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

**2020. gada 7. aprīlī pieņemtie grozījumi (MK noteikumi Nr. 200) Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.06.2024