VVD logo

Valsts vides dienests izsniedz piesārņojošas darbības atļauju SIA “EcoLead” – izvirza stingrus nosacījumus darbības ietekmju samazināšanai un monitoringa datu pieejamai sabiedrībai

11.08.2020 Zemgales reģionālā vides pārvalde

Valsts vides dienests (VVD) ir rūpīgi izvērtējis SIA “EcoLead” sniegto informāciju par plānoto piesārņojošo darbību, kas paredz nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi Jelgavas novada Kalnciemā, uzņēmuma paredzētajiem pasākumiem piesārņojuma ierobežošanai, kā arī saņemtos priekšlikumus un iebildumus. VVD 2020. gada 10. augustā izsniedzis SIA “EcoLead” A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, izvirzot stingrus nosacījumus plānotajai darbībai, darbības ietekmju samazināšanai, kā arī monitoringa pasākumiem un monitoringa datu pieejamībai sabiedrībai.

Atļauja izsniegta nolietotu svina akumulatoru pārstrādei – līdz 15 000 t gadā, saražojot līdz 8 700 tonnām svina un svina sakausējumu gadā. Jebkuru citu akumulatoru, kas nav svina akumulatori, pārstrāde rūpnīcā ir aizliegta.

Uzņēmums VVD ir iesniedzis finanšu nodrošinājumu – apdrošinājuma summa 100 000 EUR, kas saskaņā ar normatīvo regulējumu var tikt izmantota, ja uzņēmums savā darbībā būtiski pārkāps VVD atļaujā izvirzītos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus.

VVD izsniegtajā atļaujā ir izvirzījis stingrus nosacījumus piesārņojošai darbībai, kā arī papildus nosacījumus darbības organizācijai un nepārtrauktai uzraudzībai. Atļaujas nosacījumos iekļauti arī no sabiedrības pārstāvjiem, valsts iestādēm un pašvaldībām saņemtie priekšlikumi. Kopumā atļaujas piesārņojošai darbībai iesnieguma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti 56 sabiedrības pārstāvju viedokļi, kā arī informatīvās sanāksmes laikā – 95 sabiedrības pārstāvju jautājumi, priekšlikumi un viedokļi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem (jautājumi par plānoto piesārņojošo darbību, paredzēto vides monitoringu, iebildumi par plānoto piesārņojošo darbību Kalnciemā, sabiedrības informēšanu klātienē u.c.).

VVD izvērtēja un atzina par pamatotiem vairākus Jelgavas novada pašvaldības priekšlikumus, kas izvirzīti kā nosacījumi atļaujā:

-> uzņēmumam jāveic periodiska gaisa kvalitātes kontrole Kalnciema dzīvojamā zonā, sniedzot iespēju sabiedrībai regulāri sekot līdz gaisa kvalitātes rādītājiem;

-> uzņēmumam biežāk nekā reizi gadā jāsniedz informāciju ar izvērtējumu par gaisa kvalitātes monitoringa datiem, īpaši svina koncentrāciju gaisā. Atļaujā noteikts, ka šāda informācija jāsniedz reizi ceturksnī, t.i., četras reizes gadā. Uzņēmumam monitoringa dati un to izvērtējums jāpublicē savā tīmekļa vietnē, kā arī jānosūta Jelgavas novada domei un Jūrmalas pilsētas domei un jāiesniedz VVD.

Tāpat VVD izvērtēja un atzina par pamatotiem vairākus Jūrmalas pilsētas priekšlikumus, kas izvirzīti kā nosacījumi atļaujā:

-> prasības avārijas seku novēršanai – VVD noteica, ka uzņēmumam nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu (RANP), kas 06.07.2020. iesniegta Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB). VVD noteicis, ka rūpnīcas darbība (t.sk. iekārtu ieregulēšanas darbi) var tikt uzsākt tikai pēc VPVB saskaņojuma saņemšanas par to, ka rūpniecisko avāriju novēršanas programma ir izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un objektu var sākt ekspluatēt bez papildu nosacījumiem, ievērojot rūpniecisko avāriju novēršanas programmā paredzētos pasākumus. Tāpat atļaujā noteiktas rīcības iekārtas darbībai netipiskos apstākļos;

-> vides monitoringa prasības, lai savlaicīgi novērstu iespējamās negatīvās ietekmes.

 

VVD izsniegtajā atļaujā noteicis prasības gaisa kvalitātes, augsnes, grunts, kā arī virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes uzraudzībai, kas jāveic akreditētā laboratorijā.

Gaisa kvalitātes uzraudzībai

VVD atļaujā uzdevis veikt noteiktus gaisa kvalitātes uzraudzības pasākumus rūpnīcas iekārtu ieregulēšanas periodā (pie iekārtas noslodzes vismaz 50%):

  • nepārtraukti (ar rezultātu fiksēšanu reizi pusstundā) jāmēra kopējās cietās daļiņas, t.sk. PM10, PM2,5 ,
  • reizi dienā jāmēra SO2, NO2 , svina un tā savienojumu un izmešu plūsmas ātrums un temperatūra
  • regulāri jāveic vēl citu 8 rādītāju mērījumus noteiktos laikos.

 

Savukārt pēc rūpnīcas iekārtu ieregulēšanas perioda, VVD uzdevis uzņēmumam veikt regulāru gaisa monitoringu šādiem rādītājiem:

  • nepārtraukti (ar rezultātu fiksēšanu reizi pusstundā) jāmēra kopējās cietās daļiņas, t.sk. PM10, PM2,5
  • 4 reizes gadā, t.i., reizi ceturksnī, jāveic: antimona, arsēna, kadmija, vara, svina un to savienojumu,  SO2, , NO2 un citu rādījumu mērījumi.

 

Gruntsūdens kvalitātes uzraudzībai

  • līdz rūpnīcas darbības uzsākšanai, uzņēmumam jāizveido gruntsūdens monitoringa tīkls, ierīkojot gruntsūdens kvalitātes monitoringa urbumus ap lietus ūdeņu no teritorijas un ēku jumtiem uzkrāšanas tvertni, ņemot vērā gruntsūdens plūsmas virzienu.
  • pēc darbības uzsākšanas uzņēmumam reizi gadā jāveic gruntsūdens (pazemes ūdens) kvalitātes monitorings rūpnīcas teritorijā ierīkotajos gruntsūdens novērošanas urbumos.

 

Virszemes ūdeņu kvalitātes uzraudzībai

  • uzņēmumam gan pirms, gan pēc rūpnīcas darbības uzsākšanas reizi gadā (vasaras sezonā) jāveic ūdens objektu grunts nosēdumu (sedimentu) kvalitātes un virszemes ūdens kvalitātes monitorings Lielupē un no karjera dīķiem Kalnciemā, nosakot vara, svina, cinka, niķeļa, kadmija, hroma, dzīvsudraba koncentrācijas.

 

Augsnes kvalitātes uzraudzībai

  • reizi gadā uzņēmumam jāveic augsnes kvalitātes monitoringu atbilstoši atļaujas nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem.

Tāpat uzņēmumam pēc darbības uzsākšanas katru dienu būs jāveic detalizēta ienākošās, apsaimniekotās un izejošās atkritumu plūsmas uzskaite, kā arī vidēji reizi 2 mēnešos notekūdeņu kvalitātes monitorings (pirms notekūdeņu novadīšanas SIA “Jelgavas novada KU” tīklos).

Lai izvērtētu iespējamās rūpnīcas darbības kaitīgā piesārņojuma faktora (svina) ietekmes uz Kalnciema iedzīvotāju veselību, jāizstrādā Biomonitoringa programma iedzīvotājiem, kas jāsaskaņo ar  Kalnciema ģimenes ārstu pirms rūpnīcas darbības uzsākšanas (bet ne vēlāk kā līdz 01.12.2020.) un jāiesniedz VVD.

Papildus VVD veikts uzraudzības pārbaudes gan pirms rūpnīcas darbības uzsākšanas, gan iekārtu ieregulēšanas procesa laikā, kā arī novērtēs atbilstības izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un iekārtu atbilstību ekspluatācijas noteikumiem, kā arī citiem pirms darbības uzsākšanas izvirzītajiem nosacījumiem.

Ar VVD izsniegto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju SIA “EcoLead” sabiedrība var iepazīties VVD tīmekļa vietnē https://ej.uz/ecolead_atlauja_VVD

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024