VVD logo

DRN kalkulators sadedzināšanas iekārtām par vides piesārņošanu

Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka piesārņojošo darbību  sadalījums B un C kategorijās atšķiras no sadedzināšanas iekārtu sadalījuma mazas un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtās!

C kategorijas reģistrāciju var veikt gan vidējas jaudas, gan mazas jaudas katlu mājām!

Lietojot DRN kalkulatoru, jāvadās pēc katlu mājas jaudas!

Katlu mājai ar jaudu 0,2-1 MW – DRN kalkulatorā jāizvēlas iekārtas tips “Mazas jaudas sadedzināšanas iekārta”

Katlu mājai ar jaudu 1-5 MW – DRN kalkulatorā jāizvēlas iekārtas tips “Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta”

Iekārtas tips

Darbības uzsākšanas datums

Gads

Vielas nosaukums (nodokļa objekts) Emisijas faktors (mg/MJ) Aprēķinātais apjoms no gada sākuma (tonnas) Nodokļa likme (euro/par tonnu) Aprēķinātais vides piesārņojums (tonnas) Maksājums limita robežās (€) Limits (tonnas) Maksājums par virslimita vides piesārņošanu (€) Kopīgais maksājums (€)
Summa (€)

DRN kalkulatorā izmanto aktuālās dabasgāzes zemākā sadegšanas siltuma vērtības saskaņā ar LVĢMC ikgadējo “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanās aprēķina metodiku”.

Pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/files/Gaiss/Gaisa_piesarnojums/CO2_metodika/CO2_met_2022.pdf

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.10.2022