VVD logo

DRN kalkulators sadedzināšanas iekārtām par vides piesārņošanu

Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka piesārņojošo darbību  sadalījums B un C kategorijās atšķiras no sadedzināšanas iekārtu sadalījuma mazas un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtās!

C kategorijas reģistrāciju var veikt gan vidējas jaudas, gan mazas jaudas katlu mājām!

Lietojot DRN kalkulatoru, jāvadās pēc katlu mājas jaudas!

Katlu mājai ar jaudu 0,2-1 MW – DRN kalkulatorā jāizvēlas iekārtas tips “Mazas jaudas sadedzināšanas iekārta”

Katlu mājai ar jaudu 1-5 MW – DRN kalkulatorā jāizvēlas iekārtas tips “Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta”

Iekārtas tips

Darbības uzsākšanas datums

Gads

MJ/m3

Vielas nosaukums (nodokļa objekts) Emisijas faktors (mg/MJ) Aprēķinātais apjoms no gada sākuma (tonnas) Nodokļa likme (euro/par tonnu) Aprēķinātais vides piesārņojums (tonnas) Maksājums limita robežās (€) Limits (tonnas) Maksājums par virslimita vides piesārņošanu (€) Kopīgais maksājums (€)
Summa (€)

DRN kalkulatorā izmanto aktuālās dabasgāzes zemākā sadegšanas siltuma vērtības saskaņā ar LVĢMC ikgadējo “CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanās aprēķina metodiku”.

Pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/media/257597503/12f090d44878d580f366653802716a6cee363db21a1a327abb56084be5f32e04/CO2_met_2024.pdf

 

Uzmanību dabasgāzes lietotājiem! DRN kalkulatorā sadedzināšanas iekārtām par vides piesārņošanu ir iekļautas dabasgāzes aktuālās (LVĢMC publicētās metodikas) zemākā sadegšanas siltuma un CO2 emisijas faktora vērtības. Līdz ar to nav nepieciešams veikt pārrēķinu pēc jaunas metodikas publicēšanas par jebkuru ceturksni vai pilnu gadu, ja attiecīgā nodokļa summa jau tika aprēķināta un samaksāta līdz kārtējā gada 10. janvārim.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.05.2024