VVD logo

Informatīvie paziņojumi par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN)

Ierosinātājs Paredzētās darbības nosaukums Paredzētās darbības adrese Paredzētās darbības īss apraksts Lēmums par IVN Lēmuma Nr. Lēmuma datums   Saite uz VPVB tīmekļa vietnē publicēto informāciju par IVN
                 
Pelleteries SIA Skaidu pārstrādes ceha, apaļkoka pārstrādes ceha un jaunas katlu mājas ar jaudu 1,5 MW izbūve un trīs betonētu laukumu ierīkošana Kuldīgas novadā, Kuldīgā, Kraukļu ielā 4 un 4B (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6201 012 0013) Skaidu pārstrādes ceha, apaļkoka pārstrādes ceha un jaunas katlu mājas ar jaudu 1,5 MW izbūve un trīs betonētu laukumu ierīkošana Nav piemērots Nr.309 05.12.2016.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3112
SIA Aggregare Koka iepakojuma pārstrādes apjoma palielināšana un stikla iepakojuma savākšana un drupināšana "Remonthalle-2”, p/n Murjāņi, Sējas novads Koka iepakojuma pārstrādes apjoma palielināšana un stikla iepakojuma savākšana un drupināšana Nav piemērots Nr. 317Il 16.12.2016.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3120
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Airu iela 3A, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr. 318 16.12.2016.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3121
Fiziska persona Smilts ieguve atradnē "Medņi" "Medņi", Bārbele spagasts, Vecumnieku novads, (kadastra numurs 4044 004 0096) Plānota smilts ieguve 4,981 ha platībā. Smilts atradnes „Medņi” derīgā izrakteņu ieguves limitā noteikts, ka ieguves  limita apjoms ir 117.06 tūkst m3 A kategorijas smilts Nav piemērots Nr. 319 20.12.2016.     http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3122
Forevers SIA, Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057 Ražotnes jaunbūve un esošās ražošanas ēkas pārbūve Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057 Ražotnes jaunbūve un esošās ražošanas ēkas pārbūve Nav piemērots

Nr.323

21.12.2016.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3126
Latvijas valsts meži AS Meža ceļa "Cēsaku ceļš" būvniecība Apes novads, Virešu pagasts, Kadastra Nr.: 36900050062. Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Gaujienas nodaļa, Austrumvidzemes reģions, Sikšņu meža iecirkņa 493.; 494.; 501. kvartāli. Meža autoceļš “Cēsaku ceļš”  būve 1,1 km pa esošu dabisku brauktuvi. Darbības rezultātā tiks uzbūvēts jauns meža autoceļš ar nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās vietām. Nav piemērots Nr.MA17SI0013 27.02.2017.    
Laidzes pagasta pārvalde Rocežu kapsētas paplašināšana Talsu novads Laidzes pagasts "Rocežu kapi" (kadastra nr.8868 006 0059) Rocežu kapsētas paplašināšana 0,43 ha platībā. Nepiemērots Nr.10 09.01.2017.  

 

 

Latvijas valsts meži AS Meža ceļa „Aisteres ceļš” būvniecība Durbes novada, Tadaiķu pagastā, n/ī Līgupes mežs (kadastra Nr. 6488 001 0053) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6488 001 0053 un Dunalkas pagastā, n/ī Valsts meži (kadastra Nr. 6450 001 0037) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6450 004 0056; Grobiņas meža iecirkņa 3.-4. un 6.kvartālā Meža ceļa „Aisteres ceļš” būvniecība Nepiemērots Nr.316 15.12.2016.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3119
ELEGEMIDE SIA Propāna - butāna gāzes pazemes tvertnes izbūve Rucavas novada Rucavas pagastā, n/ī Skrāblas (Kadasta Nr. 6484 015 0073) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0073 Propāna - butāna gāzes pazemes tvertnes izbūve Nepiemērots Nr.3 03.01.2017.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3131
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Distanču slēpošanas trases izveide    Rīga, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 071 2753 Distanču slēpošanas trases izveide Nav piemērots Nr.7 06.01.2017   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3135 
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Airu iela 1A, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.2 02.01.2017.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3130
SIA Nordic plast  Plastmasas atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas palielināšana Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads. Plastmasas atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas palielināšana Nav piemērots Nr. 8 06.01.2017.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3136
SIA Eco STOCK Automašīnu riepu pārstrāde (pirolīze) "Mehāniskais cehs", Stūnīši, Olaines novads Automašīnu riepu pārstrāde (pirolīze Nav piemērots Nr.6 05.01.2017.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3134
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība "Klintskalni 1", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecības ēkas būvniecības krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.17 16.01.2017.   http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=4&id=3144
A/S "Latvijas valsts meži" Smilts un smilts-grants ieguve atradnē "Untiņi" "Zaubes sils", Zaubes pagasts, Amatas novads Smilts un smilts-grants ieguve atradnē "Untiņi" 14,024 ha platībā Nav piemērots Nr.VA17SI0001 04.01.2017.    
SIA "Zvejnieku saimniecība IRBE" Zivju apstrādes ceha Nr.2 izbūve Rojas novads Roja Ostas iela 1 Zivju apstrādes ceha plānotais apbūves laukums ir 340,4 m2. Ražošanas cehā tiks veikta zivju griešana un filetēšana ar plānoto produkcijas daudzumu aptuveni 1000 t/a jeb 35 t/dnn. Nav piemērots Nr.VE17SI0001 10.01.2017.    
Fiziska persona lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas jaunbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Bigauņciema nekustamajā īpašumā „Miķelīši” (kadastra Nr. 9066 006 0045) Ierosinātāja plāno veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un krūmāja lietošanas kategorijas maiņu 250 m2 platībā Nav piemērots Nr.VE17SI0002 12.01.2018.    
SIA "Smilšu rausis" Smilts ieguve atradnē "Smilškalni"   "Smilškalni", Zaubes pagasts, Amatas novads Smilts ieguve atradnē "Smilškalni" 6,141 ha platībā Nav piemērots Nr.VA17SI0002 13.01.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Piltenes pūņas ceļš” būvniecība Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Usmas meža iecirkņa 203.kv., Ventspils novada Piltenes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Piltene” (kadastra Nr.9833 002 0120) zemes gabalā ar kadastra Nr.9833 004 0117; nekustamā īpašuma „Silkalēji” (kadastra Nr.9833 004 0033)  zemes gabalā ar kadastra Nr.9833 004 0051; nekustamā īpašuma „Miķelīši” (kadastra Nr.9833 006 0049)  zemes gabalā ar kadastra Nr.9833 006 0049 meža autoceļa „Piltenes pūņas ceļš” būvniecība 1.125 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0003 16.01.2017.    
Fiziska persona saimniecības ēkas pārbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Bigauņciema nekustamajā īpašumā „Bimbji” (kadastra Nr. 9066 006 0363) saimniecības ēkas pārbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE17SI0004 19.01.2018.    
Fiziska persona Saimniecības ēkas daļas atjaunošana krasta kāpu aizsargjoslā "Meleki", Salacgrīvas  pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecības ēkas daļas atjaunošana krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VA17SI0003 20.01.2017.    
VAS "Latvijasdzelzceļš" Daugavpils pieņemšanas parka būvniecība Piekrastes iela 16,  Daugavpils, kadastra Nr. 05000083201; Daugavpils Rēzeknes dzelzceļa līnijas  524 km – 528 km, kadastra Nr. 05000300302, Daugavpils novada Līksnas pagasta   zemes vienība ar kadastra Nr. 44680090282 un zemes vienība ar kadastra Nr.  44680090250 Daugavpils pieņemšanas parka būvniecība Nav piemērots DA17SI0001 23.01.2017.    
Salacgrīvas novada dome teritorijas plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr. 14, Nr. 23, Nr. 24, laipas un transporta nobrauktuves izbūve Nekustamie īpašumi „Dzintaru iela”, „Priežu iela”, „Tūjas mols”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;
„Ainažu osta”, Ainaži, Salacgrīvas novads;
„Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.
gājēju celiņu Nr. 14, Nr. 23, Nr. 24, laipas un transporta nobrauktuves izbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VA17SI0004 26.01.2017.    
SIA "Minecrafters" Būvniecības atkritumu pārstrāde Galdnieki (zemes vienības kadastra apzīmējums 709000400280), Sarkaņu pagasts, Madonas novads Būvniecības atkritumu pārstrāde Nav piemērots MA17SI0001 28.01.2017.    
Fiziska persona Pirts būvniecība Meldru iela 5, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Pirts būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Ēkas apbūves laukums 45,1 m2 Nav piemērots Nr.VA17SI0005   02.02.2017.    
SIA Termināls Vecmīlgrāvis Metāllūžņu glabāšanas vietas izveide un pārkraušana 120000 t gadā    Zivju iela 5, Rīga. Metāllūžņu glabāšanas vietas izveide un pārkraušana 120000 t gadā Nav piemērots Nr.RI17SI0001 20.01.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Kāpu iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0002 25.01.2017.    
Rēzeknes pilsētas dome Slūžu atjaunošana, Rēzeknes upes gultnes padziļināšana un aizsargvaļņa būve gar Rēzeknes upes labo krastu Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija Slūžu atjaunošana, Rēzeknes upes gultnes padziļināšana un aizsargvaļņa būvniecība Atteikums izsniegt lēmumu par piemērošanu/nepiemērošanu 8-01/186 30.01.2017.    
SIA KRONOSPAN Riga Saražotās produkcijas apjoma palielināšana, degvielas patēriņa uzņēmuma transporta vajadzībām palielināšana, nebīstamo, koksni saturošo atkritumu reģenerācija. Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga. Saražotās produkcijas apjoma palielināšana, degvielas patēriņa uzņēmuma transporta vajadzībām palielināšana, nebīstamo, koksni saturošo atkritumu reģenerācija. Nav piemērots Nr.RI17SI0005 08.02.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži"
"Mētrāju ceļš", meža autoceļš
Birzgales pag., Ķeguma nov. Meža autoceļa  "Mētrāju ceļš"būvniecība Nepiemērots Nr.RI17SI0014   01.02.2017    
AS "Latvijas Valsts meži"
Meža autoceļš "Lapi-Kungukalni"
Ogres novads, Mālpils novads  Meža autoceļa "Lapi-Kungukalni" būvniecība Nepiemērots Nr.RI17SI0015 01.02.2017    
SIA „RĪGAS VIESIS” veikt esošās dzīvojamās mājas, nelikumīgi uzbūvētas terases ar pakāpieniem, sausās tualetes nojaukšanu; veikt jaunas dzīvojamās mājas būvniecību, vietā, kur atrodas esošā dzīvojamā māja, veikt saimniecības ēkas būvniecību vietā, kur atradušies divi šķūņi Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamajā īpašumā „Jūrasskultes” (kadastra Nr. 9066 004 0231) Būvdarbu veikšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk Krasta kāpu aizsargjosla) un Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā Nav piemērots Nr.VE17SI0005 01.02.2017.    
Limbažu novada pašvaldība Skultes pludmales zonas no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei labiekārtošana Nekustamie īpašumi „Jūras piekrastes josla” un „Sidrabiņi-Sēklīši”, Skultes pagasts, Limbažu novads Skultes pludmales zonas no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei labiekārtošana - glābšanas stacijas, inventāra nomas punkta, operatīvā transporta nobrauktuvers izbūve, tualešu, informatīvo zīmju u.tml. objektu uzstādīšana. Nav piemērots Nr.VA17SI0006 10.02.2017.    

SIA Deglava Real Estate

„RIMI noliktavu kompleksa un biroju ēkas jaunbūve un pārbūve”  Augusta Deglava ielā 161, Rīgā  Loģistikas centra paplašināšana, autostāvvietu izveide. Kulinārijas ceha izveide Nav piemērots Nr. RI17SI0007 10.02.2017.    
SIA Inženieru birojs Kurbada tilti Aģes upes labā krasta nostiprināšana Skultes osta, Zvejniekciems, Saulkrastu novads. Aģes upes labā krasta nostiprināšana Nav piemērots Nr. RI17SI0008 16.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Grošļu ceļš" būvniecība 3.06 km garumā „Sudrabkalna mežs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 32660040065), Pilskalnes pagasts, Neretas novads Meža autoceļa "Grošļu ceļš" būvniecība 3.06 km garumā Nav piemērots MA17SI0002 16.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Paegļu ezera ceļš" būvniecība 3,224 km garumā „Valsts mežs 50640030030” (zemes vienības kadastra apzīmējums 50640030030), Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Paegļu ezera ceļš" būvniecība 3,224 km garumā Nav piemērots MA17SI0003 16.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Klajā purva ceļš 2. posms" būvniecība 1,80 km garumā „Valsts mežs 50640020031” (zemes vienības kadastra apzīmējums 50640020031 un 50640100106), Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Klajā purva ceļš 2. posms" būvniecība 1,80 km garumā Nav piemērots MA17SI0004 17.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pērles sila ceļš" būvniecība 1,50 km garumā „Pērles sils” (kadastra Nr.50520040079, zemes vienības kadastra apzīmējums 50520050037), Druvienas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Pērles sila ceļš" būvniecība 1,50 km garumā Nav piemērots MA17SI0005 17.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Rīdūžu ceļš" būvniecība 1,70 km garumā „Valsts mežs 50720010093” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7052 001 0093), „Valsts mežs 50640070065” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 007 0065), Lizuma un Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Rīdūžu ceļš" būvniecība 1,70 km garumā Nav piemērots MA17SI0006 17.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kakta ceļš" būvniecība 2,30 km garumā „Valsts mežs 36900080014” (zemes vienības kadastra apzīmējums 3690 008 0014), Virešu pagasts, Apes novads Meža autoceļa "Kakta ceļš" būvniecība 2,30 km garumā Nav piemērots MA17SI0007 20.02.2017.    
SIA "Urga Water" Pazemes ūdeņu izpētes-ekspluatācijas urbuma ierīkošana 270 m dziļumā

Nekustamais īpašums „Krastiņi” (kadastra_Nr. 6627 004 0031; zemes vienības kadastra apzīmējums 6627 004 0031), Alojas pagasts, Alojas novads.

Urbuma dziļums - 270 m. Saistītās darbības: sūkņa_uzstādīšana,_grodu kameras izbūve (būvapjoms ~10 m3), stingrā režīma aizsargjsolas ierobežošana.

Nav piemērots Nr.VA17SI0007 21.02.2017.    
SIA Plesko real estate Ražošanas korpusa pārbūve par tirdzniecības centru. Vienības gatve 194A, Rīga Ražošanas korpusā tiks izveidots tirdzniecības centrs, autostāvvietas. Tirdzniecības centrā tiks izvietoti arī ēdināšanas uzņēmumi Nav piemērots Nr.RI17SI0009      
VAS  "Latvijas dzelzceļš" Daugavpils pieņemšanas parka  un tā piebraucamo ceļu attīstība

Piekrastes iela 16,  Daugavpils, kadastra Nr. 05000083201; Daugavpils Rēzeknes dzelzceļa līnijas  524 km – 528 km, kadastra Nr. 05000300302, Daugavpils novada Līksnas pagasta   zemes vienība ar kadastra Nr. 44680090282 un zemes vienība ar kadastra Nr.  44680090250.

Daugavpils pieņemšanas parka  un tā piebraucamo ceļu attīstība Nav piemērots Nr.DA17SI0001 23.02.2017    
 AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Čārpas ceļš" būvniecība "Kurveģes masīvs (zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 007 0439) un "Kļavas" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 007 0305), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Meža autoceļa būvniecība 1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0008 27.02.2017.    
SIA „Spriguļi RSGA” Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve un rekultivācija

Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā.

Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve un rekultivācija Nav piemērots Nr.RI17SI0011 27.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Šķirānu ceļš" būvniecība 1,06 km garumā "Pilskalnes meži" (zemes vienības kadastra apzīmējums 32740010052), Pilskalnes pagasts, Neretas novads Meža autoceļa "Šķirānu ceļš" būvniecība 1,06 km garumā Nav piemērots MA17SI0008 27.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Garā purva ceļš" būvniecība 1,32 km garumā "Birznieku mežs" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0148), Kokneses pagasts, Kokneses novads Meža autoceļa "Garā purva ceļš" būvniecība 1,32 km garumā Nav piemērots MA17SI0009 27.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Aizporu ceļš" būvniecība 1,86 km garumā „Pilskalnes meži” (kadastra Nr.32740010052, zemes vienības kadastra apzīmējums 32740010052), Pilskalnes pagasts, Neretas novads Meža autoceļa "Aizporu ceļš" būvniecība 1,86 km garumā Nav piemērots MA17SI0010 27.02.2017.    
SIA "Brīdis" Lauksaimniecības angāra un personāla viesnīcas būvniecība „Āriņi” (kad.Nr.70740060034), Mārcienas pagasts, Madonas novads Lauksaimniecības angāra un personāla viesnīcas būvniecība Nav piemērots MA17SI0011 27.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Cēsaku ceļš” būvniecība 1,1 km garumā. „Valsts mežs 36900050062” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36900050062), Virešu pagasts, Apes novads Meža autoceļa „Cēsaku ceļš” būvniecība 1,1 km garumā. Nav piemērots MA17SI0013 27.02.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Antiņu ceļš”  būvniecība Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Raķupes meža iecirkņa 458. un 459.kv., Talsu novada Laidzes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Laidze” (kadastra Nr.8868 001 0061) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8868 001 0074 meža autoceļa „Antiņu ceļš” būvniecība 1,31 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0006 28.02.2018.    
SIA "Tārgalīte" piebraucamā ceļa izbūve Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos: “Ezeri” (kadastra Nr.9866 022 0010), “Upkrastiņi” (kadastra Nr.9866 018 0025), “Vīnlejas” (kadastra Nr.9866 021 0020), “Puķes” (kadastra Nr.9866 021 0009), “Kamārce” (kadastra Nr.9866 021 0021), “Mazkalēji” (kadastra Nr.9866 021 0006), “Pureņi” (kadastra Nr. 9866 021 0027) un “Osīši” (kadastra Nr.9866 019 0029) piebraucamā ceļa 1717 m garumā izbūve Nav piemērots Nr.VE17SI0007 01.03.2017.    
 AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Ķiļļa pievadceļš" būvniecība "Ķiļļu purva masīvs" (zemes vienības kadastra apzīmējums 9684 001 0072), Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads Meža autoceļa būvniecība 1,4 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0009 01.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Melnaču ceļš” būvniecība 2,44 km garumā.

LVM Vidusdaugavas reģions, Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecība, 510. kvartālapgabals, 118., 132., 133., 159., 173., 174. kvartāls Kurmenes pagasts un Mazzalves pagasts, zemes vienību kadastra apzīmējuma Nr. 32620030023, 32660010072

Meža autoceļa „Melnaču ceļš” būvniecība 2,44 km garumā. Nav piemērots Nr.JE17SI0001 01.03.2017.    
SIA „ARCHERS 2A” turpināt veikt smilts-grants un smilts atradnes „Atvari”  ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju  9.4 ha platībā Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Dziļie atvari” ar zemes kadastra Nr.9870 001 0105 zemes vienība ar kadastra Nr. 9870 001 0098 turpināt veikt smilts-grants un smilts atradnes „Atvari”  ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju  9.4 ha platībā Piemērots Nr.VE17SI0008 02.03.2017.     
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Būdas ceļš” būvniecība 2.27 km garumā. „Susējas meži” (zemes vienības kadastra apzīmējums 32960090043 un 32960090047), Zalves pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Būdas ceļš” būvniecība 2.27 km garumā. Nav piemērots MA17SI0012 02.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Kapu līnija” būvniecība 1,988 km garumā. „Valsts mežs 50940070064” (kadastra Nr.50940070064, zemes vienības kadastra apzīmējums 50940070064), Tirzas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Kapu līnija” būvniecība 1,988 km garumā. Nav piemērots MA17SI0014 02.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Vilkupes ceļš” būvniecība 3.2 km garumā „Susējas meži” (kadastra Nr. 32960120075, zemes vienības kadastra apzīmējums 32960040061, 32960090049), Zalves pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Vilkupes ceļš” būvniecība 3.2 km garumā Nav piemērots MA17SI0015 02.03.2017.    
Fiziskas personas laivu piestātnes – administratīvās ēkas, laivu elinga, lapenes un iekāpšanas platformas jaunbūvei Kandavas novada Kandavas pagasta nekustamā īpašuma „Rudzupuķes” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9062 013 0110 laivu piestātnes – administratīvās ēkas, laivu elinga, lapenes un iekāpšanas platformas jaunbūvei Atteikums izsniegt tehniskos noteikumus Nr.VE17VL0015 03.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Mata ceļš” būvniecība 3,627 km garumā „Valsts mežs 50680080022” (zemes vienības kadastra apzīmējums 50680080022), Litenes pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Mata ceļš” būvniecība 3,627 km garumā Nav piemērots MA17SI0016 07.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Putnu ceļš” būvniecība 1,90 km garumā „Valsts mežs 50900100005” (zemes vienības kadastra apzīmējums 50900070034), „Valsts mežs 50900040096” (zemes vienības kadastra apzīmējums 50900040096), Stradu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Putnu ceļš” būvniecība 1,90 km garumā Nav piemērots MA17SI0017 07.03.2017.    
Biedrība "RIDEIT" Serferu mājiņu būvniecība pie Alauksta ezera "Raskumi" (zemes kadastra apzīmējums 4292 004 0031), Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

Astoņu mājiņu 2,2x5m būvniecība; priekšlaukuma ar autostāvvietām labiekārtošana 650m2 platībā; kājnieku celiņu ierīkošana 90m2 platībā; ugunskura vietas ierīkošana.

Nav piemērots Nr.VA17SI0010 08.03.2017.    
SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E”  Dzīvojamās ēkas pārbūve, auto nojumes būvniecība Braslas iela 2C, Jūrmala  Dzīvojamās ēkas pārbūve, auto nojumes būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0016 08.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Gūdzēnu ceļš" būvniecība  Vecumnieku novads, Kurmenes pag. kadastra vienības apzīmējums – 32620010080,  un Neretas novads, Mazzalves pag.  kadastra vienības apzīmējums – 32660020050. Meža ceļa "Gūdzēnu ceļš" būvniecība 1,05 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0002 07.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Teitupītes ceļš” būvniecība Zemgales reģiona Engures meža iecirkņa 299., 300., 304., 305., 308., 309.kv., Engures novada Engures pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Engure” ar kadastra Nr.9050 005 1038 zemes vienībā ar zemes kadastra apzīmējumu 9050 005 1037 meža autoceļa „Teitupītes ceļš”  būvniecība 1.07 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0009 10.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Strautnieku ceļš" būvniecība

LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 509. kvartālapgabals, 1.,2.,4.,5.,6. kvartāls Bauskas novads, Mežotnes pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 470720010084.

Meža ceļa "Strautnieku ceļš" būvniecība 1,56 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0003 13.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Jurģupes ceļš” būvniecība Zemgales reģiona Engures meža iecirkņa 130., 131., 132., 147., 148., 149., 162.kv., Tukuma novada Zentenes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zentene” ar kadastra Nr.9096 001 0098 zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 9096 001 0100 meža autoceļa „Jurģupes ceļš” būvniecība 1.73 km garumā un 5.5 m platumā Nav piemērots Nr.VE17SI0010 13.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Mežsardziņu ceļš” būvniecība Zemgales reģiona Engures meža iecirkņa 241.kv., Tukuma novada Zentenes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zentene” ar kadastra Nr.9096 001 0098 zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 9096 002 0081 meža autoceļa „Mežsardziņu ceļš”  būvniecība 1.05 km garumā un 5.5 m platumā Nav piemērots Nr.VE17SI0011 14.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Aiznoras ceļš” būvniecība Zemgales virsmežsaimniecības Kandavas meža iecirkņa 279., 280., 281. un 282.kv., Kandavas novada Zemītes pagasta nekustamā īpašuma „Skolas mežs” (kadastra Nr.9094 001 0017) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0303 meža autoceļa „Aiznoras ceļš” būvniecība 1,15 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0012 14.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Salenieku ceļa turpinājums" būvniecība LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 509. kvartālapgabals, 91. un 95. kvartāls, Bauskas novads, Dāviņu pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 40560010005 Meža ceļa "Salenieku ceļa turpinājums" būvniecība 1,10 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0004 15.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Mežliepu ceļš" būvniecība   LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 509. kvartālapgabala, 20., 21., 22., 27. kvartāls, Bauskas novads, Mežotnes pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 40720050024 Meža ceļa "Mežliepu ceļš" būvniecība 1,14 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0005 16.03.2017.    
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība "Akmeņkarasti", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecībās ēkas būvniecība. Apbūves laukums 60 m2. Nav piemērots Nr.VA17SI0011 17.03.2017.    
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils pilsētas kapu pārbūve Zaļā iela 27 (kadastra Nr. 5601 002 0038), Jēkabpils

Jēkabpils pilsētas kapu pārbūve (tradicionālo apbedījumu kapsētas 3 ha platībā un dzīvnieku kapsētas (publiskās un slēgtās) 1 ha platībā ierīkošana)

Nav piemērots Nr.DA17SI0003 17.03.2017.    
SIA "DOMA-būve" Elektrisko tīklu pārbūve Sarmas iela 2265, Otīlijas iela 0104, Otīlijas iela 1, Jūrmala Elektrisko tīklu pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0019 17.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Talcenes ceļš” būvniecība 1,60 km garumā un meža autoceļa "Sūnu ceļš" būvniecība 1,20 km garumā „Dambenieku mežs” (kadastra Nr.32660090003, zemes vienības kadastra apzīmējums), Mazzalves pagasts un „Dravu meži” (kad.Nr.32960030001, zemes vienības kadastra apzīmējums 32960030010), Zalves pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Talcenes ceļš” būvniecība 1,60 km garumā un meža autoceļa "Sūnu ceļš" būvniecība 1,20 km garumā Nav piemērots MA17SI0018 20.03.2017.    
SIA "Ezerjānīši" Atpūtas mājas būvniecība „Dālderi” (kadastra Nr.70960090062, zemes vienības kadastra apzīmējums 70960090062), Vestienas pagasts, Madonas novads Atpūtas mājas būvniecība. Atpūtas mājas būvniecība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" Nav piemērots MA17SI0019 20.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Aivara ceļš” būvniecība 2,50 km garumā

Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, zemes vienības kadastra Nr. 56820010103, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 213., 215., 216. un 217. kvartāls.

Meža autoceļa „Aivara ceļš” būvniecība 2,50 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0002 21.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Akmenscūciņu ceļš” būvniecība 1,68km garumā LVM Vidusdaugavas reģions, Bauskas meža iecirknis, 508. kvartālapgabala, 95; 96; 97; 98. kvartāls, Iecavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 40640060345. Meža autoceļa „Akmenscūciņu ceļš” būvniecība 1,68km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0006 21.03.2017.    
SIA "STRABAG" smilts, smilts – grants atradnes “Lido” ierīkošana Engures novada Smārdes pagasta nekustamajā īpašumā “Lido” (kadastra Nr.9082 012 0018) Derīgo izrakteņu ieguve 9,98 ha platībā. Esošo atradņu teritorijas un Atradnes kopējā ieguves platība aizņem 31,87 ha. Piemērots IVN Nr.VE17SI0013 21.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Birņu ceļš” būvniecība 2,674 km garumā „Valsts mežs 50680080022” (kadastra Nr. 50680080022, zemes vienības kadastra apzīmējums 50680080022), Litenes pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Birņu ceļš” būvniecība 2,674 km garumā. Nav piemērots MA17SI0020 23.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Salagalu ceļš” būvniecība 1,73 km garumā „Lejas Stridzēni 2” (kadastra Nr.3274 002 0038, zemes vienības kadastra apzīmējums 32740020065), „Liellauki” (kadastra Nr.32960120001, zemes vienības kadastra apzīmējums 32960120001), Zalves pagasts, „Liellauki” (kadastra Nr.32740010073, zemes vienības kadastra apzīmējums 32740010073), „Pilskalnes meži” (kadastra Nr.32740010052, zemes vienības kadastra apzīmējums 32740010052), Pilskalnes pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Salagalu ceļš” būvniecība 1,73 km garumā Nav piemērots MA17SI0021 23.03.2017.    
Fiziska persona Viesu mājas un atpūtas vietas būvniecība Īpašums "Jūras ērglis", Demenes pagasts, Daugavpils novads Viesu mājas un atpūtas vietas būvniecība Nav piemērots DA17SI0006 28.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Pētermuižas ceļš” būvniecība 3,9 km garumā Zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 001 0139 un Nr. 7652 001 0252, Jersikas pagasts, Līvānu novads Meža autoceļa „Pētermuižas ceļš” būvniecība 3,9 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0004 28.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Lomu ceļš” būvniecība 1,0 km garumā Zemes vienība ar kadastra Nr. 7648 005 0105, Galēnu pagasts, Riebiņu novads Meža autoceļa „Lomu ceļš” būvniecība 1,0 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0005 28.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Gāzes trases ceļš" būvniecība 3,33 km garumā mežotnes pagasta Bauskas novada teritorijā, AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 1;2;3;4;5;6  kvartālos,  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40720010084. Meža autoceļa "Gāzes trases ceļš" būvniecība 3,33 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0007 28.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvniecība 1,19 km garumā Rundāles novada Svitenes pagasta teritorijā AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 250; 251; 252  kvartālos, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40880020012 Meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvniecība 1,19 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0008 30.03.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas būvniecība Mārsilu iela 13, Baltezers, Garkalnes nov. Dzīvojamās ēkas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0010 27.02.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas jaunbūve „Vecstūrmaņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  Dzīvojamās mājas jaunbūve Nav piemērots Nr. RI17SI0012 02.03.2017.    
Latvijas Valsts meži Meža autoceļa "Mezīšu ceļš" būvniecība Ķeipenes pagasts, Ogres novads Meža autoceļa "Mezīšu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0020 03.03.201    
Fiziska persona Administratīvā ēka ar dzīvokli  Ainažu iela 11A, Saulkrasti Administratīvā ēka ar dzīvokli  Nav piemērots Nr. RI17SI0013 06.03.2017.    
Fiziska persona Sadales gāzesvada būvniecība Talivalža iela un Kāpu iela 131, Jūrmala Sadales gāzesvada būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0017 09.03.2017.    
Fiziska persona Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība „Aldas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0018 09.03.2017.    
SIA Citrus SOLUTIONS Optisko šķiedru kabeļu tiklu izbūve Zvejniekciems, Saulkrastu novads Optisko šķiedru kabeļu tiklu izbūve Nav piemērots Nr. RI17SI0022 30.03.2017.    
SIA EmiKor Datortehnikas uzglabāšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības punkts      Rītausmas iela 4A, Rīga Nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu, luminiscento spuldžu un svina akumulatoru  u.c. pieņemšana, apstrāde un šķirošananolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu, luminiscento spuldžu un svina akumulatoru  u.c. pieņemšana, apstrāde un šķirošana Nav piemērots Nr. RI17SI0023 30.03.2017.    
Fiziska persona Savrupmājas būvniecība Māras iela 26, Baltezers, Garkalne Savrupmājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0024 31.03.2017.    
SIA Aggregare plastmasas un gumijas (atkritumu klase 191204) atkritumu iepirkšanai, šķirošanai, plastmasas presēšanai un īslaicīgai uzglabāšanai  „Remonthalle - 2”, p/n Murjāņi, Sējas novadā. 

plastmasas  un  gumijas  (atkritumu  klases  kods  191204)  (11 000  t/gadā) apsaimniekošana

Nav piemērots Nr.RI17SI0025 31.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Ambaiņu ceļš” būvniecība aptuveni 1,07 km garumā „Odzes meži” (kadastra Nr.32420010027, zemes vienības kadastra apzīmējums 32420010039), Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads Meža autoceļa „Ambaiņu ceļš” būvniecība aptuveni 1,07 km garumā Nav piemērots MA17SI0022 31.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kurveģis" būvniecība

Nekustamais īpašums „Kurveģes masīvs” (kadastra Nr. 8068 007 0061; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 007 0439), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Piejūras meža iecirkņa 351., 354. un 356. kvartāls

Meža autoceļa "Kurveģis" garums - 1,5 km, trases platums - 18 m. Nav piemērtots Nr.VA17SI0012 04.04.2017.    
ZS "Ielejas" Liellopu novietnes būvniecība 110 liellopiem

Nekustamais īpašums „Putniņi” (kadastra Nr. 56880030061), Saukas  pagasts, Viesītes novads.

Liellopu novietnes būvniecība 110 liellopiem Nav piemērots DA17SI0007 05.04.2017.    
SIA „”Ventspils nafta” termināls” jaunu naftas produktu cauruļvadu izbūve un darbināšana Ventspils pilsētas nekustamajos īpašumos Dzintaru iela 88A (kad.Nr.2700 029 0127), Dzintaru iela 88 (kad.Nr.2700 029 0125), Dzintaru iela 90 (kad.Nr.2700 029 0124), Dzintaru iela 80 (kad.Nr.2700 029 0150), Dzintaru iela 82c (kad.Nr.2700 029 0127161), Dzintaru iela 82 Dzintaru iela 88A (kad.Nr.2700 029 0149) Jaunās cauruļvadu trases būvniecība nav saistīta ar jaunu, papildus tehnoloģisko iekārtu projektēšanu un būvniecību. Tā aizstās demontējamās cauruļvadu līnijas. Nav piemērots Nr.VE17SI0014 05.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Vanagu ceļa atzars” būvniecība Ziemeļkurzemes reģiona Grīņu meža iecirkņa 702.kvartālu apgabala 231., 232., 239., 240.kv., Ventspils novada Ances pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ance” ar kadastra Nr.9844 001 0065 zemes vienībā ar zemes kadastra apzīmējumu 9844 014 0033 meža autoceļa „Vanagu ceļa atzars” būvniecība 1.33 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0015 06.04.2017.    
SIA "EG Solutions" sadales tīklu elektroapgādes un pagaidu elektrības pieslēguma izveide pludmales kafejnīcai starp  Upes ielu un Salacas ielu (kadastra Nr.1300 014 0104), Jūrmalā  Gaisvadu līnija garums - 135 m. Gaisvadu līniju paredzēts montēt uz impregnētiem koka balstiem.  Nav piemērots Nr.RI17SI0026 07.04.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Skolotāju iela 9, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nepiemērots Nr.RI17SI0036 07.04.2017    
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 atjaunošana Ventspils pilsētas nekustamajā īpašumā Plostu iela 7, kadastra Nr.2700 004 0605 plānots atjaunot piestātnes atvairelementus, paredzot rūpnieciski izstrādātas jaunas tērauda konstrukcijas uzstādīt starp fenderu plātnēm un atdurierīču dzelzsbetona masīvu Nav piemērots Nr.VE17SI0016 10.04.2018.    
Fiziska persona Vasaras atpūtas mājas pārbūve Rīgas iela 77C, Saulkrasti Vasaras atpūtas mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0027 13.04.2017.    
SIA "AKAI" Mīļdzīvnieku krematorijas krāsns uzstādīšana

Nekustamais īpašums „Vēži-1” (kadastra Nr. 435000402328001), Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Mīļdzīvnieku krematorijas kāsns uzstādīšana Nav piemērots DA17SI0008 13.04.2017.    
Daugavpils pilsētas dome Rūpnieciskās teritorijas ierīkošama Križu mikrorajonā.

Zemes vienības ar kadastra Nr. 05000310204; 05000310206; 05000310309; 05000310310; 05000310313; 05000310314;05000310308; 05000310312; 05000310200; 05000310302; 05000310302; 05000310306,  Daugavpils.

Rūpnieciskās teritorijas ierīkošama Križu mikrorajonā. Nav piemērots DA17SI0009 13.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" MAC "Jaunās muižas birze"

Zemes vienības kadastra Nr.4266 005 0061, Mores pagasts, Siguldas novads.

Rīgas reģionālās virsmežniecības Vēru meža iecirkņa 124., 125. kvartāls.

Meža autoceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0021 30.03.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Bāzeskalna ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums „Skraustu mežs” (kadastra Nr. 4250 008 0059; zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 007 0261), Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads.

Meža autoceļa "Bāzeskalna ceļš" garums - 12 km, trases platums - 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0013 11.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Grantiņu ceļš” būvniecība 1,80 km garumā „Valsts mežs” (kadastra Nr.70580010076, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580040113), „Indresalas” (kadastra Nr.70580040027, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580040027), Indrānu pagasts, Lubānas novads, „Valsts mežs” (kadastra Nr.50760050053, zemes vienības kadastra apzīmējums 50760050053), Līgo pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Grantiņu ceļš” būvniecība 1,80 km garumā Nav piemērots MA17SI0023 11.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Iņķēnu ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 4246” (kadastra Nr. 4246 007 0187; zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 009 0078), Drabešu pagasts, Amatas novads Meža autoceļa "Iņķēnu ceļš" garums - 1,1 km, trases platums - 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0014 13.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Velnpēdu ceļš”  būvniecība Kurzemes reģiona Grīņu meža iecirkņa 702.kvartālu apgabala 257., 258., 271., 272. kv., Ventspils novada Ances pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ance” ar kadastra Nr.9844 001 0065 zemes vienībā ar zemes kadastra apzīmējumu 9844 001 0033, Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga-rietumi” ar kadastra Nr.8850 029 0008 zemes gabalā ar zemes kadastra apzīmējumu 8850 029 0008 meža autoceļa „Velnpēdu ceļš”  būvniecība 1.27 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0017 13.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Kinkausku ceļš” būvniecība 1,80 km garumā

Zemes vienības kadastra Nr. 44540010018 un Nr. 44540030027, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 28., 29., 30., 37. un 38. kvartāls, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.

Meža autoceļa „Kinkausku ceļš” būvniecība 1,80 km garumā Nav piemērots Nr.DA17SI0010 18.04.2017.    
SIA "Verus Praedium" p.p.SIA Baltic Development Consultancy" Veikala IKEA būvniecība N/ī „Mežaizvēji", „Vārpas” , „Biķeru baznīca” , „Kreipe-Krišjāņi” „Meirāni” , „Līdumi” , Dreiliņi, Stopiņu novads Veikala IKEA būvniecība un transportlīdzekļu virszemes autostāvvietas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0003 06.02.2017.    
SIA "CSS Alpine" Vasaras kafejnīcas būvniecība N/ī „Gaujas NP „Meža trase””,   „Gaujas NP Ziediņkalns” Sigulda, Siguldas novads Vasaras kafejnīcas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0004 07.02.2017.    
SIA "GB Studio" Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Kāpu iela 37, Jūrmala Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0006 10.01.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Torņa ceļš" būvniecība "Valsts mežs 94700010012", "Pārkalnes", Launkalnes pagasts un "Upītes Ielejas", Bilskas pagasts, Smiltenes novads Meža autoceļa "Torņa ceļš" būvniecība. Autoceļa garums - 2,3 km Nav piemērots Nr.VA17SI0015 18.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Riuseņu ceļš" būvniecība Ludzas novads, Istras pagasts, LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecība, 6.Ludzas meža iecirknis, 228, un 230.kvartāls, un nekustamais īpašums ,,Plūdi''; Meža autoceļa "Riuseņu ceļš" būvniecība. Autoceļa garums - 1,9 km Nav piemērots Nr.RE17SI0001 18.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Lambārtes masīvs" pārbūve Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 408-428; 430-433; 438; 466 kvartālos, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 013 0239; 4064 013 0240; 4064 013 0241; 4064 013 0243; 4064 014 0107, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Valsts mežs 4064-3” ar kadastra Nr. 4064 013 0240 sastāvā, Iecavas novadā Meža meliorācijas sistēmas "Lambārtes masīvs" pārbūve 863 ha platībā Nav piemērots Nr.JE17SI0009 19.04.2017.    
Engures ostas pārvalde jahtu, kuteru un laivu piestātnes, pacelšanas slipa un krasta nostiprinājuma izbūve Engures novada Engures pagasta Engures ciema nekustamā īpašuma „Engures osta” (kad.nr. 9050 005 0954) nelielā daļā jahtu, kuteru un laivu piestātnes, pacelšanas slipa un krasta nostiprinājuma izbūve Nav piemērots Nr.VE17SI0018 21.04.2017.    
Fiziska persona smilts-grants ieguve 2,3 ha platībā atradnē „Mežmaļi (Vītoli)” Tukuma novada Pūres pagasta nekustamā īpašumā „Vītoli” (zemes kadastra Nr.9074 008 0073) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0073 derīgo izrakteņu ieguve 2,3 ha platībā Nav piemērots Nr.VE17SI0019 21.04.2017.    
Engures ostas pārvalde ēkas būvniecība, kuru plānots izmantot kā sanitāro mezglu Engures novada Engures pagasta Engures ciema nekustamā īpašuma „Engures osta” (kad.nr. 9050 005 0954) mazā daļā Sanitārā mezgla izbūve, kurā paredzēts izvietot divas dušas, divas tualetes un saunu Nav piemērots Nr.VE17SI0020 25.04.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kumeļkalna ceļš" būvniecība

LVM Vidusdaugavas reģions, Līvbērzes meža iecirkņa 608. kvartālapgabala. 254., 255. un 256. kvartālos zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54520031864, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.

Meža autoceļa "Kumeļkalna ceļš" būvniecība 1,02 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0010 24.04.2017.    
Fiziska persona lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un siltumnīcas būvniecība Talsu novada Lībagu pagasta nekustamajā īpašumā „Jaunozoliņi” (kadastra Nr.8872 005 0003) lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu 300 m2 platībā, kurā paredzēta 261,6 m2 lielas siltumnīcas būvniecība Dabas parks "Talsu pauguraine" Nav piemērots Nr.VE17SI0021 25.04.2017.    
Fiziska persona pirts jaunbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Bigauņciema nekustamajā īpašumā „Betrumi” (kad. Nr.9066 006 0345) Pirts jaunbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā Nav piemērots Nr.VE17SI0022 25.04.2017.    
Rojas ostas pārvalde Rojas upes labā krasta nostiprināšana jahtu infrastruktūras izbūvei Rojas novada Rojas nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0728 Izbūvēt nostiprinājumu krasta līnijas un nogāzes labiekārtošanai, peldošo jahtu, kuteru un laivu piestātņu sezonālai uzstādīšanai un vides sakārtošanai Nav piemērots Nr.VE17SI0023 26.04.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Tentenu ceļš" būvniecība LVM Vidusdaugavas reģiona, Skaistkalnes meža iecirkņa 510. kvartālapgabala 3., 4., 5., 6., 20., 21., 22., 23., 24 kvartāli - nekustamajā īpašumā „Tenteni”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  3262 001 0070, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā, kā arī nekustamajos īpašumos „Akoti”  (kad. apz. 3262 001 0027) un „Kadiķi” (kad. apz. 3262 001 0030) Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā Meža autoceļa "Kumeļkalna ceļš" būvniecība 3,9 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0011 21.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pāvītes ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 4254” (kadastra Nr. 4254 002 0089; zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 005 0032), Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads Meža autoceļa "Pāvītes ceļš" būvniecība 1,1 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0016 20.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Zemeņu birzes ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums „Zemeņu birzs” (kadastra Nr. 4276 008 0109; zemes vienības kadastra apzīmējums 4276 008 0109), Raunas pagasts, Raunas novads

Meža autoceļa "Zemeņu birzes ceļš" būvniecība 1,1 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0017 21.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Brūkleņu ceļš" būvniecība Valsts mežs 94760020020 Plāņu pagasts Strenču novads Meža autoceļa "Brūkleņu ceļš" būvniecība 1,15 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0018 21.04.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Stiļbu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Stilbu mežs” (kadastra Nr. 9648 011 0059; zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 011 0059) un „Ķēdiņa purvs” (kadastra Nr. 9648 013 0024; zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 013 0024), Burtnieku pagasts, Burtnieku novads Meža autoceļa "Stiļbu ceļš" būvniecība 1,5 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0019 24.04.2017.    
SIA "Winder" Vēja elektrostacijas būvniecība "Ķireji", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Vēja elektrostacijas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0020 24.04.2017.    
SIA "Geolite" Smilts-grants un smilts ieguve 7.67 ha platībā atradnē „Skujenieki” „Skujenieki” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36420020012), „Dzirnas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36420020215), „Skujenieki-2” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36420020146), „Birzgaļi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36420020041), Alsviķu pagasts, Alūksnes novads Smilts-grants un smilts ieguve 7.67 ha platībā atradnē „Skujenieki” Nav piemērots MA17SI0024 24.04.2017.    
SIA "Vaives dzirnavas" Noliktavas pārbūve par viesu māju "Vaives dzirnavas", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Noliktavas pārbūve par viesu māju Nav piemērots Nr.VA17SI0021 25.04.2017.    
SIA 'RitalD" Ēku un būvju pārbūve zivju un gaļas kombināta ierīkošanai Marijas iela 1B, Daugavpils Ēku un būvju pārbūve zivju un gaļas kombināta ierīkošanai Nav piemērots DA17SI0011 27.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži'' Meža autoceļa "Kostigovkas ceļš" būvniecība ,,Valsts meži'', kadastra Nr.6854 001 0032, zemes vienības kadastra apzīmējums 6854 001 0024 un 6854 001 0076, Goliševas pagasts, Kārsavas novads Meža autoceļa ,,Kostigovkas ceļš'' būvniecība 2,2 km garumā Nav piemērots Nr.RE17SI0002 03.05.2017.    
SIA Ķeizarsils SIA VKB Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana. Dārzeņu pārstrādes apjomu palielināšana Jaunbajāri, Salaspils novads Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana. Dārzeņu pārstrādes apjomu palielināšana Nav piemērots Nr.RI17SI0031 27.04.2017.    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Naftimpeks”

Naftas  produktu  rezervuāru  būvniecība, kopējo pārkraujamo naftas produktu apjoma palielināšana.

SIA „Naftimpeks” naftas produktu terminālis Rīgā, Laivinieku ielā 11 un Birztalu ielā 4 (jauno rezervuāru izbūves vieta).

SIA „Naftimpeks”  naftas  produktu  rezervuāru  būvniecība,  nodrošinot iespējas dažādu naftas produktu veidu uzglabāšanai un palielinot kopējo pārkraujamo naftas produktu apjomu līdz 6 000 000 t/ gadā. Plānots izbūvēt trīs naftas produktu rezervuārus ar kopējo ietilpību 35 000 m3.

Nav piemērots

Nr.RI17SI0034

28.04.2017.    
Fiziska persona
Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība
Kraujas iela 10, Garkalnes novads
Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība
Nav piemērots Nr. RI17SI0032 30.04.2017.    
SIA "Grindplast" Polimēru pārstrādes rūpnīcas ierīkošana "Mārrutku cehs", Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā. Polimēru pārstrādes rūpnīcas ierīkošana pārstrādājot līdz 2100 tonnām izlietotās plēves un plastmasas iepakojuma Nav piemērots Nr. JE17SI0012 02.05.2017.    
Ogres novada pašvaldība
Meņģeles koka skatu torņa, kāpņu, koka laipu, apgaismojuma un elektroenerģijas sadales kastes un perspektīvās autostāvvietas un perspektīvā gājēju celiņa projektēšana un būvniecība „
Gnēžas 2”, Menģeles pagastā, (kadastra apzīmējums: 7476 001 0036), „Zvaniņi”, Taurupes pagastā (kadastra apzīmējums: 7492 011 0053) Ogres novadā
Meņģeles koka skatu torņa, kāpņu, koka laipu, apgaismojuma un elektroenerģijas sadales kastes un perspektīvās autostāvvietas un perspektīvā gājēju celiņa projektēšana un būvniecība „
Nav piemērots Nr.RI17SI0035 02.05.2017.     
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Odzes ceļš” būvniecība 1,14 km garumā
„Odzes meži” (zemes vienības kadastra apzīmējums 32420010027), „Madaras” (zemes vienības kadastra apzīmējums 32420040086), „Draudavas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 32420040113), Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads
Meža autoceļa „Odzes ceļš” būvniecība 1,14 km garumā Nav piemērots MA17SI0025 03.05.2017.    
SIA "AURENTI" Stikla atkritumu apstrādes uzsākšana "Industriālais parks", Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads Stikla atkritumu apstrāde-smalcināšana līdz 10000 t/gadā. Nav piemērots Nr. JE17SI0013 08.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Lenciņu ceļš” būvniecība 4,214 km garumā „Valsts mežs 36250050095” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36250080046), Apes pagasts, „Valsts mežs 36840040030” (zemes vienības kadastra apzīmējums 36840040023), Trapenes pagasts, Apes novads Meža autoceļa „Lenciņu ceļš” būvniecība 4,214 km garumā Nav piemērots MA17SI0026 08.05.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži'' Meža autoceļa "Pumpētavas ceļš" būvniecība  Skaistkalnes meža iecirkņa 505. kv. apg. 130., 131., 142., 143., 152., 182., 183., 184., 185., 203. kvartāli,  nekustamajā īpašumā „Taurkalnes meži”, zemes vienībā ar kad. apz.  32900050078, Vecumnieku nov. Valles pag., un nekustamajā īpašumā „Birzgales meži 5”, zemes vienībā ar kad. apz.  74440090013, Ķeguma nov. Birzgales pag. Meža ceļa "Pumpētavas ceļš" būvniecība 3,6 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0014 09.05.2017.    
Engures novada domes Lapmežciema pagasta pārvalde tehniskā projekta “Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Lapmežciema pagastā projektēšanai” izstrāde Engures novada Lapmežciema pagasta Ragaciems, Lapmežciems un Bigauņciems Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā paredzēta ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve 550 m garā posmā Nav piemērots Nr.VE17SI0024 09.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Niekāru ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 94880170035” (kadastra Nr. 94880170035; zemes vienības kadastra apzīmējums 94880170035), Valkas pagasts, Valkas novads Meža autoceļa "Niekāru ceļš" būvniecība 1,7 km garumā. Ceļa trases plautms - 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0022 10.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vienača ceļš" būvniecība Baltinavas novads, Baltinavas pagasts, 6.Kārsavas meža iecirknis, 193., 194., 199., 200., 206.kvartāls, zemes īpašums ,,Baltinavas masīvs'', zemes īp.kad.Nr.3844 008 0007, zemes vienību kadastra apzīmējumi 3844 010 0073, 3844 012 0053. Meža autoceļa "Vienača ceļš" būvniecība 3,4 km garumā. Ceļa trases plautms - 22 m. Nav piemērots Nr.RE17SI0003 11.05.2017.    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIENĪBAS METĀLS” Metāllūžņu atkritumu savākšana un šķirošana. Cesvaines iela 3 (darbību paredzēts realizēt nomātās telpās ar 100 m2 platību), Rīga. Metāllūžņu atkritumu savākšana un šķirošana. Nav piemērots Nr.RI17SI0040 11.05.2017.    
Mērsraga ostas pārvalde Mērsraga ostas piestātnes Nr.3 pārbūve Mērsraga novada Mērsraga ciema nekustamajā īpašumā Lielā iela 64, kadastra Nr.8878 503 0055 Paredzēts paaugstināt piestātnes kordona augstuma atzīmi, palielināt piestātnes nestspēju, uzlabot piestātnes ilgmūžību, palielināt piestātnes seguma laukumu un uzlabot ūdens novadi un lietošanas drošību Nav piemērots Nr.VE17SI0025 12.05.2017.    
Ventspils brīvostas pārvalde degradētas teritorijas ~ 8,6 ha platībā atjaunošana, to attīstot kā rūpniecisko teritoriju Ventspilī, nekustamajā īpašumā “Ganību ielā 103” (kadastra Nr.2700 017 140) Meliorācijas grāvju tīrīšana un izbūve; auto stāvlaukuma paplašināšana palielinot to par 105 papildus auto stāvvietām; ražošanas ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VE17SI0026 13.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Roņupītes ceļš" būvniecība 2,60 km garumā.

     Zemes vienību kadastra         Nr.56350130079 un Nr.56350130123, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 48., 50., 59., 60., 61., 68. un 69. kvartāls, Viesītes pagasts, Viesītes novads.

Meža autoceļa "Roņupītes ceļš" būvniecība 2,60 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0012 15.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Mucenieku ceļš” būvniecība 1,10 km garumā „Pilskalnes meži” (kad.Nr.32740010052, z.v.kad.apz.32740060109 un 32740060130), „Naftas vads Polocka–Ventspils” (kad.Nr.32740060124, z.v.kad.apz.32740050188), „Bruņenieki” (kad.Nr.32740060037, z.v.kad.apz.32740060037), „Vērdiņi” (kad.Nr.32740050017, z.v.kad.apz.32740060089), „Strēlnieki” (kad.Nr.32740060015, z.v.kad.apz.32740060070), Pilskalnes pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Mucenieku ceļš” būvniecība 1,10 km garumā Nav piemērots MA17SI0027 15.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Alidādes ceļš"būvniecība

Salas novads, Sēlpils pagasts, zemes vienības kadastra Nr. 56900080020, Dienvidlatgales reģions, Viesītes meža iecirknis.

Meža autoceļa "Alidādes ceļš"būvniecība Nav piemērots DA17SI0017 16.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Grendze - Plantācija ceļš" būvniecība 2,3 km garumā.

Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, zemes vienība ar kadastra Nr. 44900080157, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 108., 109., 110 un 111. kvartāls.

Meža autoceļa "Grendze - Plantācija ceļš" būvniecība 2,3 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0013 17.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Strazda ceļš" būvniecība 2,60 km garumā.

Zemes vienības kadastra Nr.56520010006, Dienvidlatgales mežsaimniecības meža iecirkņa 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 230., 231., 232., 233., 234., 235. un 236. kvartāls, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads.

Meža autoceļa "Strazda ceļš" būvniecība 2,60 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0015 17.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Springu ceļš" būvniecība 1,68 km garumā Bauskas meža iecirkņa 509. kvartālapgabala 297., 281. – 283. kvartāli - nekustamais īpašums „Vecrundāles meži” (kadastra Nr. 40760110054) , zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  40760100046, Rundāles pagasts, Rundāles novads Meža autoceļa "Sprungu ceļš" būvniecība 1,68 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0015 15.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Iršu ceļš" būvniecība 1,60 km garumā Bauskas meža iecirkņa 509. kvartālapgabala 266. – 268., 270. kvartāli - nekustamais īpašums „Svitenes Iršu meži” (kadastra Nr. 40880060022), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  40880060022, Svitenes pagasts, Rundāles novads Meža autoceļa "Iršu ceļš" būvniecība 1,60 km garumā Nav piemērots Nr. JE17SI0016 16.05.2017.    
Rojas novada dome Rojas pludmales pieejamības nodrošināšana, izbūvējot laipas/apgaismotas pastaigu takas Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslā Rojas novada Rojas ciema zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8882 008 1065, 8882 008 1066, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0728 8039 Atjaunot esošās pastaigu takas 898,7 m garumā un 2 m platumā; izbūvēt jaunas pastaigu takas 512,7 m garumā un 2 m platumā; gar atjaunotajām un no jauna ierīkotajām takām izvietot 32 rūpnieciski ražotas laternas Nav piemērots Nr.VE17SI0027 22.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Riektes ceļš”  būvniecība Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Usmas meža iecirkņa 274., 275., 279. kv., Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ugāle” ar kadastra Nr.9870 001 0060 zemes vienībā ar zemes kadastra apzīmējumu 9870 007 0083 meža autoceļa „Riektes ceļš” būvniecība 1.149 km garumā un 4.5 m platumā Nav piemērots Nr.VE17SI0028 22.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Stibiņu ceļa atzars” būvniecība Ziemeļkurzemes virsmežniecības Mērsraga meža iecirkņa 174., 175. un 176.kv., Talsu novada Vandzenes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Vandzene” (kadastra Nr.8894 003 0128) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8894 008 0222 meža autoceļa „Stibiņu ceļa atzars” būvniecība 1,127 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0029 22.05.2017.    
SIA AURAVA Derīgo izrakteņu ieguve Atradne Vecmuižnieki, Taurupes pag.,Ogres nov Derīgo izrakteņu ieguve ( smilts un smilts- grants) Nav piemērots Nr.RI17SI0045 23.05.2017.    
SIA Granāti pluss

 Derīgo izrakteņu ieguve (dolomīts un smilts)

Atradne Granāti, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā Derīgo izrakteņu ieguve (dolomīts un smilts) Piemērots Nr.RI17SI0046 25.05.2017.  

 

 

AS "Latvijas valsts meži" MAC Klajā purva ceļš  Allažu pagasts, Siguldas novads MAC Klajā purva ceļš  Nepiemērots Nr.RI17SI0030 02.05.2017    
SIA EMU SKULTE Kravas laukuma cietā seguma izbūve. Ziemeļu piestātne Nr.2, Skultes osta, Zvejniekciems, Saulkrastu Kravas laukuma cietā seguma izbūve. Nepiemērots  Nr.RI17SI0041 13.05.2017    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve  Otīlijas iela 7, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nepiemērots   Nr.RI17SI0042 13.04.2017    
SIA "B Port" Saimnieciskās darbības izmaiņas, papildinot kravu klāstu ar nebīstamām ķīmiskām vielām un bīstamām ķīmiskām vielām  Traleru iela 2a, Rīga Saimnieciskās darbības izmaiņas, papildinot kravu klāstu ar nebīstamām ķīmiskām vielām un bīstamām ķīmiskām vielām  Nepiemērots daļā Nr.RI17SI0043 18.05.2017    
SIA "Eleja"
Dzīvojamās mājas būvniecība 
Mārsilu iela 37, Garkalne,Garkalnes nov.
Dzīvojamās mājas būvniecība  Nepiemērots Nr.RI17SI0044 19.05.2017    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Silikāti-Švēriņi" būvniecība 3,40 km garumā.

     Zemes vienības kadastra Nr.56350100067, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa iecirkņa 222., 223., 224., 225., 226. un 227. kvartāls, Viesītes pagasts, Viesītes novads.

Meža autoceļa "Silikāti-Švēriņi" būvniecība 3,40 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0016 31.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa Branču ceļš būvniecība Branču mežs Branči Mīlēnu mežs  Alkšņi Alojas un Braslavas pagasts Alojas novads Meža autoceļa Branču ceļš būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0023 10.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa Melleņu ceļš būvniecība Valsts mežs 94760020020 Plāņu pagasts Strenču novads Meža autoceļa Melleņu ceļš būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0024 19.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Taurīšu ceļš" būvniecība Valsts mežs Birzuļi Zvārtavas pagasts Valkas novads Meža autoceļa "Taurīšu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0025 24.05.2017.    
SIA "GRANTINICAMP" Viesu mājas būvniecība "Rakari", Salacgrīvas pagasts Salacgrīvas novads Viesu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0026 25.05.2017.    
SIA "IV Risinājumi" Kempinga "Annas klints" ierīkošana „Annas klints” (kadastra Nr.32580090241, zemes vienības kadastra apzīmējums 32580090241), Klintaines pagasts, Pļaviņu novads Kempinga "Annas klints" ierīkošana. Kempingā plānots uzņemt vairāk nekā 25 cilvēkus vienlaikus. Darbība paredzētā Daugavas aizsargjolā. Nav piemērots MA17SI0028 25.05.2017.    
Salacgrīvas novada dome Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana pludmalē Jūras piekrastes josla Salacgrīva Salacgrīvas novads Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana pludmalē Nav piemērots Nr.VA17SI0027 26.05.2017.    
Salacgrīvas novada dome Zvejnieku parka estrādes pārbūve Sporta iela 4 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6615 001 0035; zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 001 0035), Salacgrīva, Salacgrīvas novads Zvejnieku parka estrādes pārbūve - estrādes ēkas atjaunošana un skatītāju zonas (soliņu un celiņu) pārbūve Nav piemērtos Nr.VA17SI0028 29.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Mākoņu ceļš”  būvniecība Ventas meža iecirkņa 32.-34., 55.-58.kv., Ventspils novada Ziru pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ziras” (kadastra Nr.9890 002 0088) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9890 002 0088 meža autoceļa „Mākoņu ceļš” būvniecība 2,5 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0030 29.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Svempenes ceļš” būvniecība 2,35 km garumā „Valsts mežs 50880060027” (kadastra Nr.50880060027, zemes vienības kadastra apzīmējums 50880060027), Stāmerienas pagasts, „Vecsprukuļi” (kadastra Nr.50680020008, zemes vienības kadastra apzīmējums 50680020008), Litenes pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Svempenes ceļš” būvniecība 2,35 km garumā Nav piemērots MA17SI0029 31.05.2017.    
SIA "Latectus" p.p. SIA "BPT Real Estate" Piebraucamā ceļa būvniecība  „Jūras prospekts” (kadastra Nr.8033 001 0702), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads Piebraucamā ceļa būvniecība Nav piemērots

Nr.RI17SI0061

06.06.2017    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sitēmas "Strazdu objekts" pārbūve 1040 ha platībā

Zemes vienības ar kadastra Nr. 56520010006; Nr. 56520040086; Nr. 56520010005 un Nr. 56520020106, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā

Meža meliorācijas sitēmas "Strazdu objekts" pārbūve 1040 ha platībā Nav piemērots Nr.DA17SI0017 08.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Meķeļu ceļš" būvniecība "Raunaiša mežs", Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads Meža ceļa "Meķeļu ceļš" būvniecība 1,16 km garumā. Ceļa trases platums 20-22 m, brauktuves platums - 4,5 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0029 05.06.2017.    
Fiziska persona Viesu mājas pārbūve Āraišu iela 2, Jūrmala Viesu mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0048 07.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Gubeņu ceļš” (turpmāk Ceļš) būvniecība 1.493 km garumā Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mērsraga meža iecirkņa 442., 443., 436., 437.kv., Talsu novada Balgales pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Balgale” ar kadastra Nr.8846 005 0024 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8846 005 0024 Meža autoceļa „Gubeņu ceļš” (turpmāk Ceļš) būvniecība 1.493 km garumā ar pieslēgumu pie valsts nozīmes autoceļa P-128 Nav piemērots VE17SI0031 08.06.2017.    
SIA "Karjeru tehnikas noma" Smilts, smilts-grants, smilšmāla un mālsmilts ieguve atradnē "Meža Cīruļi" "Meža Cīruļi", Drabešu pagasts, Amatas novads Smilts, smilts-grants, smilšmāla un mālsmilts ieguve atradnē "Meža Cīruļi" Nav piemērots Nr.VA17SI0030 09.06.2017.    
Fiziska persona Kempinga izveide Nekustamais īpašums „Jauntači” (kadastra Nr. 66720040342; zemes vienību kadastra apzīmējumi 66720040342 un 66720040343), Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. Kempinga mājiņu, pārvietojamas pirts un lapenes/terases novietošana. Nav piemērots Nr.VA17SI0031 13.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamā īpašuma „Magones” zemes gabalā ar kadastra Nr.9066 004 0228 Dzīvojamās mājas pārbūve, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE17SI0032 13.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vējiņi” (kadastra Nr. 4290 003 0141; zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0141), Vaives pagasts, Cēsu novads Dzīvojamās mājas apbūves laukums – 165,5 m2, piebraucamā ceļa garums ~35 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0032 14.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Lejaszaķi” (kadastra Nr. 8068 009 0446; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 009 0446), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads  Dzīvojamās mājas apbūves laukums – 151 m2, piebraucamā ceļa garums ~100 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0033 15.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Nokalnes” (kadastra Nr. 8068 005 0201; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 005 0201), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.  Dzīvojamās mājas apbūves laukums – ~225 m2.   Nav piemērots Nr.VA17SI0034 15.06.2017.  

 

 

SIA LSEZ "Liepaja Bulk terminal Ltd" Beramkravu krājtvertņu (3gab.) būvniecība Brīvostas iela 2d, Liepāja, kadastra Nr.17000100061 Beramkravu krājtvertņu (3gab.) būvniecība ar ietilpību 10 000 tonnas Nav piemērots Nr.LI17SI0001 27.02.2017.    
SIA "Elegiminde" Barības šķūņa kadastra Nr. 64840150073006) pārbūve par palīgēku- ziemas dārzu Rucavas novads, Rucavas pagasts, nekustāmā īpašuma "Skrāblas" (kad.Nr. 6484 015 0073) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0073 Barības šķūņa kadastra Nr. 64840150073006) pārbūve par palīgēku- ziemas dārzu Nav piemērots Nr.LI17SI0002 10.03.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvniecība 1,4 km garumā N/ī "Zvārdes mežs"(n/ī kad.Nr. 84980010297) zemes vienības kadastra apzīmējums 84980020122 un n/ī "Jaunserži"( n/ī kadastra  Nr.84980020034) zemes vienības kadastra apzīmējums 84980020035, Zvārdes pagasts, Saldus novads, Zemgales reģiona Zvārdes iecirkņa 433., 74, 75., 76.kvartāls Meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvniecība 1,4 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0003 31.03.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Zosu ceļa turpinājums" būvniecība 1,7km garumā N/ī "Valsts mežs Rudbārži"( n/ī kadastra Nr. 62820030055) zemes vienības kadastra apzīmējums 62820040042, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu meža iecirkņa 203., 204., 206., 207. kvartāls Komersanta ceļa "Zosu ceļa turpinājums" būvniecība 1,7km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0004 04.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Šautuves ceļš" būvniecība 1,9km garumā N/ī "Valsts mežs Rumba" (n/ī kadastra Nr.62840070118) zemes vienības kadastra apzīmējums 62840070118 Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 2., 3., 4., 5.kvartāls Komersanta ceļa "Šautuves ceļš" būvniecība 1,9km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0005 04.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Grīvaišu atzars"būvniecība 1,3km garumā N/ī "Valsts mežs Ezere"(n/ī kadastra Nr.84480020032) zemes vienības kadastra apzīmējums 84480040044, Ezeres pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Zvārdes iecirkņa 248., 249., 250., 253., 254., 255., 256.kvartāls Meža autoceļa "Grīvaišu atzars"būvniecība 1,3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0006 05.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Vidus ceļa pagarinājums" būvniecība 1,6km garumā N/ī "Renču mežs"(n/ī kadastra Nr. 84800050097) zemes vienības kadastra apzīmējums 84800050100, Remtes pagasts, Brocēnu novads, Dienvidkurzemes reģiona Remtes iecirkņa 137., 138., 140., 141., 144., 145., 150.kvartāls Komersanta ceļa "Vidus ceļa pagarinājums" būvniecība 1,6km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0007 06.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Dzeņu ceļš" būvniecība 2,5km garumā N/ī "Dzeņu ceļš"(n/ī kadastra Nr.84580010212) zemes vienību  kadastra apzīmējumi 84580010227 un 84580010228, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Remtes meža iecirkņa 210., 211., 212., 214., 215., 216., 217.kvartāls un n/ī "Pīlādži" (n/ī kadastra Nr.84660030047) zemes vienības kadastra apzīmējums 84660020033, Lutriņu pagasts, Saldus novads Komersanta ceļa "Dzeņu ceļš" būvniecība 2,5km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0008 07.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Liepasdīķa ceļš" būvniecība 2,1km garumā N/ī "Valsts mežs Zaņa" (n/ī kadastra Nr. 84940010044) zemes vienību kadastra apzīmējumi 84940040027 un 84940040043, Zaņas pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu iecirkņa 244., 245., 246., 247., 248., 458.kvartāls Meža autoceļa "Liepasdīķa ceļš" būvniecība 2,1km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0009 11.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Līkupītes ceļa turpinājums" būvniecība 1,03 km garumā N/ī "Valsts mežs Ruba"(n/ī kadastra Nr.84820010246) zemes vienības kadastra apzīmējums 84820010244, Rubas pagasts, Saldus novads, Zvārdes iecirkņa 328., 329.kvartāls Meža autoceļa "Līkupītes ceļa turpinājums" būvniecība 1,03 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0010 12.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs" pārbūve AS Latvijas valsts meži Zemgales reģiona, Dobeles meža iecirkņa 161., 162., 163., 171., 172., 173., 174., 177., 178., 179., 180., 181., 183., 185., 192., 193., 195., 196., 197., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 216., 2017., 218., 219., 220., 221., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 425.kvartālos Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs" pārbūve Nav piemērots Nr.LI17SI0011 13.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki" pārbūve Baldones un Vecumnieku novadi Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki" pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0028 13.04.2017.    
SIA "IOR" UN SIA "Tidriķu kūdra" Kūdras ieguves vietu izveide Kūdras atradnes "Eipuru, Pēterupes purvs" Eipuru purva iecirknis nekustamajā īpašumā "Tidriķu mežš" (kadastra Nr.8092 002 0469) Sējas novads. Kūdras atradnes "Eipuru, Pēterupes purvs" Pēterupes purva iecirknis nekustamajā īpašumā "Tidriķu mežš - 3" (kadastra Nr.8092 002 0092) Sējas novads Kūdras ieguves vietu izveide Nav piemērots Nr.RI17SI0029 13.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Bebrupītes ceļš" būvniecība 2,3km garumā N/ī "Valsts mežš Rumba"(n/ī kadastra Nr. 62840070118) zemes vienības kadastra apzīmējums 62840030087, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa 238., 282., 314.kvartāls Komersanta ceļa "Bebrupītes ceļš" būvniecība 2,3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0012 19.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Putnu ceļš" būvniecība 1,5km garumā N/ī Valsts mežs Abavas"(n/ī kadastra Nr. 62800060115) zemes vienības kadastra apzīmējums 62800110026, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, Rendas meža iecirkņa 449., 450.kvartāls Komersanta ceļa "Putnu ceļš" būvniecība 1,3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0013 19.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā N/ī "Valsts mežs Poligons"( n/ī kadastra Nr.64540030108) zemes vienības kadastra apzīmējums 64540030171, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, Krīvukalna meža iecirkņa 163.-165.kvartāls Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0014 19.04.2017.    
Fiziska persona Elektroapgādes pieslēgums "Avotkalni", Medzes pagasts, Grobiņas novads "Avotkalni", Medzes pagasts, Grobiņas novads, kadastra Nr.64760040188, 64760040202, 64760040089. Elektroapgādes pieslēgums( esošās 0,4kV gaisvadu līnijas demontāža un tranšejas rakšana, elektrokabeļa ieguldīšanai 235m) "Avotkalni", Medzes pagasts, Grobiņas novads Nav piemērots Nr.LI17SI0015 24.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Ratnieku ceļš" būvniecība 4,2 km garumā N/ī "Lāču mežs"(n/ī kadastra Nr.84760010008) zemes vienības kadastra apzīmējums 84760040067, Pampāļu pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu iecirkņa 130., 131., 132., 133., 134., 144., 145., 149.kvartāls Meža autoceļa "Ratnieku ceļš" būvniecība 4,2 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0016 21.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Pākstītes ceļš" būvniecība 3km garumā N/ī "Zālesceļa mežs" (n/ī kadastra Nr.84960030079) zemes vienības kadastra apzīmējums 84960040316, Zirņu pagasts, Saldus novads, Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu iecirkņa 25., 26., 27., 38.kvartāls Meža autoceļa "Pākstītes ceļš" būvniecība 3km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0017 24.04.2017.    
Rucavas novada dome Ēkas "Dzintarvēji" atjaunošana Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 64840110131, ēkas kadastra apzīmējums 64840110131001. Ēkas "Dzintarvēji" atjaunošana Nav piemērots Nr.LI17SI0018 24.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Krūkļu ceļš" būvniecība 2km garumā N/ī "Valsts mežs Abavas"(n/ī kadastra Nr. 62800060115) zemes vienības kadastra apzīmējums 62800060115, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, rendas meža iecirkņa 410., 411., 412., 412.,kvartāls Komersanta ceļa "Krūkļu ceļš" būvniecība 2km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0019 24.04.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Vilku meža ceļš" būvniecība 2,1km garumā N/ī Vilku mežs"(n/ī kadastra Nr.62900010024) zemes vienības kadastra apzīmējums 62900060264, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, Alsungas meža iecirkņa 138., 140., 141., 143., 144.kvartāls Komersanta ceļa "Vilku meža ceļš" būvniecība 2,1km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0020 25.04.2017.    
Dabas aizsardzības pārvalde Izpēte un būvprojekta izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Bārtas, Otaņķes un Ālandes upju ietekās Liepājas ezerā dabas liegumā "Liepājas ezers" Nīcas, grobiņas novadi un Liepājas pilsētas teritorija Izpēte un būvprojekta izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Bārtas, Otaņķes un Ālandes upju ietekās Liepājas ezerā dabas liegumā "Liepājas ezers" Nav piemērots Nr.LI17SI0021 25.04.2017.    
Latvijas valsts meži Meža autoceļa "Mezīšu ceļš" būvniecība Meņģeles pagasts, Ogres novads kad.Nr.7476 001 0032 Meža autoceļa "Mezīšu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0033 28.04.2017.    
SIA "OC Liepāja" Liepājas divstāvu platformas un laipas izveide Jūrmalas parkā, Liepājā Jūrmalas parks3, Liepāja, kadastra apzīmējums 17000350147 Liepājas divstāvu platformas un laipas izveide Jūrmalas parkā, Liepājā Nav piemērots Nr.LI17SI0022 02.05.2017.    
SIA "AVITON" 20Kv KL izbūve no N2488 uz N2213 Rucavas novads, Rucavas pagasts Rucavas novada Rucavas pagastā kadastra Nr. 64840117355, 64840150222, 64840117354, 64840110076, 64840150006, 64840151100, 64840150069, 64840150030, 64840150073, 64840150074, 64840151102, 64840150196, 64840150197, 64840150085, 64840150039, 64840150008, 64840150029, 64840150089, 64840150088, 64840150111, 64840150070 20Kv KL izbūve no N2488 uz N2213 Rucavas novads, Rucavas pagasts Nav piemērots Nr.LI17SI0023 08.05.2017.    
"HGF Rīga" SIA Metālu izstrādājumu krāsotavas un pārstrādātas gumijas izstrādājumu ražotnes izveide Rūpnīcu iela 4, Olaine Metālu izstrādājumu krāsotavas un pārstrādātas gumijas izstrādājumu ražotnes izveide Nav piemērots Nr.RI17SI0037 08.05.2017.    
"BJB" SIA Metālu apstrādes (metišanāšanas un apstrādes ar smilšu strūklu) iecirkņa izveide baržu (liellaivu, kas tiks izmatotas lašu barošanai) izgatavošanas nolūkā Tvaika iela 27, Rīga Metālu apstrādes (metišanāšanas un apstrādes ar smilšu strūklu) iecirkņa izveide baržu (liellaivu, kas tiks izmatotas lašu barošanai) izgatavošanas nolūkā Nav piemērots Nr.RI17SI0038 08.05.2017.    
Fiziska persona Divu palīgēku būvniecība Kalni, Zvejniekciems, Saulkrastu novads Divu palīgēku būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0039 11.05.2017.    
VAS 'Latvijas valsts ceļi" Caurtekas pārbūve pie Teiču dabas rezervāta  autoceļa P62 posmā

P62 autoceļš, Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra Nr. 56460030078; 56460040080; 56460060394; 56460090027; 56460090058; 56460120079.

Caurtekas pārbūve pie Teiču dabas rezervāta  autoceļa P62 posmā Nav piemērots DA17SI0018 15.06.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Smilts-grants un smilts ieguve atradnē "Mucenieki-LVM" atradne "Mucenieki - LVM", Aizputes novada Kazdangas pagastā, n/ī "Bojas", zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080119 Dienvidkurzemes reģiona Apriķu meža iecirkņa 250.kvartāls Smilts-grants un smilts ieguve atradnē "Mucenieki-LVM" Nav piemērots Nr.LI17SI0024 16.05.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Kūcietu mežs Meža meliorācijas sistēmas pārvbūve un meža autoceļa pārbūve  Meža meliorācijas sistēmas pārbūve un meža autoceļa pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0056 16.05.2017.    
SIA "MAAJA" Būvprojekts "Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā" N/ī "Pārventas parks"kadastraNr.62010170003, n/ī Ventas krasts 2 ar kadastra Nr.62010060096, Kuldīgas pilsēta, Kuldīgas novads Būvprojekts "Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā" Nav piemērots Nr.LI17SI0025 17.05.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Grendze – Plantācija ceļš” būvniecība 2,3 km garumā Ilūkstes novads, Šēderes pagasts Meža autoceļa „Grendze – Plantācija ceļš” būvniecība 2,3 km garumā Nav piemērots DA17SI0013 17.05.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Melnupītes  ceļš" būvniecība 1,1km garumā N/ī "LUknes Skābaržu mežs" (n/ī kadastra Nr. 64520170001) zemes vienības kadastra apzīmējums 64520080007, Dunikas pagasts, Rucavas novads, Dienvidkurzemes reģions, Nīcas meža iecirkņa 426., 427., 436., 437..kvartāls Komersanta ceļa "Melnupītes  ceļš" būvniecība 1,1km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0026 19.05.2017.    
Fiziska persona Briežu dārzs "Buki"būvniecība 9,2 ha platībā N/ī "Buki"(n/ī kadastra Nr. 64860020004) Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads Briežu dārza "Buki"būvniecība 9,2 ha platībā Nav piemērots Nr.LI17SI0027 23.05.2017.    
SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve atradnē "Liepieni- 2003.g." Atradne "Liepieni-2003.g." Rucavas novada Dunikas pagastā, n/ī "Liepienu karjeri"(kadastra Nr. 64520020010) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520020087 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve atradnē "Liepieni- 2003.g." Nav piemērots Nr.LI17SI0028 23.05.2017.    
Pāvilostas novada pašvaldība Projekts "Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales" N/ī Kalna 43, kadastra Nr.64130010303, Tirgus 18, kadastra Nr.64130010214, Jūras 2a, kadastra Nr.64130060053, Pāvilostas pilsētas Z pludmale, kadastra Nr.64130010214, Pāvilostas pilsētas D pludmale, kadastra Nr.64130060097, un Brīvības, Viļņu, Tirgus, Lejas, Vītolu ielas galos Pāvilostā, Pāvilostas novadā Projekts "Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales" Nav piemērots Nr.LI17SI0029 29.05.2017.    
Fiziska persona Mājas būvniecība Jaunmālkalni, Ķeguma novads  Mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0058 30.05.2017    
SIA "Projekts 3" Vecās ostmalas un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā Vecās ostmalas ielas pisms Liepājā, Skartās teritorijas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000330291, 17000340496, 17000260004 Vecās ostmalas un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā Nav piemērots Nr.LI17SI0030 06.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži"
 
Meža meliorācijas sistēmas "Strazdu objekts" pārbūve 1040 ha platībā

 

Jēkabpils novads, Dignājas pagasts
Meža meliorācijas sistēmas "Strazdu objekts" pārbūve 1040 ha platībā
Nav piemērots DA17SI0017 08.06.2017.    
SIA "A-Land" Smilts-grants un smilts atradne "Atvari" izstrādes darbu uzsākšana derīgo izrakteņu ieguvei Atradne "Atvari", Bārtas pagastā, Grobiņas novadā, n/ī "Atvaru karjers" (kadastrs Nr.64440030154) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64440030098 Smilts-grants un smilts atradne "Atvari" izstrādes darbu uzsākšana derīgo izrakteņu ieguvei Nav piemērots Nr.LI17SI0031 12.06.2017.    
SIA „NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS” izmaiņas esošā B kategorijas piesārņojošā darbībā, paredzot paplašināt pārkraujamo kravu nomenklatūru un palielinot beramkravu pārkraujamo apjomu Ventspilī, Plosta ielā 7, Plosta ielā 6, Plosta ielā 13, Plosta ielā 20/13, Plosta ielā 20/14, Plosta ielā 20/15, Plosta ielā 20/16, Brīvības ielā 2 Darbības ierosinātājs paredzējis pārkraut konteinerkravas, ģenerālkravas, RoRo kravas un alternatīvo kurināmo līdz 5,530 milj. t kravu gadā un apaļkoksni – 250 000 m3/gadā Nav piemērots Nr.VE17SI0033 14.06.2017.    
Engures novada dome Pludmaļu labiekārtošana Ķesterciema, Apšuciema, Klapkalnciema teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Pludmaļu labiekārtošana Ķesterciema, Apšuciema, Klapkalnciema teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Pludmaļu labiekārtošana Ķesterciema, Apšuciema, Klapkalnciema teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots VE17SI0034 19.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā N/ī "Valsts mežs Poligons"(n/ī kadastra Nr.64540030108) zemes vienības kadastra apzīmējums 64540030171, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, Krīvukalna meža iecirkņa 163.-165.kvartāls Komersanta ceļa "Krievukalna ceļš" būvniecība 2,9km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0033 20.06.2017.    
SIA "Piejūra Energy" Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu N/ī "Līvi"zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100312, Jaunlīvi zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100311 un "Ekolīvi" zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100310, Nīcas pagastā, Nīcas novadā Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu Ir piemērots Nr.LI17SI0032 21.06.2017.    
Engures novada dome Pludmaļu labiekārtošana Ragaciema un Kupskalna dabas parkam (Bigauņciems) pieguļošajā teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Pludmaļu labiekārtošana Ragaciema un Kupskalna dabas parkam (Bigauņciems) pieguļošajā teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Pludmaļu labiekārtošana Ragaciema un Kupskalna dabas parkam (Bigauņciems) pieguļošajā teritorijā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots VE17SI0035 21.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Kāpu iela 29, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0050 19.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamā māja. Kāpu iela 57, Jūrmala Dzīvojamā māja. Nav piemērots Nr.RI17SI0051 20.06.2017.    
Olainfarm AS Jaunu vielu ražošana Rūpnīcu iela 5, Olaine Jaunu vielu ražošana Nav piemērots Nr.RI17SI0054   22.06.2017    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Zalkšu valka ceļš” būvniecība 1.04 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Grīņu meža iecirkņa 705.kvartālu apgabala 206., 207., 212., 213.kv., Ventspils novada Puzes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Puze” ar kadastra Nr.9860 001 0080 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9860 005 0274 meža autoceļa „Zalkšu valka ceļš” būvniecība 1.04 km garumā ar pieslēgumu valsts autoceļam V-1411 Nav piemērots VE17SI0036 26.06.2017.    
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana Ventspils, Dienvidu mols 5 (kadastra Nr. 2700 001 2306)

Dienvidu mola atjaunošana

 

 

Nav piemērots Nr.VE17SI0037 26.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Anažu ceļš” būvniecība 2.39 km garumā Talsu novada Valdgales pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Valdgale” (kadastra Nr.8892 007 0013) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8892 003 0050 un Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Dundaga - centrālais” Meža autoceļa „Anažu ceļš” būvniecība 2.39 km garumā Nav piemērots VE17SI0038 28.06.2017.    
SIA "SK Transports" Šķīdinātāja ražošana no izlietotiem šķīdinātājiem O.Kalpaka iela 5/9, Liepāja, būve ar kadastra apzīmējumu 17000200192022 Šķīdinātāja ražošana no izlietotiem šķīdinātājiem Nav piemērots Nr.LI17SI0034 29.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs 2" pārbūve

AS Latvijas valsts meži Zemgales reģiona, Dobeles meža iecirkņa 187., 188., 189., 191., 198., 199., 200., 201., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215. kvartālos. Darbība paredzēta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 46540010045, 46540010044, 46540010043, 46540020052, 46540020053, kas ietilpst nekustamā īpašuma „ Valsts mežs 4654 006 0174” sastāvā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.

Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs 2" pārbūve Nav piemērots Nr.JE17SI0017 29.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vilkapurva ceļš" būvniecība Aknīstes  novads, Aknīstes pagasts, zemes vienības kadastra Nr. 56250020076, 56250010041; 56250010073; 56250010096, Aknīstes meža iecirknis  149., 300. kvartāli.  Meža autoceļa "Vilkapurva ceļš"būvniecība Nav piemērots DA17SI0019 29.06.2017.    
SIA “New Yacht Marina” Ventspils jahtu ostas, t.sk. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.4, pārbūve un teritorijas labiekārtojums Ventspils, Medņu iela 42 (kadastra Nr. 2700 001 2307) dispečeru ēkas pārbūvi par jahtkluba ēku ar 4 viesu numuriņiem un restorānu, kā arī jahtu ostas teritorijas labiekārtojuma izveidošanu un piestātņu atjaunošanu - izveidot 3 peldošās piestātnes (pontonus) jahtu tauvošanai Nav piemērots Nr.VE17SI0039 29.06.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Torņa ceļš”  būvniecība 1.89 km garumā Talsu novada Valdgales pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Valdgale” (kadastra Nr.8892 007 0013) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8892 004 0011 un 8892 002 0029, Raķupes meža iecirkņa 313., 302. un 303.kv. Meža autoceļa „Torņa ceļš”  būvniecība 1.89 km garumā Nav piemērots VE17SI0040 29.06.2017.    
AS ,,Latvijas valsts meži'' Meža autoceļa ,,Grebņevas ceļš'' būvniecība 2,3km garumā Kārsavas novads, Malnavas pagasts, 6.Kārsavas meža iecirknis, 105.,107.,108. un 109.meža kvartāls Meža autoceļa ,,Grebņevas ceļš'' būvniecība 2,3km garumā Nav piemērots Nr.RE17SI0004 04.07.2017.    
SIA 'Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pārvalde" Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Līvānu pilsēta Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Nav piemērots DA17SI0020 05.07.2017.    
Engures novada dome Pašvaldības ceļa  būvniecība Engures novada Engures pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Apšuciems” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9050 008 0357 nelielā daļā (0.1 ha) Pašvaldības ceļa būvniecība, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE17SI0041 06.07.2017.    

SIA "Liepājas RAS"

Divu fāzu sausās fermentācijas sistēmas izveide poligonā " Ķīvītes" Nekustamais  īpašums "Ķīvītes" ( kadastra Nr. 64600040421) , zemes kadastra apzīmējums 64600040421, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads Divu fāzu sausās fermentācijas sistēmas izveide poligonā " Ķīvītes" Nav piemērots Nr.LI17SI0035 07.07.2017.  

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „TM Capital” Metāla atkritumu un citu šķirotu atkritumu šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava un laukums „Imantas” Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 40680030008 Metāla atkritumu un citu šķirotu atkritumu šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava un laukums Nav piemērots Nr.JE17SI0018 13.07.2017    
Fiziska persona Dārza mājas pārbūve un palīgēkas būvniecība (pie dārza mājas) "Berneki", Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr.6676 003 0116. Dārza mājas pārbūve un palīgēkas būvniecība (pie dārza mājas) Nav piemērots Nr.VA17SI0035 16.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, plīgēkas, nojumes, pirts un dīķa būvniecība "Dūdas", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Dzīvojamās mājas, plīgēkas, nojumes, pirts un dīķa būvniecība   Nav piemērots Nr.VA17SI0036 21.06.2017.    
SIA "Traktortehnikas apkopes centrs" Būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde   Nekustamais īpašums „Pīlāgi”, kadastra Nr.6664 003 0395, Limbažu pagasts, Limbažu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 003 0393 Būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde Nav piemērots Nr.VA17SI0037 05.07.2017.    
SIA "Traktortehnikas apkopes centrs" Meža ceļa būvniecība Šalku mežs” (kadastra Nr. 66250010007; zemes vienības kadastra apzīmējums 66250020232), Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads Meža ceļa garums - 126 m, trases platums - 8 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0038 07.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Peilēnu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Peilēnu masīvs” (kadastra Nr. 42680030050; zemes vienības kadastra apzīmējums 42680030050) un „Peilēni” (kadastra Nr.42680030054; zemes vienības kadastra apzīmējums 42680030053), Nītaures pagasts, Amatas novads Meža ceļa garums - 2,7 km, brauktuves platums - 4,5 m, trases platums - vidēji 20 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0039 14.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meliorācijas sistēmas „Akmeņdziru” pārbūve

Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Klāņu meži” ar kadastra Nr.9866 010 0093 zemes gabalos ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 009 0069, Ziemeļkurzemes reģiona Mētru meža iecirkņa 701.kvartālu apgabala 345.-351., 366.-368., 369.-371., 381.kv.

meliorācijas sistēmas platība 630 ha piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējuma procedūra Nr.VE17SI0042 17.07.2017.    
SIA "Daro un Co" Sadzīvē radušos metāla atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana Spilves iela 6 Sadzīvē radušos metāla atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana Nav piemērota

 Nr.RI17SI0064

17.07.2017    
Fiziska persona Vasaras mājas būvniecība „Viduči” (kadastra Nr.70600030063, zemes vienības kadastra apzīmējums 70600030064), Jumurdas pagasts, Ērgļu novads Vasaras mājas būvniecība. Atpūtas mājas būvniecība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - dabas liegumā "Jumurdas ezers" Nav piemērots MA17SI0030 17.07.2017.    
SIA GA Grupa Smilts-grants ieguve Atradne Ķegums II Krūmiņi, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā Smilts-grants ieguve Atradne Ķegums II Nav piemērots Nr.RI17SI0065 18.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Platenes ceļš” būvniecība 1.13 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Mētru meža iecirkņa 704.kvartālu apgabala 161., 162.kv., Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Elkšķenes meži” ar kadastra Nr.9866 023 0065 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 023 0075 Meža autoceļa „Platenes ceļš” būvniecība 1.13 km garumā Nav piemērots VE17SI0043 20.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Kalniņu ceļš”  būvniecība 1.0 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Mētru meža iecirkņa 709.kvartālu apgabala apgabala 82., 83., 100., 101.kv., Ventspils novada Piltenes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Piltene” ar kadastra Nr.9833 002 0120 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9833  005 0029 meža autoceļa „Kalniņu ceļš” būvniecība 1.0 km garumā Nav piemērots VE17SI0044 20.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Upenieki” pārbūve 730 ha plātībā. Meža iecirkņa 306. kvartālapgabala 131., - 141., 143., - 146., 150., 151., 156., 157., 163., - 165. kvartāls zemes vienība ar kadastra Nr.76780030412 un Nr.76780050104, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads. Meža meliorācijas sistēmas „Upenieki” pārbūve 730 ha plātībā. Nav piemērots Nr.DA17SI0021 21.07.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa būviecība Kad.Nr.4266 003 0070, 4266 003 0089 Meža autoceļš "Medulāji-Arumkalns" Nav piemērots Nr.RI17SI0067 21.07.2017    
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras „Meža pētīšanas stacija” Meža ceļa „110-106 22C32” būvniecība 2.30 km garumā „Meža pētīšanas stacija”, Vītiņu pagasts, Auces novads, 106 – 110 kvartāli, zemes vienības kadastra apzīmējums 46940030094 Meža ceļa „110-106 22C32” būvniecība 2.30 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0019 21.07.2017    
SIA "Atpūtas bāze "Dzirnezers" Atpūtas bāzes pārbūve Kad. Nr.80520021615, Carnikavas novads Atpūtas bāzes pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0068 21.07.2017    
SIA "Nygaard International" Esoša vaislas cūku audzēšanas kompleksa "Apriķi Breeding" paplašināšana "Āboliņi", Lažas pagasts, Aizputes novads, zemesgabala kadastra Nr. 6472 004 0085 Esoša vaislas cūku audzēšanas kompleksa "Apriķi Breeding" paplašināšana Nav piemērots Nr.LI17SI0036 07.0.2017.    
Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”  Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei 1150 ha platībā AS Latvijas valsts meži Zemgales reģiona, Tērvetes meža iecirkņa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 248. kvartālos. Darbība paredzēta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54900050054; 54900030245; 54900030246; 54600030032; 54600030030; 54480090001; 54480090003.     Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei 1150 ha platībā Piemērots Nr.JE17SI0020 27.07.2017    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Birānu ceļš” būvniecība aptuveni 1,10 km garumā „Valsts mežs” (kadastra Nr.70420060095, zemes vienības kadastra apzīmējums 70420080049), Aronas pagasts, Madonas novads Meža autoceļa „Birānu ceļš” būvniecība aptuveni 1,10 km garumā. Meža autoceļa būvniecība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) - aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" Nav piemērots MA17SI0031 27.07.2017.    
SIA „RETRAN” saimnieciskās darbības paplašināšana struktūrvienībā “Ražošanas laukums” Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamajā īpašumā „Vijas” ar kadastra Nr. 98660150040 saimnieciskās darbības paplašināšana struktūrvienībā “Ražošanas laukums”, darbības vietas kopplatība ir 6,87 ha Nav piemērots VE17SI0045 27.07.2017.    
Fiziska persona Esošā šķūņa pārbūve par saimniecības ēku Vectimmāji, Zvejniekciems, Saulkrastu novads Esošā šķūņa pārbūve par saimniecības ēku Nav piemērots Nr.RI17SI0069 28.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Barela līnija" būvniecība 3,10 km garumā. Meža iecirkņa 310. kvartālapgabala 123.,127., 128., 133., 136., 137., 139. un 143. kvartāls zemes vienība ar kadastra Nr.44700020506 un Nr.44700030460, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads. Meža autoceļa „Barela līnija" būvniecība 3,10 km garumā. Nav piemērots Nr.DA17SI0022 31.07.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs - 1" pārbūve 800 ha platībā un meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs - 2" pārbūve 600 ha platībā "Lubānas masīvs” (kadastra Nr.70580040111, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580130045 un 70580120037), Indrānu pagasts, Lubānas novads un „Valsts mežs” (kadastra Nr.70820010058, zemes vienības kadastra apzīmējums 70820030001), Ošupes pagasts, Madonas novads Meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs - 1" pārbūve 800 ha platībā un meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs - 2" pārbūve 600 ha platībā Nav piemērots MA17SI0032 02.08.2017.    
SIA „Čiekuri-Shishki” Mežsaimniecības žoga, savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē, būvniecība (~160 ha) „Pļevna” (kad.Nr.70960030020), „Mežsala” (kad..Nr.70960030021), „Mežaine” (kad.Nr.70960030047), „Mežvidus” (kad.Nr.70960030028), „Briedīši” (kad.Nr.70960030005), „Kurzemnieki” (kad.Nr.70960030041), „Mežkalni” (kad.Nr.70960030001), „Mežiņi” (kad.Nr.70960030009), „Lejas Sapnīši” (kad.Nr.70960020044, z.v.kad.apz.70960030022), „Mūrnieki” (kad.Nr.70960030008), nekustamais īpašums ar kad.Nr.70960030007 (z.v.kad.apz.70960030048), Vestienas pagasts, Madonas novads Mežsaimniecības žoga, savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē, būvniecība (~160 ha). Paredzētā darbība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" Nav piemērots MA17SI0033 02.08.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Dunduru ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums "Kaņepes mežs", Krimuldas pagasts, krimuldas novads Meža autoceļa "Dunduru ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0040 04.08.2017.    
Fiziska persona Ceļa būvniecība nekustamajā īpašumā „Upesvirši", 1.415 km garumā  „Upesvirši", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra apzīmējums: 54440020112 Ceļa būvniecība nekustamajā īpašumā „Upesvirši", 1.415 km garumā Nav piemērots Nr.JE17SI0021 09.08.2017    
AS "Latvijas valsts meži"
   Meža ceļa „Bilišķu ceļš” būvniecība 1.60 km garumā.

Ceraukstes pagasta, Bauskas novada AS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 134 kvartālā ar kad. apz. 40500060037 un īpašumos “Jaunkūžas” (kad. apz. 40500060041), “Mazbitišķi” (kad. apz. 40500060008) un “Senči” (kad. apz. 40500060006).Ceraukstes pagasta, Bauskas novada AS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 134 kvartālā ar kad. apz. 40500060037 un īpašumos “Jaunkūžas” (kad. apz. 40500060041), “Mazbitišķi” (kad. apz. 40500060008) un “Senči” (kad. apz. 40500060006).

Meža ceļa "Bilišķu ceļš"

   Būvniecība 1.60 km garumā

Nav piemērots Nr.JE17SI0022 16.08.2017    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Pārupes ceļš” būvniecība 2.40 km garumā. Dāviņu pagasta, Bauskas novada AS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas reģiona, Bauskas meža iecirkņa 276; 277; 278 kvartālos, kad. apz. 40560060034 un īpašumos “Salenieki” (kad.apz. 40560060030), “Vasariņi” (kad.apz. 40560030001), “Zīles” (kad. apz. 40560030062), “Miglas” (kad. apz.40560030067). Meža ceļa „Pārupes ceļš” būvniecība 2.40 km garumā. Nav piemērots Nr.JE17SI0023 16.08.2017.     
Valsts SIA "Latvijas autoceļu uzturētājs" Žoga būvniecība

Nekustamais īpašums „Vīzijas” (kadastra Nr.  6660 007 0094; zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 007 0094), Lembuži, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

Žoga garums ~320 m, augstums - 1,2 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0041 17.08.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Mārsilu iela 17, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0075 17.08.2017.    
ZS "Strautnieki" lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un lauksaimniecības noliktavas un dīķa būvniecība Kandavas novada Matkules pagasta nekustamajā īpašumā „Strautnieki” (kadastra Nr.9070 004 0051) Darbības vieta atrodas dabas parka „Abavas senleja” dabas parka zonā, Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu 0,5 ha platībā Nav piemērota Nr.VE17SI0048 17.08.2017.    
SIA „AVOTI SWF” Sašķidrinātās dabas gāzes (SDG, starptautiskais apzīmējums LNG – Liquefied Natural Gas) noliktavas un koģenerācijas stacijas izbūve un ekspluatācija SIA “AVOTI SWF” ražošanas objektu teritorijā. „Avoti” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 006 0226), Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads Sašķidrinātās dabas gāzes (SDG, starptautiskais apzīmējums LNG – Liquefied Natural Gas) noliktavas un koģenerācijas stacijas izbūve un ekspluatācija SIA “AVOTI SWF” ražošanas objektu teritorijā. Nav piemērots MA17SI0034 22.08.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Saltupes ceļš" būvniecība

Krāslavas  novads, Kaplavas pagasts, zemes vienības kadastra Nr. 60700082027 un Nr. 60700092347; Krāslavas meža iecirknis  313.,319., 324., 325., 328. kvartāli.  

Meža autoceļa "Saltupes ceļš" Nav piemērots SA17SI0023 22.08.2017.    
SIA KVL Baltic Zivju dīķa izveide Liellauki, Mārupes novads Zivju dīķa izveide Ir piemērots Nr.RI17SI0076 24.08.2017.    
SIA TILBE Smilts atradne Rijnieki, Madlienas pagasts, Ogres novads Smilts atradne Nav piemērots Nr.RI17SI0077 25.08.2017.    
SIA Rīga Lom Metāllūžņu pārkraušana un uzglabāšana Rītausmas iela 4A, Rīga Metāllūžņu pārkraušana un uzglabāšana Nav piemērots Nr.RI17SI0079 25.08.2017.    
Fiziska persona

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un ceļa būvniecība

Nekustamais īpašums „Jumīši” (kadastra Nr.7464 001 0075), Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0087 22.09.2017    
SIA "Akron Baltic" Metālūžņu laukuma izveide Lubānas iela 82, Rīga Metālūžņu laukuma izveide Nav piemērots Nr.RI17SI0088 22.09.2017.    
Fiziska persona Savrupmājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība Nekustamais īpašums „Pikāres” (kadastra Nr. 8068 005 0224; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 005 0224), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.  Savrupmājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība   Nav piemērots Nr.VA17SI0042 25.08.2017.    

 Putnu fabrika Ķekava 

Samnieciskās darības izmaiņas - dezinfekcijas līdzekļa maiņa

Putnu fabrika Ķekava

saimnieciskās darības izmaiņas - dezinfekcijas līdzekļa maiņa  Nav piemērots Nr.RI17SI0078 25.08.2017    
Ceraukstes pagasta pārvalde Kapsētas „Ķīķerkalna kapi” paplašināšana 1.35 ha platībā. Kapsētas „Ķīķerkalna kapi” paplašināšana nekustamajā īpašumā „Ķīķerkalna kapi” Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums: 40500030123 Kapsētas „Ķīķerkalna kapi” paplašināšana 1.35 ha platībā. Nav piemērots Nr.JE17SI0024  28.08.2017.    
Akciju sabiedrība „PET Baltija” Plastmasas atkritumu apstrādes iekārtas un šķirotu, pārstrādei sagatavotu plastmasas atkritumu uzglabāšanas laukuma izveide Aviācijas ielā 18G, Jelgavā Aviācijas ielā 18G, Jelgava, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000270229 Plastmasas atkritumu apstrādes iekārtas un šķirotu, pārstrādei sagatavotu plastmasas atkritumu uzglabāšanas laukuma izveide Aviācijas ielā 18G, Jelgavā Nav piemērots Nr.JE17SI0025 29.08.2017.    
SIA „Auras centrs”

Tirdzniecības ēkas būvniecība Cukura ielā 2, Jelgavā.

Cukura iela 2, Jelgava, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000140311

Tirdzniecības ēkas būvniecība Cukura ielā 2, Jelgavā.

Nav piemērots Nr.JE17SI0026 05.09.2017.    
Fiziska persona Pievedceļa izbūve Kāpu iela 149, Jūrmala Pievedceļa izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0047 30.05.2017.    
sia Saliena Business Park Mazumtirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūve Nekustamie īpašumi: „Andrejsoni”, „Darījumu zona”, „Industriālais parks”, „Sporta halle”, „Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads Mazumtirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0049 07.06.2017.    
SIA Jūrmalas siltums Siltumtrašu posmu pārbūve Dubulti, Jūrmala Siltumtrašu posmu pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0052 21.06.2017.    
Fiziska persona Individualās majas ar garāžu būvniecība Dianas iela 7, Baltezers, Garkalnes nov Individualās majas ar garāžu būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0053 21.06.2017.    
Fiziska persona Savrupmājas pārbūve Kaugurciems 21, Jūrmala Savrupmājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0055 22.06.2017.    
SIA „LIELVĀRDES REMTE” projekts„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3. kārta”. Lielvārde projekts„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3. kārta”. Nav piemērots Nr.RI17SI0057 28.06.2017.    
SIA „Rīgas ūdens”,  Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīga Imanta un Beberbeķi, Rīga  Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīga Nav piemērots Nr.RI17SI0059 30.06.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas jaunbūve Kāpu iela 47a, Jūrmala Dzīvojamās mājas jaunbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0060 04.07.2017      
Fiziska persona Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība.Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība. Rīgas iela 23 (kadastra Nr.8013 003 0622), Saulkrasti, Saulkrastu novads Rīgas iela 23 (kadastra Nr.8013 003 0622), Saulkrasti, Saulkrastu novads  Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība.Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība. Nav piemērots Nr.RI17SI0062 07.07.2017    
Ropažu novada pašvaldība Dabas liegums „Lielie Kangari”. Dabas liegums „Lielie Kangari”. Dabas liegums „Lielie Kangari”. Nav piemērots Nr.RI17SI0063 11.07.2017.    
Fiziska persona Pirts - saimniecības ēkas izbūve „Līču Sidrabiņi”, Aviekste, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads Pirts - saimniecības ēkas izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0066 16.07.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība  Mārsilu iela 1, Baltzezers, Garkalnes nov Dzīvojamās mājas būvniecība  Nav piemērots Nr.RI17SI0070 31.07.2017.    
AS „Tukuma Piens” sašķidrinātās dabas gāzes pieņemšanas un iztvaicēšanas moduļu  uzstādīšana un ekspluatācija Tukuma novada Tukuma pilsētas nekustamā īpašuma Jelgavas iela 5 zemes gabalā ar kadastra Nr. 90010070360 un nekustamā īpašuma Jelgavas iela 7 zemes gabalā ar kadastra Nr. 90010070356 AS „Tukuma Piens” katlu mājas nodoršināšana ar kurināmo Nav piemērots Nr.VE17SI0046 01.08.2017.    
SIA "Zvejnieku saimniecība IRBE" zivju pārstrādes produktu apstrādes ceha būvniecība Rojas, novads, Roja, Selgas iela 1L Saldētās produkcijas ražošana Nav piemērots Nr.VE17SI0047 03.08.2017.    
SIA "BML Group" Dzīvojamās mājas pārbūve  Pūpolu iela 1, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots   Nr.RI17SI0071 14.08.2017  

 

 

 

SIA BRD Projekts „Īslaicīgas lietošanas būve - autostāvvietas jaunbūve” Mihaila Tāla iela b/n , Rīga „Īslaicīgas lietošanas būve - autostāvvietas jaunbūve” Nav piemērots Nr.RI17SI0072 14.08.2017.    
Fiziska persona Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūve Ernesta Birznieka – Upīša iela19 (kadastra Nr.1300 004 1901), Jūrmala  Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0073 14.08.2017.    
SIA „”Ventspils nafta” termināls” izmaiņas esošā B kategorijas piesārņojošā darbībā, uzsākot benzīna un dīzeļdegvielu piedevu pievienošanu naftas produktiem Ventspils pilsētas nekustamajā īpašumā Talsu iela 75 (turpmāk Darbības vieta Nr.1) ar kadastra Nr. 27000300115; piedevu pievienošana tieši uz tankkuģa notiks piestātnēs nekustamajos īpašumos Dzintaru ielā 80a ar kadastra Nr.27000290150 (3.muliņš) un 82c ar kadastra Nr.27000290161 (2.muliņš) (turpmāk Darbības vieta Nr.2). Cauruļvadu sistēma novietota arī nekustamajos īpašumos: Dzintaru iela 88 kadastra Nr.27000290125, Dzintaru iela 80 ar kadastra Nr.27000290149, Dzintaru iela 90 ar kadastra Nr.27000290124; kā arī cauruļvadu koridorā nekustamajos īpašumos: Talsu iela 71 B ar kadastra Nr.27000280013, Dzintaru iela 52C ar kadastra Nr.27000290007, Dzintaru iela 52 ar kadastra Nr.27000290003, Dzintaru iela ar kadastra Nr.27000290012, Vecais Staldzenes ceļš ar kadastra Nr.27000280014, Talsu iela 71 A ar kadastra Nr.27000280017 Piedevu pievienošana paredzēta tieši uz tankkuģa vai pievienojot (injicējot) cauruļvadā, šim nolūkam izbūvējot piedevu uzpildes staciju Nav piemērots Nr.VE17SI0049 18.08.2017    
Jūrmalas pilsētas dome Pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvju būvniecība Lielupes kreisais krasts, Majoros un Dzintaros, Jūrmalā Pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvju būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0074 16.08.2017    
Fiziska persona lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dīķa, dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un piebraucamo ceļu būvniecība Engures novada Smārdes pagasta nekustamajā īpašumā „Mežvarkaļi” (kadastra Nr.9082 006 0055) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 4500 m2 platībā Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VE17SI0050 25.08.2017.    

 SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE"

Zivju dīķu ierīkošana - smilts ieguve  "Lagūnas", Mārupes novads Zivju dīķu ierīkošana - smilts ieguve  Nav piemērots

 Nr.RI17SI0080

01.09.2017    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Liepkalnu iela 10, Baltezers, Garkalnes nov. Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0081   04.09.2017.    
SIA Livland Group Ķemera parka pārbūve un restaurācija Tukuma ielā 32A un 32, Tūristu ielā 1, Emīla Dārziņa ielā 15A, Ķemeros 0044, Miervalža Ķemera gatvē, Katedrāles ielā, Tukuma ielā, Jūrmalā Ķemera parka pārbūve un restaurācija Nav piemērots Nr.RI17SI0082 07.09.2017.    
Grobiņas novada dome Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Grobiņas novads, Medzes pagasts, n/ī "Liedagi"(kad.Nr. 6476 002 1366 Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Nav piemērots Nr.LI17SI0037 28.08.2017.    
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Liepājas ostas sauszemes infrastruktūras attīstība Liepāja, Liepājas speciālā ekonomiskā zona Liepājas ostas sauszemes infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu transporta tīkla attīstības ieceri Nav piemērots Nr.LI17SI0038 01.09.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Komersanta ceļa "Gravaiņu ceļš" būvniecība 1,7 km garumā N/ī "Valsts mežs Vecpils"(kadastra Nr. 64940030077) Valsts meža zeme "Valsts mežs Vecpils" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64940030077, n/ī "Uldi"(kadastra Nr.64940020053), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940030051 Durbes novads, Vecpils pagasts, Apriķu meža iecirkņa 280., 281.kvartāli Komersanta ceļa "Gravaiņu ceļš" būvniecība 1,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0039 06.09.2017.    
Fiziska persona palīgēkas - pirts jaunbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamajā īpašumā „Ceriņkalni” (kadastra Nr.9066 004 0271) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9066 004 0271 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un pirts jaunbūve 125 m2 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā Nav piemērots Nr.VE17SI0051 07.09.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Ogotāju ceļš” būvniecība aptuveni 1,16 km garumā „Valsts mežs 50600010032” (kad.Nr.50600010032), „Obrovieši” (kad.Nr.50600070026, z.v.kad.apz.50600010036), „Madaras” (kad.Nr. 50600060026, z.v.kad.apz.50600010006), Jaungulbenes pagasts un „Valsts mežs 50560060086” (kad.Nr.50560060086), Galgauskas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Ogotāju ceļš” būvniecība aptuveni 1,16 km garumā Nav piemērots MA17SI0035 11.09.2017.    
AS „Latvijas Gāze” vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada būvniecība Engures novada Lapmežciema pagasta Ragaciema zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0790 (Ikvildu gatve), 9066 001 0789 (Vectēraudu gatve) un 9066 001 0729 (Kāpu iela) Sadales gāzesvada būvniecība ~ 340 m garumā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un Ķemeru nacionālā parka teritorijā Nav piemērots Nr.VE17SI0052 11.09.2017.    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Purmaļu masīvs” pārbūve „Lubānas masīvs” (kadastra Nr. 70580040111) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580190047, Indrānu pagasts, Lubānas novads Meža meliorācijas sistēmas „Purmaļu masīvs” pārbūve 880 ha platībā Nav piemērots Nr.MA17SI0036 15.09.2017.    
SIA "PALSA" Slaucamo govju fermas un lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves būvniecība Nekustamais īpašums „Lielsaujas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9490 003 0009; zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 003 0104), Variņu pagasts, Smiltenes novads Slaucamo govju fermas 500 govīm un lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves (ietilpība 10000 m3) būvniecība. Nav piemērots Nr.VA17SI0043 14.09.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Purmaļu masīvs" pārbūve 880 ha „Lubānas masīvs” (kadastra Nr.70580040111, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580190047), Indrānu pagasts, Lubānas novads Meža meliorācijas sistēmas "Purmaļu masīvs" pārbūve 880 ha Nav piemērots MA17SI0036 15.09.2017.    
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta posma pik.00/00-53/00 atjaunošana Nīcas novads, Nīcas un Otaņķu pagasts Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta posma pik.00/00-53/00 atjaunošana Nav piemērots Nr.LI17SI0040 18.09.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Bīlavu ceļš” būvniecība Ziemeļkurzemes reģiona Raķupes meža iecirkņa 707.kvartālu apgabala 477., 148 un 164.kv., Talsu novada Ārlavas pagasta un Lubes pagasta nekustamo īpašumu “Valsts mežs Lube” (kadastra Nr.8874 002 0088) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8874 006 0043, “Valsts mežs Valdemārpils” (kadastra Nr.8837 001 0057) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8837 003 0160, “Viļķīši” (kadastra Nr.8874 006 0064) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8874 006 0064, Raķupes meža iecirkņa 477., 148., 164.kv., un nekustamajos īpašumos “Viļķi” (kadastra Nr.8874 006 0002) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8874 006 0002 un “Kolažas” (kadastra Nr.8837 003 0045) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8837 003 0045 meža autoceļa „Bīlavu ceļš” būvniecība 2,17 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.VE17SI0053 18.09.2017.    
Fiziska persona dzīvojamās ēkas - verandas  pārbūve Dundagas novada Kolkas pagasta Vaides ciema nekustamajā īpašumā „Mežrandas” (kadastra Nr.8862 006 0122) Dzīvojamās mājas terases  paplašināšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, Slīteres nacionālā parka neitrālajā zonā Nav piemērots Nr.VE17SI0054 18.09.2017.    
SIA Jūras priedes Dzīvojamās mājas pārbūve Mākoņi, Saulkrastu novads. Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0083 12.092017.    
SIA VANGAŽU NAFTA Izmaiņas esošā darbībā Vangažu naftas bāze, Meža miers, Inčukalna novads Izmaiņas esošā darbībā Ir piemērots Nr.RI17SI0084 18.09.2017.    
Rīgas domes Satiksmes departaments Projekta "Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I un II kārta - Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai" realizācija Rīgas pilsēta, Zemgales priekšpilsēta Projekta "Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I un II kārta - Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai" realizācija Nav piemērots Nr.RI17SI0085 18.09.2017    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, šķūņa, vasaras mājas būvniečiba un piebraucamā ceļa izbūve "Mežogas", kadastra Nr.42740110272, Raiksuma pagasts, Pārgaujas novads Dzīvojamās mājas, šķūņa, vasaras mājas būvniečiba un piebraucamā ceļa izbūve Nav piemērots Nr.VA17SI0044 21.09.2017.    
SIA „Saulkrastu komunālserviss” Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”. Jūras Mensila ielu rajons, Saulkrasti, Saulkrastu novads Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”. Nav piemērots Nr.RI17SI0086 21.09.2017.    
SIA "UNISPEKS" Derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Inkuļi" "Inkuļi", zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 002 0026, Drabešu pagasts, Amatas novadā Derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Inkuļi" Nav piemērots. Nr.VA17SI0045 26.09.2017.    
SIA „Eko PET” Ražošanas iekārtas izveide polietilēntereftalāta pārslu un aglomerāta pārstrādei polietilēntereftalāta granulās, izmantojot ekstrūzijas procesu Aviācijas ielā 18G, Jelgava, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000270229 Ražošanas iekārtas izveide polietilēntereftalāta pārslu un aglomerāta pārstrādei polietilēntereftalāta granulās, izmantojot ekstrūzijas procesu Nav piemērots. Nr. JE17SI0027 27.09.2017    
SIA "ERKA" Smilts-grants un smilts ieguve Kuldīgas novads, Rendas pagasts, n/ī "Mežkalni"(kadastra Nr.6280 002 0033; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 002 0033), derīgo izrakteņu atradne "Renda-1989.g." Smilts-grants un smilts ieguve Ir piemērots Nr.LI17SI0042        27.09.2017.    
SIA "KVL BALTIC" Smilts ieguve Nekustamais īpašums "Buras"(Kadastra Nr.8076 011 1300), Mārupes novads Smilts ieguve Ir piemērots Nr.RI17SI0089 27.09.2017    
SIA "GEO CONSULTANTS" Bolderājas pretplūdu pasākumi Bolderāja, Rīga Bolderājas pretplūdu pasākumi Nav piemērots Nr.RI17SI0090 29.09.2017.    
Fiziska persona Divu palīgēku būvniecība Nekustamais īpašums "Eglītes"(Kadastra Nr.8033 011 0700) Zvejniekciems, Saulkrastu novads Divu palīgēku būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0091 29.09.2017    
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Dominieku ceļš” jaunbūve 1,8 km garumā.

Aknīstes novads, Asares pagasts, zemes vienības ar kadastra Nr. 56440020086 Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 30., 31. un 32. kvartāls un zemes vienība ar kadastra Nr. 56440020018.

Meža autoceļa „Dominieku ceļš” jaunbūve 1,8 km garumā. Nav piemērots. Nr. DA17SI0024 02.10.2017.    
SIA „GARKALNI VV” Smilts - grants un smilts atradnes izstrāde „Kalna Dailes” (kadastra Nr.7444 010 0135), Birzgales pagasts, Ķeguma novads. Smilts - grants un smilts atradnes izstrāde Nav piemērots Nr.RI17SI0092 03.10.2017.    
Daugavpils pilsētas dome Daugavas labā krasta aizsargdabja būvniecība Daugavpils pilksētas, Daugavas labais krasts Daugavas labā krasta aizsargdabja būvniecība Nav piemērots DA17SI0025 03.10.2017.    
Latvijas Valsts meži Meža ceļa "Gobas ceļš" būvniecība  Mālpils novads Meža ceļa "Gobas ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0093 04.10.2017    
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Valsts nozīmes ūdensnotekas "Makstiņupe" atjaunošana 7,41 km garumā Litenes pagasts, Gulbenes novads Valsts nozīmes ūdensnotekas "Makstiņupe" atjaunošana 7,41 km garumā.Makstiņupes atjaunojamais posms aptuveni 3,2 km garumā robežojas ar Eiropas nozīmes aizsargjamo dabas teritorijo (Natura 2000) - dabas liegumu "Sitas un Pededzes paliene" un aptuveni 0,63 km garumā robežojas ar Eiropas nozīmes aizsargjamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu "Mugurves pļavas" Nav piemērots MA17SI0037 04.10.2017.    
Codes pagasta pārvalde Kapsētas „Strēļu kapi” paplašināšana 0.2 ha platībā. Kapsētas „Strēļu kapi” (zemes vienības kadastra apzīmējums: 4052 007 0059) paplašināšana nekustamajā īpašumā „Strēļu kapu lauks” Codes pagastā, Bauskas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums: 40520070122 Kapsētas „Strēļu kapi” paplašināšana 0.2 ha platībā. Nav piemērots Nr.JE17SI0028 10.10.2017    
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa "Vecdundagas atzars" būvniecība Ventspils novads Puzes pagasts Meža ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.VE17SI0056 10.10.2017.    
Fiziska persona dzīvojamās mājas būvniecība Rojas novada Kaltenes ciema nekustamajā īpašumā “Kalnavanagi” (kadastra Nr.8882 009 0384) vienstāva dzīvojamās mājas jaunbūvi esošo pamatu vietā, tos daļēji demontējot un paplašinot - izbūvējot terasi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Kaltenes krasta veidojumi” teritorijā Nav piemērots Nr.VE17SI0057 12.10.2017.    
SIA "Vertex Projekti" Meža autoceļa "Meža ceļš 16-8 31C017-2" būvniecība "Meža pētīšanas stacija" zemes vienības kaadstra azpīmējums 94700050078, 94700060020, Launkalnes pagasts, Smiletnes novads Meža autoceļa "Meža ceļš 16-8 31C017-2" būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0046

03.10.2017.

 

 

 

AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Locīšu ceļš" 2,0 km būvniecība Ludzas novads, Pureņu, Ņukšu pagasts, LVM Ziemeļlatgales reģiona Ludzas meža iecirkņa 236, 237, 238 kvartāli, īpašums "Valsts Meži", z.k. Nr. 6888 005 0133 Meža autoceļa "Locīšu ceļš" būvniecība 2,0 km garumā 4,5 km platumā Nav piemērots RE17SI0005 08.11.2017.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Apiņu ceļš" būvniecība 1,2 km Kārsavas novads Goliševas pagasts, LVM Ziemeļlatgales reģiona 6. Kārsavas meža iecirknis, 212.,213.,218. kvartālos, kadastra numurs 6854 004 0321 Meža autoceļa "Apiņu ceļš" būvniecība 1,2 km ar ceļa klātnes platumu NP_4.5, nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās laukumu ceļa trases beigās. Nav piemērots RE17SI0006 13.11.2017    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība  Mārsilu iela 16, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0094 06.10.2017    
Fiziska persona Garāžas būvniecība 18.līnija 3a, Jūrmala  Garāžas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0095 10.10.2017    
Fiziska persona Gāzesvada būvniecība Bārtas iela, Upes iela 1 k-2, Jūrmala  Gāzesvada būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0096 12.10.2017    
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas pārbūve Slokas iela 3 k-1, Jūrmala Dzīvojamās ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0097 12.10.2017  

 

 

AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Lieknes ceļš"būvniecība 1,7 km garumā N/ī "Valsts mežs Rīva"(kadastra Nr.64860010108) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6486 004 0172, 6486 004 0175, n/ī "Odiņi"( kadastra Nr. 6486 004 0104) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0104 Sakas pagasts, Pāvilostas novads Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga iecirkņa 64.-67.kvartāls Komersanta ceļa "Lieknes ceļš"būvniecība 1,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI17SI0041 29.09.2017.    
Fiziska persona māju ceļa izbūve Rojas novada Kaltenes ciema nekustamajā īpašumā “Zvejas” (kadastra Nr.8882 009 0781) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0700 155 m garas ceļa trases izbūve, no kuriem 82 m paredzēts izbūvēt Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE17SI0055 04.10.2017.    
SIA "Talsu meliorators" smilts-grants, smilts ieguve Talsu novada Ģibuļu pagasta nekustamajā īpašumā „Vecāpas” (zemes kadastra Nr.8854 017 0005) smilts-grants, smilts ieguve 0,977 ha platībā smilts - grants, smilts atradnē „Vecāpas II” Nav piemērots Nr.VE17SI0058 16.10.2017.    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Inženieru birojs „Kurbada tilti” Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 3650m2 platībā.  Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 3650m2 platībā Neretas ielā 1 un 11, Jelgavā, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000150169 un 09000150192. Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 3650m2 platībā.  Nav piemērots Nr.JE17SI0029 17.10.2017    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Inženieru birojs „Kurbada tilti” Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 5590m2 platībā.  Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 5590m2 platībā Neretas ielā 11A un 15, Jelgavā, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000150226 un 09000150296. Lielupes krasta nostiprinājuma un cietā seguma laukuma būvniecība 5590m2 platībā.  Nav piemērots Nr.JE17SI0030 17.10.2017    
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa "Bunkurkalnu ceļš" būvniecība Talsu novads Ķūļciema pagasts meža ceļa "Bunkurkalnu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.VE17SI0059 17.10.2017.    
Fiziska persona

Pirts pārbūve un terases izbūve esošajai dzīvojamai mājai.

„Jaunsalenieki” (kadastra Nr.8031 008 0211), Doles sala, Salaspils novads Pirts pārbūve un terases izbūve esošajai dzīvojamai mājai. Nav piemērots Nr.RI17SI0098 18.10.2017    
AS „Latvijas valsts meži"

Atklātas derīgo izrakteņu (smilts) ieguves paplašināšana atradnē „Rubiķi” ar kopējo platību 9,114 ha.

Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 307. kvartālapgabala 334. kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 51. nogabals, īpašums „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr. 56820010100), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56820090103, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.

Atklātas derīgo izrakteņu (smilts) ieguves paplašināšana atradnē „Rubiķi” ar kopējo platību 9,114 ha. Nav piemērots Nr.DA17SI0028 31.10.2017    
SIA "AMULAS ESTATES" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cabourg" Atpūtas, veselības, izglītības un sporta kompleksa jaunbūve. Amulas iela 2 (kadastra Nr. 1300 011 1313),  Jūrmala. Atpūtas, veselības, izglītības un sporta kompleksa jaunbūve. Nav piemērots Nr.RI17SI0099 20.10.2017    
Madonas novada pašvaldība Madonas pilsētas kapsētas paplašināšana 1,75 ha platībā „Lazdu iela 17” (kad.Nr.70010011635), „Lejas Zīkas” (kad.Nr.70010010613, z.v.kad.apz.70010010613 Madona, Madonas novads un „Priedēni” (kad.Nr.70660010116, z.v.kad.apz.70660010043), Lazdonas pagasts, Madonas novads Madonas pilsētas kapsētas paplašināšana 1,75 ha platībā Nav piemērots MA17SI0038 23.10.2017.    
SIA "Spero SK" 9 atpūtas māju un ceļa būvniecība

Nekustamais īpašums „Salmiņi”  (kadastra Nr. 76420040275), Aglonas pagasts, Aglonas  novads.

9 atpūtas māju un ceļa būvniecība Nav piemērots DA17SI0027 24.10.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Gulbīšu masīvs" pārbūve 758 ha platībā „Valsts mežs” (kad.Nr.70580010076, z.v.kad.apz.70580010076, 70580040113, 70580040138), „Indresalas” (kad.Nr.70580040027, z.v.kad. apz.70580040027), Indrānu pagasts, Lubānas novads un „Valsts mežs” (kad.Nr.50760050053, z.v.kad.apz.50760050053, Līgo pagasts, Gulbenes novads Meža meliorācijas sistēmas "Gulbīšu masīvs" pārbūve 758 ha platībā Nav piemērots MA17SI0039 25.10.2017.    
SIA "GEO CONSULTANTS" SIA Getliņi Eko Atkritumu apsaimniekošana Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā SIA Getliņi Eko Atkritumu apsaimniekošana Nav piemērots Nr.RI17SI0101 26.10.2017.    
Tukuma novada pašvaldība Ozoliņu kapsētas paplašināšana Tukuma novada Tumes pagasta nekustamajā īpašumā „Ozoliņu kapu mežs” (kadastra Nr.9084 003 0151) Ozoliņu kapsētas paplašināšana ~23 ha platībā Nav piemērots Nr.VE17SI0060 30.10.2017.    
Fiziskas persona Dzīvojamā māja un kempinga ēkas Vecpāvuļi, Zvejniekciems, Saulkrastu novads Dzīvojamā māja un kempinga ēkas Nav piemērots Nr.RI17SI0102 31.10.2017.    
Engures novada dome Engures pludmales labiekārtošana Engures novada Engures pagasta Engures ciema nekustamajā īpašumā “Jūras piekrastes josla” (kadastra Nr.9050 005 1208), “Engures osta” (kadastra Nr.9050 005 0954) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9050 005 1244 un “Veselības centrs Engure” (kadastra Nr.9050 005 0977) Engures pludmales labiekārtošana Nav piemērots Nr.VE17SI0061 31.10.2017.    
SIA BM-Projekts Infrastruktūra antropogēnās slodzes samazināšanai Dabas parks Piejūra Rīgā Infrastruktūra antropogēnās slodzes samazināšanai Nav piemērots Nr.RI17SI0103 01.11.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Ziedu iela 2 (kadastra             Nr. 1300 016 0309), Jūrmala. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Nav piemērots Nr.RI17SI0104 02.11.2017    
AS "Latvijas Valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūve Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, nekustamais īpašums Valsts mežs "Vērgale" (kad.Nr.64960010125), Akmensraga meža iecirkņa 380.-390. un 393.-397.kvartālos Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūve Nav piemērots Nr.LI17SI0043 14.11.2017.    
SIA "Vecsiljāņi" Liellopu novietnes kūts ēkas būvniecība „Imantas” (kadastra Nr.32460070051, zemes vienības kadastra apzīmējums 32460070051), „Liellopu ferma” (kadastra Nr.32460070108, zemes vienības kadastra apzīmējums 32460070075), Bebru pagasts, Kokneses novads Liellopu novietnes kūts ēkas būvniecība. Kūts paredzēta 532 liellopu turēšanai. Kūts būvniecība paredzēta jau esosšas dzīvnieku novietnes kompeksa teritorijā, kurai blakus ir izbūvēta biogāzes koģenerācijas stacija. Nav piemērots Nr.MA17SI0040 14.11.2017.    
SIA "Zieferti" Ūdenssaimniecības attīstība (ūdensvads un kanalizācija) Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads Ūdenssaimniecības attīstība (ūdensvads un kanalizācija) Nav piemērots Nr.RI17SI0107 15.11.2017.    
SIA GARKALNI VV smilts, smilts-grants ieguve Atradne Garkalni VV, Birzgales pagasts, Ķeguma novads smilts, smilts-grants ieguve Nav piemērots Nr.RI17SI00108 16.11.2017.    
SIA GARKALNI VV smilts, smilts-grants ieguve Atradne Garkalnu olis VV, Birzgales pagasts, Ķeguma novads smilts, smilts-grants ieguve Nav piemērots Nr.RI17SI0109 16.11.2017.    
SIA "KeraMets" Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Braslas iela 20, Rīga Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide  Nav piemērots. Nr.RI17SI0100 24.10.2017.    
Fiziska persona Stikla galerijas būvniecība un piebraucamā ceļa izbūve Kalna Plostnieki Līgatnes pagasts Līgatnes novads, kadastra apzīmējums 42620010013 Stikla galerijas būvniecība un piebraucamā ceļa izbūve Nav piemērots Nr.VA17SI0047 27.10.2017.    
SIA "R-Technology" Riepu pārstrādes un gumijas izstrādājumu ražotnes izveide Nekustamais īpašums „Virsaiši” (kadastra Nr. 4262 001 0110; zemes vienības kadastra apzīmējums 4262 003 0017; adrese: „Zeltiņu ferma”), Līgatnes pagasts, Līgatnes novads Riepu pārstrādes un gumijas izstrādājumu (flīžu) ražotnes izveide. Plānots pārstrādāt līdz 10000 tonnu riepu gadā. Nav piemērots Nr.VA17SI0048 06.11.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība un saimniecības ēkas pārbūve Krasta iela 3 Tūja Liepupes pagasts Salacgrīvas novads, zemes vienības kadastra apzīm. 6660 003 0116 Dzīvojamās mājas būvniecība un saimniecības ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.VA17SI0049 06.11.2017.    
Fiziska persona Divu dīķu būvniecība Nekustamais īpašums „Jaunkrīvi” (kadastra Nr. 4246 003 0002; zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 003 0002), Drabešu pagasts, Amatas novads Katra dīķa platība - 0,49 ha, vidējais dziļums - 2 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0050 09.11.2017.    
Fiziska persona Moduļu mājas būvniecība Zvārtes Vaidavas pagasts Kocēnu novads Zemes vienības kad.apz.96880060104 Moduļu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0051 13.11.2017.    
SIA „Akvaparks” Jauktas funkcijas jaunbūve, kurā ietilpst daudzstāvu viesnīca ar pazemes stāvu, konferenču un SPA telpu grupas Viestura ielā 24, Jūrmalā. Īpašuma kadastra Nr.1300 007 8008. Jauktas funkcijas jaunbūve, kurā ietilpst daudzstāvu viesnīca ar pazemes stāvu, konferenču un SPA telpu grupas Nav piemērots Nr.RI17SI0105 10.11.2017.    
SIA „Eko Recycling” Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide. Ganību dambis 22D (kadastra apzīmējums 0100 018 2012), Rīga. Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide. Nav piemērots Nr.RI17SI0106 13.11.2017.    
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība Rāmavoti Ainažu pagasts Salacgrīvas novads Zemes vienības kad.apz.66250030387 Saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0052 14.11.2017.    
SIA "Štakeldanga" kūdras ieguves lauku paplašināšana Talsu novada Ģibuļu pagasta nekustamie īpašumi: „Dižinduļi” (zemes kadastra Nr.8854 003 0017), "Purstarutiņi" (kadastra Nr.8854 004 0114) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8854 004 0075, "Skalbes" (kadastra Nr.8854 003 0018) un "Ekmaņi" (kadastra Nr.8854 003 0016) ieguves lauku paplašināšana ~34,1 ha platībā kūdras atradnē "Dižinduļi" Nav piemērots Nr.VE17SI0062 14.11.2017.    
SIA “Veismaņi” smilts-grants ieguve 7,481 ha platībā atradnē „Mežmaļi (Vītoli)” iecirknī “Abava” Tukuma novada Pūres pagasta nekustamā īpašumā „Vītolu karjers” (zemes kadastra Nr.9074 008 0155) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9074 008 0155 smilts-grants ieguve 7,481 ha platībā atradnē „Mežmaļi (Vītoli)” iecirknī “Abava” Nav piemērots Nr.VE17Si0063 16.11.2017.    
SIA "RETRAN" derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Granti" Ventspils novads Vārves pagasts "Granti" derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Granti" Nav piemērots Nr.VE17SI0064 16.11.2017.    
A/S "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Skujenes ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums "Kursenes mežs" (kadastra Nr. 42780060111; zemes vienības kadastra apzīmējums 42780060111), Skujenes pagasts, Skujenes novads Meža autoceļa "Skujenes ceļš" būvniecība 1,1 km garumā. Trases platums - līdz 22 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0053 17.11.2017.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība  Nekustamais īpašums „Kalna Jukāni” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0096), Vaives pagasts, Cēsu novads  Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un dīķa būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0054 27.11.2017.  
A/S "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vīksnupes ceļš" būvniecība „Valsts Mežs 94760020020” (zemes vienības kadastra apzīmējums 94760020020), Plāņu pagasts, Strenču novads Meža autoceļa "Vīksnupes ceļš" būvniecība 1,45 km garumā Nav piemērots Nr.VA17SI0055 30.11.2017.  
Ceļu būves firma SIA „BINDERS” Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnē „Silakalni 2016” ar kopējo platību 21,763 ha.

 Īpašums „Skujiņas” (īpašuma kadastra Nr.76420110177), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420110177 un īpašums „Gāršas” (īpašuma kadastra Nr.76420110065), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420110065, Aglonas novads, Aglonas pagasts.

Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnē „Silakalni 2016” ar kopējo platību 21,763 ha.   Nav piemērots Nr. DA17SI0029 30.11.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Žogotu purva masīvs" pārbūve Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes meža iecirkņa 100. kvartāls, z.k. Nr. 7854 009 0190 Meliorācijas sistēmas pārbūve, sasniedzot pirmsprojekta atzīmes, 531 ha lielā platībā, 29 km kopgarumā, 8 caurteku nomaiņa Nav piemērots Nr. RE17SI0007 20.12.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" meža autoceļa „Radara ceļš”  būvniecība Ventspils novada Ances pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Ance” (kadastra Nr.9844 001 0065) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9844 001 0068, Rindas meža iecirkņa 202., 203., 204. un 205.kv. meža autoceļa „Radara ceļš” būvniecība 2,35 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.VE17SI0065 01.12.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Brūžkalnu ceļš”  būvniecība Talsu novada Ģibuļu pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Ģibuļi” (kadastra Nr.8854 001 0041) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8854 003 0029, Raķupes meža iecirkņa 67., 72. un 72./73.kv. meža ceļa “Brūžkalnu ceļš” 1,32 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE17SI0066 01.12.2017.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība Jūras iela 18, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA17SI0056 04.12.2017.  
SIA "AK Pāvilosta Marina" Sanitārā bloka un piestātnes atjaunošana Pāvilostas novads, Pāvilostas pilsētas, Ostmalas iela 1 (kadastra Nr. 64130060009) un Ostmalas iela 4 (kadastra Nr. 64130060091) Sanitārā bloka un piestātnes atjaunošana Nav piemērots Nr.LI17SI0046 29.112017.  
SIA "Semper Augustus Cunsulting" Dzīvojamās mājas un tūristu atpūtas ēku būvniecība Nīcas novads, Nīcas pagasts,n/ī "Vaivariņi"( kadastra Nr.64780060234) Dzīvojamās mājas un tūristu atpūtas ēku būvniecība Nav piemērots Nr.LI17SI0047 04.12.2017.  
SIA "AJ Gravels" Atklātas derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguves paplašināšana atradnē "Agitas"

 "Smiltskalni" un "Agitas", Grāveru pagasts, Aglonas novads

Atklātas derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguves paplašināšana atradnē "Agitas" Nav piemērots Nr.DA17SI0030 04.12.2017.  
ZS "Druviņi" Slaucamo govju kompleksa 200 govīm būvniecība

Nekustamais  īpašums „Skaistmalas”  (kadastra Nr.60880060314 un 60880060311), Skaistas pagasts, Krāslavas novads.

Slaucamo govju kompleksa 200 govīm būvniecība Nav piemērots DA17SI0031 04.12.2017.  
AS "VentEko" Optiskās šķiedras kabeļa noguldīšana Baltijas jūras austrumu piekrastē ar četriem izejas punktiem uz sauszemi Liepājas Karostas teritorijā , Tērvetes ielā 1( kadastra apz.17000030029) Optiskās šķiedras kabeļa noguldīšana Baltijas jūras austrumu piekrastē ar četriem izejas punktiem uz sauszemi Nav piemērots Nr.LI17SI0044 24.11.2017.  
AS "BAO" AS "BAO" bīstamo atkritumu uzglabāšanas un apstrādes iecirknis. Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads. Zemesgabala kadastra Nr.8096 009 0069. AS "BAO" bīstamo atkritumu uzglabāšanas un apstrādes iecirknis. Nav piemērots  Nr.RI17SI0110 24.11.2017.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas pārbūve par tūristu un atpūtas mītni Pāvilostas novads, Sakas pagasts, n/ī Ķestermuiža" Saimniecības ēkas pārbūve par tūristu un atpūtas mītni Nav piemērots Nr.LI17SI0045 27.11.2017.  
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu un svina akumulatoru pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Aplokciema iela 3 (kadastra Nr.0100 068 0243), Rīga. Metāllūžņu un svina akumulatoru pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Nav piemērots Nr.RI17SI0111 27.11.2017.  
SIA „Granāti Pluss” Derīgo izrakteņu (dolomīta un smilts) ieguve 6,4 ha platībā un dolomīta šķembu ražošana. Atradne „Granāti” nekustamā īpašuma „Granāti” (īpašuma kadastra Nr. 7494 008 0046, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.7494 008 0068) teritorijā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Derīgo izrakteņu (dolomīta un smilts) ieguve 6,4 ha platībā un dolomīta šķembu ražošana. Nav piemērots Nr.RI17SI0113 30.11.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "augšciems 5.kārta" pārbūve Kadastra Nr.80840090453, 80840090451, 80840090455, 80840050133, 80840090452, Ropažu novads Meža meliorācijas sistēmas "augšciems 5.kārta" pārbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0112 30.11.2017.  
SIA „Eko Energy” Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas ražošanas apjoma palielināšana. Daugavgrīvas šoseja 4E (kadastra numurs 0100 097 0089), Rīga. Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas ražošanas apjoma palielināšana. Nav piemērots Nr.RI17SI0114 01.12.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Žubu ceļš” būvniecība 1.579 km garumā un meža autoceļa „Gustu ceļš” būvniecība 2.253 km garumā „Valsts mežs 36250050095” (kadastra Nr.36250050095,zemes vienības kadastra apzīmējums 36250080046), Apes pagasts, Apes novads Meža autoceļa „Žubu ceļš” būvniecība 1.579 km garumā un meža autoceļa „Gustu ceļš” būvniecība 2.253 km garumā Nav piemērots MA17SI0041 01.12.2017.  
SIA "Eco CITY A.V" Riepu apstrādes līnijas ierīkošana nekustamais īpašums "Čiekuriņi", Salaspils novads Riepu apstrādes līnijas ierīkošana Nav piemērots Nr.RI17SI0115 05.12.2017.  
Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra 1. kārtas būvniecība Vienības gatve 7 (zemesgabala kadastra Nr.0100 054 0039), Rīga. Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra 1. kārtas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0116 06.12.2017.  
SIA “Geo Consultants” Atkritumu šķirošanas līnijas optimizācija, atkritumu apjoma palielināšana un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide  Zemgales reģiona nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacija „Brakšķi”, „Līvbērzes smerdūklis”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 5462 010 0688 Atkritumu šķirošanas līnijas optimizācija, atkritumu apjoma palielināšana un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide  Nav piemērots Nr.JE17SI0031 07.12.2017  

AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Hercoga ceļš” būvniecība 2,4 km garumā.

Aknīstes novads, Asares pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56440030051 Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 120., 121., 122. un 123. kvartāls un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56440030015.

Meža autoceļa „Hercoga ceļš” būvniecība 2,4 km garumā. Nav piemērots Nr. DA17SI0032   07.12.2017.  
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Jāņavārtu iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 121 4133), Rīga. Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Nav piemērots Nr. RI17SI0117 11.12.2017.  
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Rītausmas iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0433), Rīga. Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava. Nav piemērots Nr. RI17SI0118 11.12.2017.  
VSIA „Meliorprojekts” Pretplūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešana Ādažu novadā Ādažu novada teritorija, Gaujas kreisais krasts pie robežas ar Carnikavas novadu, Gaujas labais krasts Upmalu ciemā, Gaujas – Daugavas kanāls. Pretplūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešana Ādažu novadā Nav piemērots Nr. RI17SI0119 11.12.2017.  
AS „Latvijas valsts meži” meliorācijas sistēmas „Agu” pārbūve Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirknī, Ventspils novada Popes pagasta nekustamajā īpašumā ar zemes kadastra Nr. 9856 001 0067 Meliorācijas sistēmas „Agu” pārbūve plānota 724 ha platībā Piemērots IVN Nr.VE17SI0067 11.12.2017.  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" komersanta ceļa „Meža ceļš 5-6 23C39-2” būvniecība Talsu novada Vandzenes pagasta Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava", aģentūras "Meža pētīšanas stacija" 5., 6., 2.kvartālā   komersanta ceļa „Meža ceļš 5-6 23C39-2” būvniecība 1,70 km garumā Nav piemērots Nr.VE17SI0068 11.12.2017.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Apšu kakta ceļš” būvniecība 1.15 km garumā. Kurmenes pagasta un Valles pagasta, Vecumnieku novada, AS “Latvijas valsts meži”, Vidusdaugavas reģiona Skaistkalnes iecirkņa 510. kvartālapgabala 37., 38., 39. kvartālos. Zemes vienības kadastra apzīmējums 32620010070, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Tenteni” ar kad. Nr. 32620010058 sastāvā Meža ceļa „Apšu kakta ceļš” būvniecība 1.15 km garumā. Nav piemērots Nr.JE17SI0032 12.12.2017  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Tallinas iela 22 (kadastrsa Nr. 8060 003 0996), Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0120 12.12.2017.  
Rojas novada dome operatīvā transporta piekļuves vietas izveide, paredzot atjaunot esošu piebraucamo ceļu, un izbūvējot apgriešanās laukumu Rojas novada nekustamā īpašuma „Valsts mežs Melnsils” (kadastra Nr.8882 001 0025) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058 un nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” (kadastra Nr.8882 003 0146) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 ~ 680 m gara ceļa posma izveide Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE17SI0069 12.12.2017.  
Fiziska persona Viesu mājas būvniecība "Ziedoņi", Rembates pag., Ķeguma nov. Viesu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0121 13.12.2017.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Irbess ceļš” būvniecība 1.25 km garumā. Tērvetes meža iecirknī Platones pagastā Jelgavas novadā 79; 80; 81; 82; 84 kvartālos. Zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 54700030282, 54700030330, 54700030290, 54700030329, 54700030281.   Meža ceļa „Irbess ceļš” būvniecība 1.25 km garumā. Nav piemērots Nr. JE17SI0033 18.12.2017.  
Fiziska persona Gāzes vada pievada būvniecība Skolotāju iela 7 (kadastra Nr. 1300 014 1009), Jūrmala Gāzes vada pievada būvniecība Nav piemērots Nr. RI17SI0122 18.12.2017.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pienes ceļš" būvniecība „Pienes mežs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42780020029), Skujenes pagasts, Amatas novads Meža autoceļa "Pienes ceļš" būvniecība 1,3 km garumā. Trases platums 20-26 m, brauktuves platums - 5 m. Nav piemērots Nr.VA17SI0057 19.12.2017.  
Saulkrastu novada dome Labiekārtojuma elementi. Rīgas iela 9A un Bērzu iela 1A, Saulkrasti Labiekārtojuma elementi. Nav piemērots Nr.RI17SI0123 19.12.2017.  
SIA 'VILL" Kokogļu brikešu ražotnes būvniecība Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas novads Kokogļu brikešu ražotnes būvniecība Nav piemērots DA17TN0033 22.12.2017.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums „Skarenes” (kadastra Nr. 8068 009 0019; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 009 0019), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Dzīvojamās mājas apbūves laukums -126,2 m2, saimniecības ēkas apbūves laukums - 66,3 m2 Nav piemērtos Nr.VA17SI0058 27.12.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Garkalnu ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzi'mējumu 74440100046, kura ietilpst nekustamajā īpašumā "Birzgales meži 5" ar kadastra Nr.74440090013 sastāvā, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā Meža autoceļa "Garkalnu ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI17SI0124 27.12.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Augustāri” būvniecība aptuveni 1,028 km garumā „Valsts mežs 50640070065” (kadastra Nr.50640150065, zemes vienības kadastra apzīmējums 50640150032, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Augustāri” būvniecība aptuveni 1,028 km garumā Nav piemērots MA17SI0042 27.12.2017.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Saces ceļš” būvniecība aptuveni 1,795 km garumā „Valsts mežs 50840120012” (kadastra Nr.50840120012, zemes vienības kadastra apzīmējums 50840120012), Rankas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Saces ceļš” būvniecība aptuveni 1,795 km garumā Nav piemērots MA17SI0043 27.12.2017.  
SIA "Kundziņsalas dienvidu projekts" Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa būvniecība Uriekstes iela 40, Kundziņsala, Rīga. Zemesgabala kadastra numurs 0100 068 2081, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 068 0096 8001 Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa būvniecība Piemērots Nr.RI17SI0125 28.12.2017.  
SIA "R Grupa Mežs" Ceļa nobrauktuves mezgla, iebraukšanas-caurlaides punkta, inženiertīklu un citu būvju (sūkņu stacija ar ūdensdzēsības baseiniem, elektrosadales konteiners, konteinertipa sadzīves ēkas) izbūvei un laukumu priekš divām baļķu šķirošanas līnijām, ēkas šķeldošanas iekārtas izvietošanai un iekārtām, kas baļķus ielādē konteineros, izbūve Nek. īp. „Birznieku masīvs 2” (kadastra Nr.8080 009 0037), Olaines pagastā, Olaines novadā Ceļa nobrauktuves mezgla, iebraukšanas-caurlaides punkta, inženiertīklu un citu būvju (sūkņu stacija ar ūdensdzēsības baseiniem, elektrosadales konteiners, konteinertipa sadzīves ēkas) izbūvei un laukumu priekš divām baļķu šķirošanas līnijām, ēkas šķeldošanas iekārtas izvietošanai un iekārtām, kas baļķus ielādē konteineros, izbūve Nav piemērots Nr.RI17SI0126 29.12.2017.  
Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils brīvostas ziemeļu mola atjaunošana Ventspils, Ziemeļu mols 1 (kadastra Nr. 2700 029 0156)

Ventspils brīvostas ziemeļu mola atjaunošana

Darbības vieta atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Nav piemērots VE17SI0070 29.12.2017.  
SIA "Ceram Optec" Jauna lāzeru montāžas iecirkņa un ceturtās kvarca sagatavju iekārtas uzstādīšana Domes iela 1a (zemes vienības kadastra Nr. 76110040704) , Līvāni, Līvānu novads Jauna lāzeru montāžas iecirkņa un ceturtās kvarca sagatavju iekārtas uzstādīšana Nav piemērot DA18SI0001 09.01.2018.  
SIA "ATK Serviss" Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve Vikingu un Tīklu ielas (kadastra apz.1300 002 1504), Jūrmala Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0001 10.01.2018.  
SIA "DRUPLAT" Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas uzstādīšana Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,LV-3003 "Brašķi", "Līvbērzes smerdūklis" Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārta Nav piemērots Nr.JE18SI0001 11.01.2018.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Lāna ceļš" būvniecība "Valsts mežs 94700020101", Launkalnes pagasts Smiltenes novads z.v.kad.apz. 9470 002 0086 Meža autoceļa "Lāna ceļš" būvniecība 1,863 km garumā. Nav piemērots Nr.VA18SI0001 11.01.2018.  
Lapmežciema pagasta pārvalde  jaunas kapsētas izveide 2,48 ha platībā Engures novada Lapmežciema pagasta perspektīvajā zemes vienībā “Jaunie Ragaciema kapi”  jaunas kapsētas izveide 2,48 ha platībā Ķemeru nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā Nav piemērots Nr.VE18SI0001 11.01.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas pārbūve, saimniecības ēkas un žoga jaunbūve Engures novads Lapmežciema pagasts Bigauņciems "Vaļņi"

Dzīvojamās ēkas pārbūve, saimniecības ēkas un žoga jaunbūve

Darbības vieta atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un Ķemeru nacionālajā parkā

Nav piemērots VE18SI0002 11.01.2018.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Gruzdes ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Mūrniekmežs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 011 0089), „Briedes krogs 3” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 015 0029), Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, un nekustamais īpašums „Priedes mežs” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9690 001 0125 un 9690 001 0126), Valmieras pagasts, Burtnieku novads Meža autoceļa "Gruzdes ceļš" būvniecība 2,9 km garumā. Trases platums 20-25 m, brauktuves platums - 4,5 m. Nav piemērots Nr.VA18SI0002 16.01.2018.  
SIA „Inženieru birojs „Kurbada tilti”” Zvejas kuģu piestātnes pārbūve un akvatorijas remonta padziļināšan Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.8033 001 0213, 8033 001 0205, 8033 001 0169, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads Zvejas kuģu piestātnes pārbūve un akvatorijas remonta padziļināšan Nav piemērots RI18SI0002 17.01.2018  
AS "Latvijas valsts meži" meža meliorācijas sistēmas ”Zemgaļi” pārbūve 950 ha platībā Zemgales reģiona, Engures iecirknī, 603. kvartālu apgabala 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 98., 452. kvartālos Tukuma novada Sēmes un Tumes pagastu teritorijās nekustamo īpašumu “Smilgu mežs” (kadastra Nr.9078 006 0048) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 90780060048 un 90780080161 un “Viršu mežs” (kadastra Nr.9084 002 0095) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 90840020095, 90840030099 un 90840020092 meža meliorācijas sistēmas ”Zemgaļi” pārbūve 950 ha platībā Nav piemērots Nr.VE18SI0003 18.01.2018.  
SIA ''Vides serviss"

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā „Grantiņi”, Bauskas un Iecavas novadā.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Grantiņi”, darbība norisinās divos zemes gabalos ar kopējo platību 10,58: „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads, zemes vienības kadastra Nr. 40520020056 (3.41ha); ''Grantiņu izgāztuve”, Iecavas novads, zemes vienības kadastra Nr. 40640140406 (7,17ha).

Bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk tekstā - BNA) kompostēšanas iekārtas izveide;  Nav piemērots Nr.JE18SI0002 24.01.2018  
SIA "CEMEX" smilts, smilts-grants ieguve 4,413 ha platībā atradnē „Jaununguri” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Jaununguri” (kadastra Nr.9046 003 0052), meža 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.nogabalā Smilts, smilts-grants ieguve 4,413 ha platībā atradnē „Jaununguri”. Pieguļošajā teritorijā esošo derīgo izrakteņu ieguves vietu un Atradnes platība aizņem 24,38 ha lielu platību. Nav piemērots Nr.VE18SI0004 24.01.2018.  
AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Streļķu purva ceļš” būvniecība 1,67 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra  Nr.44350010003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 006 0040 Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 164., 165., 166. un 167. kvartāls, Prodes pagasts, Ilūkstes novads.

Meža autoceļa „Streļķu purva ceļš” būvniecība 1,67 km garumā. Nav piemērots Nr.DA18SI0003 26.01.2018.  
SIA "Cēres akmens" Derīgo izrakteņu ieguve

Talsu novads

Ģibuļu pagasts

"Ķeikas", kadastra Nr.8854 019 0060

Derīgo izrakteņu ieguve atradnē virs un zem gruntsūdens līmeņa 7,021 ha platībā Nav piemērots VE18SI0005 26.01.2018.  
SIA "CEMEX" smilts, smilts-grants ieguve 12,372 ha platībā atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr.9046 003 0101) smilts, smilts-grants ieguve 12,372 ha platībā atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Piemērots IVN Nr.VE18SI0006 26.01.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un dārza mājas pārbūve, divu saimniecības ēku, divu siltumnīcu, šķūņa un kūts nojaukšana, četru saimniecības ēku, pirts, peldbaseina, siltumnīcas būvniecība un žoga būvniecība n/ī "Zvejnieki-Grāmatnieki" (kadastra Nr..64780180002), Nīcas pagasts, Nīcas novads Dzīvojamās mājas un dārza mājas pārbūve, divu saimniecības ēku, divu siltumnīcu, šķūņa un kūts nojaukšana, četru saimniecības ēku, pirts, peldbaseina, siltumnīcas būvniecība un žoga būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0002 16.01.2018.  
SIA "Piejūra Energy" Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu N/ī "Līvi"zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100312, Jaunlīvi zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100311 un "Ekolīvi" zemes vienības kadastra apzīmējums 64780100310, Nīcas pagastā, Nīcas novadā Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu Nav piemērots Nr.LI18SI0001 09.01.2018  
Zemnieku saimniecība "Krasti" Jaunlopu kūts, starpkrātuves, divu skābbarības novietņu, lauksaimniecības nojumes, cietmēslu krātuves, šķidrmēslu krātuves un lauksaimniecības šķūņa būvniecība "Krasti”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads Jaunlopu kūts, starpkrātuves, divu skābbarības novietņu, lauksaimniecības nojumes, cietmēslu krātuves, šķidrmēslu krātuves un lauksaimniecības šķūņa būvniecība Nav piemērots Nr.DA18SI0002 26.01.2018.  
SIA "Agrofa" Dzīvojamās mājas būvniecība Laivu iela 10, Baltezers, Garkalnes novads Mājas būvniecība Nav piemērots RISI0013 01.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Lindes ceļš" būvniecību 1,65 km garumā AS ''Latvijas valsts meži'', Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirkņa 509.kvartālapgabala 332.,333.,335.kvartālos.Zemes vienības kadastra apzīmējums 40600110030, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Gailīšu zeme" ar kad.Nr.40600010065 sastāvā, Bauskas novads Gailīšu pagasts Meža ceļa ''Lindes ceļš'' būvniecība 1,65 km garumā Nav piemērots Nr.JE18SI0003 31.01.2018  
SIA "EKO STEEL" Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Atlasa iela 6 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0361), Rīga. Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide. Nav piemērots Nr.RI18SI0003 31.01.2018.  
AS''Latvijas valsts meži'' Meža ceļa ''Lambārtes purva ceļš'' būvniecību 1,22 km garumā

AS ''Latvijas valsts meži'', Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirkņa 509.kvartālapgabala 81., 82., 86., 87., 92., 93. kvartālos. Zemes vienības kadastra apzīmējums 40560010005, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Lambārtes purvs" ar kad.Nr.40560010005 sastāvā, Bauskas novads Dāviņu pagasts

Meža ceļš ''Lambārtes purva ceļš'' būvniecību 1,22km garumā Nav piemērots Nr. JE18SI0004 01.02.2018  
AS ''Latvijas valsts meži" Meža ceļa ''Žuveļu ceļš'' būvniecību 2,67 km garumā AS ''Latvijas valsts meži'', Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirkņa 509.kvartālapgabala 291., 292., 293., 294., 295. kvartālos. Zemes vienības kadastra apzīmējums 40760110048, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Vecrundāles meži" ar kad.Nr.40760110054 sastāvā, Rundāles novads Rundāles pagasts  un  kadastra Nr. 40680050042, kas ietilpst nekustamā īpašuma "Īslīces meži" ar kad.Nr.4068001005 sastāvā, Bauskas novads Īslīces pagasts Meža ceļš ''Žuveļu ceļš'' būvniecību 2,67 km garumā Nav piemērots Nr. JE18SI0005 01.02.2018  
AS ''Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Galenieku ceļš” būvniecība

Kuldīgas novads, Rumbas un Rendas pagasts, Rendas meža iecirknis, 352., 353., 354., 372., 373., 374. kvartāls un privātīpašumi „Burtnieki”, “Atmiņas”, “Mazplosnieki”, “Dravnieki”, “Galenieki”, “Apsīši”. Kadastra apz.Nr. 62840060410, 62840060001, 62840060154, 62800040025, 62800040093, 62800040087, 62840060179, 62840060177, 62840060409, 62800120018.

Komersanta ceļa „Galenieku ceļš” būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0004 01.02.2018.  
SIA "MadRok" Metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukuma ierīkošana „Piterāni” (kadastra Nr.70900060020, zemes vienības kadastra apzīmējums 70900060101), Sarkaņu pagasts, Madonas novads Metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukuma ierīkošana Nav piemērots MA18SI0002 11.01.2018.  
               
SIA "Rojas DzKU" ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā III kārta Rojā nekustamā īpašuma Varoņu ielā ar kadastra Nr. 8882 008 0913 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Jaunas hidroizolētas kanalizācijas sūknētavas, kanalizācijas spiedvada un jaunas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkla izbūve Nav piemērots VE18SI0007 01.02.2018.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Salaiņa ceļš"būvniecība "Valsts mežs Salainis" z.v.kad.apz. 9496 005 0039, "Salainis" z.v.kad.apz.94960050002 Zvārtavas pagasts Valkas novads Meža autoceļa "Salaiņa ceļš"būvniecība 1,15 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0003 02.02.2018.AS  
SIA "Citru solutions" elektronisko sakaru tīkla būvniecība 5.līnija 2, Jūrmala Elektronisko sakaru tīkla būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0004 02.02.2018  
AS "Latvijas valsts meži" smilts-grants un smilts ieguve 13,011 ha platībā atradnē ”404.-405.kv.” Ventspils novada Popes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Pope” (kadastra Nr.9856 001 0067) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9856 004 0070, Ziemeļkurzemes reģiona Mētru meža iecirkņa 404. un 405. kvartālā smilts-grants un smilts ieguve 13,011 ha platībā atradnē ”404.-405.kv.” Nav piemērots Nr.VE18SI0008 02.02.2018.  
Latvijas Valsts meži Tiltnieku ceļa būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.7444 011 0073, Birzgales pagasts, Ķeguma novads un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.3280 005 0003, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads Ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI005 05.02.2018  
AS "Lavijas valsts meži" Autoceļa „Padruvju ceļš” būvniecība 1.382 km garumā Zemgales reģiona Dobeles meža iecirkņa 39.; 43.; 44.; un 45.kv., Jaunpils novada Jaunpils pagasta nekustamā īpašuma „Jurģu mežs”, Jaunpils pagasta nekustamā īpašuma „Kursīši" Autoceļa „Padruvju ceļš” būvniecība 1.382 km garumāar pieslēgumu meža autoceļam „Elles kalna ceļš”, Nav piemērots VE18SI0009 06.02.2018.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Rūjas purva pirmais ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Rūjas purva mežs” (kadastra Nr. 96940050094; zemes vienības kadastra apzīmējums 96940050095), Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads Meža ceļa "Rūjas purva pirmais ceļš" būvniecība 2,4 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0004 07.02.2018.  
AS „Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Rūjas purva otrais ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Rūjas purva mežs” (kadastra Nr. 96940050094; zemes vienību kadastra apzīmējumi 96940050093 un 96940050095) un „Rūjas purva trase” (kadastra Nr. 96940050176; zemes vienības kadastra apzīmējums 96940050175), Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads Meža ceļa "Rūjas purva otrais ceļš" būvniecība 2 km garumā. Nav piemērots Nr.VA18SI0005 07.02.2018.  
Ventspils novada pašvaldība Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta “Safe coast and sea in Latvia and Estonia “SAFE SEA”” ietvaros paredzēta autoceļa nobrauktuves pārbūve līdz pludmalei un apgriešanās laukuma un stāvlaukuma izbūve glābšanas dienesta vajadzībām Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos “Leitnanti” (kadastra Nr.9866 005 0020) un “Lielirbes meži” (kadastra Nr.9866 005 0023) Pārbūvējamās ceļa trases aptuvenais garums ir 0,120 km un platums 3 m. Darbības vieta atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE18SI0010 07.02.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autocela „Azandas ceļš” būvniecība aptuveni 1,902 km garumā „Valsts mežs 50840110092” (kad.Nr.50840110092, z.v.kad.apz.50840110092), „Malasstrēbeles” (kad.Nr.50840130029, z.v.kad.apz.50840130029), „Repši” (kad.Nr.50840130041, z.v.kad.apz.50840130041), „Jaunsproģi” (kad.Nr.50840130042, z.v.kad.apz.50840130042), Rankas pagasts, Gulbenes novads Meža autocela „Azandas ceļš” būvniecība aptuveni 1,902 km garumā Nav piemērots MA18SI0003 08.02.2018.  
Lapmežciema pagasta pārvalde meliorācijas sistēmas pārbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Bigauņciemā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 90660060307, 90660060717, 90660060667, 90660060671, 90660060670, 90660060567, 90660060305, 90660060260, 90660060304, 90660060568

Paredzētās darbības ietvaros paredzēts veikt esošo grāvju atjaunošanu/pārtīrīšanu un apbūves teritorijas daļā izveidot jaunus grāvjus. Darbības vieta atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā

Nav piemērots Nr.VE18SI0011 08.02.2018.  
SIA "Menergo Mežs" Dolomīta ieguve atradnes "Dzeņi" iecirknī "Jaunpurgaiļi" Nekustamais īpašums „Jaunpurgaiļi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9458 009 0058), Grundzāles pagasts, Smiltenes novads Dolomīta izstrāde tiks veikta ar spridzināšanas metodi un atklātās ieguves metodi zem gruntsūdens līmeņa. Nav piemērots Nr.VA18SI0006 12.02.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Barkāna līnija” būvniecība aptuveni 1,14 km garumā „Bebru mežs” (kadastra Nr.32460080107, zemes vienības kadastra apzīmējums 32460020101), Bebru pagasts, Kokneses novads Meža autoceļa „Barkāna līnija” būvniecība aptuveni 1,14 km garumā Nav piemērots MA18SI0004 13.02.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Grūžņa ceļš" būvniecība Balvu novads, Vectilžas pagasts, LVM Ziemeļlatgales reģiona 6. Kārsavas meža iecirknis, 26. kvartāls, īp. "Valsts mežs" ar kadastra Nr. 38900050055,vienības apz. 38900040018, īp."Balto mājas" ar kadastra Nr. 38900010072, vienības apz. 38900040089, īp. "Riekstusala" ar kadastra Nr. 3890040067, īp. ar kadastra Nr. 38900040088, īp. ar kadastra Nr. 38900040049, īp. ar kadastra Nr. 3890040071, īp. "Sudmaliņas" ar kadastra Nr. 38900040030, vienības apz. 38900040057, īp. "Apsītes" ar kadastra Nr. 38900010014, vienības apz. 38900040084 Meža autoceļa "Grūžņa ceļš" būvniecība 1,2 km garumā ar ceļa klātnes platumu 4.5 m, nobrauktuvēm, izmainīšanās un apgriešanās laukumu (R 15) ceļa trases beigās. Ūdens no ceļa klātnes tiks novadīts sāngrāvjos visa ceļa trases garumā. Nav piemērots RE18SI0001 06.03.2018.  
SIA "E2C" Sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība Oskara Kalpaka iela 123, Liepāja(kadastra Nr. 1700 010 0004) kadastra apz. 1700 010 0102 un Oskara Kalpaka iela 123B, Liepāja (kadastra Nr. 1700 010 0111) kadastra apz. 1700 010 0106 Sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0003 12.02.2018.  
Ventspils pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” kabeļkanalizācijas izbūve un videonovērošanas kameru uzstādīšana Ventspils pilsētas pludmales teritorijā, uz Dienvidu mola un 37.piestātnes teritorijā

Līdz sērfotāju pludmales teritorijai paredzētais kabeļkanalizācijas kopgarums ir 173 m, centra pludmalei – 131 m. Dienvidu mola teritorijā un 37.piestātnē plānotā optisko šķiedru kabeļa kopgarums – 540 m.

Nav piemērots Nr.VE18SI0012 12.02.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Cerību ceļa atzars” jaunbūve ~ 1.57 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Zilokalnu meža iecirkņa 325./326., 293./294.kv., Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga-Austrumi” ar kadastra Nr.8850 018 0115 Meža ceļa „Cerību ceļa atzars” jaunbūve ~ 1.57 km garumā ar pieslēgumu meža autoceļam „”Cerību ceļš" Nav piemērots VE18SI0013 15.02.2018.  
Biedrība „Ogres stils” Tramplīnlēkšanas sporta kompleksa būvniecība „Krūzes kalns”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. Zemesgabala kadastra Nr.74940140027. Tramplīnlēkšanas sporta kompleksa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0006 19.02.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Kūdras ieguve Grobiņas novads, Bārtas pagsts, kūdras atradnes "Palta (Tīreļa) purvs" R iecirknis n/ī "Valsts mežs Bārta" (kad.Nr. 6444 001 0076) zemes vienības daļa ar kadastra apz. 6444 002 0052 8001, AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas meža iecirkņa 402. un 403. kvartāla teritorijā Kūdras ieguve Ir piemērots Nr.LI18SI0005 23.02.2018.  
A/S "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Zilūžu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Pļevnas purvs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42900110032), „Bērzu Kalns” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42900110023) un „Medņukalns” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42900110024), Vaives pagasts, Cēsu novads Meža ceļa "Zilūžu ceļš" būvniecība 1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0007 20.02.2018.  
Latvijas Valsts meži Živārtu ceļa būvniecība

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7444 001 0165 (zemes vienības kadastra apzīmējumi Nr.7444 004 0137 un Nr.7444 009 0138), nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7444 004 0132 (zemes vienības kadastra apzīmējumi Nr.74440040004, 74440040132), Birzgales pagasts, Ķeguma novads

Ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0008 20.02.2018.  
AS Latvijas Valsts meži Rankas ceļa būvniecība Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7488 003 0019, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.7488 007 0031, Suntažu pagasts, Ogres novads. Ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI007 20.02.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Urgu ceļš” būvniecība 1,42 km garumā „Rīteru mežs” (kadastra Nr.32600080014, zemes vienības kadastra apīmējums 32600080155 un 32600110101), Kokneses pagasts, Kokneses novads Meža autoceļa „Urgu ceļš” būvniecība 1,42 km garumā Nav piemērots MA18SI0005 23.02.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Krasta iela 6 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6660 003 0115; zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 003 0115), Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve, nepalielinot esošos ēku apbūves laukumus Nav piemērots Nr.VA18SI0008 26.02.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Vizlas ceļš"  būvnicīiba   Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9458 011 0058, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0317, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads Meža autoceļa "Vizlas ceļš" būvnicīiba 1,251 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0009 26.02.2018.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība Īpašums "Reķi" (kadastra Nr.8031 008 0534), Doles sala, Salaspils novads  Saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0009 27.02.2018.  
Fiziska persona dzīvojamās mājas jaunbūve Mērsraga novada Upesgrīvas ciema nekustamajā īpašumā „Akmentiņi” (kadastra Nr.8878 001 0020) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 001 0178 Ēkas ar apbūves laukumu 260,7 m2 būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE18SI0014 27.02.2018.  
Fiziska persona Palīgēkas (šķūņa) būvniecība Engures novada Engures pagasta Bērzciema nekustamā īpašuma „Nāras” zemes gabalā ar kadastra Nr.9050 002 0023 Palīgēkas (šķūņa) būvniecība, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla, dabas parka „Engures ezers” teritorija Nav piemērots VE18SI0015 27.02.2018  
SIA „Akron Baltic” Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava Tekstilnieku iela 22 (kadastra Nr.0100 110 2001), Rīga Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava Nav piemērots Nr.RI18SI0010 28.02.2018.  
SI) „Akron Baltic” Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava Krustabaznīcas iela 9A (kadastra Nr.0100 091 0221), Rīga Metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktava Nav piemērots Nr.RI18SI0011 28.02.2018.  
Fiziska persona Esošo ēku demontāža, jaunas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība „Jūrmalnieki” (īpašuma kadastra Nr.8033 001 0051), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā Esošo ēku demontāža, jaunas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0012 28.02.2018.  
SIA "AGROFA" Dzīvojamās mājas būvniecība Laivu iela 10, Baltzers, Garkalnes novads  Dzīvojamās mājas būvniecība  Nav piemērots Nr.RI18SI0013 01.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kazinovas ceļš" būvniecība

Krāslavas  novads, Robežnieku  pagasts, zemes vienības kadastra Nr. 60860042148 un 60860040265; Krāslavas meža iecirknis  344., un 345. kvartāls.  

Meža autoceļa "Kazinovas ceļš"būvniecība Nav piemērots DA18SI0004 01.03.2018.  
Fiziska persona dzīvojamās mājas pārbūve Engures novada Engures pagasta Plieņciema nekustamajā īpašumā „Saulrieti” (kadastra Nr.9050 007 0015) dzīvojamās mājas pārbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un dabas liegumā “Plieņciema kāpa” Nav piemērots Nr.VE18SI0016 01.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Medņu ceļš”  būvniecība 1.12 km garumā Zemgales reģiona Engures meža iecirkņa 109.; 110.; 111.; un 94.kv., Tukuma novada Zentenes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Zentene” ar kadastra Nr.9096 001 0098 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9096 002 0154 meža autoceļa „Medņu ceļš” būvniecība 1.12 km garumā ar pieslēgumu „Cukuriņu ceļš” Nav piemērots VE18SI0017 02.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Tīro grāvju ceļš” būvniecība aptuveni 2,30 km garumā „Valsts mežs 50480090017” (kad.Nr.50480090017, z.v.kad.apz.50480090017) un „Valsts mežs 50480100001” (kad.Nr.50480100001, z.v.kad.apz.50480100001), Daukstu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Tīro grāvju ceļš” būvniecība aptuveni 2,30 km garumā Nav piemērots MA18SI0006 06.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kalvu ceļš" būvniecība

Pampāļu meža iecirkņa 476., 477., 478., 479. un 100. kvartāls. N/ī „Valsts mežs Grāveri” (kadastra Nr. 62290170030) zemes vienība ar kadastra apz. 62290170030, Skrundas pagasts, Skrundas novads.  Nekustamā īpašuma „Lāču mežs” (kadastra Nr. 84760010008) zemes vienība ar kadastra apz. 84760040087, Pampāļu pagasts, Saldus novads

Meža autoceļa "Kalvu ceļš" būvniecība 2,1km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0009 07.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Biruļu ceļa pagarinājums" būvniecība

Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Zvārdes meža iecirkņa 225., 231., 232., 245. kvartāls. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84440010097

Meža autoceļa "Biruļu ceļa pagarinājums" būvniecība 1,5 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0008 05.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve Grobiņas novads, Grobiņas pagasts n/ī „Dubeņu mežs” (kadastra Nr.64600110005) zemes vienība ar kadastra apz. 6460 015 0065 un Gaviezes pagasts n/ī „Lielais Gaviezes mežs”  (kadastra Nr. 64560030060) zemes vienības ar kadastra apz.  6456 003 0011, 6456 003 0058, 6456 003 0076 un 6456 006 0074, Grobiņas iecirkņa  148. – 154., 165. – 171., 193. – 199., 544. un 548. kvartālos Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve Nav piemērots Nr.LI18SI0010 08.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži"  Meža autoceļa “Lagūķu ceļa pagarinājums" būvniecība N/ī „Valsts mežs Mežlīči” (kadastra Nr. 84980030325) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8498 003 0325 Zvārdes  pagasts, Saldus novads,  Dienvidkurzemes reģiona Zvārdes iecirkņa 35., 36. kvartālā Meža autoceļa “Lagūķu ceļa pagarinājums" būvniecība 1,30 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0007 07.03.2018.  
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana: Liepājas ostas pienākošā kanāla padziļināšana;Kanāla izveidošana ostas iekšējā akvatorijā.Kuģu enkurošanas vietas izveide;Viļņlaužu galvu stiprināšana pie vidējiem vārtiem;Brīvostas aizsargbūvju atjaunošana un pārbūve;Navigācijas zīmju atjaunošana

Priekšostā (kadastra apz. 17000100107); Brīvostā (kadastra apz. 17000100029); Dienvidu viļņlauzī (kadastra apz. 17000100030006); Ziemeļu viļņlauzī (kadastra apz. 17000100030009); Vidējo vārtu Dienvidu ugunszīmē (kadastra apz. 17000100030008); Vidējo vārtu Ziemeļu ugunszīmē (kadastra apz. 17000100030010); Sadalošajā molā  (kadastra apz. 17000100029004); Iekšējā  viļņlauzī  (kadastra apz. 17000100029001); Brīvostas Dienvidu ugunszīmē (kadastra apz. 17000100029003); Priekšostas iekšējā viļņlauža ugunszīmē (kadastra apz. 17000100029002); Priekšostas Dienvidu molā (nav kadastra apzīmējuma)

Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana: Liepājas ostas pienākošā kanāla padziļināšana; Kanāla izveidošana ostas iekšējā akvatorijā.Kuģu enkurošanas vietas izveide;Viļņlaužu galvu stiprināšana pie vidējiem vārtiem; Brīvostas aizsargbūvju atjaunošana un pārbūve; Navigācijas zīmju atjaunošana Nav piemērots Nr.LI18SI0006 01.03.2018.  
AS "Ausgstsprieguma tīkls" 330 kV elektropārvades līniju „Valmiera (LV) – Tartu (EE)” un „Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE)” pārbūve Latvijas teritorijā Valmiera, Beverīnas novada Kauguru, Brenguļu un Trikātas pagasts, Strenču novada Plāņu pagasts, Valkas novada Valkas pagasts

330 kV elektropārvades līniju „Valmiera (LV) – Tartu (EE)” (48,42 km) un „Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE)” (48,47 km) pārbūve Latvijas teritorijā. Pārbūves ietvaros netiks mainītas elektrolīniju aizsargjoslas

 

Nav piemērots Nr.VA18SI0010 05.03.2018.  
AS "Latvijas Valsts meži" Zaķenieku ceļa būvniecība

Nek. īpašums ar kad.Nr.74600010159, zemes vienības kad. apz. Nr.74600050044, kadastra Nr.74640030060, zemes vienības kad. apz. Nr.74640030060, kadastra Nr.74640030045, zemes vienības kad. apz. Nr.74640030046, Lauberes pagasts, Ogres novads un Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads

Ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0014 05.03.2018.  
SIA "Latvijas Energoceltnieks"  objekta “Kabeļu kanalizācijas ievads LMT bāzes stacijai “Ronīši”” būvniecība valsts autoceļa P128 Sloka – Talsi zemes nodalījuma joslā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0813 Engures novada Lapmežciema pagastā un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9050 009 0431 Engures novada Engures pagastā optiskā kabeļa kanalizācijas ievada būvniecību ~ 570 m garumā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE18SI0018 07.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Kalnu ceļš” būvnniecība Tukuma novada Sēmes pagasta Engures meža iecirkņa 469., 484., 491.kv., nekustamā īpašuma “Lāču mežs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9078 004 0134 meža ceļa “Kalnu ceļš” 1,052 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0019 09.03.2018.  
SIA "Kukuparks.lv" Tīklu atrakciju parka izveidošana Nekustamais īpašums „Parks” (kadastra Nr. 4211 002 0200; zemes vienības kadastra apzīmējums 4211 002 0201), Līgatne, Līgatnes novads Tīklu atrakciju parka konstrukcijas tiks veidotas no kokos uzstādītiem tekstila tīkliem, kas piestiprināti ar trosēm. Parka platība: līdz 5000 m2. Nav piemērots Nr.VA18SI0011 12.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Slīpais ceļš”  būvniecība 1.413 km garumā Zemgales reģiona Dobeles meža iecirkņa 310.; 316.kv., Tukuma novada Irlavas pagasta nekustamā īpašuma „Lejasbirzes meži” ar kadastra Nr.9054 001 0118 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9054 003 0199 Meža autoceļa „Slīpais ceļš”  būvniecība 1.413 km garumā ar pieslēgumu pie valsts vietējā autoceļa V1153 Nav piemērots VE18SI0020 12.03.2018  
SIA "Egg Energy" Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās SIA "Egg Energy" biogāzes ražošanas, koģenerācijas un digestāta pārstrādes iekārtu komplekss atrodas adresē "Koģenerācijas rūpnīca", Iecavas novads LV-3913. Zemes vienības kadastra numurs 40640080307 Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās. Nav piemērots Nr.JE18SI0006 13.03.2018  
Fiziska persona Ceļa būvniecība aptuveni 1018 m garumā „Grēveles” (kad.Nr.36440030013, z.v.kad.apz.36440030102, „Lejaslupatas” (kad.Nr.36440030056, z.v.kad.apz.36440030212, Annas pagasts, Alūksnes novads Ceļa būvniecība aptuveni 1018 m garumā Nav piemērots MA18SI0007 13.03.2018.  
Saulkrastu novada dome Vasaras kafejnīca Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads Vasaras kafejnīca Nav piemērots Nr.RI18SI0016 14.03.2018.  
AS "BMGS" kraujlaukuma izbūve Ventspilī, Kustes dambis 2 (kadastra Nr.2700 022 0106) Projektējamā kraujlaukuma plānotā platība ir 11 000 m2 Nav piemērots Nr.VE18SI0021 14.03.2018.  
SIA "Bio - Venta" izmaiņas esošā B kategorijas piesārņojošā darbībā, paredzot izmantot izlietotās cepamās eļļas atkritumus (atkritumu klase – Pārtikas eļļa un tauki, ar atkritumu klases kodu 200125) biodīzeļdegvielas ražošanā Ventspilī, Ziemeļu ielā 21F (kadastra Nr. 2700 529 0070) izmaiņas esošā B kategorijas piesārņojošā darbībā, paredzot izmantot izlietotās cepamās eļļas atkritumus (atkritumu klase – Pārtikas eļļa un tauki, ar atkritumu klases kodu 200125) biodīzeļdegvielas ražošanā Nav piemērots Nr.VE18SI0022 14.03.2018.  
AS "Latvijas finieris" Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Cepļa iela 3 (kadastra apzīmējums 62010340440), Cepļa iela 1 (kadastra apzīmējums 62010340438), Cepļa ielas posms (kadastra apzīmējums 62010340441), Kuldīga Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Nav piemērots Nr.LI18SI0012 16.03.2018.  
Fiziska persona Savrupmājas un šķūņa būvniecība Nekustamais īpašums "Mazzaltes", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra apzīmējums 8068 011 0083 Savrupmājas un šķūņa būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0012 15.03.2018.  
Fiziska persona Savrupmājas būvniecība Jēkaba iela 6, Jūrmala Savrupmājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0017 15.03.2018.  
SIA "BM-projekts" Šautuvju un helikopteru laukuma pārbūve Dzintaru iela 63, Rīga Šautuvju un helikopteru laukuma pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0018 15.03.2018  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Upes iela 4, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0020 21.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Burtnieku ceļš” būvniecība Tukuma novada Lestenes pagasta Dobeles meža iecirkņa 424., 64., 65., 66.kv., nekustamā īpašuma “Kaķu kalna mežs” (kadastra Nr.9068 002 0089) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9068 002 0104; 9068 002 0086 un nekustamajā īpašumā “Ūdeņi” (kadastra Nr.9068 002 0125) meža ceļa “Burtnieku ceļš” 1,178 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0024 21.03.2018.  
IK „ARANT"

Krāsaino metāllūžņu (atkritumu klase 200140) pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana esošajā ēkā Krāslavā, Indras ielā 28A.

Krāslava, Indras iela 28A, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60010020234, būve ar kadastra apzīmējumu 60010020234005.

Krāsaino metāllūžņu (atkritumu klase 200140) pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana esošajā ēkā Krāslavā, Indras ielā 28A Nav piemērots Nr. DA18SI0005 20.03.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas pārbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Ragaciema nekustamā īpašuma „Atvari” zemes gabalā ar kadastra Nr.9066 001 0424 Dzīvojamās ēkas pārbūve,  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla, Ķemeru nacionālā parka teritorija Nav piemērots VE18SI0023 20.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Sustriņvalka ceļš” būvniecība Dundagas novada Dundagas pagasta nekustmā īpašuma "Valsts mežs Dundaga - centrālais" (kadastra Nr.8850 002 0117) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0054 un Talsu novada Valdgales pagasta nekustamā īpašuma "Valsts mežs Valdgale" (kadastra Nr.8892 007 0013) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8892 001 0051, Raķupes meža iecirkņa 251./252., 251., 250., 249./250.kv. meža ceļa “Sustriņvalka ceļš” 1,38 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0025 21.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Paišu ceļš” būvniecība Skrundas novads, Skrundas pagasts, Pampāļu meža iecirkņa 457., 458. un 459. kvartāls un privātīpašumi “Vecplieņi” un “Jaunplieņi”. Kadastra apzīmējumi 62290160046, 62290160035, 62290160075 Meža autoceļa „Paišu ceļš” būvniecība 1,8km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0014 22.03.2018  
SIA "Akron Baltic" Metāllūžņu laukuma izveide Starta iela 7A, Rīga Metāllūžņu laukuma izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0023 22.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Jaunpededzes ceļš” būvniecība aptuveni 2,00 km garumā „Pededzes sala” (kadastra Nr.70580070006, zemes vienības kadastra apzīmējums 7058007006), Indrānu pagasts, Lubānas novads Meža autoceļa „Jaunpededzes ceļš” būvniecība aptuveni 2,00 km garumā Nav piemērots MA18SI0008 22.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Paderiša ceļš” būvniecība aptuveni 1,80 km garumā „Pagrabkalna meži” (kadastra Nr.32500010004, zemes vienības kadastra apzīmējums 32500010004), Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads Meža autoceļa „Paderiša ceļš” būvniecība aptuveni 1,80 km garumā Nav piemērots MA18SI0009 22.03.2018.  
SIA "VIA" smilts ieguve 3,46 ha platībā atradnē “”Vaivari - Vaivariņi” 2017.gada bloks” Ventspils novada Popes pagasta nekustamajā īpašumā “Vaivariņi” (kadastra Nr.9856 003 0389) smilts ieguve 3,46 ha platībā atradnē “”Vaivari - Vaivariņi” 2017.gada bloks”. Visu esošo atradņu teritorija un Atradnes teritorija aizņem 28,49 ha lielu platību. Paredzētās darbības ietekme uz vidi atbilstoši šim kritērijam ir vērtējama kā nozīmīga un kompleksa, jo saistāma ar visu pārējo atradņu izstrādi. Paredzētā darbība saistīta ar būtiskām reljefa, esošās ainavas izmaiņām un hidroloģiskā režīma izmaiņām 28,49 ha platībā Piemērots IVN Nr.VE18SI0026 22.03.2018.  
ZS "Krikši" lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un liellopu pastaigu laukuma, rupjās lopbarības noliktavas (šķūņa) un liellopu novietnes būvniecība un ūdensapgādes urbuma ierīkošana Kandavas novada Kandavas pagasta nekustamajā īpašumā “Uidas” (kadastra Nr.9062 008 009) lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 0,652 ha platībā dabas parka „Abavas senleja” dabas parka zonā Nav piemērots Nr.VE18SI0027 23.03.2018.  
SIA "Doletron Developments Limited" žoga būvniecība Kāpu iela 107, Jūrmala žoga būvnieība Nav piemērots Nr.RI18SI0025 23.03.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Žeberu ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums ar kad. Nr.7460 001 0159, zemes vienības kad. apz. Nr.7460 004 0062, nekustamais īpašums ar kad. Nr.7460 003 0050, zemes vienības kad. apz. Nr.7460 003 0030, Lauberes pagasts, Ogres novads.

ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0021 22.03.2018  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība  Kaugurciema iela 20A, Jūrmala Dzīvojamās mājas būvniecība  Nav piemērots Nr.RI18SI0022 22.03.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība  Mārsilu iela 28, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība  Nav piemērots Nr.RI18SI0024 23.03.2018.  
SIa "GA grupa" Smilts - grants ieguve Birzgales pagastā, Ķeguma novadā Smilts - grants ieguve Nav piemērots Nr.RI18SI0026 26.03.2018.  
SIA "Brīnums R" Derīgo izrakteņu ieguve Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, nekustamais īpašums "Brīnums" ar kadastra Nr. 7846 001 0003, zemes vienības kadastra apzīmējums 7846 001 0003 Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē "Brīnums" 4,978 ha platībā (ieguve 4,18 ha platībā) Nav piemērots Nr. RE18SI0002 26.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Raksalas ceļš” būvniecība aptuveni 1,70 km garumā „Saukas purvs” (kadastra Nr.70440040057, zemes vienības kadastra apzīmējums 70440040057), Barkavas pagasts, Madonas novads Meža autoceļa „Raksalas ceļš” būvniecība aptuveni 1,70 km garumā Nav piemērots MA18SI0010 27.03.2018.  
SIA "Latvi Dan Agro" Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās ''Ošlejas'', Jaunbērzes pagasts, Dobeles novadā nekustāmā īpašuma kadastra numurs 46680030088(18,42ha) zemesvienības kadastra numurs 46668003705. Izmaiņas biogāzes ražošanas procesā paredzētajās izejvielās Nav piemērots Nr.JE18SI0007 28.03.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kaibalas ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums ar kad. Nr.7488 001 0106, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.7488 001 0105, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads

Ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0027 29.03.2018  
Fiziska persona smilts, smilts – grants atradnes “Bērziņi”  iecirkņa “Silvestri”  ierīkošana 4,27 ha platībā Engures novada Smārdes pagasta nekustamā īpašuma „Silvesteri” (kadastra Nr.9082 004 0239) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0239 un 9082 004 0242 smilts, smilts – grants atradnes “Bērziņi”  iecirkņa “Silvestri”  ierīkošana 4,27 ha platībā Nav piemērots Nr.VE18SI0028 29.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Astotais kilometrs” jaunbūve ~ 1.66 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Raķupes meža iecirkņa 187./188., 189./188., 190./200., 200., 189., 199..kv., Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga-centrālais" Meža ceļa „Astotais kilometrs” jaunbūve ~ 1.66 km garumā ar pieslēgumu pie valsts vietējā autoceļa V1371 Nav piemērots VE18SI0029 29.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Pigu ceļa atzars" būvniecība N/ī "Valsts mež Rudbārži"(kadastra Nr. 62820030055) zemes gabals ar kadastra apz. 62820060035 Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu iecirkņa 248. un 246.kvartāls Komersanta ceļa "Pigu ceļa atzars" būvniecība 1,0 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0013 22.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Zāsiku ceļš” būvniecība 1,30 km garumā „Liepnas mežniecība (Ziemeļlatgale)” (kadastra Nr.36680050031, zemes vienības kadastra apzīmējums 36680050034), Liepnas pagasts, Alūksnes novads Meža autoceļa „Zāsiku ceļš” būvniecība 1,30 km garumā Nav piemērots MA18SI0011 04.04.2018.  
AS "latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Arālītes ceļš" būvniecība

Jēkabpils  novads, Kalna  pagasts, zemes vienība ar kadastra Nr. 56660090004; LVM Dienvidlatgales  reģiona Aknīstes iecirkņa meža zemes 126; 135; 136; 141. kvartāls.  

Meža autoceļa "Arālītes ceļš"būvniecība Nav piemērots DA18SI0006 04.04.2018.  
AS Latvijas Valsts meži Meža autoceļa "Deguma ceļš" būvniecība

Nekustamais īpašums ar kadastra vienības apzīmējumu Nr.74440110056 un nekustamais īpašums ar kadastra vienības apzīmējumu Nr.74440110010, Birzgales pagasts, Ķeguma novads

ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0028 06.04.2018.  
Fiziska persona Atpūtas kompleksa būvniecība "Jaunsētas" (kadastra Nr.36960080059), Ziemera pagasts, Alūksnes novads

Tūrisma un atpūtas komplekss paredzēts 350 apmeklētājiem. Projekta ietvaros tiks būvēta 4-stāvu viesnīca, ūdens atrakciju parks divos stāvos, SPA zona, autostāvvieta, sporta zona, labiekārtota pludmale, piebraucamie ceļi un gājēju celiņi.

Nav piemērots MA18SI0015 10.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Oskara atzars” būvniecība 0,90 km garumā un meža autoceļa „Kimsenieku atzars” būvniecība 0,90 km garumā „Valsts meži – 150.-166.kv” (kadastra Nr.70760030027), Mētrienas pagasts, Madonas novads Meža autoceļa „Oskara atzars” būvniecība 0,90 km garumā un meža autoceļa „Kimsenieku atzars” būvniecība 0,90 km garumā Nav piemērots MA18SI0012 09.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Jaunais Mezīšu ceļš” būvniecība 1,579 km garumā „Jaunbirņi” (kad.Nr.50900110005), „Dravnieki” (kad.Nr.50900110017, z.v.kad.apz.509001 0017), „Birņi 1” (kad.Nr.50900110006), „Valsts mežs 90900110022” (kad.Nr.50900110022, z.v.kad.apz.50900110033), Stradu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Jaunais Mezīšu ceļš” būvniecība 1,579 km garumā Nav piemērots MA18SI0013 11.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Krieviņa ceļš” būvniecība 2,50 km garumā „Veckrieviņi” (kad.Nr.70580080011, z.v.kad.apz.70580080011), „Krieviņi” (kad.Nr.70580080007, z.v.kad.apz.70580080007), „Lubānas masīvs” (kad.Nr.70580040111, z.v.kad.apz.70580080015), Indrānu pagasts, Lubānas novads Meža autoceļa „Krieviņa ceļš” būvniecība 2,50 km garumā Nav piemērots MA18SI0014 12.04.2018.  
SIA "Regacion" Ēku funkciju nomaiņa, jumta stāva izbūve Dzintaru prospekts 23, Jūrmala Ēku funkciju nomaiņa, jumta stāva izbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0029 13.04.2018.  
SIA "Zušu sēta" Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo ēku Engures novada Engures pagasta Bērzciema nekustamā īpašuma „Zuši” zemes gabalā ar kadastra Nr.9050 002 0366 Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo ēku, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla, dabas parka „Engures ezers” teritorija Nav piemērots VE18SI0031 16.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Stulvja ceļš” būvniecība 1,07 km garumā „Tāši” (kad.Nr.56880070140, z.v.kad.apz.56880040205), „Šmites” (kad.Nr.56880040076, z.v.kad.apz.56880040079), Saukas pagasts, Viesītes novads un „Neretas meži” (kad.Nr.32700010011, z.v.kad.apz.32700060050), Neretas pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Stulvja ceļš” būvniecība 1,07 km garumā Nav piemērots MA18SI0016 17.04.2018.  
VAS 'Latvijas autoceļu uzturētājs" Derīgo izrakteņu atradnes "Kankuļi" izstrāde Kankuļi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads Derīgo izrakteņu atradnes "Kankuļi" izstrāde Nav piemērots DA18SI0008 17.04.2018.  
SIA "Krāsaino Metālu Manufaktūra" Elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošana Sniķeres iela 29a, Rīga Elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošana Nav piemērots Nr.RI18SI0031 18.04.2018.  
Engures novada dome Apšuciema skolas pārbūve par zvejas un jūras kultūras mantojuma centru Engures novada Engures pagasta Apšuciema nekustamā īpašuma „Apšuciema skola” zemes gabalā ar kadastra Nr.9050 008 0272 Apšuciema skolas pārbūve par zvejas un jūras kultūras mantojuma centru, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0032 18.04.2018.  
Jūrmalas pašvaldības iestāde "Jūrmalas ostas pārvalde" Laivu piestātnes būvniecība 120 m garumā uz peldošiem betona pontoniem. Lielupē pie Tīklu iela 10, Jūrmala Laivu piestātnes būvniecība 120 m garumā uz peldošiem betona pontoniem. Nav piemērots Nr.RI18SI0032 19.04.2018.  
Fiziska persona Ēkas pārbūve ar novietojuma maiņu Kaugurciema iela 41B, Jūrmala Ēkas pārbūve ar novietojuma maiņu Nav piemērots Nr.RI18SI0033 19.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Celmu ceļš” būvniecība 1,70 km garumā „Kajēni 2” (kad.Nr.70600050011, z.v.kad.apz.70600050012), „Celmi” (kad.Nr.70600050045, z.v.kad.apz.70600050045), „Vairogi” (kad.Nr.70600050034, z.v.kad.apz.70600050034), Jumurdas pagasts, Ērgļu pagasts Meža autoceļa „Celmu ceļš” būvniecība 1,70 km garumā. Meža autoceļa būvniecība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" Nav piemērots MA18SI0017 19.04.2018.  
ZS "Lācīši" Lopkopības nozares modernizācija Lāči 1 (kadastra Nr.50560070247, zemes vienības kadastra apzīmējums 50560070243), Galgauskas pagasts, Gulbenes novads Lopkopības nozares modernizācija. Paredzētās darbības ietvaros ir plānots veikt esošas novietnes govju turēšanai pārbūvi-paplašināšanu, piena pārstrādes bloka un slaukšanas zāles pārbūvi, govju fermas pārbūvi-paplašināšanu , skābbarības novietnes būvniecību, esošas mēslu krātuves nojaukšanu, lagūnas tipa mēslu krātuves būvniecību, spēkbarības uzglabāšanas torņu būvniecību un jaunlopu novietnes būvniecību esošas liellopu novietnes teritorijā. Kūts paredzēta 532 liellopu turēšanai. Nav piemērots MA18SI0018 19.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Savenieku ceļš" būvniecība Skrundas novads Skrundas pagasts n/ī „Zaļais mežs” (kad. Nr. 6229 001 0024) zemes vienību kadastra apzīmējumi 6229 002 0034, 6229 005 0054, 6229 005 0053 un 6229 002 0074, n/ī „Kliemaņi” (kad. Nr.6229 005 0018) zemes vienības apzīmējums 6229 005 0018, Dienvidkurzemes reģiona, Ventas iecirkņa, 276; 275; 280; 281; 285; 286; 287; 293; 295; 305. un 514. kvartāls Komersanta ceļa "Savenieku ceļš" būvniecība 4,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0015 20.04.2018.  
Fiziska persona Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Bauzas" Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Bauzas" 4,105ha platībā Nav piemērots Nr. JE18SI0008 20.04.2018.  
SIA “Eco Baltia vide” riepu uzglabāšanas laukuma un riepu pārstrādes iekārtas izveide Tukuma novadā, Tukumā, Dienvidu ielā 2 (kadastra numurs 90015060005 un 90010060068) un Rūpniecības ielā 5 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90010060025) Darbības vietā plānots izvietot ražošanas iekārtas riepu pārstrādei, paredzot gadā 8000 tonnu riepu pārstrādi un saražojot gumijas pārslas Nav piemērots Nr.VE18SI0033 20.04.2018.  
SIA „NAD Technology” Polipropilēna granulu ražošana ar ekstrūzijas metodi. Kurzemes prospekts 3D, Rīga Polipropilēna granulu ražošana ar ekstrūzijas metodi. Nav piemērots Nr.RI18SI0034 21.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Ozolkalnu ceļš” jaunbūve ~ 1.41 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Raķupes meža iecirkņa 207., 207./208., 233.kv., Talsu novada Valdgales pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Valdgale” ar kadastra Nr.8892 007 0013 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8892 001 0051 Meža ceļa „Ozolkalnu ceļš” jaunbūve ~ 1.41 km garumā ar pieslēgumu valsts vietējam autoceļam V1371 Nav piemērots VE18SI0034 21.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Snēpeles ceļš” būvniecība Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Alsungas iecirkņa 71. un 72. kvartāls. Kadastra apzīmējums 6290005004 Meža autoceļa „Snēpeles ceļš” būvniecība 1km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0016 23.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Tauriņu ceļš” būvniecība Vecpils pagasts, Durbes novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu iecirkņa 222., 223. un 224. kvartāls. Kadastra apzīmējums 64940020018 Meža autoceļa „Tauriņu ceļš” būvniecība 1km Nav piemērots Nr.LI18SI0017 24.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Dižvalku ceļa atzars” jaunbūve ~ 1.06 km garumā Ziemeļkurzemes reģiona Zilokalnu meža iecirkņa 67., 68., 57. kv., Talsu novada Lubes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Lube” ar kadastra Nr. 8874 002 0088 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8874 003 0012 un Rojas novada Rojas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Rude” ar kadastra Nr. 8882 004 0150 Meža ceļa „Dižvalku ceļa atzars” jaunbūve ~ 1.06 km garumā ar pieslēgumu meža ceļam „Dižvalku ceļš Nav piemērots VE18SI0035 25.04.2018  
VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Valsts nozīmes ūdenstekas Īdeņas kanāls (ŪSIK kods 42344:01, pik.00/00-148/10) Valsts nozīmes ūdenstekas Vecmalta (ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00) atjaunošana Ošupe, Barkavas  pagasts,  Madonas  novads un Nagļu pagasts, 
Rēzeknes novads
 Īdeņas  kanāla 
atjaunojamais posms 14.81km (platība 67 ha) un Vecmaltas  kanāla 
atjaunojamais posms 3.70km (platība 44.40 ha). Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta ūdensnoteku attīrīšana no sanesumiem, piesērējuma, kritušiem kokiem. 
Nav piemērots Nr.RE18SI0003 26.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Piri ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 006 0015, 9452 005 0022, Ērģemes pagasts, Valkas novads Meža auticeļa "Piri ceļš" būvniecība 5,5 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0013 23.03.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums „Asteres” (kadastra Nr. 8068 009 0417; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 009 0417), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. Nav piemērots Nr.VA18SI0014 20.04.2018.  
Rīgas SIA "Olimps" Gāzesvada atzara uz GRS "Sloka" gāzesvada posma atjaunošana Jūrmala, Babītes novads Salas pagasts un Jelgavas novads Valgundes pagasts. Gāzesvada atzara uz GRS "Sloka" gāzesvada posma atjaunošana Nav piemērots Nr.RI18SI0035 23.04.2018.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība un dīķa ierīkošana (rakšana) "Piebalgas Palejas", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads (kadastra apz.42920070208) Saimniecības ēkas būvniecība un dīķa ierīkošana (rakšana) Nav piemērots Nr.VA18SI0016 27.04.2018.  
Fiziska persona Apgaismojuma izbūve Lielupe 1005, 10.līnija Jūrmala Apgaismojuma izbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0036 27.04.2018.  
"Jūrmalas ūdens" SIA Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apstrāde un sadedzināšana Mežmalas iela 41A, Jūrmala Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apstrāde un sadedzināšana Nav piemērots Nr.RI18SI0037 27.04.2018.  
SIA "LODE" Redukcijas krāsns uzstādīšana Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads Redukcijas krāsns uzstādīšana Nav piemērots Nr.VA18SI0015 23.04.2018.  
"VEREMS" RSEZ SIA Lielformāta saplākšņu ražošanas apjoma palielināšana un ražošanas telpu paplašināšana Rēzeknes novads, Verēmu pagasts, „Lejas Ančupāni”, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7896 005 0033, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0625 Lielformāta saplākšņu ražošanas apjoma palielināšana no 40 000 m3/gadā līdz 100 000 m3/gadā. Tiks paplašinātas ražošanas telpas: noliktavas daļēja demontāža 2000 m2 un jaunu telpu 14 000 m2 būvniecība. Nav piemērots Nr. RE18SI0004 27.04.2018  
Fiziska persona esošas dzīvojamās mājas demontāža, dzīvojamās mājas jaunbūve un pagaidu palīgēkas būvniecība Engures novada Engures pagasta Plieņciema nekustamajā īpašumā „Viļņi” (kadastra Nr.9050 007 0187) esošas dzīvojamās mājas demontāža, dzīvojamās mājas jaunbūve un pagaidu palīgēkas būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un dabas liegumā “Plieņciema kāpa” Nav piemērots Nr.VE18SI0036 27.04.2018.  
SIA "Volarts" Smilts-grants un smilts ieguve Rucavas novads Dunikas pagasts n/ī "Ķieņi" (kad.Nr. 64520020033; zemes vienība ar kadastra apz. 6280 002 0032), derīgo izrakteņu atradne "Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis" Smilts-grants un smilts ieguve Nav piemērots Nr.LI18SI0018 26.04.2018.  
SIA "Project plus" Slocenes upes  tīrīšanas, padziļināšanas un upes gultnes izmaiņas Slocenes upe, Jūrmalas pilsēta Slocenes upes  tīrīšanas, padziļināšanas un upes gultnes izmaiņas Piemērots IVN Nr. RI18SI0038 03.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve

Grobiņas novads, Grobiņas pagasts nekustamais īpašums „Dubeņu mežs” (kadastra Nr.64600110005) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6460 015 0065 un Gaviezes pagasts nekustamais īpašums „Lielais Gaviezes mežs”  (kadastra Nr. 64560030060) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6456 003 0011, 6456 003 0058, 6456 003 0076 un 6456 006 0074, Grobiņas iecirkņa  148. – 154., 165. – 171., 193. – 199., 544. un 548. kvartālos.

Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 2” pārbūve Nav piemērots Nr.LI18SI0010 08.03.2018.  
SIA "T Metāls" Metāllūžņu apsaimniekošanas apjoma palielināšana, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu piegāde, apstrāde un uzglabāšana, nolietoto akumulatoru apsaimniekošana Ilzenes iela 18, Rīga Metāllūžņu apsaimniekošanas apjoma palielināšana, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu piegāde, apstrāde un uzglabāšana, nolietoto akumulatoru apsaimniekošana Nav piemērots Nr.RI18SI0030 13.04.2018  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Mežmuižas ceļš” būvniecība Kandavas novada Kandavas pagasta Kandavas meža iecirkņa 119. un 120.kv., nekustamā īpašuma “Muižas meži” (kadastra Nr.9062 016 0007) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9062 016 0095 meža ceļa  “Mežmuižas ceļš” 1,165 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0030 13.04.2018.  
AS "Latvijas valsts meži"  Komersanta ceļa „Zalkšciema ceļš” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs Vārme” (kadastra Nr.62960010046) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6296 001 0046;  6296 005 0026  Vārmes  pagasts, Kuldīgas novads, Dienvidkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 215; 216; 226; 227; 228 un 229.kvartālā  Komersanta ceļa „Zalkšciema ceļš” būvniecība 1,70 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0011 15.03.2018.  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Vedzes ceļš" būvniecība Kad. Nr.74720020019, zemes vienības kad. apz. Nr.74720020019, kad. Nr.74720020022, zemes vienības kad. apz.Nr.74720020121, kad. Nr.74720020121, Mazozolu pagasts, Ogres novads Ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0015 14.03.2018  
AS "Latvijas Valsts meži" Meža autoceļa "Jeiskas ceļš" būvniecība

N/ī ar kadastra Nr.7452 003 0082, zemes vienības kad. apz. Nr.7452 003 0082, n/ī ar kadastra Nr.7452 003 0082, zemes vienības kad. apz.Nr.7468 010 0003, n/ī  ar kadastra Nr.7468 010 0088, zemes vienību kad. apz. Nr.7468 010 0116, 7468 010 0088, Madlienas pagastā un Krapes pagastā, Ogres novadā

ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0019 16.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Pigu ceļa atzars” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs Rudbārži” (kadastra Nr.62820030055) zemes gabals ar  kadastra apzīmējumu 6282 006 0035 Rudbāržu  pagasts, Skrundas novads, Dienvidkurzemes reģiona Apriķu iecirkņa 248. un 246. kvartālā Komersanta ceļa „Pigu ceļa atzars” būvniecība 1,00 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0013 22.03.2018.  
AS "Latvijas valsts meži"  Komersanta ceļa „Savenieku ceļš”  būvniecība Skrundas novads Skrundas pagasts nekustamais īpašums „Zaļais mežs” (kad. Nr. 6229 001 0024) zemes vienību kadastra apzīmējumi 6229 002 0034, 6229 005 0054, 6229 005 0053 un 6229 002 0074, nekustamais īpašums „Kliemaņi” (kad. Nr.6229 005 0018) zemes vienības apzīmējums 6229 005 0018, Dienvidkurzemes reģiona, Ventas iecirkņa, 276; 275; 280; 281; 285; 286; 287; 293; 295; 305. un 514. kvartāls  Komersanta ceļa „Savenieku ceļš”  būvniecība 4,7 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0015 20.04.2018.  
AS "Latvijas Finieris" Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Cepļa iela 3 (kadastra apz. 62010340440), Cepļa iela1 (kadastra apz. 62010340438), Cepļa ielas posms (kadastra apz. 62010340441), Kuldīga Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā Nav piemērots Nr.LI18SI0012 16.03.2018  
Fiziska persona Dīķa izbūve līdz 1,3ha platībā "Merči" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā īpašuma kad.nr.40500070057 zemes vienības apzīmējums nr.40500070183. Dīķa izbūve līdz 1,3ha platībā Nav piemērots Nr.JE18SI0009 21.04.2018  
AS "Latvijas valsts meži’’ Komersanta ceļa „Vecgaiķu ceļš” būvniecība Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Remtes meža iecirkņa 325., 326., 328., 329. un 330.  kvartāls. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84520030025 Komersanta ceļa „Vecgaiķu ceļš” būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0019 03.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Silamala" pārbūve 827 ha platībā „Valsts mežs 50640180073” (kad.Nr.50640180073, z.v.kad.apz.50640180073), Lejasciema pagasts, „Valsts mežs 50440090117” (kad.Nr.50440090117, z.v.kad.apz.50440090117, 504401120324, Beļavas pagasts, „Augustāres-2” (kad.Nr.50560020045,z.v.kad.apz.50560020031), Galgauskas pagasts, Gulbenes novads Meža meliorācijas sistēmas "Silamala" pārbūve 827 ha platībā Nav piemērots MA18SI0019 03.05.2018.  
SIA "AP Kaudzītes" Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide "Kaudzītes" (kadastra Nr.50680060195), Litenes pagasts, Gulbenes novads Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide. Lai optimizētu bvioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas procesu atkritumu poligonā, plānots izveidot pārstrādes iekārtas, izmantojot atkritumu apstrādi ar sausās (anaerobās) fermentācijas metodi, iegūstot augstvērtīgu komposta materiālu un biogāzi, no kuras ražot elektroenerģiju un siltumenerģiju Nav piemērots MA18SI0020 03.05.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes nekustamā īpašuma „Piejūras” zemes gabalā ar kadastra Nr.8862 002 0005 Dzīvojamās mājas būvniecība, Slīteres nacionālā parka teritorijas ainavu aizsardzības zona Nav piemērots VE18SI0037 03.05.2018.  
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde” vides pieejamības uzlabošana Ventspils pilsētas pludmalē Ventspils pilsētas nekustamajos īpašumos “Dienvidu pludmale” (kadastra Nr.2700 009 0017) un “Dienvidu mols 5” (kadastra Nr.2700 001 2306) Paredzētās darbības ietvaros plānots Ventspils pilsētas pludmales zonā pie ieejas laipas Nr.6 uzstādīt pārģērbšanās kabīni ar dēļu platformas grīdu, kas piemērota iebraukšanai cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, uzstādīt vienu dušas statni, pagarinot esošo ūdensvadu pa krasta zonu 320 m garumā, un izvietot vienu ielu vingrošanas iekārtu Nav piemērots Nr.VE18SI0038 07.05.2018.  
Latvijas Valsts meži

Meža meliorācijas sistēmas „Lokmane” un MMS „Meņģele 2” pārbūve

N/ī „Mazās pasaulītes meži” (kad. Nr.74760050012,  74760050019), Meņģeles pagasts, Ogres novads (MMS „Lokmane”) un n/ī „Mazās pasaulītes meži” (kad. Nr.74760050012, 74760050018 un 74760050019) un n/ī „Aizupes” (kadastra Nr.74760040066, 74760040066), Meņģeles pagasts, Ogres novads (MMS „Meņģele 2”).

Meža meliorācijas sistēmas „Lokmane” un MMS „Meņģele 2” pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0039 09.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži’’ Meža autoceļa "Zivjaudzētavas ceļš" pārbūve Nekustamais īpašums „Tomes meži” ar kad. Nr.74290020047, zemes vienību kadastra apzīmējums 74290040112, 74290060028, Tomes pagasts, Ķeguma novads Meža autoceļa "Zivjaudzētavas ceļš" pārbūve Ir piemērots Nr.RI18SI0040 09.05.2018  
SIA "REF Minerals" Atkritumu apsaimniekošanas apjoma palielināšana Gaujas iela 24/8, Vangaži, Inčukalna novads Atkritumu apsaimniekošanas apjoma palielināšana Nav piemērots Nr.RI18SI0042 11.05.2018.  
AS ,,Latvijas valsts meži’’ MMS "Žļaugas" pārbūve Suntažu pagastā, Ogres novadā MMS "Žļaugas" pārbūve  Nav piemērots Nr.RI18SI0043 11.05.2018.  
Engures novada dome Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada Engures nekustamā īpašuma „Veselības centrs Engure” zemes gabalā ar kadastra Nr.9050 005 0977 Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0040 11.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Sabiedrībai nozīmīgas vietas „Jūrkalne” labiekārtošana ar papildus koka kāpnēm, kas nodrošinātu apmeklētāju nokļūšanu pludmalē, mazinātu apmeklētāju radīto slodzi un ietekmi uz stāvkrastu Ziemeļkurzemes reģiona Ventas meža iecirkņa 233.kv., Ventspils novada Jūrkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Jūrkalne” ar kadastra Nr.9850 001 0252 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0303 Sabiedrībai nozīmīgas vietas „Jūrkalne” labiekārtošana ar papildus koka kāpnēm, kas nodrošinātu apmeklētāju nokļūšanu pludmalē, mazinātu apmeklētāju radīto slodzi un ietekmi uz stāvkrastu, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0041 11.05.2018.  
SIA "MOTORS" Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Lipuški” iecirknī „Strauti” Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, nekustamais īpašums „Strauti” ar kadastra numuru 7846 004 0382, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 001 0071 Ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa 7,348 ha platībā. Ieguve paredzēta ar ekskavatoru, zem gruntsūdens līmeņa ar smelšanas metodi. Paredzēta materiāla drupināšana. Nav piemērots Nr.RE18SI0005 14.05.2018.  
AS 'Ceļuprojekts"
Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas joslas  ierīkošana no 15. līdz 387. robežzīmei.
Dagdas, Krāslavas un Daugavpils novds.
Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas joslas  ierīkošana no 15. līdz 387. robežzīmei.
Nav piemērots DA18SI0009 14.05.2018.  
Engures novada dome Tehniskā projekta izstrāde meliorācijas sistēmas pārbūvei Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema zemes vienībās ar kadastra Nr. 9066 004 0543 „Kalnceriņi”, kadastra Nr. 9066 004 0271 „Ceriņkalni”, kadastra Nr. 9066 004 0549 „Lazdu lejas”, kadastra Nr. 9066 004 0270 „Santas” Tehniskā projekta izstrāde meliorācijas sistēmas pārbūvei, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla,Ķemeru nacionālā parka teritorija Nav piemērots VE18SI0042 16.05.2018.  
SIA "TĪRAVOTI" Ceļa remonts un dabiskā hidromelioratīvā režīma atjaunošana projekta „Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Benislava, nekustamais īpašums „Tīravoti” ar kadastra numuru 3864 003 0024, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0024 un nekustamais īpašums „Grīvassala” ar kadastra numuru 3864 003 0011, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0005

Esošā ceļa remonts 3068 km garumā ar brauktuves platumu 3,5 m.

Hidromelioratīvā režīma maiņa Grivsalas un Bolupes krastu teritorijā. Teritorijā atrodas 32 km susinātājgrāvji, dziļums ~ 1,5 m, 1,8 km novadgrāvji, dziļums ~ 4 m. Paredzēts aizbērt grāvju sistēmu, izmantojot nogāzēs esošo grunti. Reljefa zemākajās vietās paredzēts izbūvēt 12 dīķus.
Nav piemērots Nr.RE18SI0006 21.05.2018.  
SIA "Citrus Solutions" Elektronisko sakaru tīkla būvniecība Birzes iela 4, Birzes, Kāpu iela, Jūrmala Elektronisko sakaru tīkla būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0044 21.05.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Putna kalna ceļš” būvniecība 0,72 km garumā „Gailenes” (kad.Nr.70960010127), „Purenes” (kad.Nr.70960010140), „Pakalni” (kad.Nr.70960010036, z.v.kad.apz.70960010036), „Rasas” (kad.Nr.70960070027, z.v.kad.apz.70960010028), „Jāņa sils” (kad.Nr.70960010090, z.v.kad.apz.70960010093), Vestienas pagasts, Madonas novads MAC „Putna kalna ceļš” būvniecība 0,72 km garumā. Meža autoceļa būvniecība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" Nav piemērots MA18SI0021 23.05.2018.  
Engures novada dome Tehniskā projekta izstrāde piebraucamā ceļa jeb servitūta izveidei Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema zemes vienībās ar kadastra Nr. 9066 004 0998 (Pīlādžu iela), kadastra Nr. 9066 006 0673 (Sulu iela) ar piekļuvi līdz nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 9066 006 0107 („Vilkkājas”), Siliņupes šķērsojums zemes vienībā ar kadastra Nr. 9066 006 0710 Tehniskā projekta izstrāde piebraucamā ceļa jeb servitūta izveidei Nav piemērots VE18SI0044 23.05.2018.  
Pāvilostas novada pašvaldība

Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana

Tirgus iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 64130010214)

Paredzētās darbības ietvaros tiks veikta jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētas teritorijā. Tiks pagarināts jau esošais gabionu stiprinājumu posms par 66 metriem Tirgus ielas virzienā. Nav piemērots Nr.LI18SI0023 24.05.2018.  
Fiziska persona Viesu apartamentu mājas jaunbūve Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamajā īpašumā „Lapmežciema Strautiņi” (kadastra Nr.9066 004 0269) Viesu apartamentu mājas jaunbūve, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla, Ķemeru nacionālā parka teritorija Nav piemērots VE18SI0045 24.05.2018  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums "Kalna Vanagi" (kadastra Nr. 42740110166; zemes vienības kadastra apzīmējums 42740110166), Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0017 10.05.2018.  
SIA "NAUKŠĒNI" Liellopu kūts kompleksa "Lejasbolles ferma" paplašināšana īpašums "Lejasbolles ferma"  (9672 004 0141), Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads Liellopu kūts kompleksa "Lejasbolles ferma" paplašināšana Nav piemērots Nr.VA18SI0018 10.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži” Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē "Vecsalienas (Červonkas) purvs” Nekustamais īpašums "Valsts mežs", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē "Vecsalienas (Červonkas) purvs” Nav piemērots Nr.DA18SI0010 16.05.2018.  
AS "Conexus Baltic Grid" Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava - Rīga un Izborska - Inčukalna PGK pārbūve un piebraucamā ecļa izbūve "Lieleicēni", Vaives pagasts, Cēsu novads, z.vien.kadastra apzīmējums 4290 002 0047 Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava - Rīga un Izborska - Inčukalna PGK pārbūve un piebraucamā ecļa izbūve Nav piemērots Nr.VA18SI0019 21.05.2018.  
SIA "Empagi" Brīvdienu mājas (lauku tūrisma mītnes) būvniecība Nekustamais īpašums „Empagi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6664 010 0048; zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 010 0048), Limbažu pagasts, Limbažu novads Brīvdienu mājas (lauku tūrisma mītnes) būvniecība pie Lādes ezera Nav piemērots Nr.VA18SI0020 24.05.2018.  
SIA "ALAAS" Bioloģiski noārdāmo atkritumu pāstrādes iekārtu izveide Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Križevņiki, īpašums, "Križevniki-2", kadastra Nr. 7876 006 0324, zemes v. kadastra apzīmējums 7876 006 0324, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Križevņiki" Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu:  10  biorekatoru un ar to saistīto objektu  izveide un būvniecība   Nav piemērots Nr. RE18SI0007 25.05.2018.  
SIA „Lavender Oil" 4 ģeoloģiskās un ģeotermalās izpētes urbumu ierīkošana

Paredzētā darbība plānota 4 izpētes platībās, proti:

1. izpētes platībā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4474 009 0341, 4474 009 0393, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā;

2. izpētes platībā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4474 009 0238, 4474 009 0270, 4474 009 0271, 4474 009 0116, 4474 009 0305, 4474 009 0314, 4474 009 0392, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā;

3. izpētes platībā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4446 005 0197, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā;

4. izpētes platībā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4446 004 0194, 4446 005 0231, 4446 005 0235, 4446 005 0016, 4446 005 0015, 4446 005 0243, 4446 005 0242, 4446 005 0013, 4446 005 0014, Biķernieku pagastā, Daugavpils novadā.

4 ģeoloģiskās un ģeotermalās izpētes urbumu ierīkošana.  1.ģeoloģiskās un ģeotermālās izpētes urbums tiks ierīkots 1.izpētes platībā un tad tiks pieņemts lēmums par turpmāko platību izpēti (t.i. 2. ģeoloģiskā un ģeotermālā izpētes urbuma projektēšanu un ierīkošanu utt.). Nav piemērots Nr. DA18SI0011

31.05.2018.

 

 
AS „Latvijas valsts meži” Komersanta ceļa „Mētru ceļš”  būvniecība Brocēnu novads Remtes pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Remte ” (kad. Nr.84800010057) zemes vienība kadastra apzīmējumu 8480 003 0273, Dienvidkurzemes reģions, Remtes iecirknis 82., 83.kvartāls Komersanta ceļa „Mētru ceļš” būvniecībai 1,1km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0021 07.05.2018.  
AS „Latvijas valsts meži” Komersanta ceļa „Raiņu atzars”  būvniecība Brocēnu novads Remtes pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Remte ” (kad. Nr.84800010057) zemes vienība kadastra apzīmējumu 8480 001 0073, Dienvidkurzemes reģions, Remtes iecirknis, 58.,59.,60.,68.kvartāls Komersanta ceļa „Raiņu atzars”  būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0020 07.05.2018.  
SIA „KOMPĀNIJA AVOTIŅI” Derīgo izrakteņu ieguve Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, nekustamais īpašums „Kvarcs” (kadastra numurs 62680030332; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0079), kvarca smilts  atradne „Skudras (II bloks „Gobas”) Derīgo izrakteņu ieguve Nav piemērots Nr.LI18SI0022

08.05.2018.

 

 
SIa "Remus Elektro" Gaisvadu līnijas pārbūve pār Buļlupi Nekustamie īpašumi ar kad. Nr.13000010003, 13000011004, 13000011002, 13000011003, 01001092009, 01001090071, Rīga un Jūrmala Gaisvadu līnijas pārbūve pār Buļlupi Nav piemērots Nr.RI18SI0041 11.05.2018.  
AS “Latvijas valsts meži” četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve Talsu novada Ģibuļu pagasta nekustamajā īpašumā “Dumbri” (kadastra Nr.8854 011 0040), 711.kvartālu apgabala, 386. mežu kvartāla, 1. un 5.nogabalā četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve, paplašinot esošo atpūtas vietu Nav piemērots Nr.VE18SI0039 11.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Ostdziras ceļš” būvniecība Ventspils novada Ances pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Ance” (kadastra Nr.9844 001 0065) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9844 003 0092, Raķupes meža iecirkņa 145. un 146.kv. meža ceļa “Ostdziras ceļš” 1,57 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0043 22.05.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Rēķu ceļš” būvniecība 1,38 km garumā „Neretas meži” (kad.Nr.32700010011, z.v.kad.apz.32700060038), „Ozolkroņi” (kad.Nr.32700060036, z.v.kad.apz.32700060031), „Kalēji” (kad.Nr.32700060017, z.v.kad.apz.32700060017), Neretas pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Rēķu ceļš” būvniecība 1,38 km garumā Nav piemērots MA18SI0022 28.05.2018.  
SIA "Dobeles Bagars" Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Silenieki" Annenieku pagasts, Dobeles novads Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē "Silenieki" 5,46ha platībā Nav piemērots Nr.JE18SI0010 31.05.2018  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Ainažu iela 69, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI18SI0045 31.05.2018.  
SIA "KRONOS" Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Dauguļu iela 19, Ulbroka Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0046 13.06.2018.  
SIA "Polyroad" "Meža ceļa 61-63 22C31" būvniecība 1,4 km garumā. Auces novadā Vecauces pagastā "Meža ceļa 61-63 22C31" būvniecība 1,4 km garumā. Nav piemērots Nr.JE18SI0011 31.05.2018  
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri” Talsu novada Laidzes pagasta nekustamajā īpašumā “Janvāri” (kadastra Nr.8868 001 0066) Bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas iekārtu (bioreaktoru) izbūvi Nav piemērots Nr.VE18SI0046 01.06.2018.  
AS „Latvijas valsts meži"
Meža autoceļa „Druķu ceļš” būvniecība 0,9 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr.56660010148) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0081 Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 76., 82. un 83. kvartāls, īpašuma „Druķi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0063 un īpašuma „Dubulti” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0074, Kalna pagasts, Jēkabpils novads.

Meža autoceļa „Druķu ceļš” būvniecība 0,9 km garumā.
Nav piemērots Nr.DA18SI0012 06.06.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Dzeltsalas ceļš” būvniecība 1,40 km garumā un meža meliorācijas sistēmas „Dzeltsalas masīvs” pārbūve 440 ha platībā „Lubānas masīvs” (kad.Nr.70580040111, z.v.kad.apz.70580150005), „Dzeltsalas” (kad.Nr.70580040001, z.v.kad.apz.70580150001), „Priedes” (kad.Nr.70580040002, z.v.kad.apz.70580150002), „Bērzaine” (kad.Nr.70580040003, z.v.kad.apz.70580150003), „Osīši” (kad.Nr.70580040009, z.v.kad.apz.70580150004), Indrānu pagasts, Lubānas novads Meža autoceļa „Dzeltsalas ceļš” būvniecība 1,40 km garumā un meža meliorācijas sistēmas „Dzeltsalas masīvs” pārbūve 440 ha platībā Nav piemērots MA18SI0023 06.06.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Lielupiešu ceļš” būvniecība 2,656 km garumā „Čiekuri” (kad.Nr.50900090029, z.v.kad.apz.50900090030), „Kristāli” (kad.Nr.50900090008, z.v.kad.apz.50900090013), „Mežmalas” (kad.Nr.50900090018, z.v.kad.apz.50900090018), „Valsts mežs” (kad.Nr.50900090054, z.v.kad.apz.50900090054), Stradu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Lielupiešu ceļš” būvniecība 2,656 km garumā Nav piemērots MA18SI0024 06.06.2018.  
SIA "AADSO"

Bioloģiski noārdāmo atkritumupārstrādes iekārtu izvietošana sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši”.

Sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, zemes vienība ar kadastra Nr. 44500010235, Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Bioloģiski noārdāmo atkritumupārstrādes iekārtu izvietošana sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” Nav piemērots DA18SI0013 06.06.2018.  
SIA "Ūši" Kafejnīcas – semināru ēkas būvniecība, perspektīvā 3 - 4 brīvdienu māju būvniecība vai novietošana Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas nekustamā īpašuma „Jaunūši” zemes gabalā ar kadastra Nr.8862 007 0113 Kafejnīcas – semināru ēkas būvniecība, perspektīvā 3 - 4 brīvdienu māju būvniecība vai novietošana, Slīteres nacionālā parka teritorija, daļēji Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0047 06.06.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa " Aveņu ceļš" būvniecība Jēkabpils novads Dunavas pagasts, zemes vienība ar kadastra Nr. 56540060124, Ilūkstes novads Dvietes pagasts, zemes vienība ar kadastra Nr. 44540030027; LVM Dienvidlatgales  reģiona Aknīstes iecirkņa meža zemes  254,; 255.; 1.; 2.; 3. kvartāls. Meža autoceļa "Aveņu ceļš" būvniecība Nav piemērots DA18SI0015 12.06.2018.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība ar vairākām telpām, t.sk melno pirti. „Punduri” (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7096 001 0114), Vestienas pagasts, Madonas novads Saimniecības ēkas būvniecība ar vairākām telpām, t.sk melno pirti. Paredzētā darbība paredzēta Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena" Nav piemērots MA18SI0025 14.06.2018.  
Fiziska persona

Saimniecības ēkas būvniecība ar vairākām telpām, t.sk melno pirti.

„Punduri” (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7096 001 0114), Vestienas pagasts, Madonas novads Saimniecības ēkas būvniecība ar vairākām telpām, t.sk melno pirti. Paredzētās darbības vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – aizsargājamo ainavu apvidū „Vestiena”, Natura 2000 teritorija. Paredzētās darbības vieta atrodas Kāla ezera aizsargjoslā. Nav piemērots  Nr.MA18SI0045 14.08.2018.  
ZS "Tiegažu Vārpas 1" Makas sķūnūšu (2 gab.), vasaras pergolas ierīkošana, vasaras sētas dekoratīvo paneļu uzstādīšana "Jūraslīči" Salacgrīvas pagasts Salacgrīvas novads z.v.kad.apz.66720120009 Makas sķūnūšu (2 gab.), vasaras pergolas ierīkošana, vasaras sētas dekoratīvo paneļu uzstādīšana Nav piemērots Nr.VA18SI0021 04.06.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Sermuliņa loks" būvniecība

Viesītes novads,  Viesītes pagasts, zemes vienība ar kadastra Nr56350020010, LVM Dienvidlatgales  reģiona Viesītes iecirknis 303. kvartālapgabala 81., 82., 99.-102., 117.-120., 135.-137. kvartāls.  

Meža autoceļa "Sermuliņa loks" būvniecība Nav piemērots DA18SI0014 06.06.2018.  
SIA "Mūkusalas biznesa centrs" Daudzstāvu auto stāvvietas būvniecība Mūkusalas iela b/n (kadastra Nr.0100 050 0010), Rīga Daudzstāvu auto stāvvietas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0047 15.06.2018.  
SIA "Kronospan Riga" Divu kurtuvju uzstādīšanai OSB plātņu ražotnes skaidu žāvēšanas iecirknī Daugavgrīvas šoseja 7, Rīga Divu kurtuvju uzstādīšanai OSB plātņu ražotnes skaidu žāvēšanas iecirknī Ir piemērots Nr.RI18SI0048 15.06.2018.  
SIA "Vidzemes kvarcs" Kvarca smilts ieguve atradnes "Cīruļi" iecirkņos "Saules kalns" un "Saules lauks" Saules kalns z.v. 42640020036 Mārsnēnu pag, un Vaivari z.v. 42600020005 Liepas pag, Priekuļu nov. Kvarca smilts ieguve atradnes "Cīruļi" iecirkņos "Saules kalns " un "Saules lauks" Nav piemērots Nr.VA18SI0022

 

18.06.2018.

 

 
SIA "AUGEO GROUP" Sporta kompleksa būvniecība Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 31, Rīga Sporta kompleksa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0049 19.06.2018.  
SIA "A.Deglavnieks" Tirdzniecības ēkas būvniecība SIA "A.Deglavnieks" Tirdzniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0050 21.06.2018  
Engures novada domes Lapmežciema pagasta pārvalde Īpašuma ārējās elektroapgādes „Kupskalna dabas taka” būvniecība Engures novada Lapmežciema pagasta Bigauņciema teritorijā (kadastra Nr. 9066 006 0535; 9066 006 0567 un 9066 004 0696) Īpašuma ārējās elektroapgādes „Kupskalna dabas taka” būvniecība, daļēji atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots VE18SI0048 22.06.2018.  
Fiziska persona saimniecības ēkas pārbūve, žoga un vārtu izvietojuma iebrauktuves daļā pārbūve, sadzīves notekūdeņu izvedamās tvertnes izbūve un sadzīves notekūdeņu un lietusūdeņu kanalizācijas tīklu pārbūve Engures novada Engures pagasta Bērzciema nekustamajā īpašumā „Gaismiņas” (kadastra Nr.9050 002 0166) saimniecības ēkas pārbūve, žoga un vārtu izvietojuma iebrauktuves daļā pārbūve, sadzīves notekūdeņu izvedamās tvertnes izbūve un sadzīves notekūdeņu un lietusūdeņu kanalizācijas tīklu pārbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un dabas parka “Engures ezers” neitrālajā zonā Nav piemērots Nr.VE18SI0049 25.06.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Mētrāju ceļš” būvniecība Ventspils novada Puzes pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Puze” (kadastra Nr.9860 001 0080) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9860 005 0319, Grīņu meža iecirkņa 702.kvartālu apgabala 124., 129. un 150.kv. meža ceļa “Mētrāju ceļš” 1,19 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0050 27.06.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "ARA ceļs"būvniecība Dagdas pagasts, Dagdas novads Meža autoceļa "ARA ceļs"būvniecība Nav piemērots DA18SI0016 28.06.2018.  
SIA „Tranzīts MI” tirdzniecības centra jaunbūve Ventspilī, Rūpniecības ielā 1a (kadastra Nr. 2700 015 0106) tirdzniecības centra ēkas 2 stāvos un autostāvvietu, kur plānotas 252 autonovietnes vieglajām automašīnām būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0051 29.06.2018.  
SIA "LN" Nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, poletilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pāsrtrāde un utilizācija, izmantojot termopirolīzes metodi Rēzekne, Viļakas iela 7A Piecu tremopirolīzes iekārtu YTD - uzstādīšana esošā ēkā, ar vienas iekārtas pārstrādes jaudu 1t atkritumu dienā.  Gada laikā plānots pārstrādāt 100- 200 t atkritumu, iegūstot 30-60 t prolīzes šķidruma, 5-20t tehniskā oglekļa, 2t metāllūžņu un pirolīzes gāzi Piemērots Nr. RE18SI0008 05.07.2018.  

AS "Latvijas valsts meži"

Meža ceļa "Karjeru ceļš" būvniecība 1,5 km 

Dobeles iecirknī Dobeles novads Bikstu pagastā 249; 250; 251; 252; 254 kvartālos. AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46540060174, nekustamais īpašums “Valsts mežs 46540060174” (kadastra numurs 46540060174). Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā 30.01.2006., Zemkopības ministrijas īpašumā, AS „Latvijas valsts meži” lietošanā.

Meža ceļa "Karjeru ceļš" būvniecība 1,5 km Nav piemērots Nr.JE18SI0012 21.06.2018.  
Madonas novada pašvaldība Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras paplašināšana „Biatlona trase” (kadastra Nr.70660010096), „Lejas Ruļļi” (kadastra Nr.70660010024, zemes vienības kadastra apzīmējums 70660010028), Lazdonas pagasts, Madonas novads Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” infrastruktūras paplašināšana Nav piemērots MA18SI0026 27.06.2018.  
SIA "Polyroad" Meža autoceļa „Meža ceļš 96-104 11C28” būvniecība aptuveni 1,231 km (līdz 2 km) garumā „Meža pētīšanas stacija” (kadastra Nr.70620110339, zemes vienības kadastra apzīmējums 70620070018), Kalsnavas pagasts, Madonas novads Meža autoceļa „Meža ceļš 96-104 11C28” būvniecība aptuveni 1,231 km (līdz 2 km) garumā Nav piemērots MA18SI0027 02.07.2018.  
Pāvilostas novada pašvaldība Informatīvo stendu izvietošana kājāmgājēju maršrutā gar Baltijas jūru Dienvidu iela 20a, Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads, "Akmensraga bāka", Sakas pagasts, Pāvilostas novads, "Ziemupes stāvvieta", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, "Smilgas", Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads Informatīvo stendu izvietošana kājāmgājēju maršrutā gar Baltijas jūru Nav piemērots Nr.LI18SI0024 03.07.2018.  
Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvalde Aizsprosta atjaunošana nekustamajā īpašumā „Zēņu dīķis” Kolkā Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” teritorijā (kadastra Nr. 8862 007 0256) Aizsprosta atjaunošana nekustamajā īpašumā „Zēņu dīķis” Kolkā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots VE18SI0052 03.07.2018  
SIA "Lauvas kalns" Smilts-grants un smilts ieguve Atradnes "Lauvas" īpašumos "Mežkalni"(kadastra Nr. 62720040034) un "Grants"(kadastra Nr. 62720040062) Padures pagasts, Kuldīgas novads Smilts-grants un smilts ieguve Ir piemērots Nr.LI18SI0025 10.07.2018.  
AS „Preiļu siers"

Piena pieņemšanas iecirkņa būvdarbi esošajā ēkā un  automātiskās automazgātuves ierīkošana.

AS „Preiļu siers” ražotnes teritorija, Preiļi, Daugavpils iela 75, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76010051503 un 76010051505, būve ar kadastra apzīmējumu 76010051505001.

Piena pieņemšanas iecirkņa būvdarbi esošajā ēkā un  automātiskās automazgātuves ierīkošana.
 
Nav piemērots Nr.DA18SI0018 18.07.2018.  
Liepupes pagasta Jāņa Brakovska zvejnieku saimniecība "Grīņi" Eksperimentālās gliemeņu audzēšanas izpētes vietas ieveidošana Rīgas jūras līča austurmu daļas piekraste pie zvejnieku saimneicības "Grīņi" nekustamā īpašuma (kadastra Nr.66600070005) Eksperimentālās gliemeņu audzēšanas izpētes vietas ieveidošana Nav piemērots Nr.VA18SI0023 29.06.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Bārtas iela 1a Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0051 29.06.2018.  
Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība un SIA "Meru Arhitekti" vides objekta "Aspazija kāpās" izveide Aspazijas iela, Jūrmala vides objekta "Aspazija kāpās" izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0052 29.06.2018.  
SIA "KRONOSPAN Riga" Izmaiņas uzņēmuma darbībā Daugavgrīvas šoseja 7, 7B, Rīga Izmaiņas uzņēmuma darbībā Nav piemērots Nr.RI18SI0053 02.07.2018.  
SIA "ZAAO" Atkritumu noglabāšanas krātuves izbūve cieto sadzīvas atkrtiumu poligonā "Daibe" Nekustamais īpašums "CSA polgons "Daibe"" kadastra Nr.42800040053 Atkritumu noglabāšanas krātuves izbūve cieto sadzīvas atkrtiumu poligonā "Daibe" Nav piemērots Nr.VA18SI0024 03.07.2018.  
SIA "Education Centre DURBE” Mācību un atpūtas kompleksa ierīkošana

,,Lielbornes muiža” un „1. Saliena”, Salienas pagasts, Daugavpils novads.

Mācību un atpūtas kompleksa ierīkošana Nav piemērots Nr.DA18SI0017 04.07.2018.  
Fiziska persona Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecība Nekustamais īpašums "Mazie Ķekari" Staiceles pagasts Alojas novads Pirts ēkas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0025 12.07.2018.  
Fiziska persona Privātmājas būvniecība 18.līnija 3/3A, Jūrmala Privātmājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0054 11.07.2018.  
SIA "LOMRIGA.LV" Metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveide Lubānas 82, Rīga Metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0055 13.07.2018.  
Fiziska persona Pirts ēkas būvniecība (novietošana) Nekustamais īpašums „Sauleskalns”, kadastra Nr.4274 011 0425, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4274 011 0150 Pirts ēkas būvniecība (novietošana) Nav piemērots Nr.VA18SI0026 16.07.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vecskuķi” (kadastra Nr. 4292 001 0152; zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 008 0153), Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0027 17.07.2018.  
Fiziska persona Sezonas māju uzstādīšana Nekustamais īpašums „Mēnestiņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0212) un nekustamais īpašums „Saullēkti” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0028), Vaives pagasts, Cēsu novads. Sešu sezonas māju uzstādīšana Nav piemērots Nr.VA18SI0028 18.07.2018.  
IK "Argo-S" Smilts-grants un smilts ieguve

Atradne „Krūzas” īpašumā „Krūzas” (kadastra Nr. 64440030015), Bārtas pagasts, Grobiņas novads.

Smilts-grants un smilts ieguve Ir piemērots Nr. LI18SI0026 19.07.2018.  
Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "ZELTIŅI" smilts-grants un smilts ieguve Ciblas novads, Ciblas pagasts, nekustamais īpašums „Kalves” ar kadastra numuru 6848 003 0064, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0161

Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Ozupiene”: limita laukums 15,06 ha; ieguve virs un zem pazemes ūdens līmeņa; materiāla apstrāde: drupināšana, sijāšana.

Nav piemērots Nr. RE18SI0009 19.07.2018.  
Fiziska persona Darbnīcas būvniecība Platkājas, Zvejniekciems, Saulkrastu novads Darbnīcas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0056 20.07.2018.  
Dundagas novada pašvaldība Nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes pludmales teritorijā, kadastra Nr. 8862 002 0248 un kadastra Nr. 8862 002 0241 Nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots VE18SI0053 23.07.2018.  
AS "Latvijas vasts meži" Meža autoceļa „Kurzemnieku ceļš” būvniecība .4,3 km garumā

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64820080062, Priekules pagasts, Priekules novads.

Meža autoceļa „Kurzemnieku ceļš” būvniecība .4,3 km garumā Nav piemērots Nr. LI18SI0027 24.07.2018  
AS "Latvijas vasts meži" Meža autoceļa „Lielā masīva ceļš” būvniecība 3,2 km garumā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64780170145, Nīcas pagasts, Nīcas novads.

Meža autoceļa „Lielā masīva ceļš” būvniecība 3,2 km garumā. Nav piemērots Nr.LI18SI0028 24.07.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Naglenes ceļš” būvniecība aptuveni 2,371 km garumā „Valsts mežs 5044 008 0050” (kadastra Nr.50440080050), „Barani-Naglene” (kadastra Nr.50440030066, zemes vienības kadastra apzīmējums 50440030087), Beļavas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Naglenes ceļš” būvniecība aptuveni 2,371 km garumā Nav piemērots MA18SI0028 24.07.2018.  
Fiziska persona Mototrases būvniecība Mētras, Skulte, Mārupes novads Mototrases būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0057 25.07.2018.  
Fiziska persona lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, privātmājas un saimniecības ēkas būvniecība Engures novada Smārdes pagasta nekustamā īpašuma „Aizupes” zemes gabalā ar kadastra Nr.9082 006 0061 lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, privātmājas un saimniecības ēkas būvniecība, Ķemeru nacionālā parka teritorija Nav piemērots VE18SI0054 25.07.2018  
AS "Murjāņi" 8 daudzdzīvokļu dzīvojamās māja Murjāņu iela b/n (kadastra Nr.0100 092 2556), Rīga 8 daudzdzīvokļu dzīvojamās māja Nav piemērots Nr.RI18SI0058 26.07.2018.  
SIA "Grupa 93" Daudzfunkcionālais centra būvniecība Balasta dambis 2, Rīga Daudzfunkcionālais centra būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0059 26.07.2018.  
SIA "Baltic Zinc Technics" Ražošanas paplašināšana Antenas iela 3a, Rīga Ražošanas paplašināšana Nav piemērots Nr.RI18SI0060 26.07.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Micpapi-Naglene” (5,247 km ) būvniecība „Valsts mežs 50440010073” (kad.Nr.70440010073), „Lejas Cīruļi” (kad.Nr.50440010092, z.v.kad.apz.50440010040), Beļavas pagasts, Gulbenes novads un „Valsts mežs 36940040033” (kad.Nr.36940040033, z.v.kad.apz.36940040034), „ceļš Malveši-Apsītes” (kad.Nr.36940040023), „Spriņģi” (kad.Nr.36940040018, z.v.kad.apz.36940040018, 36940040063), „Lielie Līņi” (kad.Nr.36940040067, z.v.kad.apz.36940040012), „Malveši 1” (kad.Nr.36940040032), „Malveši” (kad.Nr.36940040001, z.v.kad.apz.36940040001), „Retēji” (kad.Nr.36940040021, z.v.kad.apz.36940040021), Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads Meža autoceļa „Micpapi-Naglene” (5,247 km ) būvniecība Nav piemērots MA18SI0029 27.07.2018.  
Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepaiņu draugu klubs" Dzīvnieku kapsētas ierīkošana Miera iela 12 (kadastra Nr. 50010090235), Gulbene, Gulbenes novads Dzīvnieku kapsētas ierīkošana. Dzīvnieku kapsētas izveide paredzeta 2000 m2 platībā Nav piemērots MA18SI0030 30.07.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Laveru ezers-Kreiļu ezers" būvniecība Carnikavas, Ādažu novads Meža autoceļa "Laveru ezers-Kreiļu ezers" būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0061 30.07.2018.  
Tūrisma, sporta un atpūtes kompleksa  "Zilie kalni" attīstības aģentūra Aktīvās atpūtas laukums pie Dubkalnu ūdenskrātuves Dubkalna ezera meži, Torņa stiga, Ikšķiles novads Aktīvās atpūtas laukums pie Dubkalnu ūdenskrātuves Nav piemērots Nr.RI18SI0062 30.07.2018.  
SIA "GREEN PARKS" Dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu Gaujas iela 1, Jūrmala Dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu Nav piemērots Nr.RI18SI0063 02.08.2018.  
SIA "Garkalni VV" smilts-grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnēs „Elksnīši VV” un „Garkalni-Līči” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā smilts-grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnēs „Elksnīši VV” un „Garkalni-Līči” Ir piemērots Nr.RI18SI0064 03.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Mucas ceļš” būvniecība Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Ugāle” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9870 010 0127, Usmas meža iecirkņa 264., 305., 306.kv. meža ceļa “Mucas ceļš” 1,4 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0055 03.08.2018.  
SIA "Alberts GS" Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve "Pavsara mājas", Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads Derīdo izrakteņu (dolomīta) ieguve Nav piemērots DA18SI0020 07.08.2018.  
SIA "Clean R" Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas izveide. ",Nomales" (kadastra apzīmējums 8096 007 0129), Rumbula, Stopiņu novads  Poliolefīnu pārstrādes rūpnīcas izveide. Nav piemērots Nr.RI18SI0065 09.08.2018.  
SIA "SORMA PLUS" Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Putrenieši” (7,42 ha) „Putrenieši” (kadastra Nr.36420060125), Alsviķu pagasts, Alūksnes novads Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Putrenieši” (7,42 ha) Nav piemērots MA18SI0031 09.08.2018.  
AS "VentEko" Lietus notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas sistēmas izveidošana Ventspilī Dzintaru ielas 68 teritorijā, kadastra Nr. 2700 029 0133 Lietus notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas sistēmas izveidošana, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0056 09.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Kūdras ieguve atradnē "Žagatu-Skuškavas purvs" Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, nekustamais īpašums „Gaigalavas mežniecība” ar kadastra numuru 7854 009 0190, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0190 Kūdras ieguve 90,63 ha platībā purva dienvidu daļā, iegūstot frēzkūdru Nav piemērots Nr.RE18SI0010 06.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Krupīšu ceļš” būvniecība Grobiņas novads  Bārtas pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr.64440010076) zemes vienība kadastra apzīmējumu 6444 005 0019, Dienvidkurzemes reģions, Grobiņas  iecirknis 491.- 492. un 495. – 496.kvartāls Komersanta ceļa „Krupīšu ceļš” būvniecība 1,0 km garumā Nav piemērots Nr.LI18SI0030 07.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Ķērpīšu ceļš” būvniecība Grobiņas novads Bārtas pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr.64440010076) zemes vienība kadastra apzīmējumu 6444 005 0019, Dienvidkurzemes reģions, Grobiņas  iecirknis 477.- 478. un 481.kvartāls Komersanta ceļa „Ķērpīšu ceļš” būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0029 03.08.2018.  
SIA '"lberts GS"

Atklāta derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve 7,92 ha platībā.

Nekustamais īpašums „Pavasara mājas” (kadastra Nr. 76780030033) Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads.

Atklāta derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve 7,92 ha platībā. Nav piemērots DA18SI0020 07.08.2018.  
"Novinvest" SIA Dzīvojamās mājas būvniecība "Medņi", Jūras prospekts 23, Zvejniekciems, Saulkrastu novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0066 09.08.2018.  
Jūrmalas pilsētas dome Multifunkcionāla centra būvniecība un parka labiekārtošana   Emīla Dārziņa iela 28 , Tūristu iela 2b, Tūristu iela 17 , Jūrmala Multifunkcionāla centra būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0067 10.08.2018  
Z/S "VECĶIGUĻI" Liellopu kūts un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība Nekustamais īpašums „Kreiļi 2” (kadastra Nr. 9476 006 0129; zemes vienības kadastra apzīmējums 9476 006 0100), Plāņu pagasts, Strenču novads Liellopu kūts apbūves laukums - 225 m2. Kūts paredzēta līdz 40 gaļas liellopu turēšanai. Pakaišu kūtsmēslu krātuves apbūves laukums - 220 m2. Nav piemērots Nr.VA18SI0029 10.08.2018.  
Fiziskas personas Laivu piestātnes apkalpošanas ēkas novietošana, piebraucamā ceļa un auto stāvvietas būvniecība, publiski pieejama dabas tūrisma infrastruktūras objekta izveidošana „Ziediņi” (kadastra Nr. 3244 007 0138), Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads Laivu piestātnes apkalpošanas ēkas novietošana, piebraucamā ceļa un auto stāvvietas būvniecība, publiski pieejama dabas tūrisma infrastruktūras objekta izveidošana. Paredzēto darbību plānots īstenot Eiropas nozīmes aizsargjamā dabas teritorijā (Natura 2000) - dabas parkā "Daugavas ieleja" Nav piemērots MA18SI0001 10.08.2018.  
SIA "RELS" Izstrādes darbu uzsākšana smilts un smilšmāla atradnē "Melderi" "Melderi" Svētes pagasts, Jelgavas novads Izstrādes darbu uzsākšana smilts un smilšmāla atradnē 4,454ha platībā Nav piemērots Nr.JE18SI0013 14.08.2018.  
Latvijas valsts meži Juglas ceļa būvniecība Latvijas valsts meži Juglas ceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0068 13.08.2018.  
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Kapsētas paplašināšana Varoņu ielā 13 un Nesaules ielā, Rīgā Kapsētas paplašināšana Nav piemērots Nr.RI18SI0069 13.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta  ceļa „Cepurīšu ceļš” būvniecība Nīcas novads Nīcas pagasts nekustamais īpašums „Nīcas Lielais mežs” (kad. Nr.64780110110) zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780170145); zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780210080);  Dienvidkurzemes reģiona Nīcas  meža iecirkņa 221. un 239.- 240. kvartālos Komersanta  ceļa „Cepurīšu ceļš” būvniecība 1,8 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0031 15.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta  ceļa „Siseņu ceļš”  būvniecība Grobiņas novads Bārtas pagasts nekustamais īpašums „Valsts mežs Bārta” (kad. Nr.64440010076) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6444 006 0019;  Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas  meža iecirkņa 482. - 484., 489. – 490.  un 493. – 494. kvartālos  Komersanta  ceļa „Siseņu ceļš” būvniecība 1,6 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0032 16.08.2018.  
Fiziska persona Palīgēkas būvniecība Kāpu iela 97, Jūrmala Palīgēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0070 17.08.2018  
Mērsraga novada pašvaldība Mērsraga ciema bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  modernizācija Mērsraga novada Mērsraga ciema nekustamajā īpašumā Lielā iela 64D (kadastra Nr. 8878 0030 145 038) bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija Nav piemērots Nr.VE18SI0057 20.08.2018.  
Fiziska persona Tirdzniecības ēkas būvniecība "Bāriņi", Kadaga, Ādažu novads Tirdzniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0071 21.08.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta  ceļa „Žibju - Zviedru ceļš” būvniecība Nīcas novads Nīcas pagasts nekustamais īpašums „Nīcas Lielais mežs” (kad. Nr.64780110110) zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780210080); zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780170145);  Dienvidkurzemes reģiona Nīcas  meža iecirkņa 223 - 228 un 242-246. kvartālos Komersanta  ceļa „Žibju - Zviedru ceļš”  būvniecība 1,9 km garumā un 4,5 m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0033 21.08.2018.  
SIA  "Ekobaze Latvia" Atkritumu pieņemšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabašanas vietas izveide Granīta iela 32 k-9, Acone, Salaspils novads Atkritumu pieņemšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabašanas vietas izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0072 27.08.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa"Vagulānu-Sveķu ceļš"būvniecība

Jēkabpils novads, Ābeļu un Kalna pagasti, zemes vienības ar kadastra Nr. 56480070014; 56480070017; 56480070026; 56480070036; 56480090018; 56660010148, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 305. kvartālapgabala 110.-115. kvartāls, 124.-130. kvartāls.

Meža autoceļa"Vagulānu-Sveķu ceļš"būvniecība Nav piemērots DA18SI0019 27.08.2018.  
SIA "Pilat Management" 1 īslaicīgas apmešanās brīvdienu kempinga mājiņas (klasifikatora kods 1212),  sporta aktivitāšu  laukuma,  skatu torņa, tīklu mājas,  ēka ar tualeti, dušu un  virtuvi, pirts ar terasi, tualeti, dušu, virtuvi un  3 terašu būvniecība, atkritumu konteineru novietnes laukums Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Jūrasšelfs”, kadastra numurs (64780190173)  zemes vienības kadastra  apzīmējumu 6478 019 0255 1 īslaicīgas apmešanās brīvdienu kempinga mājiņas (klasifikatora kods 1212),  sporta aktivitāšu  laukuma,  skatu torņa, tīklu mājas,  ēka ar tualeti, dušu un  virtuvi, pirts ar terasi, tualeti, dušu, virtuvi un  3 terašu būvniecība, atkritumu konteineru novietnes laukums Nav piemērots Nr.LI18SI0034 28.08.2018.  
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" Dzīvojamās mājas būvniecība Pļaviņu iela 9 A, Baltezers, Garkalne Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0073 29.08.2018.  
SIA "MM Investīcijas" Ēkas pārbūve Baznīcas iela 2, Jūrmala Ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0074 30.08.2018  
SIA „VECPIEBALGAS KOMPĀNIJA” Derīgo izrakteņu ieguvi smilts-grants un smilts atradnē „Saulkrasti” 8.434 ha platībā „Saulkrasti” (kadastra Nr. 7068 016 0055), Liezēres pagasts, Madonas novads Derīgo izrakteņu ieguvi smilts-grants un smilts atradnē „Saulkrasti” 8.434 ha platībā Nav piemērots MA18SI0032 30.08.2018.  
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Zāgadi” iecirknī „Zāgadi” „Zāgadi” (kadastra Nr.36420080034), „Zagadi” (kadastra Nr.36420080035), Alsviķu pagasts, Alūksnes novads un „Zāgadi” (kadadastra Nr.36940020255), Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Zāgadi” iecirknī „Zāgadi” 19.583 ha platībā Nav piemērots MA18SI0033 31.08.2018.  
Fiziska persona Savrupmājas būvniecība Nekustamais īpašums "Beku līcis", Lēdmanes pag., Lielvārdes nov. Savrupmājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0075 31.08.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vanadziņi” (kadastra Nr. 8068 008 0221; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 008 0221), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0030 21.08.2018.  
Burtnieku novada pašvaldība Autoceļa "J.Ziemeļnieka iela - Pilāti" būvniecība Valmieras pagasts, Burtnieku novads Autoceļa "J.Ziemeļnieka iela - Pilāti" būvniecība 1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0031 04.09.2018.  
SIA "B-PEAT" Kūdras ieguve "Līgotņu purvs" Līgotņu purvs zemes vienības kadastra apz.969000801468001, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Kūdras ieguve "Līgotņu purvs" ~80 ha platībā Nav piemērots Nr.VA18SI0032 06.09.2018.  
SIA "Karjeru tehnikas noma" Smilts un smilts-grants ieguve Atradnes "Rēzes" 2007.gada izpētes iecirknis  Smilts un smilts-grants ieguve 4,8 ha platībā Nav piemērots Nr.VA18SI0033 07.09.2018.  
ZS 'Lejas Palsāni"
Liellopu novietnes būvniecība 468 slaucamajām govīm, šķidrmēslu krātuves un skābbarības laukuma būvniecība. 

Nekustamais īpašums „Meža Lazdas” (kadastra Nr. 56880060009), Saukas pagasts, Viesītes novads.

Liellopu novietnes būvniecība 468 slaucamajām govīm, šķidrmēslu krātuves un skābbarības laukuma būvniecība.
Nav piemērots DA18SI0021 10.09.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Līvāni" pārbūve 676 ha platībā Līvānu novads, Rožupes un Turku pagasts Meža meliorācijas sistēmas "Līvāni" pārbūve 676 ha platībā Nav piemērots DA18SI0022 10.09.2018.  
SIA "Kaijkrogs" Smilts un smilts- grants izstrādnes darbu veikšana atradnē "Kaijkrogs" Auces novadā Bēnes pagastā  nekustamajos īpašumos "Kaijkrogs" un "Mazgailīši - Kaijkrogs 1" Smilts un smilts- grants izstrādnes darbu veikšana atradnē "Kaijkrogs" 9 ha platībā Nav piemērots Nr. JE18SI0014 11.09.2018.  
SIA "Citrus Solutions" Optisko kabeļu tīkls Upes iela 58, Zvejniekciems, Saulkrasti, Saulkrastu novads Optisko kabeļu tīkls Nav piemērots Nr.RI18SI0076 12.09.2018.  
SIA "AC Development" Jumta pārbūve Zigrīda Meierovica prospekts 11, Jūrmala Jumta pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0077 12.09.2018  
AS „Latvijas valsts meži” Navigācijas torņa un blakus esošo konstrukciju – dzelzsbetona šahtas un betona bluķa nojaukšana Ventspils novada Užavas pagasta nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Užava” 708.kvartāla apgabala 391.kvartāla 1.nogabalā ar kadastra Nr. 9878 006 0145 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 007 0133 Navigācijas torņa un blakus esošo konstrukciju – dzelzsbetona šahtas un betona bluķa nojaukšana, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0060 13.09.2018  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība "Augstkalnieši", Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū "Vecpiebalga" Nav piemērots Nr.VA18SI0034 10.09.2018.  
Cēsu novada pašvaldība Kosmosa izziņas centra būvniecība Cīrulīšu iela 62, 63, 64, Cēsis, Cēsu novads Kosmosa izziņas centra būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0035 19.09.2018.  
Rīgas Brīvostas pārvalde Jauna satiksmes pārvada būvniecība no Tvaika ielas uz Kundziņsalu Tvaika iela, Sarkandaugavas atteka, Rīgas bŗīvostas teritorija abos Sarkandaugavas krastos, Rīga Jauna satiksmes pārvada būvniecība no Tvaika ielas uz Kundziņsalu Nav piemērots Nr.RI18SI0078 21.09.2018.  
SIA Inženieru birojs "Kurbada tilti" Ventspils brīvostas Dienvidu mola platformas izbūve Ventspilī Dienvidu mols 5 teritorijā, kadastra Nr. 2700 001 2306 Ventspils brīvostas Dienvidu mola platformas izbūve, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots VE18SI0061 26.09.2018.  
SIA "HAVI Logistics" Loģistikas centra un atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide "Kroņi", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Zemesgabala kadastra Nr.8070 011 0465. Loģistikas centra un atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0079 27.09.2018.  
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Autostāvvietas 532 automašīnām un 6 autobusiem būvniecība "Ādažu nacionālais mācību centrs", Kadaga, Ādažu novads Autostāvvietas 532 automašīnām un 6 autobusiem būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0080 28.09.2018.  
Fiziska persona Rijas būvniecība Nekustamais īpašums „Jūriņas” (kadastra Nr. 6672 013 0041; zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 013 0041), Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. Rijas būvniecība. Ēkas apbūves laukums - 120 m2. Nav piemērots Nr.VA18SI0036 03.10.2018.  
AS ,,Latvijas valsts meži’’ Meža autoceļa „Orbupes ceļš” būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64600130040 un 64600150025, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads Paredzēta ceļa būvniecība 3,4 km garumā
 
Nav piemērots Nr. LI18SI0035 04.10.2018  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sitēmas "Pelečāre" pārbūve

Krustpils novads, Atašienes pagasts, Preiļu meža iecirknis, zems vienība ar kadastra Nr. 56460100082, 309. kv. apg. 209.-211., 214-216.kvartāls.

 

Meža meliorācijas sitēmas "Pelečāre" pārbūve Nav piemērots Nr.DA17SI0026 04.10.2017.  
Fiziska persona Viesu mājas būvniecība

„Pamales” (zemes vienība ar kadastra Nr. 60880060028), Skaistas pagasts, Krāslavas novads.

Viesu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.DA18SI0023 05.10.2018.  
Daugavpils pilsētas dome Kartingu trases ierīkošana Blāzmas iela 11, Daugavpils Kartingu traes ierīkošana Nav piemērots DA18SI0024 05.10.2018  
AS ,,Latvijas valsts meži’ Meža autoceļa „Rengentovas ceļš" būvniecība 2,86 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76820040093, Dienvidlatgales mežsaimniecības Preiļu meža iecirkņa 306. kvartālapgabala 123., 124., 126. un 127. kvartāls, īpašuma ar kadastra Nr. 76820040071 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76820040071, īpašuma ar kadastra Nr.76820040028 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76820040056 un 76820040031 un īpašuma ar kadastra Nr.76820040009 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76820040009, Sutru pagasts, Līvānu novads.

Meža autoceļa „Rengentovas ceļš" būvniecība 2,86 km garumā. Nav piemērots Nr. DA18SI0025 09.10.2018.  
AS ,,Latvijas valsts meži"
Meža autoceļa „Kūdras līnija” būvniecība 1,039 km garumā.

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr.44760010003) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44760030055, Dienvidlatgales mežsaimniecības Nīcgales meža iecirkņa 309. kvartālapgabala 84.,85.,86.,88.,89. un 90. kvartāls.

Meža autoceļa „Kūdras līnija” būvniecība 1,039 km garumā.
Nav piemērots Nr. DA18SI0026 09.10.2018.  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vakarkrasti” Piebraucamā ceļa,dīķa un žoga būvniecība Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, nekustamais īpašums „Vakarkrasti” ar kadastra numuru 7872 0100 229, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7872 0100 025 Žoga izbūve gar īpašuma robežu 417 metru garumā 1,2 m augstumā no neapzāģētu dēļu konstrukcijām, betona pamati līdz 30cm dziļumā. Piebraucamā ceļa izbūve ar esošo pieslēgumu valsts ceļam V590, kopējais garums 675 m, platums 3,5 m. Ainavu dīķa izbūve 0,5 ha platībā. Nav piemērots  Nr. RE18SI0011 10.10.2018.  
SIA "Berglands" Metāllūžņu pārkraušanas un uzglabāšanas laukuma izveide Tvaika iela 7A, Rīga Metāllūžņu pārkraušanas un uzglabāšanas laukuma izveide Nav piemērots Nr.RI18SI0081 10.10.2018.  
SIA "Inženieru birojs Būve un forma" Tirdzniecība ēkas būvniecība  Rozītes, Berģi, Garkalnes novads Tirdzniecība ēkas būvniecība  Nav piemērots Nr.RI18SI0082 12.10.2018.  
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs"

Smilts atradnes „Lielmeži” 2017. gada iecirkņa izstrāde 6,002 ha platībā.

Īpašuma „Lielmeži” (īpašuma kadastra Nr. 60760020204) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60760020204, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads.

Smilts atradnes „Lielmeži” 2017. gada iecirkņa izstrāde 6,002 ha platībā. Nav piemērots Nr. DA18SI0027 19.10.2018.  
Sējas novada pašvaldība

Būvprojekts „Ūdenssaimniecības sistēmas pārbūve objektā „Murjāņu inženiertehniskie tīkli””

Nekustamais īpašums „Klintslejas 4”, (kadastra Nr.8092 007 0210), Murjāņi, Sējas novads

Būvprojekts „Ūdenssaimniecības sistēmas pārbūve objektā „Murjāņu inženiertehniskie tīkli”” Nav piemērots Nr.RI18SI0083 19.10.2018  
Fiziska persona Gāzesvada pārbūve 20.līnija 1a, Jūrmala Gāzesvada pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0084 19.10.2018.  
SIA "Termināla tirgus" Tirgus paviljona un autostāvlaukuma būvniecība. Zemgales prospekts 19A un Sporta iela 2B, Jelgavā, (kadastra Nr.09000060172 un 09000060393). Tirgus paviljona un autostāvlaukuma būvniecība. Nav piemērots Nr.JE18SI0015 23.10.2018.  
Fiziska persona Saimniecības ēkas būvniecība. Timmāji, Zvejniekciems, Saulkrastu novads Saimniecības ēkas būvniecība. Nav piemērots Nr.RI18SI0085 24.10.2018.  
SIA "Lauris Restaurant Service" Divu sezonas kafejnīcu ekspluatācijas turpināšana. 36.līnija 1202, pludmales nogabals "36.līnija 1202" 100 m no 36.līnijas ass Kauguru virzienā, Jūrmala.

Divu sezonas kafejnīcu ekspluatācijas turpināšana.

Nav piemērots Nr.RI18SI0086 24.10.2018.  
SIA "Ezītis Ražo" Pusfabrikātu ražošanas ēkas būvniecība. Rankas iela 12, Rīga. Pusfabrikātu ražošanas ēkas būvniecība. Nav piemērots Nr.RI18SI0087 29.10.2018.  
Fiziska persona Esošās saimniecības ēkas pārbūve par atpūtas ēku Nīcas novads, Nīcas pagasts, n/ī "Zalkneši", kadastra Nr. 64780088888 Esošās saimniecības ēkas pārbūve par atpūtas ēku Nav piemērots Nr.LI18SI0037 22.10.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa "Zalkšu ceļš" būvniecība 1,26km garumā un 4,5m platumā Nīcas novads Nīcas pagasts n/ī "Nīcas Lielais mežs" (kad.Nr.64780110110) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64780170148; Rucavas novads Dunikas pagasts n/ī "Valsts mežs Dunika"(kad.Nr. 64520010040) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520010028 Dienvidkurzemes reģiona Nīcas meža iecirkņa 140.-141., 160.-161. un 214.-215.kvartāli Komersanta ceļa "Zalkšu ceļš" būvniecība 1,26km garumā un 4,5m platumā Nav piemērots Nr.LI18SI0036 08.10.2018.  
SIA "JetGas Latvija" Sašķidrinātās dabasgāzes (tālāk tekstā – LNG) uzglabāšanas tvertņu un regazifikācijas iekārtas uzstādīšana, kas paredzēta SIA “Bio-Venta” apgādei ar dabasgāzi Ventspils, Dzintaru iela 35, zemes vienība ar kadastra Nr.27000290004 LNG noliktavā plānots uzstādīt 2 tvertnes LNG uzglabāšanai, katras ietilpība 80 m3 un abu kopējā 160 m3. Nav piemērots Nr.VE18SI0064 26.10.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

"Kalna Ceipi", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0037 26.10.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība "Mazārņi", Ārņi, Skultes pagasts, Limbažu novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0038    26.10.2018.  
Engures novada domes Lapmežciema pagasta pārvalde Tehniskā projekta izstrāde „Publiskās tualetes pamatu izbūve un komunikāciju pievilkšana” Engures novada Lapmežciema pagasta Ragaciema nekustamajā īpašumā „Senču mantojums” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0487 Tehniskā projekta izstrāde „Publiskās tualetes pamatu izbūve un komunikāciju pievilkšana”, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla,  – Krasta kāpu aizsargjosla) un Ķemeru nacionālā parka Nav piemērots Nr.VE18SI0065 26.10.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas paplašināšana un hidrotehniskas būves (pagaidu dambis) būvniecība "Annuškas-1", Salaspils pagasts, Salaspils novads Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas pārbūve, hidrotehniska būve Nav piemērots RI18SI0088 30.10.2018  
Fiziska persona esoša šķūņa pārbūve par pirti, pagraba demontāža un garāžas izbūve, dzīvojamās ēkas pārbūve, nojumes pārbūve, piebraucamā ceļa izbūve Mērsraga novada Upesgrīvas ciema nekustamajā īpašumā “Upesgrīvas Ziemeļi” (kadastra Nr.8878 001 0175) soša šķūņa pārbūve par pirti, pagraba demontāža un garāžas izbūve, dzīvojamās ēkas pārbūve, nojumes pārbūve, piebraucamā ceļa izbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE18SI0066 02.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Mucukolna masīvs” pārbūve Viļakas novads, Susāju pagasts, nekustamais īpašums „Susāju masīvs” ar kadastra numuru 3878 014 0018, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3878 014 0018 un 3878 014 0022, LVM Ziemeļlatgales reģiona 4. Balvu meža iecirknis, 125., 126., 127., 128., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 172., 173., 174., 175., 176., 186., 187., 387. kvartāls Meža meliorācijas sistēmas pārbūve 955 ha lielā platībā: pastāvošo grāvju iztīrīšana no piesērējuma, bojāto caurteku nomaiņa. Izņemtais piesērējums no grāvjiem tiks izlīdzināts atbērtnēs blakus grāvjiem. Nav piemērots Nr.RE18SI0012 06.11.2018.  
Fiziska persona Ūdensapgādes sistēmas (trieča) atjaunošana, ēku restaurācija un būvniecība, kempinga vietas un botānikas mācību takas izveide. Nekustamais īpašums „Melturi” (kadastra Nr. 42460080015; zemes vienības kadastra apzīmējums 42460080015), Drabešu pagasts, Amatas novads. Ūdensapgādes sistēmas (trieča) atjaunošana, ēku restaurācija un būvniecība, kempinga vietas un botānikas mācību takas izveide. Nav piemērots Nr.VA18SI0039 01.11.2018.  
SIA "Saimniecība nākotne" Jaunlaicenes muižas Medību pils kompleksa izveide Nekustamā īpašuma „Ančkas” (kadastra Nr. 3625 006 0005) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3625 006 0005, Apes pagasts, Apes novads Plānota Jaunlaicenes muižas medību pils restaurācija paredzot tajā telpas aptuveni 24 viesu uzņemšanai, esošās ēkas pārbūvi paredzot tajā ēdināšanas un atpūtas telpas, jaunas saimniecības ēkas, autonojumes būvniecību, teritorijas labiekārtošana. Darbība pardzēta aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", Vaidavas upes aizsargjolā. Nav piemērots Nr.MA18SI0034 02.11.2018.  
SIA "ALBERT THOMANN" Produkcijas novietošanas laukuma būvniecība Nekustamais īpašums „Franciskas-2” (kadastra Nr. 6660 013 0219; zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 013 0217), Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. Produkcijas novietošanas laukuma būvniecība 3,2 ha platībā Nav piemērots Nr.VA18SI0040 05.11.2018.  
SIA "Novum Iter" Papīra masas ražošana no papīra atkritumiem Nekustamais īpašums "Mālukalni", Rīgas iela 96, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 Papīra masas ražošana no papīra atkritumiem Nav piemērots Nr.JE18SI0016 08.11.2018  
Fiziska persona Savrupmājas būvniecība Nekustamais īpašums „Kājiņas” (kadastra Nr. 4246 003 0015; zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 003 0015), Drabešu pagasts, Amatas novads Savrupmājas būvniecība. Apbūves laukums: 598 m2. Nav piemērots Nr.VA18SI0041 09.11.2018.  
Ogres novada pašvaldība Skatu platformas un iekārtā tilta būvniecība vēsturiskā trošu tilta vietā, piebraucamā ceļa „Ceļš uz Atpūtniekiem” pārbūve

Zemes vienība „Ogre” (kadastra Nr.7472 008 0046), Mazozolu pagasts, Ogres novads un zemes vienība „Ogre” (kadastra Nr.7476 003 0101), Menģeles pagasts, Ogres novads, zemes vienība „Patmalnieki” (kadastra Nr. 7476 003 0046), Menģeles pagasts, Ogres novads;

Zemes vienība „Atpūtnieki” (kadastra Nr.7472 008 0027), Mazozolu pagasts, Ogres novads;

Zemes vienība „Ogriņi” kadastra (Nr.7472 008 0038), zemes vienība „Ogresmuiža” (kadastra Nr.7472 008 0039), Mazozolu pagasts, Ogres novads

Skatu platformas un iekārtā tilta būvniecība vēsturiskā trošu tilta vietā, piebraucamā ceļa „Ceļš uz Atpūtniekiem” pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0093 13.11.2018.  
SIA "Jūrmalas gaisma" Apgaismojuma līnijas pārbūve Kļavu iela (no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru), Jūrmala Apgaismojuma līnijas pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0094 22.11.2018.  
SIA "Riga fertilizer terminal"

Izmaiņas uzņēmuma piesārņojošajā darbībā

Uriekstes iela 48A un 48 k-1, Rīga Izmaiņas uzņēmuma piesārņojošajā darbībā Nav piemērots Nr.RI18SI0095 22.11.2018.  
AS "Sadales tīkls" pilnvarotā persona SIA "Delta EM" 0,4 kV tīkla Z-225-17 pārbūve Kapteiņa Zolta iela, Jūrmala Esoša 0,4 kV elektrotīkla rekonstrukcija Kapteiņa Zolta ielas rajonā.  Nav piemērots Nr.RI18SI0096 23.11.2018.  
Fiziska perosna Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmala Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0097 23.11.2018.  
SIA "Verus Praedium" Tirdzniecības centra būvniecība  Smaidu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu novads  Tirdzniecības centra būvniecība  Nav piemērots Nr.RI18SI0098 23.11.2018.  
SIA "Smart tennis" Sporta ēkas būvniecība Dzelzavas iela b/n, Rīga Sporta ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0099 29.11.2018.  

Ļaudonas pagasta Dz. Sīles zemnieku saimniecība „Ezernieki”

Meliorācijas sistēmas pārbūve

„Jaunie Zeltiņi” (kadastra Nr. 7070 009 0004), „Aivas” (kadastra Nr. 7070 013 0184, zemes vienības kadastra apzīmējums 7070 009 0161), Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Meliorācijas sistēmas pārbūve aptuveni 28 ha platībā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) - dabas parkā "Aiviekstes paliene", Aiviektes upes aizsargjoslā

Nav piemērots Nr.MA18SI0035 16.11.2018.  
SIA "STARS-93" Esoša šķūņa ēkas pārbūve par fermu 244 slaucamām govīm Nekustamais īpašums „Līci” zemes gabals ar kadastra apzīmējuma Nr. 7090 505 0001, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. Esoša šķūņa ēkas pārbūve par fermu (apbūves laukums 2 047.32 m2). Ferma ir paredzēta 244 slaucamām govīm. Kopējais liellopu skaits pēc slaucamo govju fermas būvniecības sasniegs ~ 600 liellopus.  Nav piemērots Nr. MA18SI0036 20.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Smilts-grants un smilts ieguve atradnē „Deviņziedu kalns” Balvu novads, Krišjāņu pagasts, nekustamais īpašums „Deviņziedu kalns” ar kadastra numuru 3856 005 0059, zemes vienības kadastra apzīmējums 3856 005 0059, nekustamais īpašums „Valsts mežs” ar kadastra numuru 3856 005 0060, zemes vienību kadastra apzīmējumi 3856 005 0060 un 3856 005 0061 Derīgo izrakteņu ieguve 9,531 ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa. Paredzēta materiāla skalošana, drupināšana un šķirošana. Pēc pazemes ūdens līmeņa sasniegšanas tiks ierīkots nosēdumbaseins. Rekultivācijas veids – ūdenskrātuve. Nav piemērots Nr. RE18SI0013

20.11.2018.

 

 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

„Zeme – Gaiss – Zeme” sakaru pozīcijas būvniecība.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64960080036, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Šķēdes mācību bāzes teritorijas dienvidu daļā paredzēts ierīkot inženiertehnisko būvi un tās apsaimniekošanai un izmantošanai nepieciešamos infrastruktūras objektus (sakaru un dīzeļģeneratora konteinerus, iežogojumus, antenu mastus, tīklu kanalizāciju un pievadceļu ar grants segumu) ar kopējo apbūves laukumu 53,3 m2.

Nav piemērots

Nr.LI18SI0039

21.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Akmeņsalas ceļš" būvniecība 1,09km garumā

     Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirkņa 508. kvartālapgabala 315., 330. kvartālos. Plānoto darbību vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40640050046, tā ir kadastrāli uzmērīta un ietilpst nekustamajā īpašuma “Valsts mežs 4064-1” ar kadastra Nr. 40640050046 .

Meža autoceļa"Akmeņsalas ceļš" būvniecība 1,09 km garumā Iecavas novadā Nav piemērots Nr.JE18SI0017 22.11.2018.  
Ilūkstes novada dome Kapsētas paplašināšana Ilūkstes pilsēta, Ilīkstes novads Kapsētas paplašināšana Nav piemērots DA18SI0028 23.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Robežas ceļš” 1,21 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Talsu novada Balgales pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Balgale” (kadastra Nr.8846 005 0024) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8846 005 0027, Mērsraga meža iecirkņa 454.kv. un Tukuma novada Zentenes pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Zentene” (kadastra Nr.9096 001 0098) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9096 002 0153, Engures meža iecirkņa 121; 122.kv. meža ceļa “Robežas ceļš” 1,21 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE18SI0067 27.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pils ceļš" būvniecība 1.70km garumā.  Iecavas novads. Objekts atrodas AS “Latvijas valsts meži”, Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirkņa 508. kvartālapgabala 290., 291., 292., 303., 304. kvartālos. Plānoto darbību vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40640050046, tā ir kadastrāli uzmērīta un ietilpst nekustamajā īpašuma “Valsts mežs 4064-1” ar kad. Nr. 40640050046 sastāvā.  Meža autoceļa "Pils ceļš" būvniecība 1,70km garumā, Iecavas novadā Nav piemērots Nr.JE18SI0018

28.11.2018

 

 
SIA "Elnetworks" Gaisvadu 0,4kV elektrolīnijas pārbūve Zemes vienības ar kadastra apz. 64780180074 (autoceļš V1231), 64780180119,64780180100, 64780180039, 64780180005, 64780180002, Nīcas pagasts, Nīcas novads Gaisvadu 0,4kV elektrolīnijas pārbūve Nav piemērots Nr.LI18SI0040 26.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Micīšu atzars” būvniecība 1.62 km garumā „Valsts mežs 50480090017” (kadastra Nr. 5048 009 0017, zemes vienības kadastra apzīmējums 5048 009 0017), Daukstu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Micīšu atzars” būvniecība 1.62 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0037 27.11.2018.  
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Atklāta derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Sokorņi II” Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, nekustamais īpašums VAS „Latgales ceļi” ar kadastra numuru 7846 001 0119 Derīgo izrakteņu ieguve  esošā smilts-grants un smilts atradnē „Sokorņi II”.  Ieguve paredzēta virs pazemes ūdens līmeņa 8,64 ha platībā. Derīgo izrakteņu ieguves limits: smilts-grants 113,53 tūkst. m3 un smilts 69,75 tūkst. m3. Rekultivācijas veids – apmežošana.  Nav piemērots Nr.RE18SI0014 29.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kraķu ceļš" būvniecība 1,45km garumā nekustamajā īpašuma “Valsts mežs 4064-1” (zemes vienība ar kadastrs apzīmējumu 40640050046, ar kadastra Nr. 40640050046) Iecavas novadā un nekustamajā īpašumā “Vecumnieki VM Dugāne” (zemes vienība ar kadastrs apzīmējumu 40940080053, ar kadastra Nr. 40940080053) Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirkņa 508. kvartālapgabala 334., 335., 361. kvartālos Meža autoceļa "Kraķu ceļš" būvniecība 1,45km garumā Iecavas novadā un Vecumnieku novadā, Vecumnieku pagastā. Nav piemērots Nr. JE18SI0019 29.11.2018.  
SIA "WF - HUS AB" Atklāta derīgo izrakteņu ieguves turpināšana smilts-grants un smilts atradnē 4,96 ha platībā atradnē "Jaunkori" Brocēnu novada Gaiķu pagasta n/ī "Jaunkori" Brocēnu novada Gaiķu pagasta n/ī "Jaunkori"(kad.Nr.84520050236) zemes vienība ar kadastra apz. 84520050097) Atklāta derīgo izrakteņu ieguves turpināšana smilts-grants un smilts atradnē 4,96 ha platībā atradnē "Jaunkori" Brocēnu novada Gaiķu pagasta n/ī "Jaunkori" Nav piemērots Nr.LI18SI0041 28.11.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Kūdras ieguve Grobiņas novads, Bārtas pagasts, kūdras atradne "Palta(tīreļa) purvs" R Iecirknis", n/ī "Valsts mežs Bārta (kad.Nr. 64440010076) zemes" zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 6444002005208001, AS "Latvijas valsts meži"Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas meža iecirkņa 402. un 433 kvartāla teritorija Kūdras ieguve Nav piemērots Nr.LI18SI0042 30.11.2018.  
SIA "Firma L4" Dīķsaimniecības izveide/derīgo izrakteņu ieguve Nekustamais īpašums "Saulgroži B" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099) Mārupes novads Dīķsaimniecības izveide/derīgo izrakteņu ieguve Ir piemērots Nr.RI18SI0100 30.11.2018.  
SIA "IKD birojs" Izstrādes darbu veikšana smilts atradnē "Ērmiķi" iecirknī "Granti" Grantskalni (kadastra numurs 54820030090) Svētes pagasts, Jelgavas novads Izstrādes darbu veikšana smilts atradnē "Ērmiķi" iecirknī "Granti" Nav piemērots Nr.JE18SI0020 07.12.2018.  
SIA "DRUPLAT" Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas uzstādīšana Veidenbauma iela 19, Cēsis (zemes vienības kadastra apzīmējums 42010030124), Cēsu novads Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas uzstādīšana. Koksnes šķeldošana. Nav piemērots Nr.VA18SI0042 30.11.2018.  
SIA „Palami”, SIA „XO CLUB”, SIA „BE PROJECTS”, SIA „ARSCO”, SIA „RaCafe Dobele" Sezonas kafejnīcu darbība Pludmales posms no Rūjienas ielas līdz Teātra ielai (nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu Nr.13000090101), Jūrmala Sezonas kafejnīcu darbība Nav piemērots Nr.RI18SI0101 04.12.2018.  
"Demontāžas projekti" SIA Mazvērtīgas ēkas nojaukšana un laukuma izbūve, stāvlaukuma izbūve SUV bāzē Dzintara iela 63, Rīga Mazvērtīgas ēkas nojaukšana un laukuma izbūve, stāvlaukuma izbūve SUV bāzē Nav piemērots Nr.RI18SI0102 04.12.2018.  
SIA "Rīgas Centrālais Termināls" Izmaiņas uzņēmuma piesārņojošajā darbībā Eksporta iela 15 k-1 un 15 a, Kaķasēkļa dambis 1, 3, 28a un 31, Uriekstes iela 3 un zemes vienības bez adreses ar kadastra apzīmējumiem 0100 012 2056, 0100 013 0149, 0100 013 20147, Rīga Izmaiņas uzņēmuma piesārņojošajā darbībā Nav piemērots Nr.RI18SI0103 06.12.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Mezā meliorācijas sistēmas "Painītes 2" pārbūve (570 ha) "Dižozolu masīvs", Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, kad. Nr.66250010016 Mezā meliorācijas sistēmas "Painītes 2" pārbūve. ietekmētā platība - 570 ha Nav piemērots Nr.VA18SI0043 06.12.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Vijas ceļš" būvniecība „Valsts mežs 94700020097” (kadastra Nr. 94700020097; zemes vienību kadastra apzīmējumi 94700020098 un 94700020111), Launkalnes pagasts, Smiltenes novads Meža ceļa "Vijas ceļš" būvniecība ~1,22 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0044 07.12.2018.  
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Valsts nozīmes ūdensnotekas Krēsle ŪSIK kods 4272:01, pik. 117/00-212/50 atjaunošana Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts Atjaunojamais ūdensnotekas posms 9,55 km. Tiks veikta 4 caurteku atjaunošana, 1 caurtekas-regulatora atjaunošana, pārbūvētas 2 kājnieku laipas. Tiks atjaunotas aptuveni 82 drenu iztekas. Nav piemērots Nr. RE18SI0015 07.12.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Plantāciju ceļš” būvniecība 1.270 km garumā „Valsts mežs 50560020044” (kadastra Nr.50560020044, zemes vienības kadastra apzīmējums 50560020041), „Lāčupe-1” (kadastra Nr.50560030080), „Purmalas 1” (kadastra Nr.50560040033, zemes vienības kadastra apzīmējums 50560030053), „Plāņi” (kadastra Nr.50560030051, zemes vienības kadastra apzīmējums 50560020014), Galgauskas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Plantāciju ceļš” būvniecība 1.270 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0038 07.12.2018.  

Broņislava Patmalniece un Ignats Patmalnieks

Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnē „Stirnas” 3,227 ha platībā.

Īpašums ar kadastra Nr. 7642 001 0118, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7642 011 0082, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnē „Stirnas” 3,227 ha platībā. Nav piemērots Nr. DA18SI0029 10.12.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Kamanu ceļš” būvniecība 1.030 km garumā un meža autoceļa „Latupes ceļš” būvniecība 0.700 km garumā „Valsts mežs 50640110083” (kadastra Nr. 50640110083, zemes vienības kadastra apzīmējums 50640110083, 50640110096, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Kamanu ceļš” būvniecība 1.030 km garumā un meža autoceļa „Latupes ceļš” būvniecība 0.700 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0039 10.12.2018.  
SIA "BALTIC METAL HUB" Cinka pelnu pārstrādes ražotnes ierīkošanaCinka pelnu pārstrādes ražotnes ierīkošana Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads Cinka pelnu pārstrādes ražotnes ierīkošanaCinka pelnu pārstrādes ražotnes ierīkošana Nav piemērots Nr.RI18SI0104 11.12.2018.  
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Madlēnas” (kadastra Nr. 8850 003 0007) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0007. Darbības vieta atrodas Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Dzīvojamās mājas būvniecība,lauksaimniecībā izmanojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa ~ 150 m2 platībā Nav piemērots Nr.VE18SI0069 11.12.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Šūbiņas ceļš" būvniecība 1,09 km garumā Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, Tērvetes iecirkņa 607 kvartālapgabala 149.,150 kvartālos Meža autoceļa "Šūbiņas ceļš" būvniecība 1,09 km garumā Nav piemērots Nr.JE18SI0021 11.12.2018.  
AS "Sadales tīkls" pilnvarotā persona SIA "ELKO" 0,4 Kv tīkla Z-345-06 pārbūve Kāpu iela, Jūrmala 0,4 Kv tīkla Z-345-06 pārbūve Nav piemērots Nr.RI18SI0105 12.12.2018.  
SIA "Woltec" Optiskā tīkla infrastruktūras izbūve objektā „Kadaga” Ādažu un Garkalnes novads Optiskā tīkla infrastruktūras izbūve objektā „Kadaga” Nav piemērots Nr.RI18SI0106 12.12.2018.  
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kramiņu ceļš" būvniecība 1.81 km garumā „Valsts mežs 50480100001” (kadastra Nr. 5048 010 0001), Daukstu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Kramiņu ceļš" būvniecība 1.81 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0040 12.12.2018.  
Fiziska persona

 

Tūristu treileru (kemperu) stāvlaukuma un ar to saistītās infrastruktūras izbūve

Talsu novads Lībagu pagasts "Krastkalni" Tūristu treileru (kemperu) stāvlaukuma un ar to saistītās infrastruktūras izbūve - Nav piemērots Nr.VE18SI0070 13.12.2018.  
AS „Latvijas valsts meži”

Meža meliorācijas sistēmas ,,Purva ceļa sistēma” pārbūve 658 ha platībā.

Nīcgales meža iecirkņa 309.kvartālapgabala 83.-104., 371., 372., 374., 421. kvartāls, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 44760010003, 44760010006, 44760030055, 44760060061, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads.

Meža meliorācijas sistēmas ,,Purva ceļa sistēma” pārbūve 658 ha platībā. Nav piemērots Nr. DA18SI0030 14.12.2018.    
AS „Latvijas valsts meži” Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" pārbūve "Kailais sils", Rencēnu pagasts Burtnieku novads kad.apz.96780010076 Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" pārbūve. Kopējā ietekmētā platība - 708 ha Nav piemērots Nr.VA18SI0045 11.12.2018.    
AS „Latvijas valsts meži” Meža ceļa "Pužupes ceļš" būvniecība „Pierobežas masīvs” (kadastra Nr. 66370010176; zemes vienības kadastra apzīmējums 66370010176), Staiceles pagasts, Alojas novads Meža ceļa "Pužupes ceļš" būvniecība 2,34 km garumā Nav piemērots Nr.VA18SI0046 14.12.2018.    
SIA "K IDEA" Pilsētas parka un jauniešu mājas būvniecība Kauguri 2102 (kadastra Nr.13000202102), Jūrmala Pilsētas parka un jauniešu mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RISI0107 14.12.2018    
SIA "Geolite" Derīgo izrakteņu atradnes "Ābelītes" ierīkošana Aizkalnes pagasts, Preiļu novads Derīgo izrakteņu atradnes "Ābelītes" ierīkošana Nav piemērots DA18SI0031 17.12.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Siliņi-Lipši" būvniecība Baldones pagasts, Baldones novads Meža autoceļa "Siliņi-Lipši" būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0108 19.12.2018.    
SIA "SARMA & NORDE" Loģistikas centra un pievadceļa būvniecība Ulbrokas iela b/n (kadastra Nr.0100 092 0636) Loģistikas centra un pievadceļa būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0109 19.12.2018.    
SIA "Eko Recycling" Riepu apstrādes vietas ierīkošana Ganību dambis 31/Uriekstes iela 4a (kadastra Nr.01005130079, ēka ar kadastra apzīmējumu 01000130152062), Rīga Riepu apstrādes vietas ierīkošana Nav piemērots Nr.RI18SI0110 21.12.2018    
SIA "Lielkūdra" Kūdras ieguve kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" Kadastra Nr.80800022105, kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagasts, Olaines novads Kūdras ieguve kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" Nav piemērots Nr.RI18SI0111 21.12.2018    
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Gātupes poldera aizsargdambju atjaunošana, Straupciema poldera aizsargdambja D-1 un Ratnieku-Bitesleju poldera aizsargdambja D-2 atjaunošana Zemes vienību kadastra apzīmējumi 8088 009 0075, 8088 004 0076, 8088 005 0383, 8088 006 0080, 8088 006 0113, 8088 006 0114 un būvju kadastra Nr. 8049 8800 4001, 8049 8800 3002 Valgundes pagasts, Jelgavas novads un Babītes pagasts, Babītes novds Gātupes poldera aizsargdambju atjaunošana, Straupciema poldera aizsargdambja D-1 un Ratnieku-Bitesleju poldera aizsargdambja D-2 atjaunošana Nav piemērots Nr.RI18SI0112 21.12.2018    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Dīķa ceļš” būvniecība 1.20 km garumā "Kārkļu-Cimeniņu meži" (kad.Nr. 3286 001 0002, z.v.kad.apz. 3286 001 0034), Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads un "Kucenes sila meži" (kad.Nr. 32780090005, z.v.kad.apz. 32780100040), Seces pagasts, Jaunjelgavas novads Meža autoceļa „Dīķa ceļš” būvniecība 1.20 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0041 21.12.2018.    
SIA "Citrus Solutions" Elektronisko sakaru tīklu būvniecība Birzes iela 3, Jūrmala Elektronisko sakaru tīklu būvniecība Nav piemērots Nr.RI18SI0113 28.12.2018.    
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas būvniecība Nīcas  novada Nīcas pagastā nekustamajā īpašumā  „Vētras”, kadastra Nr. 64780080035 Dzīvojamās ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.LI18SI0043 10.12.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa  „Torņa ceļš” būvniecība Aizputes novada Cīravas pagastā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Cīrava” (kadastra numurs 64480010029) zemes vienības kadastra apzīmējums  6448 001 1037, Akmensraga meža iecirkņa 259.; 260. un 274.-276. kvartālos Meža autoceļa  „Torņa ceļš” būvniecība   Nav piemērots Nr.LI18SI0044 13.12.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Mindaugu atzars" būvniecība 1.31 km garumā "Valsts mežs 50480100001" (kad.Nr.50480100001, z.v.kad.apz.50480100001), Daukstu pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Mindaugu atzars" būvniecība 1.31 km garumā Nav piemērots Nr.MA1SI0042 27.12.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Mednieku ceļš" būvniecība 1.20 km garumā "Zalaku – Vildavu meži" (kad.Nr.32860010025, z.v.kad.apz.32860060030), Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads Meža autoceļa "Mednieku ceļš" būvniecība 1.20 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0043 27.12.2018.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Rāvupītes ceļš” būvniecība 1.67 km garumā „Valsts mežs 50940060032” (kadastra Nr. 50940060032, zemes vienības kadastra apzīmējums 50940060032), „Peļņi” (kadastra Nr. 50940090020, zemes vienības kadastra apzīmējums 50940090018), „Valsts mežs 50940080063” (kadastra Nr. 50940080063, zemes vienības kadastra apzīmējums 50940080062), Tirzas pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Rāvupītes ceļš” būvniecība 1.67 km garumā Nav piemērots Nr.MA18SI0044 27.12.2018.    
SIA "PALMA TRAVEL" Nedzīvojamas ēkas pārbūve par viesu namu, palīgēkas būvniecība "Saukumi", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads zmes kad.apz.4262 003 0029 Nedzīvojamas ēkas pārbūve par viesu namu, palīgēkas būvniecība Nav piemērots Nr.VA18SI0047 28.12.2018.    
Fiziska persona esošas dzīvojamās mājas demontāža, dzīvojamās mājas jaunbūve, saimniecības ēkas Nr.1 pārbūve, saimniecības ēkas Nr.2 demontāža, saimniecības ēkas jaunbūve Engures novads Engures pagasts Engures ciems nekustamais īpašums Jūras iela 52 (kadastra Nr.9050 005 0325)
  1. Nojaukt dzīvojamo ēku 105 m2 platībā un saimniecības ēku Nr.2 – 58 m2 platībā;
  2. Veikt dzīvojamās mājas jaunbūvi 130 m2 platībā;
  3. Pārbūvēt saimniecības ēku Nr.1 – ar 75 m2 apbūves laukumu;
  4. Izbūvēt saimniecības ēku 70 m2 platībā.
Nav piemērots Nr.VE18SI0071 28.12.2018.    
Fiziska persona dzīvojamās mājas pārbūve Rojas novads Kaltenes ciems nekustamā īpašuma “Žulnieki” (kadastra Nr.8882 009 0267) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0267 esošas dzīvojamās mājas pārbūve, apbūves laukumu pēc pārbūves palielinot līdz 89,68 m2 Nav piemērots Nr.VE18SI0072 28.12.2018.    
SIA "Pilsbergs" Smilts-grants un smilts ieguve atradnē „Rubuļeva” Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, nekustamais īpašums „Līdumi” ar kadastra numuru 3848 005 0006, zemes vienības kadastra apzīmējums 3848 005 0006 Derīgo izrakteņu ieguve esošā atradnē, paplašinot ieguves limita laukumu līdz 8,361 ha, virs un zem gruntsūdens līmeņa. ar ekskavatoru, buldozeru, zemessūcēju. Paredzēta materiāla drupināšana un sijāšana. Nav piemērots Nr.RE19SI0001 02.01.2019.    
SIA „Latibūve” Graudu un eļļas termināla būvniecība Zemgales iela 8/12 (kadastra apzīmējums 17000100008), Liepāja

Plānots uzbūvēt graudu pārkraušanas terminālu ar jaudu 200 000 t gadā

 

 

Ir piemērots Nr.LI19SI0001 03.01.2019.    
AS ,,Latvijas valsts meži’’ Meža autoceļa „Kaktiņu ceļš” būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84560040134, Jaunauces pagasts, Saldus novads. Īles meža iecirkņa 263. un 264. kvartāls Paredzētās darbības ietvaros tiks uzbūvēts meža autoceļš 1,1 km garumā ar ceļa klātnes platumu 4,5 m Nav piemērots Nr.LI19SI0002 04.01.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Piekūni” (kadastra Nr. 8068 008 0268; zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 008 0268), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Gaujas  nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VA19SI0001 08.01.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Kaucumu ceļš” būvniecība Mērsraga novada nekustamā īpašuma “Valsts mežs Mērsrags” (kadastra Nr.8878 001 0148) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8878 001 0148; 8878 001 0153 un Talsu novada Vandzenes nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Vandzene” (kadastra Nr.8894 003 0128) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8894 005 0329, Mērsraga meža iecirkņa 49., 50., 51. un 52.kv. meža ceļa “Kaucumu ceļš” 1,714 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0001 08.01.2019.    
                 
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pinītes ceļš" būvniecība Pierobežas masīvs, kad.apz.66370010176, Painītes, kad.apz.66370010318, Upeseži, kad.apz.66370010249, Aizupes kad.apz.66370010206, Staiceles pagasts, Alojas novads. Salacgrīvas iecirkņa 5., 6., 35., 36.kvartāls Meža autoceļa "Pinītes ceļš" būvniecība 2,1 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0002 09.01.2019.    
Fiziska persona zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas, žoga un piebraucamā ceļa būvniecība Dundagas novads Kolkas pagasts Vaides ciems nekustamais īpašums “Folmaņi” (kadastra Nr.8862 006 0004) Būvniecības iecere paredz Darbības vietā zemes lietošanas kategorijas maiņu (~170 m2, t.sk. meža zemes atmežošanu ~35 m2 platībā) un vienstāvu dzīvojamās mājas ar apbūves laukumu 70 m2 būvniecību. Pievedceļu 35 m garumā paredzēts izbūvēt no esoša servitūta ceļa, kas šķērso Darbības vietu. Gar servitūta ceļu plānots ierīkot kāršu/sklandu žogu 30 m garumā. Notekūdeņus paredzēts uzkrāt 8 m3 krājtvertnē. Ūdensapgādei tiks ierīkota spice. Nav piemērots Nr.VE19SI0002 09.01.2019.  
SIA "NHC 4" Noliktavas būvniecība Maskavas iela 462 (kadastra Nr.01001250104) Noliktavas būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0001 04.01.2019.    
SIA "Sporta 2" kvartāla pārbūve Sporta iela 2, Rīga kvartāla pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0002 09.01.2019.    

 AS "Latvijas valsts meži"

Meža ceļa "Rožkalnu karjera ceļš"  būvniecība Madlienas pagasts, Ogres novads Meža ceļa "Rožkalnu karjera ceļš"  būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0003 10.01.2019.    
Jūrmalas pilsētas dome Piekrastes kāpu stiprināšana (smilšu piebēršana pludmalē) erozijas seku mazināšanai Kauguri, Majori, Dzintari un Dubulti, Jūrmala Piekrastes kāpu stiprināšana (smilšu piebēršana pludmalē) erozijas seku mazināšanai Nav piemērots Nr.RI19SI0004 11.01.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Mežstrautu ceļš” būvniecība 1.20 km garumā „Iršu meži” (kadastra Nr. 3254 010 0026, zemes vienības kadastra apzīmējums 3254 001 0028), „Mežstrauti” (kadastra Nr. 3254 005 0034, zemes vienības kadastra apzīmējums 3254 005 0034), Iršu pagasts, Kokneses novads Meža autoceļa „Mežstrautu ceļš” būvniecība 1.20 km garumā Nav piemērots Nr.MA19SI0001 11.01.2019.    
ZS "Rieksti-1" Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” Īpašums „Rieksti” (kadastra apzīmējums 64580010370), Gramzdas pagasts, Priekules novads Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” Ir piemērots

Nr.LI19SI0003

11.01.2019.    
Fiziska persona lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un 6 kempinga mājiņu un autostāvlaukuma ar grants segumu būvniecība Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes ciema nekustamā īpašuma “Dzintarkrasti” (kadastra Nr.8862 002 0061) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0061 lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un 6 kempinga mājiņu un autostāvlaukuma ar grants segumu būvniecība Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000) - Slīteres nacionālā parka neitrālajā zonā Nav piemērots Nr.VE19SI0003 11.01.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Smilts un smilts-grants ieguve atradnē „Pedele 2” Nekustamais īpašums „Valsts mežs 94880040040” (kadastra Nr. 94880040040; zemes vienības kadastra apzīmējums 9488 001 0023), Valkas pagasts, Valkas novads Smilts un smilts-grants ieguve atradnē „Pedele 2” (5,81 ha) Nav piemērots Nr.VA19SI0003 11.01.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Tetersalas ceļš” būvniecība 1.269 km garumā „Valsts mežs 36840010026” (kadastra Nr. 3684 001 0026, zemes vienības kadastra apzīmējums 3684 001 0062), Trapenes pagasts, Apes novads Meža autoceļa „Tetersalas ceļš” būvniecība 1.269 km garumā Nav piemērots Nr.MA19SI0002 14.01.2019.    
AS "Latvijas valst meži" Meža autoceļa „Kārkļu ceļš 2” būvniecība 1.30 km garumā un meža autoceļa „Nezināmais ceļš” būvniecība 0.60 km garumā „Kārkļu-Cimeniņu meži” (kadastra Nr. 3286 001 0002, zemes vienības kadastra apzīmējums 3286 001 0025), Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads Meža autoceļa „Kārkļu ceļš 2” būvniecība 1.30 km garumā un meža autoceļa „Nezināmais ceļš” būvniecība 0.60 km garumā Nav piemērots Nr.MA19SI0003 15.01.2019.    
SIA "MOSK 1"
Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Nav piemērots Nr.RI19SI0005 16.01.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība Nekustamais īpašums „Jauneglaines” (kadastra Nr. 80680090413; zemes vienības kadastra apzīmējums 80680090413), Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība Gaujas  nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VA19SI0004 17.01.2019.    
SIA "Aleks -10"

Vasaras sezonas kafejnīcas darbība

Pludmales posms no Alūksnes ielas līdz Ainažu ielai (nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101), Jūrmala Pānotais pludmales objekts paredz - vasaras sezonas kafejnīcas darbību ar vieglo alkoholisko, bezalkoholisko dzērienu un dažādu ātru uzkodu tirdzniecību.
Kafejnīcai paredzēta bio tualete un ūdensapgāde no konteinera.
Nav piemērots Nr.RI19SI0006 18.01.2019.    
SIA "Aleks -10" Vasaras sezonas kafejnīcas darbība Pludmales posms no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai (nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0105), Jūrmala. Pānotais pludmales objekts paredz - vasaras sezonas kafejnīcas darbību ar vieglo alkoholisko, bezalkoholisko dzērienu un dažādu ātru uzkodu tirdzniecību.
Kafejnīcai paredzēta bio tualete un ūdensapgāde no konteinera.
Nav piemērots Nr.RI19SI0007 18.01.2019.    
SIA "ARCHAB" Ziemas sezonas terases novietošana un īslaicīgas lietošanas būves „Pludmales viesu apkalpes objekts - kafejnīca” novietošana  Pludmales posms no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, Jūrmala. Ziemas sezonas terases novietošana un īslaicīgas lietošanas būves „Pludmales viesu apkalpes objekts - kafejnīca” novietošana  Nav piemērots Nr.RI19SI0008   18.01.2019    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Bruknas ceļš" būvniecība 1,1km garumā Meža autoceļa “Bruknas ceļš” būvniecība paredzēta Bauskas novadā, Dāviņu pagastā. Objekts atrodas AS “Latvijas valsts meži”, Vidusdaugavas reģiona, Bauskas iecirkņa 505 kvartālapgabala 281; 282; 283. kvartālos. Darbības vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40560060035, tā ir kadastrāli uzmērīta un ietilpst Bauskas novadā, Dāviņu pagastā nekustamajā īpašumā “Dāviņu mežs 5” ar kadastra Nr. 40560050201 sastāvā. Meža ceļa "Brunkas ceļš" būvniecība 1,1 km garumā. Nav piemērots Nr.JE19SI0001 18.01.2019.    
AS ,,Latvijas valsts meži’’ Meža autoceļa „Rogu ceļš” būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920080099, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. Krīvukalna meža iecirkņa 419., 422., 423. un 425. kvartāls Meža autoceļa „Rogu ceļš” būvniecība Nav piemērots

Nr.LI19SI0004

16.01.2019.    
AS "Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Koju ceļa atzars” būvniecība.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62680030134, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. Apriķu meža iecirkņa 325. un 329. kvartāls.

Meža autoceļa „Koju ceļa atzars” būvniecība. Nav piemērots

Nr.LI19SI0006

21.01.2019.    
Nīcas novada dome Tīklu mājas pārbūve Īpašums „Piestātne” (kadastra apzīmējums 64780190296), Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads Tīklu mājas pārbūve Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr. LI19SI0009 23.01.2019.    
AS"Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Kameņu ceļš”   būvniecība 1,6 km garumā Skrundas novada Rudbāržu pagastā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Rudbārži” (kadastra numurs 62820030055) zemes vienības kadastra apzīmējums  62820100061, Apriķu iecirkņa 296., 297.kvartālos   Komersanta ceļa „Kameņu ceļš”   būvniecība 1,6 km garumā Nav piemērots Nr.LI19SI0007 21.01.2019    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un pagraba pārbūve, divu saimniecības ēku un divu pamatu nojaukšana, piecu saimniecības ēku būvniecība   Nekustamais īpašums „Stabiņi”, kadastra Nr. 64780180005 Bernāti, Nīcas novads   Dzīvojamās mājas un pagraba pārbūve, divu saimniecības ēku un divu pamatu nojaukšana, piecu saimniecības ēku būvniecība   Nav piemērots Nr.LI19SI0008 22.01.2019    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Valenburgas ceļš” būvniecībai 1.30 km garumā „Lāču meži” (kadastra Nr. 3250 008 0014, zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 008 0014), Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads un „Sudrabkalna meži” (kadastra Nr. 3266 004 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 3266 004 0066), Mazzalves pagasts, Neretas novads Meža autoceļa „Valenburgas ceļš” būvniecībai 1.30 km garumā Nav piemērots Nr.MA19SI0005 25.01.2019    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Strautnieku ceļš” būvniecība. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84960060172, Zirņu pagasts, Saldus novads Meža autoceļa "Strautnieku ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr. LI19SI0010 30.01.2019.    
SIA "WOLTEC" Projekta „Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana objektā Salacgrīva-Meleki, Salacgrīvas novadā” izstrāde Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts un Salacgrīvas pilsēta Optiskā tīkla infrastruktūras izbūve ~18,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0005 31.01.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Māliņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads (kadastra apz.80680080219) Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība   Nav piemērots Nr.VA19SI0006 31.01.2019.    
Fiziska persona Pirts būvniecība "Meleki" (kad apz.66720120089), Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads Pirts būvniecība Nav piemērots Nr.VA19SI0007 31.01.2019.    
SIA "Alberta projekts" Tirdzniecības centra un autostāvlaukuma būvniecība Rīgas iela 50, Jelgava(kadatra nr. 09000270171), Rīgas iela 50A, Jelgava(kadastra nr.090002701172). Tirdzniecības centra un autostāvlaukuma būvniecība Nav piemērots Nr.JE19SI0002 31.01.2019.    
SIA  "Alberta projekts" Tirdzniecības centra un autostāvlaukuma būvniecība Dobeles šoseja 12, Jelgava(kadastra nr.09000040112). Tirdzniecības centra un autostāvlaukuma būvniecība Nav piemērots Nr.JE19SI0003 31.01.2019.    
                 
AS ,,Latvijas valsts meži’’

Meža autoceļa „Strīķu ceļš” būvniecība.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84960060235 un 84960070290, Zirņu pagasts, Saldus novads. Meža autoceļa „Strīķu ceļš” būvniecība 1,1 km garumā. Nav piemērots Nr. LI19SI0011 01.02.2019    
AS „Latvijas valsts meži” Meža autoceļa  „Vizuļu ceļš” būvniecība.  Nekustamajā īpašumā „Dabes mežs” (kadastra numurs 84620010002) zemes vienības kadastra apzīmējums 84620030045, Kursīšu pagasts,Saldus novads. Meža autoceļa  „Vizuļu ceļš”  būvniecība  1,9 km garumā. Nav piemērots Nr. LI19SI0012 01.02.2019    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Sierūžu ceļš" būvniecība Nekustamajā īpašumā "Valsts mežs-4064-2" Zemes īpašuma kadastra numurs 40640070229 un zemes vienības kadastra apzīmējuma numurs 40560010027, Iecavas novads. Meža ceļa "Sierūžu ceļš" būvniecība 1,1km garumā. Nav piemērots Nr.JE19SI0004 01.02.2019.  

 

 

 

 

 

 

AS "Latvijas valsts meži" Smilts-grants un smilts ieguve 10,235 ha platībā atradnē ”Stende” Talsu novada Lībagu pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Lībagi” (kadastra numurs 8872 012 0011) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8872 013 0061, Vanemas meža iecirkņa 285. kvartālā Smilts-grants un smilts ieguve 10,235 ha platībā atradnē ”Stende” virs uz zem gruntsūdens līmeņa, bez gruntsūdens novadīšanas no atradnes teritorijas Nav piemērots Nr.VE19SI0004 06.02.2019.    
Fiziska persona Palīgēkas pārbūve Kaugurciema iela 46-1, Jūrmala Palīgēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0009 06.02.2019.    
Fiziska persona dzīvojamās mājas būvniecība, ceļa izveide, meža atmežošana, zemes lietošanas kategorijas maiņa Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamā īpašuma Malvas iela 7, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9066 004 0927 un Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamā īpašuma Malvas iela, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9066 004 0930 dzīvojamās mājas būvniecība, ceļa izveide, meža atmežošana, zemes lietošanas kategorijas maiņa, Ķemeru nacionālais parks Nav piemērots Nr.VE19SI0005 07.02.2019.  

 

 

SIA "Grantiņi-1" Derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Grantiņi 2018" "Grantiņi", Rankas pagasts, Gulbenes novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 50840040052 Derīgo izrakteņu ieguve atradnē 7.559 ha platībā.  Nav piemērots Nr.MA19SI0004 23.01.2019.    
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons Derīgo izrakteņu ieguve atradnē "Čuksti" 2018.gada iecirknī  "Čuksti", Ziemera pagasts, Alūksnes novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 36960050247 Derīgo izrakteņu ieguve atradnē 9.536 ha platībā Nav piemērots Nr.MA19SI0006 04.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Brūklenāju ceļš" būvniecība 2,21 km garumā Salgales pagasts, Ozolnieku novads Zemgales reģiona, Klīves iecirkņa 610 kvartālapgabala 180; 181; 182; 187; 188; 189. kvartālos. Darbības vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54780050139, tā ir kadastrāli uzmērīta un ietilpst Ozolnieku novadā, Salgales pagastā nekustamajā īpašumā “Silmaču mežs” ar kadastra Nr. 54780050136 sastāvā. Meža ceļa "Brūklenāju ceļš" būvniecība 2,21km garumā Nav piemērots Nr. JE19SI0005 08.02.2019.    
AS"Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Ģērģu ceļš" būvniecība 2,2 km garumā Vidusdaugavas reģiona, Bauskas iecirkņa 505. kvartālapgabala 309; 310; 311. kvartālos. Darbības vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40440040301, tā ir kadastrāli uzmērīta un ietilpst Vecumnieku novadā, Bārbeles pagastā nekustamajā īpašumā “Bārbeles mežs” ar kadastra Nr. 40440010163 sastāvā un nekustamajā īpašumā “Kalni” ar kadastra Nr. 40440040357 sastāvā. Meža ceļa "Ģērģu ceļš" būvniecība 2,2km garumā Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads. Nav piemērots Nr.JE19SI0006

 

08.02.2019.

 

   
Viļakas novada dome Meža parka ierīkošana Viļakas novads, Žiguru pagasts, Žīguri, īpašums "Gobu parks" ar kadastra Nr. 3898 003 0345, zemes vienība ar apzīmējumu 3898 003 0343 Meža parka ierīkošan: koka figūru izvietošana uz zemes un kokos, koka soliņu, šūpoļu, putnu būrīšu izvietošana, pameža izkopšana, teritorijas celiņu tīkla ierīkošana (nūjošanas trese un sajūtu taka), putnu vērošanas torņa ierīkošana,  zaļās klases ierīkošana, teritorijas apgaismojuma ierīkošana. Nav piemērots Nr. RE19SI0002 05.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Pobužu ceļš" būvniecība Talsu novada Valdgales pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Valdgale” (kadastra Nr.8892 007 0013) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8892 004 0009; 8892 005 0071, Raķupes meža iecirkņa 325., 332., 326., 327. un 333.kv. Meža ceļa "Pobužu ceļš" 1,27 km būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0006 08.02.2019.    
SIA "Rīgas ūdens" Metāntenku pārbūves projekts Dzintara iela 60, Rīga Metāntenku pārbūves projekts Nav piemērots Nr.RI19SI0010 11.02.2019.    
Valts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Militārās bāzes inrastruktūras un attīstība Dzintara iela 63, Rīga Militārās bāzes inrastruktūras un attīstība Nav piemērots Nr.RI19SI0011 11.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Mežkaktu ceļš" būvniecība Jelgavas novadā, Svētes un Glūdas pagastā, Zemgales reģiona, Līvbērzes iecirkņa 608 kvartālapgabala 298; 299; 300; 304; 306; 307. kvartālos. Darbības vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54820010800. Tālāk ceļš virzās pa citu īpašnieku zemēm ar kadastra apzīmējumiem 54820020325 un 54820020324 ar šiem īpašniekiem noslēgti servitūtu līgumi. Ceļa beigas plānotas pa meža masīvu ar kadastra apzīmējumu 54520031797 Meža ceļa "Mežkaktu ceļš" būvniecība 1,75km garumā. Nav piemērots Nr. JE19SI0007 12.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Blīgznes ceļš" būvniecība 1.05 km garumā "Valsts mežs 36250080045" (kad.Nr.36250080004, z.v.kad.apz.36250080045), "Valsts mežs 36250060041" (kad.Nr.36250060003, z.v.kad.apz.36250060041), Apes pagasts, Apes novads Meža autoceļa "Blīgznes ceļš" būvniecība 1.05 km garumā Nav piemērots Nr. MA19SI0007 12.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Smetu ceļš" būvniecība 1.80 km garumā „Dambenieku mežs” (kad.Nr.32660090003, z.v.kad.apz.32660100366 un 32660090022), Mazzalves pagasts, Neretas novads Meža autoceļa "Smetu ceļš" būvniecība 1.80 km garumā Nav piemērots Nr. MA19SI0008 12.02.2019.    
SIA „Arhitektūrinženieru kompānija „ARHIS””  Tirdzniecības centra būvniecība Rusova iela 1, Rīga Tirdzniecības centra būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0012 13.02.2019.      
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Plāteres sils" būvniecība  Plāteres sils, Taurupes pag., Ogres nov.  Meža autoceļa "Plāteres sils" būvniecība  Nav piemērots Nr.RI19SI0013 13.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Mežniecības ceļš" būvniecība Tukuma novads Irlavas pagasts Meža autoceļa "Mežniecības ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0007 13.02.2019.    
SIA "PLP" Autostāvvietu būvniecība Bieķensalas iela 24 un Mūkusalas iela 72e, Rīga Autostāvvietu būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0014 14.02.2019    
SIA "Lauris Restaurant Service" Vasaras kafejnīcas novietošana 36.līnija 1202, Jūrmala Vasaras kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0015       
SIA "Balticfloc" Papīra, kartona atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde Ata Kronvalda iela 40/22, Cēsis, Cēsu novads Papīra, kartona atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrādes līnijas uzstādīšana esošā ražotnē Nav piemērots Nr.VA19SI0008 08.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Sīpolu ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62290130038, Skrundas pagasts, Skrundas novads Meža autoceļa "Sīpolu ceļš" būvniecība 1,3 km Nav piemērots Nr. LI19SI0015 18.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Atradnes "Reinieki"izstrāde Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 76620020068,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76620050418, Riebiņu pagasts, Riebiņu  novads. Atradnes  "Reinieki" Izstrāde Nav piemērots DA19SI0001 18.02.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būviecība Sofijas iela 2, Baltezers Dzīvojamās mājas būviecība Nav piemērots Nr.RI19SI0016   20.02.2019.    
SIA "S.O.S. Projekts" Elektrokabeļu pārbūve Kaiju iela , Jūrmala Elektrokabeļu pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0017 20.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Māliņu ceļš" būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84440010097; 84440030134; 84440030153; 84440030123; 84440030126, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads Meža autoceļa "Māliņu ceļš" būvniecība 2,3 km Nav piemērots Nr. LI19SI0018 20.02.2019.    
SIA "Ķeizarsils" Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana, uzstādot pārtikas atkritumu šķirošanas un higienizācijas iekārtu un papildus biogāzes koģenerācijas iekārtu  Nekustamais īpašums „Jaunbajāri” (kadastra apzīmējums: 8031 007 0108), Salaspils novads. Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana, uzstādot pārtikas atkritumu šķirošanas un higienizācijas iekārtu un papildus biogāzes koģenerācijas iekārtu  Nav piemērots Nr.RI19SI0018 20.02.2019.    
AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI" Meža autoceļa „Knipeļu ceļa atzars” būvniecība 1,0 km Saldus novada Pampāļu pagastā nekustamajā īpašumā „Briežu mežs” (kadastra numurs 84760020050) zemes vienībā ar  kadastra apzīmējumu 84760050157, Dienvidkurzemes reģiona, Pampāļu iecirkņa 181., 182., 186., 187. kvartālos Meža autoceļa „Knipeļu ceļa atzars” būvniecība 1,0 km Nav piemērots Nr.LI19SI0013 12.02.2019    
SIA "MADDE" Dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9850 002 0071 001) pārbūve un labiekārtošana naktsmītnes (viesu māja) vajadzībām sezonālai izmantošanai un būves ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0071 011 atjaunošana vēsturiskajā veidolā, nemainot būves apjomu, paredzot to lietot kā saimniecības ēku individuālajam darbam   Ventspils novada Jūrkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Birznieki” (kadastra Nr.9850 002 0071) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0071 Dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9850 002 0071 001) pārbūve un labiekārtošana naktsmītnes (viesu māja) vajadzībām sezonālai izmantošanai un būves ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0071 011 atjaunošana vēsturiskajā veidolā, nemainot būves apjomu, paredzot to lietot kā saimniecības ēku individuālajam darbam   Nav piemērots Nr.VE19SI0008 19.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži Meža autoceļa „Braku ceļš” būvniecība  Saldus novada Kursīšu pagastā nekustamajā īpašumā „Sūbru mežs” (kadastra numurs 84620050020) zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040366, Dienvidkurzemes reģiona,. Zvārdes iecirkņa 219., 220., 221., 222. kvartālos Meža autoceļa „Braku ceļš” būvniecība 1,0km garumā Nav piemērots Nr.LI19SI0017 20.02.2019    
SIA "Vertex projekti" Autostāvvietu būvniecība Starptautiskajā lidosta "Rīga", Mārupe Autostāvvietu būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0019       
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Spriguļu ceļš " būve Jaunpils novada Viesatu pagasta nekustamā īpašuma “Prūšu mežs” (kadastra Nr.9090 001 0039) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9090 001 0039, Kandavas meža iecirkņa 285., 287.kv. Meža autoceļa "Spriguļu ceļš " būve 1,20 km garumā Nav piemērots Nr.VE19SI0009 26.02.2019.    
                 
AS "Latvijas valsts meži" Cilvēku drošības un ugunsbīstamības risku mazināšanas darbi dabas lieguma “Stiklu purvi” ugunsgrēka skartajā teritorijā Ventspils novada Puzes pagastā AS “Latvijas valsts meži” Grīņu meža iecirkņa 145., 146., 147. un 112.kvartālos, zemes vienībā ar kadastra Nr.98600110032 Cilvēku drošības un ugunsbīstamības risku mazināšanas darbi dabas lieguma “Stiklu purvi” ugunsgrēka skartajā teritorijā Nav piemērots Nr.VE19SI0010 26.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Pureņu ceļš" izbūve 1,13 km garumā

Īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr. 5686 001 0153) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0153 un īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr. 5690 008 0052) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 007 0019, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 16., 17. un 35. kvartāls, Sēlpils pagasts un Salas pagasts, Salas novads.

Meža autoceļa „Pureņu ceļš" izbūve 1,13 km garumā Nav piemērots Nr.DA19SI0002 27.02.2019    
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Selderu ceļš” 1,38 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Talsu novada Ģibuļu pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Ģibuļi” (kadastra Nr.8854 001 0041) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88540150034, Vanemas meža iecirkņa 164., 172., 173., 179. un 180.kv. meža ceļa “Selderu ceļš” 1,38 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0011 27.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Smilts, smilts-grants ieguve 5,691 ha platībā atradnē „Upīte - 2” Tukuma novada Sēmes pagasta Engures meža iecirkņa 333. un 334.kv., nekustamā īpašuma “Teitupītes mežs” (kadastra Nr.9078 002 0001) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9078 002 0047 Smilts, smilts-grants ieguve 5,691 ha platībā atradnē „Upīte - 2” Nav piemērots Nr.VE19SI0012 28.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" meža ceļa “Birzmaļu ceļš” 1,381 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Talsu novada Lībagu pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Lībagi” (kadastra Nr.8872 012 0011) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8872 014 0035, Vanemas meža iecirkņa 271., 278. un 279.kv. meža ceļa “Birzmaļu ceļš” 1,381 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0013 28.02.2019.    
SIA "LHW International Corporation" Augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveide Rēzekne, Komunālā iela 11C, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2100 002 0102, Komunālā iela 13, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2100 002 0104

Plānots izveidot ķīmisko reaģentu acetonitrila (etiķskābes nitrils; metilcianīds) un metanola destilācijas jeb pārtvaices rūpnīcu. Gadā plānots attīrīt līdz 3000 t acetonitrila un 1000 t metanola.

Ir piemērots Nr. RE19SI0003 28.02.2019.    
Fiziska persona Malkas šķūņa un notekūdeņu krājrezervuāra būvniecība Brūveļi - 1, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads Malkas šķūņa un notekūdeņu krājrezervuāra būvniecība Nav piemērots Nr.VA19SI0009 21.02.2019.    
A/S "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Lapegļu stigas turpinājums" būvniecība Nekustamais īpašums „Lapegļu mežs” (kadastra Nr. 96680010071; zemes vienības kadastra apzīmējums 96680010071) un nekustamais īpašums „Bērziņi” (kadastra Nr. 96680010120; zemes vienības kadastra apzīmējums 96680010119), Lodes pagasts, Rūjienas novads Meža ceļa "Lapegļu stigas turpinājums" būvniecība 1,4 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0010 26.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Krievu purva ceļš" būvniecība  Ropažu novads  Meža autoceļa "Krievu purva ceļš" būvniecība  Nav piemērots Nr.RI19SI0020 26.02.2019.    
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Dienesta ēkas lit. 001 atjaunošana Zigfrīda Meierovica prospekts 31, Jūrmala Dienesta ēkas lit. 001 atjaunošana Nav piemērots Nr.RI19SI0021 27.02.2019.      
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Ceļš uz Vidusdaugavu" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0179, Mālpils novads un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7456 001 0042, Ķeipenes pagasts, Ogres novads Meža autoceļa "Ceļš uz Vidusdaugavu" būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0022 27.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Pilupītes ceļš” būvniecība 1.39 km garumā un meža autoceļa „Eglītes stiga” būvniecība 1.55 km garumā Valsts mežs 50640010049 (kad.Nr.50640010049, z.v.kad.apz.50640010049), Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa „Pilupītes ceļš” būvniecība 1.39 km garumā un meža autoceļa „Eglītes stiga” būvniecība 1.55 km garumā Nav piemērots Nr.MA19SI0009 27.02.2019.    
SIA "CrossChem" Izmaiņas uzņēmuma esošajā darbībā – ķīmisko vielu pārkraušanas un uzglabāšanas apjoma palielinājums, jaunu ķīmisko vielu pārkraušana un uzglabāšana Nekustamais īpašums „Jaunvīntapi” un „Naftaluka” (Rīgas-Jelgavas šoseja 16.km), Olaines pagasts, Olaines novads Izmaiņas uzņēmuma esošajā darbībā – ķīmisko vielu pārkraušanas un uzglabāšanas apjoma palielinājums, jaunu ķīmisko vielu pārkraušana un uzglabāšana Nav piemērots Nr.RI19SI0023 28.02.2019.    
SIA "IMETALS" Apsaimniekojamo atkritumu veidu un apjoma palielināšanai  Granīta iela 13A, Rīga Apsaimniekojamo atkritumu veidu un apjoma palielināšanai  Nav piemērots Nr.RI19SI0024 28.02.2019.    
SIA „BRL” reģ. Nr. 52103047211 Smilts – grants ieguve. Atradne „Lielie Grantnieki” īpašumā „Lielie Grantnieki” (kadastra Nr. 64680080044), Kazdangas  pagasts, Aizputes novads Smilts – grants ieguve 2,879 ha platībā  Ir piemērots Nr.LI19SI0021 28.02.2019    

AS "Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa "Lozdas ceļš"būvniecība Vārkavas pagasts, Vārkavas novads Meža autoceļa "Lozdas ceļš"būvniecība 1 km garumā Nav piemērots Nr.DA19SI0003 01.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Ezera ceļš" būvniecība Daugmales pagasts, Ķekavas novads Meža autoceļa "Ezera ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0025 04.03.2019.    
SIA "ORAM OT" Aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai Nekustamais īpašums „„Niedras” (kadastra Nr.8076 009 0035), Mārupes pagasts, Mārupes novads Aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai Ir piemērots Nr.RI19SI0026 04.03.2019.    
SIA "DNS processing" Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Uriekstes iela 4A, Rīga Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Nav piemērots Nr.RI19SI0027 04.03.2019.    
VAS "Latvijas dzelzceļš" Vilces jaudas apakštacijas vietas maiņa Mazā Matīsa iela 2A, Rīga Vilces jaudas apakštacijas vietas maiņa Nav piemērots Nr.RI19SI0028 07.03.2019.    
SIA "EFTEN Jelgava" Papildus automašīnu stāvlaukuma un tirdzniecības laukuma būvniecība Rīgas ielā 48 (reģistrācijas Nr.09000270192) un Rīgas ielā 48B Jelgavā (reģistrācijas Nr.09000270296) Papildus automašīnu stāvlaukuma un tirdzniecības laukuma būvniecība Nav piemērots Nr.JE19SI0008 05.03.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Gravas” (kadastra Nr. 66720020073; zemes vienības kadastra apzīmējums 66720020073), Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība dabas parka "Salacas ieleja" dabas parka zonā Nav piemērots Nr.VA19SI0011 04.03.2019.    
A/S "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Niekāru pagrieziens” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts Mežs 94880170035” (kadastra Nr. 94880170035; zemes vienības kadastra apzīmējums 94880170033), Valkas pagasts, Valkas novads Meža autoceļa „Niekāru pagrieziens” būvniecība ~1,4 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0012 07.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Sudalu ceļš" būvniecība 2.036 km garumā. „Valsts mežs 50640130136” (kadastra Nr. 5064 013 0136, zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 013 0136), Lejasciema pagasts, Gulbenes novads Meža autoceļa "Sudalu ceļš" būvniecība 2.036 km garumā. Nav piemērots Nr. MA19SI0011 07.03.2019    
SIA "Galangal" izmaiņas esošā atkritumu apsaimniekošanas darbībā, palielinot atkritumu apstrādes apjomus un pievienojot jaunas atkritumu klases, kas atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai Kandavas novada Cēres pagasta nekustamais īpašums “Priedītes” (kadastra Nr.9044 004 0061) izmaiņas esošā atkritumu apsaimniekošanas darbībā, palielinot atkritumu apstrādes apjomus un pievienojot jaunas atkritumu klases, kas atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai Nav piemērots Nr.VE19SI0014 07.03.2019.    
AS "ENERGOKAPITAL" Industriālā parka ierīkošana Nekustamais īpašums Jaunceltnes iela 15 (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 001 0377) un Jaunceltnes iela 15A (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 001 03447), Aizkraukle, Aizkraukles novads Industriālā parka teritorijā atradīsies ražošanas ēka, kurā plānots ierīkot transportlīdzekļu un iekārtu detaļu komplektācijas cehu, katlu māju un administratīvo ēku.  Nav piemērots Nr. MA19SI0010 08.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Derīgo izrakteņu atradnes "Lapsuklns"ierīkikošana. Nekustamais īpašums „Valsts mežs ar kadastra Nr. 44800070159”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  44800070113, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes  novads, Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirkņa 308. kvartālapgabala 192. kvartāls Derīgo irakteņu atradnes 'Lapsuklalns"ierīkošana Nav piemērots DA19SI0004 11.03.2019.    
SIA "MB Stils" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales posms no 10. līdz 12. līnijai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0029 12.03.2019.    
Fiziska persona dzīvojamās mājas pārbūve Mērsraga novada Mērsraga ciema nekustamajā īpašumā Bākas iela 44 (kadastra Nr.8878 003 0250) dzīvojamās mājas pārbūve Nav piemērots Nr.VE19SI0015 12.03.2019.    
SIA "Kuršu klēts" Divdimensiju seismiskā izpēte un jauna ogļūdeņražu izpētes urbuma ierīkošana, ģeofizikas darbi, iegūto iežu un fluīdu paraugu izpēte Nekustamais īpašums „Vaidelotes” (kadastra apzīmējums 64840140105), Rucavas pagasts, Rucavas novads Tiks izbūvēts tehnoloģiskais laukums, pievedceļš, ierīkots izpētes urbums, ūdens apgādes urbums, izvietota seismiskā bāzes stacija Nav piemērots Nr. LI19SI0020 28.02.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Derīgo izrakteņu atradnes "Lapsuklns" ierīkišana              
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Pakalnu ceļš” būvniecība

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62920080101, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads. Alsungas meža iecirkņa 122., 123., 117., 118. un 112. kvartāls.

Meža autoceļa „Pakalnu ceļš” būvniecība 2,6 km Nav piemērots Nr. LI19SI0022 13.03.2019.    
A/S "Latvijas valsts meži" Meža ceļa "Mežēku ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Mežēku masīvs” (kadastra Nr. 42680020045; zemes vienības kadastra apzīmējums 42680040022) un „Jukumi” (kadastra Nr. 42680040010; zemes vienības kadastra apzīmējums 42680040010), Nītaures pagasts, Amatas novads Meža ceļa "Mežēku ceļš" būvniecība ~1,2 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0013 11.03.2019.    
A/S "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Medņu riesta ceļš" būvniecība Valsts mežs 94520020050, Ērģemes pagasts, Valkas novads, zemes vienības kad.apz.9452 002 0022 Meža autoceļa "Medņu riesta ceļš" būvniecība ~1,64 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0014 13.03.2019.    
SIA "Ventamonjaks" Jaunas kompresora stacijas būvniecība Ventspils pilsētas nekustamajā īpašumā Dzintaru iela 66, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 2700 029 0134 Jaunas kompresora stacijas būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0016 13.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Lejaskaktiešu ceļš" būvniecība 1.40 km garumā „Ķiršu purva meži” (kadastra Nr. 3250 007 0008, zemes vienības kadastra apzīmējumu 3250 007 0088), Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads Meža autoceļa "Lejaskaktiešu ceļš" būvniecība 1.40 km garumā Nav piemērots Nr. MA19SI0012 14.03.2019.    
SIA „Latvijas Energoceltnieks" LMT publiskās elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas „Valgums” būvniecība, zemes lietošanas kategorijas maiņa 500 m2 Engures novada Smārdes pagasta nekustamā īpašuma “Valgumi” (kadastra Nr.9082 006 0024) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9082 005 0027 LMT publiskās elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas „Valgums” būvniecība, zemes lietošanas kategorijas maiņa 500 m2 Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VE19SI0017 15.03.2019.    
SIA "Melnsilkrasts" atpūtas mājas būvniecība Rojas novada Melnsila ciema nekustamajā īpašumā “Melnsila stāvlaukums” (kadastra Nr.8882 002 0127) atpūtas mājas būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0018 15.03.2019.    
SIA "Zaļā dārzniecība" Izmaiņas uzņēmuma esošajā piesārņojošā darbībā - biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana Nekustamais īpašums „Imakas A” (kadastra apzīmējums 8076 011 0711), Jaunmārupe, Mārupes novads Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta paplašināšana Nav piemērots Nr.RI19SI0030 18.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Caunu ceļš" būvniecība 1,76 km garumā. Meža autoceļa “Caunu ceļš” būvniecība paredzēta Ozolnieku novadā, Salgales pagastā. Objekts atrodas AS “Latvijas valsts meži”, Zemgales reģiona, Klīves iecirkņa 610 kvartālapgabala 79; 95; 96; 97. kvartālos. Darbības vieta atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54780010122, tā ir kadastrāli uzmērīta un ietilpst nekustamajā īpašumā “Lāčpurva mežs” ar kadastra Nr. 54780010006 sastāvā Meža autoceļa "Caunu ceļš" būvniecība 1,76 km garumā. Nav piemērots Nr.JE19SI0009 19.03.2019.    
Engures novada domes Lapmežciema pagasta pārvalde Gājēju laipas atjaunošana „Kupskalna parks” teritorijā Engures novada Lapmežciema pagasta Bigauņciema nekustamā īpašuma “ Kupskalna parks” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9066 006 0535, 9066 006 0590 Gājēju laipas atjaunošana „Kupskalna parks” teritorijā, Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā, daļēji atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0019 20.03.2019.    
AS „Latvijas valsts meži" meža ceļa “Velkumpļavu ceļš” 1,25 km garumā būvniecība Rojas novada Rojas pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Rude” (kadastra Nr. 8882 004 0150) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 005 0113, Zilokalnu iecirkņa 298.; 299., 334.kv. meža ceļa “Velkumpļavu ceļš” 1,25 km garumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0020 21.03.2019.    
SIA "Dārzu 35" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals starp 7. līniju un Vienības prospektu, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0031 21.03.2019.    
SIA "VVV Architecture" Lielveikala pārbūve Andreja Saharova iela 20A, Rīga Lielveikala pārbūve pārbūve palielinot apbūves laukumu no 9723 m2 uz 11957 m2. Kā arī ir plānots samazināt autostāvvietu skaitu no 749 uz 562 vietām.  Nav piemērots Nr.RI19SI0032 21.03.2019.    
SIA "JSVS" un SIA "Restom" Pludmales kafejnīcu novietošana Pludmales nogabals starp Tirgoņu un Teātra ielu, Jūrmala Pludmales kafejnīcu novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0033 21.03.2019.    
SIA "Restom" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals Vaivaru virzienā no Kapteiņa Zolta ielas (kadastra apzīmējums 1300 019 0101), Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0034 21.03.2019.    
SIA "SALRO" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no Slokas ielas līdz Ceriņu ielai (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 010 0101), Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0035 21.03.2019.    
Rīgas rajona Salas pagasta zemnieku saimniecība „MEŽROZĪTESˮ Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no Parka ielas līdz Baznīcas ielai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0036 21.03.2019.    
SIA "Restom" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no Drustu ielas līdz Bērzaunes ielai, Jūrmala  Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0037 21.03.2019.     
SIA "Vidzemes Kartupelis" Nobarojamo liellopu kompleksa būvniecība Nekustamais īpašums „Guntas” (kadastra Nr. 42640030293; zemes vienības kadastra apzīmējums 42640030274; adrese: „Kārļi”), Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads. Nobarojamo liellopu kompleksa būvniecība. Ietilpība 1000 liellopiem. Nav piemērots Nr.VA19SI0015 19.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Paeglīšu ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Valsts mežs 94520130041” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9452 013 0041), „Kapusti” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9452 013 0010), „Lejaskukri” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9452 013 0014), Ērģemes pagasts, Valkas novads Meža autoceļa "Paeglīšu ceļš" būvniecība 2,74 km garumā. Nav piemērots Nr.VA19SI0016 20.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Smilts un smilts-grants ieguve atradnē „Meža Dūkas” Nekustamais īpašums "Ķelderu mežs", kadasta Nr.42740010030, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads kad.apz.42740010030 Smilts un smilts-grants ieguve atradnē „Meža Dūkas” (10,05 ha) Nav piemērots   Nr.VA19SI0017 20.03.2019.    
AS "Latvenergo" Vēja elektrostaciju būvniecība

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64820030019; 64820030040; 64820040048, Priekules pagasts, Priekules novads.

Trīs vēja elektrostaciju būvniecība ar kopējo jaudu līdz 12 MW Ir piemērots Nr. LI19SI0025 22.03.2019.    
AS "Latvenergo" Vēja elektrostaciju būvniecība

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64820060178, 64980040098, 64980040066, Priekules un Virgas pagasti, Priekules novads.

Trīs vēja elektrostaciju būvniecība ar kopējo jaudu līdz 12 MW Ir piemērots Nr. LI19SI0026 22.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Spalubirzes ceļš” būvniecība

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 62290150104, 62290140036, 62290140002, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Ventas meža iecirkņa 449., 450., 451., 452. un 453. kvartāls

Meža autoceļa „Spalubirzes ceļš” būvniecība 2,8 km Nav piemērots Nr. LI19SI0029 22.03.2019.    
SIA "BBH Investments" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, Jūrmala Pludmlaes kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0038 22.03.2019.    
SIA "SSM Grupa" un Fiziska persona Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no 8. līnijas līdz 10. līnijai, Jūrmala Pludmlaes kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0039 22.03.2019.    
SIA "Horeca EMSI Group" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no 8.līnijas līdz Vienības prospektam, Jūrmala  Pludmlaes kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0040 22.03.2019.    
SIA "CCT" Naftas bāzes pārbūve Spaļu iela 12, Daugavpils Naftas bāzes pārbūve, esošās darbības palašināšana Nav piemēots DA19SI0006 22.03.2019.    
SIA  „Kurzemes minerālmateriāli” reģ. Nr.48503018954 Autotrases būvniecība   Saldus novada Saldus pagastā  nekustamajā īpašumā „Dāvji” (kadastra numurs 84860020595) zemes vienības kadastra apzīmējums  8486 002 0585   Paredzēta Trases būvniecība, ko paredzēts izmantot rallijkrosa, autokrosa un autosprinta sacensību rīkošanai, kā arī treniņbraucieniem. Plānotais rallijkrosa apļa garums būs 1230 metri, bet autokrosa 950 metri Nav piemērots Nr. LI19SI0019 27.02.2019    
SIA "EURO DECORS" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no P.Stradiņa ielas līdz 15.līnijai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0041 27.02.2019.    
SIA "BRL" Smilts-grants iguve 2, 879 ha platībā Smilts-grants atradnei ”Lielie Grantnieki”, kas izvietota nekustamajā īpašumā “Lielie Grantnieki” (kadastra Nr.6468 008 0044) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 008 0016) Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, tuvumā esošo atradņu ieguves platībām, derīgo izrakteņu krājumiem un ieguvi.  Smilts-grants iguve 2, 879 ha platībā Ir piemērots Nr.LI19SI0021 28.02.2019    
SIA "NetOil" Pludmales kafejnīcas novietošana Pludmales nogabals no 17. līnijas līdz P.Stradiņa ielai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana Nav piemērots Nr.RI19SI0042 29.02.2019    
AS 'Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Timšānu ceļš" būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44880040036; 44880040181; 44880040240, Sventes pagasts, Daugavpils  novads Meža autoceļa "Timšānu ceļš" būvniecība Nav piemērots DA19SI0008 29.03.2019.    
SIA "Skultes kokosta" Metāla angāra demontāža un noliktavas būvniecība Nekustamais īpašums "Skultes osta 1", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads Metāla angāra demontāža un noliktavas būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0043 01.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Sperjānu ceļš" būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 56350010051, 56350010032 un 56860060031, Viesītes pagasts, Viesītes novads un Salas pagasts, Salas novads Meža autoceļa "Sperjānu ceļš" būvniecība Nav piemērots DA19SI0009 01.04.2019.    

SIA "Terase 13" un

SIA "Cafe 13"

Pludmales kafejnīcu novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no  1. līnijas - 4.līnijai, Jūrmala Pludmales kafejnīcu novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0044 01.04.2019.    
SIA "QUO VADIS" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Glūdas ielas līdz Murdu ielai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0045 02.04.2019.    
Fiziska persona Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no 1. līnijas Krišjāņa Barona ielas virzienā, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0046 03.04.2019.    
SIA "Cafe 13" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Āraišu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0047 03.04.2019.    
SIA "Binders"

Smilts ieguve atradnē „Lilaste II”

Nekustamais īpašums „Poligona mežs” (kadastra Nr.8092 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0087), Sējas novads

Plānota smilts ieguve 21,24 ha platībā. Nav piemērots Nr.RI19SI0048 03.04.2019.    
Fiziska persona Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Mālpils ielas Rūjienas ielas virzienā, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0049 03.04.2019.    
SIA „Baltijas Industriālais Parks (BIP)” Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu būvniecība, ēku nojaukšana Rēzeknes iela 5 A, Rīga Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu būvniecība, ēku nojaukšana Nav piemērots Nr.RI19SI0050 04.04.2019.    
SIA "Cafe 13" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Rūjienas ielas Mālpils ielas virzienā, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0051 04.04.2019.    
Jūrmalas pilsētas dome Bērnu rotaļu ierīču uzstādīšana Pludmales nogabals Mellužos – Rožu ielas galā, pludmales nogabals Dubultos – Baznīcas ielas galā, pludmales nogabals Bulduros – 13.līnijas galā, izeja uz pludmali Majoros – Kaiju ielas galā, Jūrmala  Bērnu rotaļu ierīču uzstādīšana Nav piemērots Nr.RI19SI0052 05.04.2019.    
SIA "MEŽOLE" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Rožu ielas Zaru ielas virzienā, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0053 10.04.2019.    
SIA "TOPS 2000" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Vārpu ielas līdz Dzimtenes ielai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0054 10.04.2019.    
SIA "SSM Grupa" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no Gončarova ielas Parka ielas virzienā, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0055 10.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Komesrasnata ceļa "Rogu ceļš" būvniecība

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920080099, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. Krīvukalna meža iecirkņa 419., 422., 423. un 425. kvartāls.

 

Paredzētās darbības ietvaros tiks uzbūvēts meža autoceļš 2,5 km garumā ar ceļa klātnes platumu 4,5 m.  Nav piemērots Nr.LI19SI0023 13.03.2019    
SIA LSEZ „Liepaja Bulk Terminal Ltd” reģ.Nr.52103019951 Liepājas Brīvostas akvatorijas padziļināšana pie piestātnes Nr.51 Liepāja, Brīvosta (kadastra apzīmējums 1700 010 0029), sadalošais mols  (kadastra apzīmējums 1700 010 0029 005 Liepājas Brīvostas akvatorijas padziļināšana pie piestātnes Nr.51, kuras ietvaros plānoti gultnes padziļināšanas  darbi, sadalošā mola zemūdens nogāzes nostiprināšana, navigācijas zīmes pārcelšana Nav piemērots Nr.LI19SI0024 13.03.2019    
Fiziska persona

Atpūtas bāzes un kempinga ierīkošana

 

Īpašuma „Krūmiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6044 007 0044, Krivina, Andzeļu pagasts, Dagdas novads.

Atpūtas bāzes un kempinga ierīkošana (t.i. 8 kempinga moduļu māju, āra terases izbūve, kemperu stāvlaukuma un volejbola laukuma ierīkošana, 2 peldošo laipu un saunas uz pontoniem uzstādīšana, piebraucamo ceļa posmu un esošās dzīvojamās mājas piebūves izbūve, esošā piebraucamā ceļa posma atjaunošana, telšu vietu ierīkošana). Nav piemērots Nr.DA19SI0005 20.03.2019.    
AS "Latvenergo" Vēja elektrostaciju būvniecība Aizputes novads Lažas pagasts  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem : 64720070491; 64720070214; 64720070218  Trīs vēja elektrostaciju būvniecība ar kopējo jaudu līdz 12 MW Ir piemērots Nr.LI19SI0028 22.03.2019    
AS "Latvenergo" Vēja elektrostaciju būvniecība Alsungas novads nekustamais īpašums „Ezernieki” (kadastra Nr. 62420090058) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6242004 0183  Trīs vēja elektrostaciju būvniecība ar kopējo jaudu līdz 12 MW Ir piemērots Nr.LI19SI0027 22.03.2019    
AS  „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Līksnas masīva ceļš" izbūve 1,76 km garumā

Īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr.4468 001 0130) zemes vienībA ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0130, Dienvidlatgales mežsaimniecības Nīcgales meža iecirkņa 162., 163., 164., 165., 178. un 179. kvartāls, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Meža autoceļa „Līksnas masīva ceļš" izbūve 1,76 km garumā Nav piemērots Nr.DA19SI0007 27.03.2019.    
AS  „Latvijas valsts meži" meža autoceļa “Unguru ceļš” 5,00 km garumā būvniecība Tukuma novada Pūres pagasta nekustamā īpašuma “Sermuļu mežs” (kadastra Nr. 9074 008 0201) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9074 008 0201, 9074 008 0203, Kandavas iecirkņa 28.; 29.; 32.; 33.; 34.; 35.; 36.; 38.; 40.kv. meža autoceļa “Unguru ceļš” 5,00 km garumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0021 28.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pieminekļa ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums "Valsts mežs 94760040031" Plāņu pagasts Strenču novads Meža autoceļa "Pieminekļa ceļš" būvniecība (2,21 km) Nav piemērots Nr.VA19SI0018 22.03.2019.    
SIA "OzolRasa" Viesu mājas "Cipuļi" būvniecība "Cipuļi" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7096 001 0047), Vestienas pagasts, Madonas novads Viesu mājas "Cipuļi" būvniecība Nav piemērots Nr. MA19SI0014 25.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Bebrupes ceļš” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts Mežs 94880130015” (kadastra Nr. 94880130015; zemes vienības kadastra apzīmējums 94880130015), Valkas pagasts, Valkas novads Meža autoceļa „Bebrupes ceļš” būvniecība 1,48 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0019 25.03.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Vējoņi” (kadastra Nr. 42820070179; zemes vienības kadastra apzīmējums 42820070153), Straupes pagasts, Pārgaujas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Apbūves laukums - 73 m2. Nav piemērots Nr.VA19SI0020 26.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pelēkais ceļš" būvniecība

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62290080043, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Ventas meža iecirkņa 357., 358., 359. un 360. kvartāls.

Meža autoceļa "Pelēkais ceļš" būvniecība 2,3 km Nav piemērots Nr. LI19SI0031 28.03.2019.    
SIA „BĒRTNE"
Kūdras ieguve 27,391 ha platībā atradnes „Borovkas purvs” 2018. gada papildizpētes laukumā (kūdras fonda Nr. 3645).
Īpašuma „Dzērvenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5646 008 0009, Atašienas pagasts, Krustpils novads.
Kūdras ieguve 27,391 ha platībā atradnes „Borovkas purvs” 2018. gada papildizpētes laukumā (kūdras fonda Nr. 3645).
Nav piemērots Nr. DA19SI0010 02.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Žūrenes ceļš” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs Ķīvītes” (kadastra Nr. 9496 003 0045; zemes vienību kadastra apzīmējumi 9496 004 0042; 9496 007 0045; 9496 006 0136), Zvārtavas pagasts, Valkas novads   Meža autoceļa „Žūrenes ceļš” būvniecība 1,57 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0021 01.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Sviestakroga ceļš 2.posms" būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs Ķīvītes” zemes vienības kadastra apzīmējums 9496 007 0045 Zvārtavas pagasts Valkas novads Meža autoceļa "Sviestakroga ceļš 2.posms" būvniecība Nav piemērots Nr.VA19SI0022 03.04.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Dzeņi” (kadastra Nr. 42740110021; zemes vienības kadastra apzīmējums 42740110021), Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. Dzīvojamās mājas būvniecība Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VA19SI0023 05.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Alainīte" pārbūve Nekustamais īpašums "Kaives mežs" 42580070069 Kaives pagasts Vecpiebalgas novads Meža meliorācijas sistēmas "Alainīte" pārbūve 639 ha Nav piemērots Nr.VA19SI0024 05.04.2019.    
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde” koka platformas ar soliņu un vides objekta Latvijas kontūras formā uzstādīšana Ventspils, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 27000 009 0017 koka platformas ar soliņu un vides objekta Latvijas kontūras formā uzstādīšana Nav piemērots Nr.VE19SI0022 05.04.2019.    
AS „Latvijas valsts meži” meža ceļa “Bērzragu ceļš” būvniecība Ventspils novada Usmas pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Usma” (kadastra Nr.9874 001 0062) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9874 006 0166, Usmas meža iecirkņa 22. un 23.kv. meža ceļa “Bērzragu ceļš” 1,458 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0023 05.04.2019.    
SIA „PH VIKKOND"

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšana, šķirošana un īslaicīga uzglabāšana.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44600040281, Kalkūnes iela 25C, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšana, šķirošana un īslaicīga uzglabāšana.

Nav piemērots Nr.DA19SI0011 09.04.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa Engures novada Lapmežciema pagasta Lapmežciema nekustamā īpašuma „Mazmurkšķi” (kadastra Nr. 9066 004 0854) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9066 004 0611 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa. Darbības vieta atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālajā un ainavu aizsardzības zonās. Nav piemērots Nr.VE19SI0024 08.04.2019.    
Nīcas novada dome

Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā

Nekustamais īpašums „Jūraskāpas” (kadastra apzīmējums 64780080368), Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā

Nav piemērots Nr.LI19SI0034 08.04.2019.    
SIA "MERČI" Divu dīķu rakšana, ar katra dīķa platību līdz 1,2 ha  un 2 m dziļumu. Izstrādes kubatūra (katram) līdz 19990 m3 Nekustamie īpašumi “Gulbji” (kad. Nr. 40500070204)  un „Lauriņi” (kad. Nr. 40500070005), Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā Divu dīķu rakšana, ar katra dīķa platību līdz 1,2 ha  un 2 m dziļumu. Izstrādes kubatūra (katram) līdz 19990 m3 Nav piemērots Nr.JE19SI0010 10.04.2019.    
SIA "Melnsilkrasts" vasaras kafejnīcas jaunbūve Rojas novads Melnsila ciems nekustamais īpašums “Kalmes” (kadastra Nr.8882 002 0008) Darbības vietā plānots paplašināt esošo kafejnīcu, izbūvējot piebūvi ar apbūves laukumu ~103,5 m2 krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0025 10.04.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Tallinas iela 16, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0056 10.04.2019.    
AS „Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Lāču druvas ceļš" būvniecība Nekustamie īpašumi „Mežāres” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 42580070010 un 42580070085), „Vēres” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42580070030), „Vecmežāres” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 42580070088 un 42580070090), Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads Meža autoceļa "Lāču druvas ceļš" būvniecība 1,04 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0025 11.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Veczeltiņu  ceļš” būvniecībai

i Kuldīgas novada Vārmes pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Vārme” (kadastra Nr. 62960010046) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6296 002 0049, Ventas iecirkņa 160., 167., 168. un 177. kv.

Komersanta ceļa „Veczeltiņu  ceļš” būvniecība 1,6 km garumā Nav piemērots Nr.LI19SI0030 28.03.2019.    
AS "Latvijas valsts meži"

Komersanta ceļa „Ormaņa ceļš” būvniecībai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6229 009 0015 Skrundas  pagastā, Skrundas novadā

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6229 009 0015 Skrundas  pagastā, Skrundas  novadā. „Ormaņa ceļš” būvniecība 1,9 km garumā Nav piemērots Nr.LI19SI0032 05.04.2019.    
SIA METPA" Atklāta derīgo izrakteņu ieguve virs gruntsūdens līmeņa smilts – grants un smilts atradnes „Briņķi” iecirknī „Briņķu karjeri” 66,56 tūkst. mplatībā.

Nekustamais  īpašums „Rijkalni”  (kadastra numurs 62680050026) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6268 005 0026 un nekustamais īpašums „Dižvormsāti” (kadastra Nr. 62680010157) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6268 005 0062, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.

 

Atklāta derīgo izrakteņu ieguve virs gruntsūdens līmeņa smilts – grants un smilts atradnes „Briņķi” iecirknī „Briņķu karjeri” 66,56 tūkst. mplatībā.

Nav piemērots Nr.LI19SI0033 08.04.2019.    
SIA "ICS PROPERTY"

Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve

Meldru iela 8, Liepāja, kadastra Nr. 17700 022 0159 

Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve

Nav piemērots Nr.LI19SI0035 10.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļs "Melnā grāvja ceļš" Daugavpils novads,  Nīcgales pagasts un  Vārkavas novads,  Rožkalnu pagasts (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76640020136; 76640020137; 44760010003) Meža autoceļs "Melnā grāvja ceļš" Nav piemērots DA19SI0012 10.04.2019.    
SIA "Grepermuiža" Smilts un aleirīta ieguve  Atradne "Jaunbērzāji", Ķekavas novads Smilts un aleirīta ieguve Nav piemērots Nr.RI19SI0057 11.04.2019.    
SIA 'Potential SPV 2" Noliktavas un biroja ēkas būvniecība Dzelzavas iela, Rīga Noliktavas un biroja ēkas būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0058 11.04.2019.    
 AS "Latvijas valsts meži" "Briežu ceļš" pārbūve "Briežu ceļš", Baldones novads "Briežu ceļš" pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0059 12.04.2019.    
Jūrmalas sporta servisa centrs Sporta laukumu izveidošana pludmalē Pludmales nogabals no Emelīnas līdz Vanagu ielai, Jūrmala Sporta laukumu izveidošana pludmalē Nav piemērots Nr.RI19SI0060 16.04.2019.    
AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Borovkas taka” izbūve 0,57 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6068 003 2315, Dienvidlatgales mežsaimniecības Krāslavas meža iecirkņa 278. kvartāla 18., 19., 23., 28. un 32. nogabals, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads.

Meža autoceļa „Borovkas taka” izbūve 0,57 km garumā.

Nav piemērots Nr.DA19SI0013 16.04.2019.    
SIA "Ventamonjaks" tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) pārbūve SIA ”Ventamonjaks” amonjaka pārkraušanas terminālī Ventspils,  Dzintaru iela tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) pārbūve SIA ”Ventamonjaks” amonjaka pārkraušanas terminālī krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0026 17.04.2019.    
Biedrība "Moirunams" objekta “Lāčupītes labsajūtas dārzs” veidošana Engures novads Engures pagasts zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90500090426, 525. kvartāls Darbības vieta atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Plānots izveidot 100 uzrakstus un norādes, norobežojošas barjeras, dēļu seguma takas un 2 tiltiņus pār Lāčupīti, atpūtas un ugunskura vietu, tualeti, bērnu rotaļu laukumu, 3 kāpnes, 13 solus, 12 kokā grieztus tēlus, virvju taku un informācijas stendu. Nav piemērots Nr.VE19SI0027 18.04.2019.    
SIA "IxCom" Datu kabeļa izbūve Ūdensgūtne "Zaķumuiža", Garkalnes novads Datu kabeļa izbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0061 18.04.2019.    
FIZISKA PERSONA Smilts-grants, smilts un smilšmāla ieguve atradnē „Celmiņi” Ludzas novads, Pildas pagasts, nekustamais īpašums „Celmiņi” ar kadastra numuru 6886 006 0010, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6886 006 0010 Smilts-grants, smilts, smilšmāla ieguve paredzēta 9,775 ha platībā virs un zem pazemes ūdens līmeņa bez mākslīgas gruntsūdens pazemināšanas Nav piemērots Nr. RE19SI0004 23.04.2019.    
SIA "CEĻI UN TILTI" Smilts ieguve atradnē „Kozeļņiki-2” Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, nekustamais īpašums „Kozeļniki” ar kadastra numuru 7868 003 0213, zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 003 0213 Smilts ieguve atradnē „Kozeļņiki-2” 8,867 ha platībā virs un zem pazemes ūdens līmeņa Nav piemērots Nr. RE19SI0005 23.04.2019.    
SIA "Nature Foods" Rūpnieciskās teritorijas ierīkošana 3,5 ha platībā. Augu valsts produktu ražošana un iepakošana.  Prohorova iela 13, Jelgava. Zemes vienības kadastra apzīmējums 09000150235.
Rūpnieciska augu izcelsmes produktu iepakošana ar ražošanas jaudu virs 10000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un rūpnieciskās teritorijas ierīkošana 3,5 ha platībā.
 
Nav piemērots Nr.JE19SI0011 23.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Apaļi-2" (966 ha) parbūve „Briežāres meži” (kadastra Nr. 32580010002, zemes vienības kadastra apzīmējums 32580010021), Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, „Bebru meži” (kadastra Nr. 32460080107, zemes vienības kadastra apzīmējums 32460080107), Bebru pagasts, Kokneses novads Meža meliorācijas sistēmas "Apaļi-2" (966 ha) parbūve Nav piemērots Nr.MA19SI0017 24.04.2019.    
SIA "Rīgas ūdens" Ūdensapgādes un kanalziačijas tīklu paplašināšana  Berģi, Rīga  Ūdensapgādes un kanalziačijas tīklu paplašināšana  Nav piemērots Nr.RI19SI0062 24.04.2019.    
SIA "Davos"  smilts ieguve atradnē "Kinnas" zemes vienības kadastra apzīmējums 80700120031, Ķekavas nov.  smilts ieguve atradnē "Kinnas" Nav piemērots Nr.RI19SI0063 25.04.2019.    
AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Ķīlānu ceļš” izbūve 1,4 km garumā.

Īpašuma „Valsts mežs” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5690 008 0052, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 50., 51. un 52. kvartāls, Sēlpils pagasts, Salas novads.

Meža autoceļa „Ķīlānu ceļš” izbūve 1,4 km garumā.

Nav piemērots Nr.DA19SI0014 29.04.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Bangu iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads Dzīvojamās mājas pārbūve, piebūvējot piebūvi ~30 m2 platībā. Nav piemērots Nr.VA19SI0026 29.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Jauna ceļa būvniecība Bauskas novadā, Dāviņu un Codes pagastos, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 40560010005, 40520030018. AS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas reģiona, Bauskas iecirkņa 509. kvartālapgabala 83. 84. 90. 91.  kvartālos. Meža autoceļa "Rūju ceļš" būvniecība 1,3km garumā Nav piemērots Nr.JE19SI0012 29.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa  "Smerdūklis 2" pārbūve  Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.  Meža ceļa  "Smerdūklis 2" pārbūve  Nav piemērots Nr.RI19SI0064 29.04.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Nekustamais īpašums „Mežmalas” (kadastra Nr. 42620020054; zemes vienības kadastra apzīmējums 42620020052), Līgatnes pagasts, Līgatnes novads. Dzīvojamās mājas būvniecība (apbūves laukums - 126,8 m2) Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VA19SI0027 02.05.2019.    
SIA "Ikšķiles olis" Dolomrta ieguve atradnē "Dzelmes" Nekustamais īpašums ,,Karjers ,,Dzelmes"" (kadastra Nr.7448 005 0112), Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads.  Dolomrta ieguve atradnē "Dzelmes" Nav piemērots Nr.RI19SI0065 02.05.2019.    
SIA "ELEKTRIĶIS" 20 kV GVL N258 pārbūve

- 20 kV GVL N258 pārbūvei Nīcas novada Nīcas  pagastā  (kadastra Nr.64780190244; 64780190058; 64780190210; 64780190150; 64780190038; 64780190049; 64780190295; 64780190044; 64780190298; 64780190047; 64780190003; 64780190048; 64780190059; 64780190216; 64780190066; 64780190064; 64780190065; 64780190164; 64780190199; 64780190071; 64780190292; 64780190074; 64780190075; 64780190076; 64780190167; 64780190083; 64780190079; 64780190009; 64780190283; 64780190029; 64780190026; 64780190300).  

20 kV GVL N258 pārbūve Nav piemērots Nr.LI19SI0036 24.04.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa „Poriņu ceļš” būvniecība

Nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Kurmāle” kadastra Nr. 62600070107, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6260 006 0124, Kurmāles pagastā, nekustamajā  īpašumā „Valsts mežs Pelči” kadastra  Nr. 62740020172 zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6274 002 0172, Pelču pagastā  Kuldīgas novadā. 

 

Komersanta ceļa „Poriņu ceļš” būvniecība 1,36 km garumā Nav piemērots Nr. LI19SI0037 29.04.2019.    
SIA "Polyroad" Meža autoceļa „Meža ceļš 73-78 11C51” būvniecība aptuveni 1,37 km garumā Meža pētīšanas stacija (kad.Nr.70620110339, z.v.kad.apz.70620040024), Kalsnavas pagasts, Madonas novads Meža autoceļa „Meža ceļš 73-78 11C51” būvniecība aptuveni 1,37 km garumā Nav piemērots Nr. MA19SI0018 29.04.2019.    
SIA "Jaunie ceļi" Smilts-grants un smilts ieguve 7,012 ha platībā atradnē ”Burtnieki” Talsu novada Lībagu pagasta nekustamā īpašuma “Burtnieki” (kadastra Nr.8872 016 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88720160008, meža 1.kvartāla 1., 4. un 7.nogabalā Smilts-grants un smilts ieguve 7,012 ha platībā atradnē ”Burtnieki” Nav piemērots Nr.VE19SI0028 30.04.2019.    
Fiziska persona Paviljona ar terasi būvniecība Rojas novada Žocenes ciema nekustamajā īpašumā “Saktas” (kadastra Nr.8882 006 0126) Paviljona ar terasi būvniecība. Darbības vietas apgrūtinājums ir Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Nav piemērots Nr.VE19SI0029 03.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" ''Vecainītes ceļš" būvniecība Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads  ''Vecainītes ceļš" būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0066 03.05.2019.    
Jūmalas pilsētas dome Jūras konteineru uzstādīšana Glābšanas dienesta vajadzībām Kļavu un Mālpils ielas galā, Jūrmala Jūras konteineru uzstādīšana Glābšanas dienesta vajadzībām Nav piemērots Nr.RI19SI0067 08.05.2019.    
SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”  Cepumu un vafeļu ražotnes būvniecība Laimas iela 6, Birznieki, Ādažu novads  Cepumu un vafeļu ražotnes būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0068 08.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Smilts ieguve smilts atradnē ,,Varapuikas". Smilts atradne ,,Varapuikas", Inčukalna novada Inčukalna pagasta, zemes ipašuma ,,Krustkalnu meža masrvs", zemes vienība ar kadastra apz-ējums 8064 005 0124, AS ,,Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes reģiona Ropažu meža iecirkņa 408. kvartālu apgabala 406. un 416. kvartalos. Smilts ieguve smilts atradnē ,,Varapuikas". Nav piemērots Nr.RI19SI0069 08.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Spārnu masīvs"pārbūve

Dobeles novada Zebrenes pagastā (nek. īp. kad. apz. 46980020048), Annenieku pagastā (46420060174) Naudītes pagastā (46800010116, 46800010117).

Auces novada, Īles pagastā (nek īp. kad. apz 46640030079, 46640030040).
Meža meliorācijas sistēmas "Spārnu masīvs" pārbūve 527 ha platībā Nav piemērots Nr.JE19SI0013 09.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Ērgļpurva ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Ērgļu purvs” (kadastra Nr. 66680010297; zemes vienības kadastra apzīmējums 66680010297), Pāles pagasts, Limbažu novads Meža autoceļa "Ērgļpurva ceļš" būvniecība ~7 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0028 09.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Jaunpilkas ceļš” būvniecība Nekustamais īpašums „Pilkas mežs” (kadastra Nr. 66680010253; zemes vienības kadastra apzīmējums 66680010253), Pāles pagasts, Limbažu novads Meža autoceļa „Jaunpilkas ceļš” būvniecība 1,19 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0029 09.05.2019.    
SIA "Karjers serviss" Smilts-grants un smilts ieguve 3,639 ha platībā atradnē ”Kažoki - 2” Tukuma novada Slampes pagasta nekustamā īpašuma “Kažoki” (kadastra Nr.9080 008 0038) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9080 008 0058 Smilts-grants un smilts ieguve 3,639 ha platībā atradnē ”Kažoki - 2” Nav piemērots Nr.VE19SI0030 10.05.2019.    
SIA "Alberta projekts" un SIA "Lidl Latvija" Tirdzniecības centra būvniecība Talsu šoseja 40, Jūrmala. Tirdzniecības centra būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0070 10.05.2019.    
Fiziska persona Šķūņa pārbūve Nekustamais īpašums „Vilnīši” (kadastra Nr. 66720130008; zemes vienības kadastra apzīmējums 66720130008), Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads Šķūņa pārbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjsolā, nemainot esošo ēkas apbūves laukumu un būvtilpumu Nav piemērots Nr.VA19SI0030 14.05.2019.    
Fiziska persona Divu dzīvojamo māju būvniecība Airu iela 2 un Airu iela 2A, Baltezers, Garklanes novads Divu dzīvojamo māju būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0071 14.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Pedele 2 ceļš” būvniecība Nekustamais īpašums „Valsts mežs 94880040040” (kadastra Nr. 94880040040; zemes vienības kadastra apzīmējums 94880010023), Valkas pagasts, Valkas novads Meža autoceļa „Pedele 2 ceļš” būvniecība 1,52 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0031 15.05.2019.    
Fiziska persona Zirgu pastaigu laukuma izbūve Īpašums "Bārbeles", Baltezers, Garkalnes novads Zirgu pastaigu laukuma izbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0072 15.05.2019.    
SIA „Utilizācijas serviss"

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un metāllūžņu noliktavas ierīkošana esošajā ēkā.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 05000100219001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0219, Stacijas iela 129e, Daugavpils.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un metāllūžņu noliktavas ierīkošana esošajā ēkā. Nav piemērots Nr.DA19SI0015 16.05.2019.    
SIA "Wood4U"  Ēku atjaunošana ar lietošanas veida maiņu esošā kamīnmalkas ražotnē Jaunsaimnieki Krimuldas pagasts Krimuldas novads  Ēku atjaunošana ar lietošanas veida maiņu esošā kamīnmalkas ražotnē Nav piemērots Nr.VA19SI0032 16.05.2019.    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MIKOR” Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē „Mazā Lisiņiva” Zilupes novads, Lauderu pagasts, nekustamais īpašums „Mazā Lisiņiva” ar kadastra numuru 6864 006 0078, zemes vienības kadastra apzīmējums 6864 006 0074 Smilts-grants un smilts ieguve atradnē „Mazā Lisiņiva” 3,044 ha platībā virs un zem pazemes ūdens līmeņa Nav piemērots Nr. RE19SI0006 16.05.2019.    
SIA "Eko Recycling" Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide (riepas un metāllūžņi) Ganību dambis 31, Uriekstes iela 4a, rīga  Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide (riepas un metāllūžņi) Nav piemērots Nr.RI19SI0073 16.05.2019.    
Fiziska persona dzīvojamās mājas pārbūve Engures novads Engures pagasts Engures ciems nekustamais īpašums Jūras iela 63 (kadastra Nr.9050 005 0157) dzīvojamās mājas pārbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0031 16.05.2019.    
UAB "Geobaltic" Ogļūdeņražu izpētes urbuma ierīkošana Īpašums „Kalēji” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62500060126), Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads Tiks izbūvēts tehnoloģiskais laukums, pievedceļš, ierīkots izpētes urbums un ūdens apgādes urbums Nav piemērots Nr. LI19SI0039 17.05.2019.    
SIA "Meliorācijas sistēmas" , Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Meliorācijas sistēmu atjaunošana Ādažu nacionālajā mācību centrā Zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 005 0112, Kadaga, Ādažu novads Meliorācijas sistēmu atjaunošana Nav piemērots Nr.RI19SI0074 17.05.2019.    
Fiziska persona Divu palīgēku novietošana/ būvniecība Skuju iela 2, Vārzas, Skultes pagasts, Limbažu novads Divu palīgēku novietošana/ būvniecība Nav piemērots Nr.VA19SI0033 22.05.2019.    
Fiziska persona Mājas pārbūve Pils iela 5, Jūrmala Mājas pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0075 22.05.2019.    
SIA "GVF BIO" Atkritumu pārstrāde ar jaudu virs 5 t/dnn, biedīzeļdegvielas ražošanā izmantojot izlietoto augu eļļu. “Lielniedras”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads LV‑3031 Izlietotās augu eļļas izmantošana biodīzeļdegvielas ražošanā Nav piemērots Nr.JE19SI0015 24.05.2019.    
Fiziska persona Klēts pārbūve, esošās saimniecības ēkas un pirts demontāža un jaunas saimniecības ēkas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas demontāža un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Engures novads Engures pagasts Bērzciems nekustamais īpašums “Āres” (kadastra Nr.9050 002 0006) Klēts pārbūve, esošās saimniecības ēkas un pirts demontāža un jaunas saimniecības ēkas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas demontāža un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un dabas parka “Engures ezers” neitrālā zonā (Natura 2000). Nav piemērots Nr.VE19SI0032 24.05.2019.    
Fiziska persona Dzīvnieku kapsētas "Aizsaule" ierīkošana “Marijas krogs” (kad. Nr. 40920010139), Vecsaules pagastā, Bauskas novadā Dzīvnieku kapsētas ierīkošana 1,07 ha platībā Nav piemērots JE19SI0014 10.05.2019.    
SIA "DOBELES ŪDENS" Kanalizācijas pievada, sanitārā mezgla un notekūdeņu krājrezervuāra izbūve Natura 2000 teritorijā Lielauces ezera laivu bāze nekustamajā īpašumā “Lielauces ezers”, Lielauces pagastā, Auces novadā (kad. Nr. 46760040173) un nekustamais īpašums “Pils”, Lielauces pagastā, Auces novadā (kad. Nr. 46760040252) Kanalizācijas pievada, sanitārā mezgla un notekūdeņu krājrezervuāra izbūve Nav piemērots Nr.JE19SI0016 27.05.2019.    
Fiziska persona Veikala atjaunošana  Kaugurciema iela 46-601, Jūrmala  Veikala atjaunošana  Nav piemērots Nr.RI19SI0076 27.05.2019.    
Fiziska persona Kempinga ierīkošana Nekustamais īpašums "Erlavas", Naujenes pagasts, Daugavpils novads Kempinga ierīkošana Nav piemērots DA19SI0016 29.05.2019.    
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija Militārās mācības BALTOPS 2019 Dabas parks "Piejūra" Lilaste, Carnikavas novads Militārās mācības BALTOPS 2019 Nav piemērots Nr.RI19SI0077 30.05.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Tolku ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520080017, Dunikas pagasts, Rucavas novads Meža autoceļa "Tolku ceļš" būvniecība 1,6 km Nav piemērots Nr.LI19SI0040 31.05.2019.    
Fiziska persona Gāzesvada pievada izbūve  Braslas iela 2D, Jūrmala  Gāzesvada pievada izbūve  Nav piemērots Nr.RI19SI0078 31.05.2019.    
Jūrmalas pilsētas dome Izeju uz pludmali labiekārtošana – koka laipu uzstādīšana Jūrmalas pilsēta Izeju uz pludmali labiekārtošana – koka laipu uzstādīšana Nav piemērots Nr.RI19SI0079 31.05.2019.    
SIA ,,PARS TERMINALS"  Izmaiņas uzņēmuma piesarņojošajā darbībā Tvaika iela 7A, Rīga. Zemesgabala kadastra apz.0100 068 2129 Izmaiņas uzņēmuma piesarņojošajā darbībā Nav piemērots Nr.RI19SI0080 03.06.2019.    
Salaspils novada pašvaldība Daugavas krasta labiekārtošana Nekustamais īpašums „Daugavas muzejs” (kadastra Nr.8031 008 0559, Salaspils pagasts, Salaspils novads Daugavas krasta labiekārtošana Nav piemērots Nr.RI19SI0081 04.06.2019.    
SIA LSEZ „Transit Service” reģ.Nr.42103032002, Liepājas ostas piestātnes Nr.51 pārbūve Liepāja Brīvosta zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 1700 010 0029 un Brīvostas iela 8 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 010 0313    Piestātnes virsbūves un tērauda balstu konstrukciju pastiprināšana.  Nav piemērots Nr.LI19SI0041 05.06.2019.    
SIA "BM-Projekts"  Piecu peldošu laivu piestātņu būvniecība projektā "Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve" Mūkuslas ielas krasta promenāde un Daugavas posms no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam, Rīga Piecu peldošu laivu piestātņu būvniecība projektā "Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve" Nav piemērots Nr.RI19SI0082 06.06.2019.    
AS "RĪGAS SILTUMS" Biokurināmā katlumājas ar jaudu 40 MW būvniecība Kurzemes prospekts 17, Rīga Biokurināmā katlumājas ar jaudu 40 MW būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0083 06.06.2019.    
SIA "Svētupes muiža" Svētupes muižas kompleksa atjaunošana/ pārbūve par multifunkcionālu atpūtas kompkesu "Svētupes muiža" (kad apz.66720070484|), "Svētupes muižas stallis" (kad.apz.66720070514), Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads Svētupes muižas kompleksa atjaunošana/ pārbūve par multifunkcionālu atpūtas kompkesu Nav piemērots Nr.VA19SI0034 07.06.2019.    
SIA "Vecjēci" Vēja elektrostacijas būvniecība Nekustamais īpašums "Vec-Viņķi", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads Vēja elektrostacijas būvniecība Nav piemērots Nr.VA19SI0035 12.06.2019.    
SIA "B 52" Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Pludmales nogabals no 5. līnijas līdz 6. līnijai, Jūrmala Pludmales kafejnīcas novietošana un ekspluatācija Nav piemērots Nr.RI19SI0084 13.06.2019.    
SIA "Trans Quadrant Rīga" Melases rezervuāru būvniecība Tvaika iela 58, Rīga Melases rezervuāru būvniecība Ir piemērots Nr.RI19SI0085 13.06.2019.    
SIA "Citus Solutions" Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas tīkla būvniecība  no LVRTC Platjoslas optikas kabeļu kanalizācijas pašvaldības autoceļā Už-30 līdz objektam “Ielejas”, Užavas pagastā, Ventspils novadā Ventspils novads Užavas pagasts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0231; 9878 005 0073 un nekustamais īpašums “Ielejas” (kadastra Nr.9878 005 0112) Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas tīkla būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0033 14.06.2019.    
AS ''Latvijas valsts meži'' Meža autoceļa ''Siena ceļš" izbūve 3,63 km garumā Īpašuma „Valsts meži” (īpašuma kadastra Nr.4452005 125) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44520050125 un īpašuma „Valsts meži” (īpašuma kadastra Nr.44700010013) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44700010220, Dienvidlatgales mežsaimniecības Nīcgales meža iecirkņa 112., 113., 116., 84., 85., 87., 88., 89., 90., 92. un 95. kvartāls, Dubnas pagasts un Maļinovas pagasts, Daugavpils novads Meža autoceļa ''Siena ceļš" izbūve 3,63 km garumā Nav piemērots Nr.DA19SI0017 18.06.2019.    
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija" Meža autoceļa “8413-7212 22C23” būvniecība 1,14 km garumā Nekustamais īpašums “Meža pētīšanas stacija”, Vītiņu pagastā Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940020172 Meža autoceļa “8413-7212 22C23” būvniecība 1,14 km garumā Nav piemērots Nr.JE19SI0017 29.30.2019.    
AS „PET Baltija” Plastmasas atkritumu pārstrādes jaudas palielināšana Aviācijas iela 18, Jelgava Plānota plastmasas atkritumu pārstrādes jaudas palielināšana līdz 59600 t/gadā, saražojot līdz 49100 t/gadā otrreizējās izejvielas Nav piemērots Nr.JE19SI0018 17.06.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Mastu ceļa atzars" būvniecība

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520080017, Dunikas pagasts, Rucavas novads. Nīcas meža iecirkņa 445. – 447., 460. un 462. – 464. kvartāls

Meža autoceļa "Mastu ceļa atzars" būvniecība 1,8 km Nav piemērots Nr. LI19SI0043 19.06.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa “Miltenāju ceļš” būvniecība Ventspils novada Popes pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Pope” (kadastra Nr.9856 001 0067) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9856 004 0070, Mētru meža iecirkņa 403., 404., 405., 412., 413. un 414.kv. Meža ceļa “Miltenāju ceļš” būvniecība 2,173 km garumā Nav piemērots Nr.VE19SI0034 19.06.2019.    
SIA "LĪCIS-93" Sašķidrinātās dabas gāzes stacijas uzstādīšana Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciema nekustamajā īpašumā “Kolkas cehs” (kadastra Nr. 8862 007 0233)

Darbības vietā paredzēts uzglabāt 25 t sašķidrinātu gāzi. Paredzēts, ka pēc sašķidrinātās dabas gāzes stacijas ekspluatācijas uzsākšanas visu šobrīd lietoto kurināmo izmantošana objektā tiks pārtraukta un gan kūpināšanas procesam nepieciešamā karstā gaisa iegūšanai, gan arī katlu mājas darbības nodrošināšanai tiks izmantota dabasgāze.

Darbības vietas apgrūtinājums ir Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla un Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija (Natura 2000) – Slīteres nacionālā parka neitrālā zona

Nav piemērots Nr.VE19SI0035 20.06.2019.    
SIA "Kūdras taka" Kūdras ieguve Kūdras atradnes ""Ēbeļmuižas purvs” D iecirknis Kūdras ieguve Ir piemērots Nr.RI19SI0086 21.06.2019.    
SIA „Rīgas jahtu centrs „Andrejosta””  Rīgas jahtu centra „Andrejosta” akvatorija un akvatorijā esošo būvju atjaunošana Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 010 2025, Rīga Rīgas jahtu centra „Andrejosta” akvatorija un akvatorijā esošo būvju atjaunošana Nav piemērots Nr.RI19SI0087 21.06.2019.    
SIA "Getliņi EKO" Bioreaktora ietilpības palielināšana Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads Bioreaktora ietilpības palielināšana Ir piemērots Nr.RI19SI0088 21.06.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas „Lipšu masīvs” pārbūve Zemes vienību kadastra apzīmējumi 8070 019 0306, 8070 018 1055, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads un zemes vienību kadastra apzīmējums 8025 007 0171, Baldones pagasts, Baldones novads Meža meliorācijas sistēmas „Lipšu masīvs” pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0089 25.06.2019.    
Fiziska persona Nojumes būvniecība Nekustamajā  īpašumā „LENKUPES” (kadastra numurs 6496 005 0270), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads Nojumes būvniecība Nav piemērots Nr.LI19SI0038 16.05.2019.    
Fiziska persona Ģimenes brīvdienu mājas ar pirti un saimniecības ēkas būvniecība "Lejas Saknītes", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads Ģimenes brīvdienu mājas ar pirti un saimniecības ēkas būvniecība Gaujas  nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā Nav piemērots Nr.VA19SI0036 27.06.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Smilts un smilts-grants ieguve atradnē „Foreles” Nekustamais īpašums „Pāvulu mežs” (kadastra Nr. 42760060334; zemes vienības kadastra apzīmējums 42760060334), Raunas pagasts, Raunas novads Smilts un smilts-grants ieguve atradnē „Foreles” 5,27 ha platībā Nav piemērots Nr.VA19SI0037 27.06.2019.    
SIA "TelPro" Telekomunikācijas sakaru masta būvniecība Ilmeņa iela b/n (kadastra Nr.0100 109 0002), Rīga Telekomunikācijas sakaru masta būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0090 27.06.2019.    
SIA LSEZ „Transit Service” reģ.Nr.42103032002 Liepājas ostas piestātnes Nr.51 pārbūve Liepāja Brīvosta zemes vienībā ar  kadastra apzīmējumu 1700 010 0029 un Brīvostas iela 8 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 1700 010 0313 Liepājas ostas piestātnes Nr.51 pārbūve Nav piemērots Nr.LI19SI0091 04.06.2019.    
SIA "VCI" Ceļa būvniecība posmā no īpašuma "Plēsumi" līdz īpašumam "Rietumieši" Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Zemes īpašumi „Senplēsumi”, „Plēsumi”, „Mazplēsumi”, „Dižplēsumi”, „Lielplēsumi”, „Lejkārkliens”, „Dižkārkliens”, „Veckārkliens”, „Mazkārkliens”, „Lielkārkliens”, „Kārkliens”, „Rietumieši”, „Augškārkliens”, „Senkārkliens”, „Krastkārkliens”, „Nārbuļi”, „Augšplēsumi”, „Lejplēsumi”, „Krastplēsumi”, „Vecplēsumi” (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64840150251; 64840150254; 64840150248; 64840150247; 64840150270; 64840150269; 64840150268; 64840150267; 64840150266; 64840150265; 64840150264; 64840150220; 64840150262; 64840150275; 64840150272; 64840150271; 64840150273; 64840150250; 64840150253; 64840150249), Rucavas pagasts, Rucavas novads

Ceļa būvniecība posmā no īpašuma "Plēsumi" līdz īpašumam "Rietumieši" Rucavas pagastā, Rucavas novadā Nav piemērots Nr. LI19SI0044 01.07.2019.    
SIA "Gravel Sand" Derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts – grants atradnē „Jauniņņi” Īpašums „Jauniņņi” (kadastra apzīmējums 84980030233), Zvārdes pagasts, Saldus novads Derīgo izrakteņu ieguve smilts un smilts – grants atradnē „Jauniņņi” 11,781 ha platībā Nav piemērots Nr. LI19SI0045 03.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa “Piķa ceļš” būvniecība Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Ugāle” (kadastra Nr. 9870 001 0060) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98600120134; 98700110065, Mētru meža iecirkņa 131., 132. un 134.kv. Meža ceļa “Piķa ceļš” būvniecība 1,376 km garumā Nav piemērots Nr.VE19SI0036 03.07.2019.    
SIA "Clean R" Atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošana Īpašums "Nomales", Rumbula, stopiņu novads Atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošana Nav piemērots Nr.RI19SI0091 04.07.2019.    
SIA „Inženiertehniskie projekti” Mazvērtīgu ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšana Staldzenes iela 61, Ventspils (kadastra Nr.2700 031 0201) Mazvērtīgu ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VE19SI0037 05.07.2019.    
SIA "Merks" Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība Biķernieku iela 122, 124, 128, Vecā Biķernieku iela 23 (zemes vienības kadastra Nr.0100 122 2003) un Biķernieku iela b/n (kadastra Nr.0100 122 2022), Rīga Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0092 05.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa “Dzērveņu ceļš” būvniecība Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Klāņu meži” (kadastra Nr.9866 010 0093) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0050, Mētru meža iecirkņa 345., 346. un 347.kv. Meža ceļa “Dzērveņu ceļš” būvniecība 1,303 km garumā Nav piemērots Nr.VE19SI0038 09.07.2019.    
AS "Preiļu siers" Biogāzes stacijas būvniecība Nekustamais īpašums "Stūrīši", Riebiņu pagasts, Riebiņu novads" Biogāzes stacijas būvniecība Nav piemērots DA19SI0019 09.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa “Sietiņu ceļš” būvniecība Ventspils novada Popes pagasta nekustamā īpašuma “Valsts mežs Pope” (kadastra Nr.9856 001 0067) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98560030399; 98560030383; 98560030233, Mētru meža iecirkņa 390., 391., 400. un 433.kv. Meža ceļa “Sietiņu ceļš” būvniecība 2,638 km garumā Nav piemērots Nr.VE19SI0039 10.07.2019.    
SIA "'Rīgas Meži" Satu torņa ar pastaigu takas starp koku kalotnēm būvniecība Ostas prospekts 11 (kadastra Nr. 0100 095 0030), Rīga. Satu torņa ar pastaigu takas starp koku kalotnēm būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0093 10.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža meliorācijas sistēmas "Vēderis" pārbūve "Ķīvītes" un "Valsts mežs Salainis", Zvārtavas pagasts, Valkas novads (zemes kad.apz.94960050039 un 94960070045) Meža meliorācijas sistēmas "Vēderis" pārbūve 563 ha Nav piemērots Nr.VA19SI0038 05.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa „Skolassalas ceļš” būvniecība 0.55 km garumā, meža autoceļa „Vilku ceļš” būvniecība 1.00 km garumā un meža autoceļa „Apogu ceļš” būvniecība 0.60 km garumā. Nekustamais īpašums „Valsts mežs” (kadastra Nr. 70580010076, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580050080, 70580050077, 70580050079), „Ingas” (kadastra Nr. 70580050068, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580050068), „Briskas” (kadastra Nr. 70580010057, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580010058), Indrānu pagasts, Lubānas novads. Meža autoceļa „Skolassalas ceļš” būvniecība 0.55 km garumā, meža autoceļa „Vilku ceļš” būvniecība 1.00 km garumā un meža autoceļa „Apogu ceļš” būvniecība 0.60 km garumā. Nav piemērots Nr. MA19SI0020 10.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kapteines ceļš" būvniecība Nekustamais īpašums „Kapteines mežs” (kadastra Nr. 96480140020; zemes vienības kadastra apzīmējums 96480140020), Burtnieku pagasts, Burtnieku novads Meža autoceļa "Kapteines ceļš" būvniecība 1,12 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0039 11.07.2019.    
Rucavas novada dome Divu autostāvvietu un piebraucamā ceļa būvniecība Īpašums „Ķoņu kapi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 64840110014), Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads Divu autostāvvietu un piebraucamā ceļa būvniecība 150 m Nav piemērots Nr. LI19SI0046 16.07.2019.    
SIA "Rīgas BioEnerģija" Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu iela b/n , Rīga Biokurināmā katlu mājas būvniecība Ir piemērots Nr. RI19SI0094 16.07.2019.    
Fizika persona Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa šķūņa - noliktavas (60 m2 apbūves laukums) un dīķa (750 m2 platībā) būvniecība Kandavas novada Kandavas pagasta nekustamā īpašuma “Rēdnieki” (kadastra Nr.90620080048) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 90620080048 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa šķūņa - noliktavas (60 m2 apbūves laukums) un dīķa (750 m2 platībā) būvniecība Nav piemērots Nr.VE19SI0040 16.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Smilts un smilts-grants ieguve atradnē "Jaunpriedītes" Nekustamie īpašumi „Jaunpriedītes” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6625 002 0185) un „Šalku mežs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6625 002 0232), Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads. Smilts un smilts-grants ieguve atradnē "Jaunpriedītes" 8,587 ha platībā Nav piemērots Nr.VA19SI0040 17.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Linumārka ceļš" būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 62800070294 un 62800030005 Kuldīgas novads, Rendas pagasts. Meža autoceļa "Linumārka ceļš" būvniecība 1,4 km garumā Nav piemērots Nr. LI19SI0047 17.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Strūžānu purva ceļš" būvniecība Rēzeknes novads, Gaigalavas, Strūžānu un Dricānu pagasti, z.v. ar kadastra apzīmējumu 78500010093, 78940010074, 78940010077, 78540080189, 78940010072 Meža autoceļa "Strūžānu purva ceļš" būvniecība 3,5 km garumā Nav piemērots Nr. RE19SI0007 17.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autuceļa "Otrā sāta ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64680130048, Kazdangas pagasts, Aizputes novads Meža autuceļa "Otrā sāta ceļš" būvniecība 5 km Nav piemērots Nr. LI19SI0048 17.07.2019.    
SIA "Business Development Agency"
Atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošana
Krustpils iela 8, Rīga Atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošana Nav piemērots Nr. RI19SI0095 17.07.2019.    
SIA "MARK Arhitekti" Noliktava ēkas būvnecība Šampētera iela 2, Rīga Noliktava ēkas būvnecība Nav piemērots Nr. RI19SI0096 19.07.2019.    
SIA ''MIKOR''

Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve 4,703 ha platībā atradnē „Apvedceļi”.

Īpašuma „Apvedceļi” (īpašuma kadastra Nr. 6054 001 0085) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6054 001 0085 un 6054 001 0021, Sloboda, Dagdas pagasts, Dagdas novads.

Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve 4,703 ha platībā atradnē „Apvedceļi”.

Nav piemērots Nr. DA19SI0018 05.07.2019    
Fiziska persona Pirts ēkas jaunbūve "Atvari" , Kaltene, Rojas novads (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8882 010 0042, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.8882 010 0251) Pirts ēkas jaunbūve Nav piemērots Nr. VE19SI0041 17.07.2019    

AS "Latvijas valsts meži"

 

Meža autoceļa „Veiķenieku ceļa atzars” būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84960010048 un 84960040312, Zirņu pagasts, Saldus novads Meža autoceļa „Veiķenieku ceļa atzars” būvniecība 2,5km Nav piemērots Nr. LI19SI0049 19.07.2019.    

SIA "BB studija"

Noliktavu un biroju būvniecība

Dzelzavas iela 130, Rīga
 

  

Nav piemērots
Nr.RI19SI0097
25.07.2019.      
Jūrmalas pilsētas dome Labsajūtas dabas takas labiekārtošana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos - Pumpuros, Jūrmalā. Labsajūtas dabas takas labiekārtošana Nav piemērots Nr. RI19SI0098 25.07.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Tallinas iela 5, Baltezers, Garkalnes novads Dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr. RI19SI0099 30.07.2019.    
Nīcas novada dome Nobrauktuves izbūve Īpašumi „Dzintariņš Baltijas jūra”, „Baltijas jūras tauvas josla” un „Piejūras parks” (kadastra apzīmējumi 64780080305; 64780080306; 64780080609), Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads Nobrauktuves izbūve operatīvajam transportam   106 m Nav piemērots Nr. LISI0050 24.07.2019.    
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Rēzeknes upes kreisā krasta dambja pik. 00/00-46/00 atjaunošana Rēzeknes novads, Nagļu pagasts

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Rēzeknes upes kreisā krasta dambja pik. 00/00-46/00 atjaunošana: atjaunojamā posma garums 4,60 km, apauguma (koku, krūmu) noņemšana, dambja ķermeņa atjaunošana, bebru alu likvidēšana,

dambja virsmas braucamās daļas nostiprināšana
Nav piemērots Nr. RE19SI0008 24.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Buļļupes ceļš" būvniecība Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84860010210 un 84860020066, Saldus pagasts, Saldus novads Meža autoceļa "Buļļupes ceļš" būvniecība  1,9 km Nav piemērots Nr. LI19SI0051 26.07.2019.  

 

 

 

AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Kadiķu ceļš" būvniecība Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84860010210, Saldus novads, Saldus pagasts. Meža autoceļa "Kadiķu ceļš" būvniecība  3,1 km Nav piemērots Nr.LI19AZ0125 30.07.2019.    
SIA "Baltic Plastic Products" plastmasas atkritumu pārstrādes iekārtu uzstādīšana Rūpniecības iela 39, Jelgavā Plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcas ierīkošana lietotas plēves pārstrādei līdz 15330 t/gadā, granulu ražošanai līdz 10500 t/gadā. Nav piemērots Nr. JE19SI0019 31.07.2019    
SIA "Ceturtais stils" Ražošanas ēks būviecība, ūdens iepakošanas iekārtu uzstādīšana bakterioloģiskajā aizsargjoslā “Bērzupes”, Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā Ražošanas ēks būviecība, ūdens iepakošanas iekārtu uzstādīšana ar jaudu 50 m3/dnn Nav piemērots Nr. JE19SI0020 01.08.2019.    
SIA "Latvi Dan Agro" Cūku vietu skaita palielināšana "Ošlejas", Jaubērzes pagasts, Dobeles novads Cūku skaita palielināšana dzīvnieku novietnē no 27226 līdz 30972 (vienlaicīgs piepildījums) Piemērots Nr. JE19SI0021 02.08.2019.    
Fiziska persona Palīgēku būvniecība "Laivinieki", Skultes pagasts, Limbažu novads Palīgēku būvniecība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VA19SI0041 24.07.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve Smilgu iela 2, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kad. apz.66600030252 Dzīvojamās mājas pārbūve Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā Nav piemērots Nr.VA19SI0042 29.07.2019.    
SIA "KV Rumbula" Būvprojekta „Noliktavas ar biroju telpām būvniecība” izstrāde Maskavas iela 493 (kadastra nr. 8096 009 0051), Rumbula, Stopiņu novads  Būvprojekta „Noliktavas ar biroju telpām būvniecība” izstrāde Nav piemērots Nr. RI19SI0100 30.07.2019.    
SIA "WSH Solution" Lietus kanalizācijas tīkla izbūve Šveices iela 27 (kadastra Nr.8015 002 4007), Sigulda, Siguldas novads.  Lietus kanalizācijas tīkla izbūve Nav piemērots Nr. RI19SI0101 31.07.2019.    
Fiziska persona Savrupmājas pārbūve Nekustamais īpašums „Maijas” (kadastra Nr. 8033 001 1049), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads  Savrupmājas pārbūve Nav piemērots Nr. RI19SI0102 31.07.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Pučurgas ceļš" būvniecība "Skultes mežs", "Kuilis", "Skultes", Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, un "Birznieki", "Līdumi 1", "Virsaiši", "Pīkoli", Matīšu pagasts, Burtnieku novads Meža autoceļa "Pučurgas ceļš" būvniecība 3,6 km garumā Nav piemērots Nr.VA19SI0043 02.08.2019.    
SIA "Jūrmalas gaisma" Tualetes konteinera uztādīšana pludmalē un kabeļa izbūve tā elektroapgādei Rīgas jūras līčas pludmale (kadastra Nr. 1300 012 0101) un Līgatnes iela (kadastra Nr. 1300 012 1615) Tualetes konteinera uztādīšana pludmalē un kabeļa izbūve tā elektroapgādei Nav piemērots Nr.RI19SI0103 02.08.2019.    
SIA "IKD Birojs" Smilts ieguve smilts atradnē "Planki" Smilts atradne ,,Planki", Tomes pagasts, Ķeguma novads. Zemesgabala kadastra apz.1 429 001 0003 Smilts ieguve smilts atradnē "Planki" Nav piemērots Nr.RI19SI0104 02.08.2019.    
SIA „GRIGEO RECYCLING”  Makulatūras un citu šķirotu atkritumu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveide Ēdoles iela 5 (kadastra Nr. 0100 077 0048), Rīga Makulatūras un citu šķirotu atkritumu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveide Nav piemērots Nr.RI19SI0105 02.08.2019.    
Fiziska persona Viensētas būvniecība "Jaunmāliņi", Salaspils pagasts, Salaspils novads Viensētas būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0106 02.08.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža ceļa „Jura ceļš” būvniecība un meža meliorācijas sistēmas pārbūve „Jura masīvsˮ Nekustamais īpašums „Ķēniņu mežsˮ (kadastra Nr.8084 001 0026), Ropažu novads, Vidzemes reģiona Ropažu meža iecirkņa 122., 125.,126., 143. un 190.kvartāls (meža ceļa būvniecība); Zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 001 0026, Ropažu novads, Rīgas reģiona Ropažu meža iecirkņa 122, 125.-127.,143 kvartāls un zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 005 0094, 8060 005 0104, Garkalnes novads, Rīgas reģiona Vēru meža iecirkņa 60.,70., 74., 678 kvartāls (meža meliorācijas sistēmas pārbūve). Meža ceļa „Jura ceļš” būvniecība un meža meliorācijas sistēmas pārbūve „Jura masīvsˮ Nav piemērots Nr.RI19SI0107 05.08.2019.    
SIA "Ledge" Būvprojekta „Gāzes regulēšanas stacijas saņemšanas un izsniegšanas iekārtas estakāde starp sliežu ceļiem Latvijas Propāna Gāzes terminālā Rīgas brīvostas teritorijā” izstrāde. Zilā iela 20, Rīga Būvprojekta „Gāzes regulēšanas stacijas saņemšanas un izsniegšanas iekārtas estakāde starp sliežu ceļiem Latvijas Propāna Gāzes terminālā Rīgas brīvostas teritorijā” izstrāde. Nav piemērots Nr.RI19SI0108 05.08.2019.    
SIA ”GP Systems” Elektronisko sakaru kanalizācijas projektēšanas darbi objektā “Abragciems” Kempings “Abragciems”, Abragciems, Engures novads (kadastra Nr. 9050 003 0031), Valsts reģionālais autoceļš P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka (kadastra Nr.9050 003 0045) Elektronisko sakaru kanalizācijas projektēšanas darbi objektā “Abragciems” Nav piemērots VE19SI0042 06.08.2019.    
AS "Latvijas valsts  meži"

 

Meža autoceļa „Ozolupes ceļš” pārbūve.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800050065, Rendas pagasts, Kuldīgas novads. Rendas meža iecirkņa 293., 294., 298.  un 299. kvartāls.

 

Paredzētās darbības ietvaros tiks pārbūvēts meža autoceļš „Ozolupes ceļš” (turpmāk –Ceļš) 1,8 km garumā ar ceļa klātnes platumu 4,5 m. Nav piemērots LI19SI0053 07.08.2019.  

 

 

Fiziska persona Elektroapgādes ārējo tīklu būvniecība no pa Rūdolfa Blaumaņa ielu uz nekustamo īpašumu Rūdolfa Blaumaņa ielā 20, Jūrmalā. Rūdolfa Blaumaņa iela (kadastra Nr. 1300 010 1423), nekustamais īpašums Rūdolfa Blaumaņa ielā 15B (kadastra Nr. 1300 010 0078) un Rūdolfa Blaumaņa ielā 20 (kadastra Nr. 1300 010 0144), Jūrmalā  Elektroapgādes ārējo tīklu būvniecība no pa Rūdolfa Blaumaņa ielu uz nekustamo īpašumu Rūdolfa Blaumaņa ielā 20, Jūrmalā. Nav piemērots Nr.RI19SI0109 07.08.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Komersanta ceļa  „Zīlīšu  ceļš” būve Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8496 001 0024, Zirņu pagasts, Saldus novads un  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6229 007 0055 Skrundas pagasts, Skrundas novads Paredzētās darbības ietvaros tiks būvēts  komersanta ceļš „   Zīlīšu ceļš”   1,7 km garumā ar ceļa klātnes platumu 4,5 m. Nav piemērots Nr.LI19SI0054 08.08.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas pārbūve 19. līnija 1, Jūrmala Dzīvojamās ēkas pārbūve Nav piemērots Nr.RI19SI0110 08.08.2019.    
SIA "NOVATORS" Esošas ēkas nojaukšana un dzīvojamās mājas būvniecība Zvārtas iela 27, Jūrmala Esošas ēkas nojaukšana un dzīvojamās mājas būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0111 08.08.2019.    

AS „Latvijas valsts meži"

Meža autoceļa „Kimbaru ceļš” būvniecība 1,06 km garumā.

Sventes meža iecirkņa 154. kvartāls, īpašuma „Valsts mežs” (īpašuma kadastra Nr.44900060068) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44900090304, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads un īpašuma ar kadastraNr.44720020077 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44720010147, Medumu pagasts, Daugavpils novads.

Meža autoceļa „Kimbaru ceļš” būvniecība 1,06 km garumā.Meža autoceļa „Kimbaru ceļš” būvniecība 1,06 km garumā.

Nav piemērots Nr. DA19SI0020 13.08.2019    
Fiziska persona Pirts ēkas būvniecība, trīs ēku demontāža un klēts pārbūve par dzīvojamo māju Nekustamais īpašums „Everti” (zemes vienību kadastra apzīmējums 7464 003 0159), Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads  Pirts ēkas būvniecība, trīs ēku demontāža un klēts pārbūve par dzīvojamo māju Nav piemērots Nr.RI19SI0112 12.08.2019.    
SIA "P77" un SIA "P68" Būvprojekts "Green Park" Nekustamais īpašums "Naudiņas", nekustamais īpašums "Pilskalni", Būvprojekta "Green Park" darījumu un vieglās ražošanas objekta būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0113 12.08.2019.    
Fiziska persona Palīgēku būvniecība Kaugurciema iela 66, Jūrmala Palīgēku būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0114 13.08.2019.    
Fiziska persona Dzīvojamās ēkas pārbūve un tās pievienošanai Jūrmalas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, kā arī žoga pārcelšanai uz zemes robežu Kaugurciema iela 65, Jūrmala Dzīvojamās ēkas pārbūve un tās pievienošanai Jūrmalas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, kā arī žoga pārcelšanai uz zemes robežu Nav piemērots Nr.RI19SI0115 13.08.2019    
SIA "Strelēcija" Dīķa un grāvja rakšana, aizsargdambja izbūve un attīrīto notekūdeņu novades kolektora pārbūve
“Lāsītes”un "Lāses" Bikstu pagastā, Dobeles novadā
Dīķa un grāvja rakšana, aizsargdambja izbūve un attīrīto notekūdeņu novades kolektora pārbūve Nav piemērots Nr. JE19SI0022 12.08.2019.    
SIA "Rīgas ūdens" Transformatora apakšstacijas ēkas nojaukšana Sūkņu stacija "Baltezers II", Garkalnes novads Transformatora apakšstacijas ēkas nojaukšana Nav piemērots Nr.RI19SI0116 19.08.2019.    
AS "Latvijas valsts meži" Meža autoceļa "Nobrauktuve 408_114" būvniecība Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 004 0581), Rietumvidzemes reģiona Ropažu meža iecirkņa 114. kvartāls  Meža autoceļa "Nobrauktuve 408_114" būvniecība Nav piemērots Nr.RI19SI0117